ทัวร์พม่า┃ย่างกุ้ง 2 วัน By เมียนมาร์ เนชั่นแนล แอร์ไลน์

 สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ที่ศักดิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่า

สักการะ พระหยกขาว พระพุทธรูปที่ทำมาจากหยกขนาดใหญ่

ขอพร เทพทันใจ ให้สมหวังดังใจปรารถนา

 สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี พระนอนตาหวาน

ตลาดสก็อต ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดในตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – วัดงาทัตจี – วัดพระเขี้ยวแก้ว – วัดพระหยกขาว – เจดีย์กาบาเอ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
07.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 สายการบิน เมียนมาร์ เนชั่นแนล แอร์ไลน์ (UB) เคาท์เตอร์ K เจ้าหน้าที่ S.B.A.MYANMAR คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.40 น. เหิรฟ้าสู่กรุงย่างกรุง โดยสายการบินเมียนมาร์ เนชั่นแนล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UB 020
11.25 น. ถึง สนามบินมิงกาลาดง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ วัดงาทัตจี สักการะพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้นเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง สมัยมัณฑะเลย์
จากนั้นนำท่านขอพร วัดพระเขี้ยวแก้ว นับว่าเป็นอีกวัดที่มีความสำคัญอย่างมากของเมืองย่างกุ้ง พระเขี้ยวแก้วที่นี่ได้มาจากศรีลังกาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าบุเรงนอง นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของย่างกุ้งถือเป็นสิ่งมงคลยิ่งสำหรับชาวพุทธที่ในชีวิตจะมีโอกาสซักครั้งที่จะได้มานมัสการพระเขี้ยวเเก้วของพระพุทธองค์ ตัววัดมีรูปทรงแปดเหลี่ยมที่สวยงาม รวมถึงข้างในที่ประดิษฐสถานพระเขี้ยวแก้วก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบพุกาม
นำท่านเข้าสู่ วัดพระหยกขาว พระพุทธรูปที่ทำมาจากหยกขนาดใหญ่ ซึ่งชาวพม่าจะเรียกหยกว่าหอนขาว โดยมันมีความสูงกว่า 37 ฟุต เเละมีความกว้าง 24 ฟุต ส่วนน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่ 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปเเบบประทับนั่ง โดยที่พระหัตถ์ขวาจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์เเละลังกา โดยที่จะมีพระพุทธบาททั้งซ้ายเเละขวาจัดเเสดงอยู่ที่ด้านหลังอีกด้วย โดยจัดทำจากเศษหยกที่เหลือในการจัดสร้างพระพุทธรูป โดยพระพุทธรูปองค์นี้จัดสร้างสมัยนายพลตานฉ่วยเรืองอำนาจ ซึ่งมีการขุดพบหยกขนาดใหญ่ที่รัฐยะไข่ จึงมีการส่งไปเเกะสลักที่เมืองมัณฑะเลย์ก่อนจะนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดเเห่งนี้
นำท่านสักการะ พระเจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข้าทั้งหมดห้าด้าน ทุกด้านจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุ้มด้วยทองคำองค์เล็กๆอีก 28 องค์ แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจ้าทั้ง 28 องค์ มีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางคือ 34 เมตร สร้างโดยนายอูนุนายกคนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎก ในปี พ.ศ.2493-2499 และอุทิศพระเจดีย์องค์นี้เพื่อให้เกิดการสร้างสันติภาพขึ้นในโลก
จากนั้นเดินทางเข้าสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นโบราณสถานของโลกซึ่งมีอายุมากกว่า 2,500 ปี พระมหาเจดีย์แห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 100 เมตร ภายในประดิษฐานพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า ด้านนอกนั้นหุ้มแผ่นทองเอาไว้มากกว่า 8,600 แผ่น บนยอดสุดของเจดีย์ประดับด้วย เพชร พลอย ทับทิม บุษราคัม และไพลิน อีกกว่า8,000 เม็ดซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้ นมัสการ ณ จุดอธิฐานศักดิ์สิทธิ์ พร้อมใบไม้ที่มีความหมายถึง “ชัยชนะและความสำเร็จ”
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก GREEN HILL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ –เทพกระซิบ – ตลาดสก็อต – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุตสูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ
นำท่านเข้าสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดบารมี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกฐานจำนวนมาก
จากนั้นนำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า มีความแตกต่างจากเจดีย์ทั่วไป คือ ออก แบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่ง สามารถเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ไว้ในผอบทองคำสำหรับกราบไหว้บูชา ให้ท่านขอพร เทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวมอญและพม่านิยมกราบไหว้บูชา ด้วยเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะได้สมปรารถนาทันใจ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ “สก๊อตมาเก็ต” ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า รวบรวมความหลากหลายของสินค้า อาทิอัญมณี งานไม้สัก ไม้หอมแกะสลัก งาช้างแกะสลัก และ ผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญี่ปุ่น ภาพเขียนสีน้ำ และสีน้ำมันอันงดงาม
17.45 น. เดินทางจาก ย่างกุ้ง สู่กรุงเทพโดย สายการบินเมียนมาร์ เนชั่นแนล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UB 017
19.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

Additional Information

month