ทัวร์เวียดนาม | ญาจาง 3 วัน 2 คืน VN3DYJ14

ชม ปราสาทโพธิ์นคร มรดกโลกที่สวยที่สุดในอาณาจักรจามปา

เพลิดเพลิน สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ ศูนย์กลางความสนุกแห่งเมืองญาจาง สวนน้ำ สวนดอกไม้ อุโมงค์ใต้น้ำ เครื่องเล่นตระการตา

ชม โบสถ์ญาจาง โบสถ์คริสต์สไตล์โกธิคกลางเมือง

 

 

Product Tags:
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ญาจาง – วัดลองเซิน – ปราสาทโพธิ์นคร – DAM MARKET
07.30น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ (F) Bangkok Airways เจ้าหน้าที่ S.B.A.Vietnam คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
10.20 น. เหินฟ้าสู่ เมืองญาจาง โดย Bangkok Airways  เที่ยวบินที่ PG 993
12.10 น. เดินทางถึง สนามบินกามซัญ (Cam Ranh International Airport) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ชมเมืองญาจาง เมืองท่องเที่ยวทางทะเล ของจังหวัด คั้ญฮหว่า เวียดนาม  เป็นเมืองที่ติดอันดับ 1 ใน 12 สถานที่พักตากอากาศริมหาดที่หรูที่สุดในโลก เมืองติดทะเลที่สวยที่สุดในเวียดนาม  มีชายหาดขาวประกายทองเมื่อโดนแสงแดดยามเช้ายาวประมาณ 6 กิโลเมตร ตัดกับสีท้องฟ้าและน้ำทะเลสีครามสดใส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสักการะ วัดลองเซิน วัดพุทธมหายานแห่งเดียวที่เป็นที่เคารพเลื่อมใสมากที่สุดของชาวญาจางบนเนินเขามังกร วัดลองเซินเป็นวัดที่ได้รับความเสียหายอย่างมากในช่วงสงครามเวียดนาม จุดเด่นของวัดคือ พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนสีขาวขนาดใหญ่ที่มีการแกะสลักภาษาไทยอยู่ใต้ฐานประทับบนฐานดอกบัว ผู้ที่จะนมัสการต้องเดินขึ้นบันไดราว 152 ขั้นเมื่อเดินขึ้นไปจะพบจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองญาจางแบบพาโรนาม่าพร้อมกับบรรยากาศที่สวยงามร่มรื่น

นำท่านสู่ วัดโพนากา หรือ ปราสาทโพธิ์นคร เป็นมรดกโลกที่ได้รับการขนานนามว่าสวยที่สุดในอาณาจักรจามปา เป็นโบราณสถานที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมสวยงามแบบกัมพูชา ภายในเป็นที่สักการะเทพธิดาผู้สร้างดินไม้โลก ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความเก่าแก่และโดดเด่นที่สุดในเวียดนาม ให้ท่านได้เยี่ยมชมและเก็บบรรยากาศความสวยงามของสถานที่แห่งนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้เพลิดเพลินที่ ตลาดดัม ตลาดนัดขนาดใหญ่ในญาจาง มีสินค้าให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของใช้ อาหาร สินค้าที่ระลึกกว่า 3,000 รายการ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SEN VIET PREMIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ญาจาง – สวนสนุกวันเพิร์ล – ญาจาง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหาร นำท่านสู่ สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ หนึ่งในไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด สวนสนุกแห่งนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะกับผู้มาเที่ยวทุกวัย ที่นี่เป็นสวนสนุกที่มีความพิเศษและยังมีสวนน้ำริมชายหาด  ให้ท่านได้พิชิตโซนภายในอันน่า ตื่นเต้น เช่น สวนน้ำที่รวบรวมเครื่องเล่นต่างๆ และกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมที่เตรียมไว้ให้คนที่รักการผจญภัยขั้นสุด, บลูมมิ่ง ฮิลล์ ภายในโดมขนาดใหญ่ได้รวมดอกไม้นานาพันธุ์ที่ขึ้นชื่อในหลายๆประเทศให้ท่านได้ชม ,โลกใต้น้ำ มีพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 30,000 ชนิดและยังมีอุโมงค์ใต้น้ำทำให้รู้สึกเหมือนเดินอยู่ใต้ท้องทะเล นอกจากนี้ยังมีโซนสวนสัตว์ให้ท่านได้ชม มี สัตว์ต่าง ๆมากมายโดยเฉพาะนกฟลามิงโก้สีชมพู  ถือเป็นศูนย์รวมความสนุกทุกรูปแบบ ไม่เพียงแค่เครื่องเล่นมันส์ๆเท่านั้น แต่ยังมีโซนถ่ายรูปสวยๆ โดยพลาดไม่ได้กับปราสาทและชิงช้าสวรรค์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร (ในสวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์)
ออกเดินทางจากสวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์
ค่ำ บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก GALINA HOTEL AND SPA หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ญาจาง – โบสถ์ญาจาง – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โบสถ์ญาจาง ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง ซึ่งเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในใจกลางเมืองญาจาง มี อายุยาวนานกว่า 80 ปี เป็นสถาปัตยกรรมที่ออกแบบสไตล์ฝรั่งเศสโกธิก ภายในถูกสร้างด้วยบล็อกซีเมนและปูพื้นด้วย หินตกแต่งด้วยกระจกหลากหลายสีสันสวยงาม พื้นที่ภายในโบสถ์สามารถบรรจุคนได้ถึง 600 คน เป็นโบสถ์ที่มี สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าและน่าจดจำแห่งหนึ่งในเวียดนาม
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินกามซัญ
วิหารวรรณกรรม หรือที่ชาวเวียดนามเรียกกันว่า “วันเหมียว” วิหารแห่งนีเ้ป็นมหาวิทยาลัย
แห่งแรกของเวียดนาม สร้างขึน้ ในสมัยของพระเจ้าหลี่ไทโต เพื่ออุทิศให้แก่ท่านศาสดาขงจือ้ ภายในวัดประกอบด้วยป้ ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็น จองหงวน และมี ศาลเทพเจ้าขงจือ้ และสานุศิษย์ ปัจจุบันเป็นวัดที่นักเรียนนักศึกษาเวียดนามมาขอพรในการสอบ
12.55 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดย Bangkok Airways  เที่ยวบินที่ PG 994
14.40 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและมีความสุข
Product Tags: