ทัวร์ไทย┃นครพนม-มุกดาหาร-สะหวันนะเขต 3 วัน 2 คืน บินไทยแอร์เอเชีย

พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช ผู้ใดได้กราบไหว้สักการะและได้ลอดท้องพญานาคจะมีความสุข สมดั่งคำอธิษฐาน

วัดภูมโนรมย์ กราบสักการะพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ รอยพระพุทธบาทและองค์พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช

ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร แหล่งรวมสินค้านำเข้าจากนานาประเทศ

ภูมโนรมย์ งดงามเหนือคำบรรยาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแขวงสะหวันนะเขต ประเทศ สปป.ลาว

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – นครพนม – พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช – วัดภูมโนรมย์ – ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร -ตลาดมารวย – มุกดาหาร
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 2-3
08.35 น. ออกเดินทางสู่ นครพนม โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3398
10.00 น. เดินทางถึงสนามบินนครพนม
นำท่านเดินทางสู่แก่งกะเบา ช่วงเดือนมค.-พค.จะเป็นช่วงที่เห็นแนวหินริม แม่น้ำชัดเจนไหว้พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช ผู้นำความสิริมงคลและความรุ่งโรจน์มาสู่มุกดาหาร ผู้ใด   ได้กราบไหว้สักการะและได้ลอดท้องพญานาคจะมีความสุข สมดั่งคำอธิษฐาน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ชิมหมูหันย่างหนังกรอบ เนื้อนุ่มๆ พิเศษ หมูหันโต๊ะละ1ตัว
บ่าย นำท่านเดินทางสู่วัดภูมโนรมย์
กราบสักการะพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ รอยพระพุทธบาทและองค์พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช เป็นรูปปั้นพญานาคที่สวยงามและสนุกกับถ่ายภาพ 3 มิติ วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม (เปลี่ยนรถสองแถวท้องถิ่น)

ชม ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร แหล่งรวมสินค้านำเข้าจากนานาประเทศ เช่น จีน เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำหน่ายทั้งราคาส่งและปลีก ส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เซรามิค เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภคและบริโภคต่างๆ นอกจากสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายจากต่างประเทศแล้วยังมีสินค้าพื้นเมืองของมุกดาหารมาจำหน่ายอีกด้วย เช่น ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ และสินค้าท้องถิ่นอื่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ เดอ ลัดดา มุกดาหาร หรือเทียบเท่า

18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ร้านสะหวันสำราญ
หลังอาหารนำชม ตลาดมารวย แลนมาร์คแห่งใหม่ของมุกดาหาร ร้านขายของมากมาย อาหารปิ้ง ย่าง ทอด ของกินเล่น สินค้าแฮนเมดหลายรูปแบบของเก่า ของมือสอง สมควรเวลานำท่านกลับที่พัก
 
วันที่ 2 มุกดาหาร – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 – สะหวันนะเขต – พระธาตุอิงฮัง – หมู่บ้านเมืองเก่าสมัยฝรั่งเศส – โบสถ์นักบุญเทเรซ่า – ตลาดสิงคโปร์ – สะหวันเวกัส – ห่มผ้าพระธาตุสองแผ่นดิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร)
  ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ชมบรรยากาศลุ่มน้ำโขงที่กั้นระหว่างไทย-ลาว สองข้างทางบนสะพานที่มีความยาวเชื่อมระหว่างประเทศที่ยาวที่สุดในลุ่มน้ำโขงประมาณ 1,600 เมตร บรรยากาศ สองข้างสะพานมองเห็นสายน้ำโขงที่สวยงามมองเห็นเทือกเขา ภูมโนรมย์ งดงามเหนือคำบรรยาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแขวงสะหวันนะเขต ประเทศ สปป.ลาว

จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนแห่งสำคัญ เป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ซึ่งเปรียบเป็นประตูที่เปิดไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน คือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศเวียดนาม ที่นับวันจะทวีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากขึ้น

นำท่านเดินทางนมัสการพระธาตุอิงฮัง ซึ่งเป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นพร้อมกับพระธาตุพนมแต่พระธาตุอิงฮังยังไม่ได้ทำการบูรณะ ยังคงสภาพคงเดิมสมบูรณ์อยู่ มีอายุ ราว 2,000 กว่าปี และเป็นที่เคารพบูชาของคนทั้งสองฝั่งโขง เป็นพระธาตุที่สร้างผสมระหว่างศาสนาพุทธและฮินดู จะมีองค์เทพอยู่ด้านล่าง องค์พระธาตุด้านบนจะเป็นศาสนาพุทธ ก่อนถึงพระธาตุ สองข้างทางจะมีชาวบ้านขายดอกไม้ ขันหมากเบ่ง(บายศรี) เพื่อนำไปถวายบูชาองค์พระธาตุ

ชิม ปาเต ขนมปังฝรั่งเศสยัดไส้ตับบด หมูแดง ร้านแม่เบือม เจ้าดังของเมืองสะหวันนะเขต เสริฟคู่กับกาแฟลาว ร้านดาว รสชาติเข้มกลมกล่อม

เที่ยวชมรอบเมืองสะหวันนะเขตผ่านชม หมู่บ้านเมืองเก่าสมัยฝรั่งเศส เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่งดงามมากในยุคฝรั่งเศสล่าอาณานิคม ผ่านชมโบสถ์นักบุญเทเรซ่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรือง ของศาสนาคริสต์ในแถบลุ่มน้ำโขง ชม สินค้าปลอดภาษี  อาทิ  เหล้า  ไวน์  บุหรี่  ขนม ที่ดิวตี้ฟรีดาวเรือง

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน
  ชมสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดจาก จีน เวียดนาม ลาว ที่ตลาดสิงคโปร์ (ตลาดสะหวันไชย) ชมสะหวันเวกัส คาสิโนขนาดใหญ่และทันสมัย อิสระตามอัธยาศัย เดินทางกลับ จ.มุกดาหาร
15.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ จ.นครพนม
นำท่านเดินทางสู่วัดพระธาตุพนม พระธาตุประจำวันเกิดของชาวปีวอก และเป็นพระธาตุประจำวันเกิด ของชาว วันอาทิตย์ ด้วยเชื่อว่าพระธาตุองค์นี้เทวดาพระอาทิตย์เป็นผู้สร้างผู้นมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี และมีคนให้ความเคารพนับถือ ร่วมกันห่มผ้าพระธาตุ (ครั้งหนึ่งในชีวิตเข้าไปกราบองค์พระธาตุพนม ผู้ชายที่จะเข้าด้านในสวมชุดขาว)

เดินทางสู่ตัวเมืองนครพนม

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ ฟอร์จูน วิวโขง นครพนม หรือเทียบเท่า

 ค่ำ บริการอาหารเย็น ร้านสบายดี หรือ ร้านคิทเช่นโขง
 
วันที่ 3 นครพนม – ตักบาตรข้าวเหนียว – ลอยกระทงบูชาพญานาค – วัดพระธาตุนคร – พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าฯ หลังเก่า – ร้าน76A  – กรุงเทพฯ
05.45 น. ทำบุญตักบาตร ใส่บาตรข้าวเหนียวยามเช้าริมฝั่งโขง บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ รับอรุณยามเช้าชม      พระอาทิตย์ขึ้นที่ริมโขงงดงามที่สุดทิวทัศน์นครพนม
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. ชม แลนมาร์คนครพนม
สักการะองค์พญาศรีสัตตนาคราช สร้างขึ้นตามความเชื่อความศรัทธาของชาวไทยและชาวลาวที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขงที่มีประวัติและเรื่องเล่ามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลถึงความศักสิทธิ์และอิทธิฤทธิ์ของพญาศรีสัตตนาคราชที่คอยดูแลปกปักษ์รักษาผู้คนแถบลุ่มแม่น้ำโขงและพระธาตุพนม กิจกรรมลอยกระทงบูชาพญานาค

นำท่านสู่ วัดพระธาตุนคร อ.เมือง (หรือวัดมหาธาตุ) ตั้งอยู่ริมฝั่งโขง พระธาตุคู่บุญของผู้ที่เกิด

วันเสาร์ มีรูปแบบตามพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และของมีค่าต่างๆ จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายบรรจุเอาไว้ในองค์พระธาตุ พระธาตุแห่งนี้มีเทวดานพเคราะห์ประจำทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกปักษ์รักษา เชื่อกันว่าผู้มาสักการะจะได้อานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน

ซื้อของฝาก หมูยอ กาละแม ปลาส้ม กุนเชียง

กลางวัน บริการกลางวัน
บ่าย  ชมพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าฯ หลังเก่า
  อาคารเก่าแบบเฟรนซ์โคโลเนียล ที่ยังคงความสวยงามและรวบรวมภาพเก่าเล่าเรื่องราวของนครพนม ภาพเก่าเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรจังหวัดนครพนม และชมเฮือนเรือไฟ ชมประวัติความเป็นมาเรื่องราวของการทำเรือไฟในประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครพนม

แวะพักดื่มกาแฟ ร้าน76A ตึกคลาสิคสไตล์โคโรเนียลและให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก หมูยอ กาละแม ปลาส้ม กุนเชียง

15.00 น. เดินทางสู่ สนามบินนครพนม
16.50 น. นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3397
18.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ