ทัวร์จีน Newyear┃คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน CN008N

 ภูเขาหิมะมังกรหยก สัมผัสหิมะบนความสูง 4,506 เมตร (โดยกระเช้าใหญ่)

 เมืองโบราณลี่เจียงและต้าลี่ เมืองโบราณที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน

 เจดีย์สามองค์อนั ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมืองต้าลี

วััดหยวนทง วัดชื่อดังเมืองคุนหมิง อายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี

  ตำหนักทอง อดีตที่พำนักท่านอ๋องอู๋ซันกุ้ย สร้างด้วยทองสำริดทั้งหลัง น้ำหนักกว่า 250 ตัน

 “Impression Lijiang” โชว์การแสดงสุดอลังการ มีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง โดยผู้กำกับชื่อดัง จางอี้โหมว

 ช้อปปิ้ งสุดมันส์! ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก และถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน

 

เมนูแนะนำ

-เมนูพิเศษ 3 สุกี้คลายหนาว! สุกี้ซี่โครงหมู, สุกี้เห็ดนานาพรรณ และสุกี้ปลาแซลมอน

-สุดยอด! ขนมจีนข้ามสะพาน และอาหารกวางตุ้งเลิศรส

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง   (TG 612 BKK-KMG : 10:55-14:05 น.)-เมืองต้าลี่
** ที่พัก Grand Bay View International Hotel Dali (5*) หรือเทียบเท่า
2 ต้าลี่-เจดีย์สามองค์ (รวมรถแบตเตอรี่)-เมืองโบราณต้าลี่-เมืองลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-
เมืองโบราณลี่เจียง
** ที่พัก Lijiang Wonderport International Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
 
3 ลี่เจียง-อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์ Impression Lijiang-อุทยานน้ำหยก-เมืองฉู่ฉง
** ที่พัก Chuxiong Dian Jun Wang Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
     
4 ฉู่ฉง-เมืองคุนหมิง–ศูนย์สมุนไพรจีน-ตำหนักทอง-ช้อปปิ้งซุ้มประตูม้าทอง/ไก่หยก-
ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน ** ที่พัก Soluxe Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
   
5 คุนหมิง-วัดหยวนทง–สนามบินคุนหมิง-กรุงเทพฯ     (TG 613 KMG-BKK : 15:20-16:35 น.)    

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
30 ธ.ค. 623 ม.ค. 6331,900฿Download PDF

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าลี่ (-/-/D)  
08:00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10:55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน ประเทศจีน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
14:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซุ่ย เมืองคุนหมิง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร คุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงาม จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ต้าลี่ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาซางซานที่ระดับ 1,975 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนานจ้าว” (ระยะทางประมาณ 370 ก.ม.)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Bay View International Hotel Dali (5*)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ต้าลี่ – เจดีย์สามองค์ (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองโบราณต้าลี่ – เมืองลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ(B/L/D)  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม เจดีย์สามองค์ (รวมรถแบตเตอรี่) อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ มีอายุกว่า 1,000 ปี โดยองค์กลาง มีความสูงถึง 70 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน
จากนั้นนำท่านชม ต้าลี่กู่เฉิง หรือ เมืองโบราณแห่งต้าลี่ เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สร้างในปี ค.ศ.1382 มีกำแพงเมืองและป้อมกำแพงล้อมรอบตามแบบผังเมืองในอดีต มีประตูเมืองทั้ง 4 ทิศ สองข้างถนนล้วนประดับด้วยร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย สร้างในแบบจีนโบราณ ทำให้ยังคงบรรยากาศแบบโบราณได้ดีที่เดียว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง
จากนั้นนำท่านสู่สระมังกรดำ หรือ เฮยหลงถาน ชมความงดงามของอุทยาน ที่กว้างใหญ่และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมาก ในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง จะสามารถมองเห็นภูเขาหิมะมังกรหยกทั้ง 13 ยอด และเงาของภูเขาหิมะจะสะท้อนลงบนสระน้ำมังกรดำ ถือว่าเป็นภาพที่สวยที่สุดในลี่เจียง และภาพนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองลี่เจียงอีกด้วย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เมืองเก่าต้าเหยี่ยน ชมเมืองโบราณของชาวน่าซี ที่มีอายุย้อนหลังไปถึง ราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี และเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า ย่านเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย และ ได้รับการประกาศจากองค์การ ยูเนสโก้ ให้เป็น เมืองมรดกโลก โดยด้านหน้าของเมืองเก่า จะมีกังหันน้ำขนาดยักษ์ ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์อันโด่งดังของเมืองลี่เจียงไปแล้ว นักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกซักครั้งว่าได้มาเยือนเมืองที่น่ารักแห่งนี้แล้ว
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Lijiang Wonderport International Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ลี่เจียง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – โชว์ Impression Lijiang – อุทยานน้ำหยก – เมืองฉู่ฉง  (B/L/D) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เดินทางสู่เขต อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่านซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี (ถือเป็นภูเขาหิมะที่อยู่ใกล้เมืองไทยมากที่สุด) ทิวเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งธารน้ำ แนวผา และทุ่งหญ้า ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวบนฟากฟ้า ทิวเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain)
นำท่านโดยสาร กระเช้าไฟฟ้าใหญ่ เพื่อชมทัศนียภาพอันแสนงดงามของธรรมชาติที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์บนจุดที่สวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ท่านจะได้เห็นธารน้ำแข็ง (Glacier Park) อยู่ตามภูเขาต่างๆ ให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยขุนเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ
จากนั้นนำท่านชมโชว์ Impression Lijiang โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อี้ โหมว ได้เนรมิตให้ ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง การแสดงในภาคนี้จะเป็นการสะท้อนเรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับภูเขาหิมะมังกรหยกอันศักดิ์สิทธิ และประเพณีของชนกลุ่มน้อยของเมืองลี่เจียง ใช้ทีมนักแสดง ชนกลุ่มน้อยพื้นเมืองกว่า 500 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา โดยใช้ทุนสร้างกว่า 250 ล้านหยวน หรือประมาณ1,250 ล้านบาท เป็นชุดการแสดงในสถานที่จริงสุดอลังการอีกชุดหนึ่งที่ผู้ไปเยือนเมืองลี่เจียง ไม่ควรพลาด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม อุทยานน้ำหยก เป็นที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซี ภายในอุทยานประกอบด้วยประตูสวรรค์ มีรูปปั้นซึ่งแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวา หมายถึง พ่อข้างซ้ายหมายถึง แม่ และน้ำตกมังกร ซึ่งไหล่ลงมาลดหลั่นกันเป็น 3 ชั้นชั้นแรก ชื่อ มังกรออกถ้ำ ชั้นสอง ชื่อ มังกรเล่นน้ำ และ ชั้นสามชื่อ มังกรโบยบิน และ น้ำจากน้ำตกทั้งสามนี้ ได้ไหลลงรวมกัน เป็นบ่อน้ำที่ใสสะอาดสามารถเลี้ยงปลาหลายชนิด และ ยังมีจามรีเดินเล่น กินน้ำจากลำธารนี้อีกด้วยเดินทางสู่เมืองฉู่ฉง (ประมาน 3.30 ช.ม.) เพื่อในวันรุ่งขึ้น ท่านจะเดินทางเข้าคุนหมิงในระยะที่สั้นลง
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Chuxiong Dian Jun Wang Hotel (5*)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ฉู่ฉง – เมืองคุนหมิง – ศูนย์สมุนไพรจีน – ตำหนักทอง – ร้านยางพารา – ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน (B/L/D) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง โดยใช้เส้นทางด่วนระหว่างเมือง
นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และ สมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย
(เฉพาะเดือนมีนาคม 2562)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ตำหนักทอง หรือ ตำหนักจินเตี้ยน ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋องอู๋ซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนัก กว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน
ช้อปปิ้งที่ถนนเก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมี ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จี จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Soluxe Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน คอมมูนิตี้มอลล์สถาปัตยกรรมแบบทรงไทยเพียบ ซึ่งอยู่ตรงข้ามของโรงแรม ให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมสินค้ามากมาย จากร้านค้าทันสมัยตามแบบที่ท่านต้องการ
วันที่ 5 คุนหมิง – วัดหยวนทง  – กรุงเทพฯ  (B/L/-) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี ถูกสร้างขึ้น  ในสมัยราชวงศ์ถัง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณเชิงเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไป ของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิม วัดหยวนทงเป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อยๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบสถ์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองที่ท่านนายกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของไทย ที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดในเมืองจีนด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง
15.20 น. ออกเดินทางจาก เมืองคุนหมิง โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG613
16.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ !

Additional Information

month

12-ธันวาคม