ทัวร์ไทย┃กรุ๊ปส่วนตัวสังขละบุรี 2 วัน 1 คืน VIP 6 ท่าน

ล่องแม่น้ำซองกาเลีย ขึ้นเรือหางยาวล่องแม่น้ำซองกาเลีย ชมวิชีวิตริมฝั่งแม่น้ำ ของชาวมอญและไทย

ด่านเจดีย์สามองค์ สักการะเจดีย์สามองค์ตั้งเรียงกัน แต่เดิมชาวบ้านเรียกหินสามกอง

วัดวังวิเวการาม วัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชาวบ้านที่อพยพมา ทั้งชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ้น

อิสระเลือกสถานที่ท่องเที่ยวตามอัทธยาศัย

วันที่ 1 กรุงเทพ – จังหวัดกาญจนบุรี – ด่านเจดีย์สามองค์ – ตลาดพม่าพญาตองซู – สะพานมอญ – ชมเมืองบาดาญ – โรงแรม
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายปั้มน้ำมัน ปตท.ถนนวิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเดินทางแก่ทุกท่าน หรือท่านสามารถเลือกจุดนัดพบได้เอง
05.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ VIP 6 ท่าน (เนื่องจากสถานะการ์ณไวรัสทำให้รัฐบาลจำกัดที่นั่งบนรถตู้)
  นำท่านชม ด่านเจดีย์สามองค์ สุดชายแดนไทยพม่าฝั่งตะวันตก สักการะเจดีย์สามองค์ตั้งเรียงกัน แต่เดิมชาวบ้านเรียกหินสามกอง และพาทุกท่านข้ามด่านชายแดนเดินชมตลาดสินค้าพม่า พญาตองซู โดยของขึ้นชื่อคือแป้งพม่า และสินค้าพื้นเมืองที่ทำจากหินและวัสดุที่หาจากได้จากป่าท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริมเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวพม่าติดชายแดนได้ อาทิเช่น วัดเสาร้อยต้น วัดพระนอนพญาตองซูวัดเจดีย์ทอง หรือวัดพระฐาตุอินแขวนจำลอง ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อจากบริเวณชายแดนได้

*การข้ามแดนใช่เพียงบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น*

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

(สามประสบรีสอร์ท)
หมายเหตุ: หากกรณีวันที่เดินทางห้องพักเต็มทางเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งก่อนท่านยืนยันการจองทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทางของท่าน

  นัดหมายเวลา จากนั้นนำท่านขึ้นเรือหางยาวล่องแม่น้ำซองกาเลีย ชมวิชีวิตริมฝั่งแม่น้ำ ของชาวมอญและไทย ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ชมวัดใต้น้ำ และถือเป็นสิ่ง UNSEEN THAILAND ซึ่งจุดที่ท่านลองเรือนั้นเคยเป็นเมืองเก่าแก่ แต่ต้องจมลงใต้น้ำเนื่องจากสาเหตุการสร้างเขื่อน ทำให้ชุมชนต่างๆ ต้องย้ายขึ้นไปทั้งสองฝั่งของน้ำกลายเป็นเมืองสังขระบุรีอย่างในปัจุบัน
  จากนั้นนำท่านชมถ่ายรูป สะพานมอญ ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย แต่เดิมสร้างจากไม้ฝีมือชาวบ้านจากสามชนชาติริมฝั่งแม่น้ำนี้ รวมถึงชมวิถีชีวิตของชาวไทย และมอญที่เดินข้ามไปมาหากันบนสะพานแห่งนี้
 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่โรงแรม และทานอาหารเย็นที่โรงแรม

 วันที่ 2 โรงแรม – ตักบาตรสะพานมอญ – วัดวังวิเวกการาม – น้ำตกเกริงกระเวียง – อิสระทัวร์ – กรุงเทพมหานคร
05.00 น. นำทุกท่าน ทำบุญตักบาตรรับอรุณยามเช้า และสูดอากาศบริสุทธิ์
  พาทุกท่าน เดินเท้าข้ามสะพานมอญสู่ชุมชนฝั่งพม่า ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อชุดตักบาตรตามอัทธยาศัย รวมถึงสามารถเลือกเช่าชุดพม่า หรือมอญเพื่อสนับสนุนชาวบ้าน จากนั้นร่วมตักบาตรดอกไม้กับชาวบ้านเพื่อความสิริมงคงของทุกท่าน หากอากาศเย็นท่านอาจจะได้เห็นหมอกยามเช้า กระทบกับแสงพระอาทิตย์ ถือเป็นความผ่อนคลายอย่างยิ่ง
07.00 น. นำทุกท่านกลับสู่ที่พัก ทานอาหารเช้า และพักผ่อนตามอัทธยาศัย
  นำทุกท่าน กราบสรีระสังขารหลวงพ่ออุตตมะเทพเจ้าของชาวมอญ ณ วัดวังวิเวการาม วัดนี้เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชาวบ้านที่อพยพมา ทั้งชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ท่านจะได้พบกับศิลปะทรงพม่ามากภายในวัดและมีโอกาสได้กราบสะรีระของพระนักบุญหลวงพ่ออุตมะ และให้ทุกท่านร่วมทำบุญถวายปัจจัยพร้อมถวายสังฆทานเพื่อความสิริมงคล
  ออกเดินทางสู่ น้ำตกเกริงกระเวียง
12.00 น. นำทุกท่านแวะ ทานอาหารริมน้ำตกเกริงกระเวียง เพื่อพักผ่อนถ่ายรูปตามอัธยาศัย
  *จากนั้นให้ทุกท่านอิสระเลือกสถานที่ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย*
  1. โปรแกรมขี่ช้าง ล่องแพไม้ไผ่ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมค่าเข้าชมและค่าใช้จ่ายภายใน)
  2. เที่ยวชมเมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมค่าเข้าชมและค่าใช้จ่ายภายใน)
  3. แวะถ่ายรูป สถานที่ท่องเที่ยวสุดชิค ต้นจามจุรียักษ์ (เข้าชมฟรี)
  4. ถ้ำกระแส และเส้นทางรถไฟสายมรณะ (เข้าชมฟรี)

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาหน้างานหากทุกท่านจัดสรรเวลาได้ดีอาจเลือกทัวร์เสริมได้มากกว่า 1 สถานที่

เย็น เดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร