ทัวร์ไทย┃ธรรมดาโลกไม่จำ เกาะช้าง LUXURY 3 วัน 2 คืน ระดับ ELITE พิชิตเกาะช้าง วิบวับ วิบวับ

โบกมือลาเมืองกรุงฯ สู่เกาะช้าง พักผ่อนเต็มรูปแบบ

สักการะ กรมหลวงชุมพร ณ อนุสรน์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง

นั่งกอนโดร่าเมืองไทย ชมอ่าวสลักเพ็ช

ดำน้ำชมปะการัง 5 เกาะ ไฮไล ของหมู่เกาะช้าง

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร (เอกมัย เกตเวย์) – จังหวัดตราด – อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง – ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ – เกาะช้าง –นั่งเรือกอนโดร่าเมืองไทย – โรงแรม
07.30 น. คณะเดินทาง พร้อมกันที่จุดนัดพบ เอกมัยเกตเวย์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดตราด ประเทศไทย โดยรถตู้ปรับอากาศขนาด 9 ที่นั่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที ระหว่างทางแวะเข้าห้องน้ำเป็นระยะ)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสักการะ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง
จัดสร้างขึ้นบริเวณชายทะเลแหลมงอบ มีอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ผันพระพักตร์ไปยังบริเวณยุทธนาวีเกาะช้าง มีการจัดบริเวณและอาคารพิพิธภัณฑ์คล้ายเรือรบ ด้านในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงข้อมูลประวัติศาสตร์ของกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประวัติการสู้รบของกองทัพเรือไทยกับกองกำลังเรือรบของฝรั่งเศส รอบ ๆ บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งนี้ ได้จัดให้เป็นสวนสำหรับพักผ่อน ไว้นั่งชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามติดกับทะเล มองเห็นหมู่เกาะต่าง ๆโดยเฉพาะเกาะช้าง นอกจากนี้ในวันที่ 17-21 มกราคมของทุกปี จะมีการฉลองเพื่อระลึกถึงการทำยุทธนาวีของกองทัพเรือไทย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ เพื่อเปลี่ยนอิริยาบทจากนั่งรถเป็นนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามสู่ เกาะช้าง หากท่านโชคดีอาจจะได้เห็นโลมาปรากฎตัวให้ท่านเห็นอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ AWA RESORT KOH CHANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
วันที่ 2 โรงแรม – เกาะนก – หมู่เกาะรัง – เกาะมะปริง – เกาะยักษ์ – เกาะหวาย – โรงแรม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือของโรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางไปดำน้ำดูปะการัง(SNORKELING) โดยเรือสปีทโบ้ท เริ่มจากเกาะนก หมู่เกาะรัง เกาะมะปริง เกาะยักษ์ และเกาะหวาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการดำน้ำดูปะการัง สนุกสนานกับการให้อาหารฝูงปลา และเก็บภาพความประทับใจบนชายหาดที่สวยงาม บนเรือมีอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและเสื้อชูชีพให้บริการ มีเจ้าหน้าที่คอยรักษาความปลอดภัยอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี ของว่าง ผลไม้ และน้ำให้บริการท่าน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ บนชายหาด
 บ่าย ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำกันต่อ
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ AWA RESORT KOH CHANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม **อาหารค่ำมื้อพิเศษ ณ ห้องอาหารของโรงแรม**
 
วันที่ 3 โรงแรม – ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ – ร้านของฝากต้นตำหรับ – กรุงเทพมหานคร (เอกมัย เกตเวย์)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านนั่งเรื่อเฟอรี่ข้ามฝั่งสู่ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ (ใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านของฝากต้นตำหรับ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
14.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร
18.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ