ทัวร์จีน Newyear┃คุนหมิง แผ่นดินแดงตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 5วัน 4คืน CN008M

 แผ่นดินแดงตงชวน นาขั้นบันไดหลากสีสัน สวยดั่งในสรวงสวรรค์

 ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ภูเขาหิมะแหล่งใหม่ ที่เพิ่งเริ่มมีชื่อเสียงนั่งกระเช้าสู่ยอดเขา ชมทิวทัศน์อันมหัศจรรย์

 ถ้ำจิ่วเซียง หลงต้องมนต์ถ้ำหินปูน อายุหลายร้อยล้านปี

 ตำหนักทอง สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน

 วัดหยวนทง วัดประจำเมืองคุนหมิง ที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง

 ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน ช้อปปิ้งมอลล์ขนายักษ์และถนนคนเดินอันทันสมัย.

 พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว

 อาหารขึ้นชื่อมณฑลยูนนาน เป็ดย่างหยีเหลียง

 พบกับเมนูพิเศษเต็มอิ่มกับ สุกี้เห็ดนานาพรรณ

 สุดยอด! อาหารกวางตุ้งรสเลิศ

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง (TG 612 BKK-KMG : 10:55-14:05 น.)-สวนน้ำตกคุนหมิง-เมืองถางเตี้ยน
** ที่พัก Wang Tong Hotel (4*) หรือเทียบเท่
2 ต้าลี่-เจดีย์สามองค์ (รวมรถแบตเตอรี่)-เมืองโบราณต้าลี่-เมืองลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-ถางเตี้ยน-ภูเขาเจี้ยวจื่อ(รวมรถอุทยาน+กระเช้า)-เก็บผลไม้ตามฤดูกาล-กลับเมืองถางเตี้ยน
** ที่พัก Wang Tong Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
 
3 ถางเตี้ยน-เมืองตงชวน-ชมแผ่นดินสีแดงตงชวน-กลับคุนหมิง-ตำหนักทอง-ถนนคนเดิน
หนานย่าเฟิงฉิงหยวน ** ที่พัก Soluxe Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
     
4 คุนหมิง–ถ้ำจิ่วเซียง (นั่งลิฟท์/เรือ/กระเช้า)–ช้อปปิ้งซุ้มประตูม้าทอง/ไก่หยก-เมืองโบราณกวนตู้
** ที่พัก Soluxe Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
5 คุนหมิง–ศูนย์สมุนไพรจีน–วัดหยวนทง–สนามบินคุนหมิง–กรุงเทพฯ  (TG 613  KMG-BKK : 15:20-16:35 น.)    

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
6 พ.ย. 6210 พ.ย. 6225,900฿Download PDF
13 พ.ย. 6217 พ.ย. 6225,900฿Download PDF
4 ธ.ค. 628 ธ.ค. 6226,900฿Download PDF
21 ธ.ค. 6225 ธ.ค. 6226,900฿Download PDF
30 ธ.ค. 624 ม.ค. 6325,900฿Download PDF
30 ธ.ค. 623 ม.ค. 6327,900฿Download PDF

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – คุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – เมืองถางเตี้ยน  (-/-/D) 
08:00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน ประเทศจีน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
14.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซุ่ย เมืองคุนหมิง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร คุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงาม จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”
จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนน้ำตกคุนหมิง ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นสวนสาธารณะที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว น้ำตกแห่งนี้มีขนาดกว้าง 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ใช้เวลาสร้าง 2 ปี ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ ทุ่มทุนสร้างจำนวนเงินกว่า 1,100 ล้านหยวน จุดต้นกำหนดของน้ำตกแห่งนี้คือ ทางรัฐบาลเมืองคุนหมิง ต้องการแก้น้ำเสียที่มีมาอย่างยาวนาน ของทะเลสาบเตียนฉื่อ แหล่งน้ำเส้นเลือดใหญ่ของเมืองคุนหมิง ให้กลับมาใสสะอาด
นำท่านเดินทางสู่ เมืองถางเตี้ยน ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่งดงาม ตลอดสองข้างทาง (เดินทางประมาณ 3 ชม.)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Wang Tong Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ถางเตี้ยน – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) – เก็บผลไม้ตามฤดูกาล – กลับเมืองถางเตี้ยน  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ นำท่านขึ้นรถประจำทางของทางอุทยาน(20 นาที) ต่อด้วยนั่งกระเช้าขึ้นไปด้านบน ให้ท่านได้เดินต่อบนทางเดินไม้ที่ได้จัดวางไว้อย่างดี สู่จุดที่เด่นที่สุดในการชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ คือจุดยอดของภูเขา ที่ระดับความสูง 4,223 เมตร (เหนือระดับน้ำทะเล) ในหน้าหนาว ระหว่างทางท่านยังได้พบสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย อาทิ สนตู้เจียน หรือสนอาซาเรีย, น้ำของน้ำตกที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง, ลำธารรูปทรงต่างๆ เป็นต้น ทำให้เห็นภาพความสวยงามสุดที่จะไม่พรรณนาไม่ได้ ส่วนในระดับที่ความสูง 3,800 – 4,100 เมตร มีทะเลสาบภูเขา ที่มีชื่อเรียกว่า “สระน้ำแห่งสรวงสวรรค์” ถ้าในฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน ดอกไม้นานาพรรณ พร้อมที่จะบานสะพรั่งกว่า 32 ชนิด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเพลิดเพลินกับการ เก็บผลไม้ตามฤดูกาล สดๆจากสวน อาทิ สตรอเบอร์รี่  ให้ท่านได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่ของชาวจีน ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษา อิสระให้ท่านเลือกเก็บผลไม้ และเลือกชิมได้สดๆจากไร่ (ผลไม้ตามฤดูกาล หากเป็นสตรอเบอร์รี่จำกัดให้ท่านชิมได้ท่านละ 5 ผล และสามารถซื้อกลับไปฝากคนทางบ้านได้อีกด้วย)
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองถางเตี้ยน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Wang Tong Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ถางเตี้ยน – เมืองตงชวน – ชมแผ่นดินแดงตงชวน – กลับเมืองคุนหมิง – ตำหนักทอง – ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน เมืองชนบทที่มีความสงบ ความสวยงามที่ธรรมชาติ และมนุษย์ได้รังสรรค์ไว้(ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แผ่นดินแดงตงชวน สถานที่ดั่งดินแดนสวรรค์ คือ ทุ่งเพาะปลูกแบบขั้นบันไดหลากสี มีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อและหมู่บ้านเล็กๆ ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ต้นไม้เซียนที่ยืนเด่นตระการอยู่บนยอดเนินเขาอยู่เพียงต้นเดียวและทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์หลากสี ทำให้เกิดสีสรรมากมายของดอกไม้ตัดกับพื้นดินสีแดงเข้มสลับกับสีท้องฟ้าสีฟ้าใส  ตงซวนยังเป็นดินแดนบริสุทธิ์ที่รู้จักกันในหมู่นักถ่ายรูปชาวจีนและทั่วโลกต่างยกย่องให้เป็นจุดที่มีภูมิทัศน์สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนฤดูกาลเพาะปลูกของเมืองตงชวนใน 1 ปี

  • มี.ค. ปลูกผัก เห็นสีเขียว สลับกับสีแดงของพื้นแดง
  • ก.ค. – ต.ค. ปลูกดอกมาสตาร์ดขาว ทำให้เห็นเป็นทุ่งสีขาวอันกว้างใหญ่ไพศาล
  • นอกฤดูเพาะปลูก ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นดินสีแดง สีส้ม ตัดกับสีอื่นๆบ้าง
เดินทางกลับเมืองเอกของมณฑลหยูหนาน เมืองคุนหมิง
นำท่านเดินทางสู่ ตำหนักทอง หรือ ตำหนักจินเตี้ยน ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋องอู๋ซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองสำริดทั้งหลัง น้ำหนักกว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองสำริดที่ใหญ่ที่สุดของจีน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Soluxe Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
ให้ท่านอิสระ ณ ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน ซึ่งอยู่ตรงข้ามของโรงแรม ให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมสินค้ามากมาย จากร้านค้าทันสมัยตามแบบที่ท่านต้องการ
วันที่ 4 คุนหมิง – ถ้ำจิ่วเซียง – ร้านยางพารา – ศูนย์สมุนไพรจีน – เมืองโบราณกวนตู้ –  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำจิ่วเซียง เป็นชื่อของอุทยานท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของมณฑลยูนาน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ หยีเหลียง อยู่ห่างจากเมืองคุนหมิงราว 70 กิโลเมตร อุทยานจิ่วเซียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่สำคัญของจีน ประกอบด้วยถ้ำหินปูน และหุบเขาหินปูนที่มีรูปร่างสวยงามแปลกตาเป็นจำนวนมาก พื้นที่บริเวณนี้ยังมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นักธรณีวิทยาสันนิฐานว่าถ้ำและเขาหินปูนในอุทยานเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกเมื่อหลายร้อยล้านปีที่ผ่านมาจุดชมวิวภายในอุทยานประกอบด้วย ยินชุ่ยเสีย จิงหุนเสีย ถ้ำมังกร ถ้ำค้างคาว ฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ร้านยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพารา เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย
นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และ สมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง รวมทั้งอาหารที่หลากหลายมีให้เลือกซื้อมากมาย อีกทั้งยังเป็นลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในนครคุณหมิงจะมาเดินเล่น ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าแบบจีนในสมัยก่อน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Soluxe Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 คุนหมิง – วัดหยวนทง  –สนามบินคุนหมิง –  กรุงเทพฯ (B/L/-)  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี ถูกสร้างขึ้น  ในสมัยราชวงศ์ถัง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณเชิงเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไป ของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิม วัดหยวนทง เป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อยๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบสถ์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองที่ท่านนายกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ได้อันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของไทย ที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดในเมืองจีนด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง
15.20 น. ออกเดินทางจาก เมืองคุนหมิง โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG613
16.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Additional Information

month

11-พฤศจิกายน, 12-ธันวาคม