ทัวร์พม่า┃ย่างกุ้ง 2 วัน By เมียนมาร์ เนชั่นแนล แอร์ไลน์

 สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ที่ศักดิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่า

สักการะ พระหยกขาว พระพุทธรูปที่ทำมาจากหยกขนาดใหญ่

ขอพร เทพทันใจ ให้สมหวังดังใจปรารถนา

 สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี พระนอนตาหวาน

ตลาดสก็อต ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดในตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – วัดงาทัตจี – วัดพระเขี้ยวแก้ว – วัดพระหยกขาว – เจดีย์กาบาเอ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
07.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 สายการบิน เมียนมาร์ เนชั่นแนล แอร์ไลน์ (UB) เคาท์เตอร์ K เจ้าหน้าที่ S.B.A.MYANMAR คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.40 น. เหิรฟ้าสู่กรุงย่างกรุง โดยสายการบินเมียนมาร์ เนชั่นแนล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UB 020
11.25 น. ถึง สนามบินมิงกาลาดง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ วัดงาทัตจี สักการะพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้นเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง สมัยมัณฑะเลย์
จากนั้นนำท่านขอพร วัดพระเขี้ยวแก้ว นับว่าเป็นอีกวัดที่มีความสำคัญอย่างมากของเมืองย่างกุ้ง พระเขี้ยวแก้วที่นี่ได้มาจากศรีลังกาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าบุเรงนอง นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของย่างกุ้งถือเป็นสิ่งมงคลยิ่งสำหรับชาวพุทธที่ในชีวิตจะมีโอกาสซักครั้งที่จะได้มานมัสการพระเขี้ยวเเก้วของพระพุทธองค์ ตัววัดมีรูปทรงแปดเหลี่ยมที่สวยงาม รวมถึงข้างในที่ประดิษฐสถานพระเขี้ยวแก้วก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบพุกาม
นำท่านเข้าสู่ วัดพระหยกขาว พระพุทธรูปที่ทำมาจากหยกขนาดใหญ่ ซึ่งชาวพม่าจะเรียกหยกว่าหอนขาว โดยมันมีความสูงกว่า 37 ฟุต เเละมีความกว้าง 24 ฟุต ส่วนน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่ 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปเเบบประทับนั่ง โดยที่พระหัตถ์ขวาจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์เเละลังกา โดยที่จะมีพระพุทธบาททั้งซ้ายเเละขวาจัดเเสดงอยู่ที่ด้านหลังอีกด้วย โดยจัดทำจากเศษหยกที่เหลือในการจัดสร้างพระพุทธรูป โดยพระพุทธรูปองค์นี้จัดสร้างสมัยนายพลตานฉ่วยเรืองอำนาจ ซึ่งมีการขุดพบหยกขนาดใหญ่ที่รัฐยะไข่ จึงมีการส่งไปเเกะสลักที่เมืองมัณฑะเลย์ก่อนจะนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดเเห่งนี้
นำท่านสักการะ พระเจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข้าทั้งหมดห้าด้าน ทุกด้านจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุ้มด้วยทองคำองค์เล็กๆอีก 28 องค์ แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจ้าทั้ง 28 องค์ มีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางคือ 34 เมตร สร้างโดยนายอูนุนายกคนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎก ในปี พ.ศ.2493-2499 และอุทิศพระเจดีย์องค์นี้เพื่อให้เกิดการสร้างสันติภาพขึ้นในโลก
จากนั้นเดินทางเข้าสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นโบราณสถานของโลกซึ่งมีอายุมากกว่า 2,500 ปี พระมหาเจดีย์แห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 100 เมตร ภายในประดิษฐานพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า ด้านนอกนั้นหุ้มแผ่นทองเอาไว้มากกว่า 8,600 แผ่น บนยอดสุดของเจดีย์ประดับด้วย เพชร พลอย ทับทิม บุษราคัม และไพลิน อีกกว่า8,000 เม็ดซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้ นมัสการ ณ จุดอธิฐานศักดิ์สิทธิ์ พร้อมใบไม้ที่มีความหมายถึง “ชัยชนะและความสำเร็จ”
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก GREEN HILL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ –เทพกระซิบ – ตลาดสก็อต – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุตสูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ
นำท่านเข้าสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดบารมี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกฐานจำนวนมาก
จากนั้นนำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า มีความแตกต่างจากเจดีย์ทั่วไป คือ ออก แบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่ง สามารถเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ไว้ในผอบทองคำสำหรับกราบไหว้บูชา ให้ท่านขอพร เทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวมอญและพม่านิยมกราบไหว้บูชา ด้วยเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะได้สมปรารถนาทันใจ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ “สก๊อตมาเก็ต” ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า รวบรวมความหลากหลายของสินค้า อาทิอัญมณี งานไม้สัก ไม้หอมแกะสลัก งาช้างแกะสลัก และ ผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญี่ปุ่น ภาพเขียนสีน้ำ และสีน้ำมันอันงดงาม
17.45 น. เดินทางจาก ย่างกุ้ง สู่กรุงเทพโดย สายการบินเมียนมาร์ เนชั่นแนล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UB 017
19.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ