ทัวร์ญี่ปุ่น┃JAPAN DRAGON ROUTE & USJ 7D5N JP7D120420

 สัมผัสเสน่ห์ของเมืองฟุคุย สำรวจดินแดนไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์

 เสน่ห์ความงามเมืองคานาซาว่า สวนเคนโรคุเอน 1 ใน 3 สุดยอดสวนของประเทศญี่ปุ่น

ฮิกาชิ จายะ ทาวน์ เสน่ห์ความงามเมืองคานาซาว่า

ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลกสไตล์กัสโซ หลังคาเหมือนสองมือพนม

 พร้อม ประดิษฐ์ตัวอย่างอาหารด้วยตัวท่านเอง

 ชมความงามของซากุระและต้นไผ่ ป่าไผ่อาราชิยาม่า

 สนุกสนาน Universal Studio Japan แบบเต็มวัน **หากไม่เข้า รับคืนค่าสวนสนุก (ตามราคาบัตร)

เมนูแนะนำ

-เต็มอิ่ม บุฟเฟต์ชาบูชาบูปู
-เมนูชื่อดังทาคายาม่า หมูย่างมิโสะ
บนใบโฮบะ
-ห้ามพลาด ไอศครีมแปะทองคานาซาว่า

บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
แช่ออนเซ็น 2 คืน
บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
วันที่ รายการ                 อาหาร
1 กรุงเทพฯ-นาโงย่า  ( TG 644 : 00.05 – 08.00 น.)
2 นาโงย่า–กุจโจ ฮาจิมัง-ประดิษฐ์ตัวอย่างอาหารหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-คานาซาว่า
**
ที่พัก ANA CROWNE PLAZA HOTEL KANAZAWA หรือเทียบเท่า
 
3 คานาซาว่า-สวนเคนโรคุเอน-ปราสาทคานาซาว่า-ฮิกาชิ จายะ ทาว์น-ผาหินโทจินโบอาวาระ ออนเซ็น

** ที่พัก AWARA GRAND HOTEL  หรือเทียบเท่า

 
4 อาวาระ ออนเซ็น-วัดเอเฮจิพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟุคุอิ-ทะเลสาบบิหวะ
** ที่พัก HOTEL & RESORT NAGAHAMA หรือเทียบเท่า
 
5 ทะเลสาบบิหวะ-ป่าไผ่อาราชิยาม่า-สะพานโทเง็ตสึเคียว-อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ-โอซาก้า

** ที่พัก VISCHIO OSAKA BY GRANVIA หรือเทียบเท่า

6 โอซาก้า-สนุกสนานเต็มวัน Universal Studio Japan-คันไซ
** ที่พัก JOYTEL GROUP HOTEL หรือเทียบเท่า
   –
7 คันไซ-สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ  ( TG 623 : 11.45 – 15.35 น. )  
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-นาโงย่า
21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูเข้า หมายเลข 3 แถว D 17-19
ท่านกรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทางบริเวณ D 17-19 ก่อนนำไปเข้าเครื่องเอ็กซ์เรย์ของ สายการบินไทย
 
วันที่ 2 นาโงย่า–กุจโจ ฮาจิมัง-ประดิษฐ์ตัวอย่างอาหาร-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-คานาซาว่า
00.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ญี่ปุ่น โดยการบินไทยเที่ยวบิน TG-644
 08.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติชูบุ เซนแทร์น เมืองนาโงย่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
  นำท่านเดินทางสู่ กุจโจ ฮาจิมัง สมญา เมืองแห่งสายน้ำ เมืองเล็กน่ารักสงบร่มรื่นท่ามกลางขุนเขา และธรรมชาติที่แสนโรแมนติค เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ยังคงอนุรักษ์สภาพบ้านเมืองสไตล์ญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ ชาวบ้านที่นี่ยังคงใช้น้ำในชีวิตประจำวันจากแม่น้ำเป็นส่วนใหญ่ ชมวิถีชีวิตผูกพันกับน้ำสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือทางน้ำที่สร้างขึ้นมามีอยู่ทั่วเมือง โดยที่น้ำไหลไปตามทางน้ำนี้ชาวบ้านสามารถนำมาอุปโภค-บริโภคได้เลย และยังให้ความร่วมมือร่วมใจกันรักษาความสะอาดของน้ำได้อย่างดีเยี่ยมตลอดมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้ว และมีน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นก็คือ ตาน้ำ คนญี่ปุ่นเรียกว่า วะกิมิสุ บริเวณนี้ยังเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนบทกวีระหว่าง นักกวีโชงิ และ ขุนนางโทะทซึนะ โยริ ด้วย  สัญญลักษณ์อันโด่ดเด่นคือ ตาน้ำโซกิซุย ที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่มีน้ำสะอาด และบริสุทธิ์อันดันหนึ่งของประเทศอีกทั้งได้รับการรับรองจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมให้เป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมด้วย … เมืองนี้ยังเป็นแหล่งน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงมากด้วย ทีเดียว จากนั้นนำท่านสัมผัสความปราณีตเหมือนจริงที่สวยงามของการประดิษฐ์ชิ้นงาน  ตัวอย่างอาหาร  ( Replica Food ) ที่ท่านสามารถทำอาหารตัวอย่างด้วยตัวท่านเองซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในงานประดิษฐ์ชิ้นงานอาหารตัวอย่างที่มีชื่อเสียงสุดในญี่ปุ่น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับ เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  นั่งรถผ่านชมธรรมชาติความงาม ทั่วบริเวณแนวยาวของเทือกเขาเป็นธรรมชาติแสนประทับใจ เพื่อมุ่งสู่ หมู่บ้านพื้นเมืองมรดกโลกชิรากาวาโกะ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น มรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บ้านสไตล์  กัสโซ–สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมรูปร่างหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ ว่า กัสโซ ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือพนม เข้าหากันตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้านไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวแต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม : อิ่มอร่อยกับ เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก คานาซาว่า ณ  ANA CROWNE PLAZA HOTEL KANAZAWA หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 คานาซาว่า-สวนเคนโรคุเอน-ปราสาทคานาซาว่า-ฮิกาชิ จายะ ทาว์น-ผาหินโทจินโบ- อาวาระ ออนเซ็น
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ สวนเคนโรคุเอน 1 ใน 3 สุดยอดสวนของประเทศญี่ปุ่นสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1676 เนื้อที่ทั้งหมด 11,443,565 ตารางเมตร มีต้นไม้สำคัญทั้งหมด 8,500 ต้น อิสระให้ท่านสัมผัสและพักผ่อนคลายอิริยาบทและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ซึ่งสวนแห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก พร้อมเดินเล่นเลือกหาซื้อของที่ระลึกตามร้านรวงริมทางเดินที่จัดไว้อย่างมีระเบียบเรียบร้อย ดึงดูดใจผู้มาเยือนให้แวะทักทายซื้อของติดมือกลับเป็นของฝากของขวัญ

จากนั้นเข้าสู่ ปราสาทคานาซาว่า(Kanazawa Castle) ปราสาทที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1583 โดย Maeda Toshiie ที่ปกครองแคว้นคางะ (Kaga clan) ปราสาทคานาซาว่า ถูกเพลิงไหม้ทำลายเสียหายหลายต่อหลายครั้งและไม่ได้รับการบูรณะแต่อย่างใด มีเพียงประตู Ishikawamon และโกดัง Sanjikken Nagaya ที่ได้รับการสร้างใหม่และยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติแห่งชาติ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับ เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านสู่ ฮิกาชิ จายะ ทาวน์ ซึ่งเป็นเมืองเก่าที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเมืองที่อนุรักษ์สภาพถนนหนทางหรือบ้านของชาวบ้านที่คงสภาพสมบูรณ์ตามแบบดั้งเดิมตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยยังมีขุนนางถือดาบ สองข้างทางนั้นจะเรียงรายไปด้วยร้านน้ำชาสมัยเก่า บ้านของบรรดาเหล่าเกอิชาและที่ทำงานของเกอิชาในสมัยโบราณ

(เชิญท่านลิ้มลองไอศครีมแปะทองคำ ขึ้นชื่อเมืองคานาซาว่า)

พาท่านชม ผาหินโทจินโบะ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามขึ้นชื่อของจังหวัดฟุคุอิ ท่านจะได้สัมผัสกับความงามของผาหินที่ถูกรังสรรค์ขึ้นโดยพลังกระแสน้ำและกระแสลมของธรรมชาติ และบริเวณโดยรอบนั้นท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์เป็นที่งดงามตระการตามาก

จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก อาวาระ AWARA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

อาวาระ ออนเซ็น เมืองบ่อน้ำร้อนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดฟุคุอิ

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม : อิ่มอร่อยกับ มื้อค่ำแสนพิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่น
  หลังจากรับประทานอาหารพักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการ แช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใส มีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกาย ให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !
 
วันที่ 4 อาวาระ ออนเซ็น-วัดเอเฮจิ-พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟุคุอิ-ทะเลสาบบิหวะ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ วัดเอเฮจิ หนึ่งในวัดหลักของพระพุทธศาสนาเซนนิกายโซโตะ ก่อตั้งขึ้นในปี 1244 โดย Dogen Zenji นักวิชาการทางพุทธศาสนาที่นำโซโตะเซนเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นในปี 1228 หลังจากที่ได้ศึกษาในประเทศจีนเป็นระยะเวลาหลายปีภายในพื้นที่วัดประกอบด้วยอาคารต่างๆ กว่า 70 หลัง โดยเชื่อมต่อด้วยทางเดินเล็กๆ วัดแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของพระเซน จำนวน 150 รูป และยังเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนอีกด้วย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับ เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  พาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟุคุอิ เป็นพิพิธภัณฑ์วิจัย และศึกษาไดโนเสาร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ภายในพิพิธภัณฑ์ครอบคลุมพื้นที่ 4 ชั้น ชั้นหลักเป็นนิทรรศการไดโนเสาร์ที่เปิดกว้าง จัดแสดงโครงกระดูกไดโนเสาร์กว่า 40 ชิ้น รวมถึงตัวอย่างของไดโนเสาร์พันธุ์แรปเตอร์ และซอรัสที่ถูกพบในเมืองฟุคุอิ และบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการวิทยาศาสตร์โลก จัดแสดงวีดีโอ และวัตถุตัวอย่างที่จะนำเสนอให้ผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับโลก การเกิดสิ่งมีชีวิตบนโลก ซึ่งจะเห็นถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวค่อยๆ พัฒนากลายเป็นมนุษย์ นอกจากนี้ท่านจะได้สัมผัสฟอสซิลจริง ชมนักวิทยาศาสตร์ และช่างเทคนิคฟอสซิลกำลังทำความสะอาด และทำวิจัยหลังกระจกของห้องปฏิบัติการวิจัยอีกด้วย
  จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ทะเลสาบบิหวะ  ณ  NAGAHAMA HOTEL & RESORT หรือเทียบเท่า
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม : เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย
  หลังจากรับประทานอาหารพักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการ แช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใส มีน้ำมีนวล
 
วันที่ 5 ทะเลสาบบิหวะ-ป่าไผ่อาราชิยาม่า-สะพานโทเง็ตสึเคียว-อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ-โอซาก้า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นเดินทางชม ป่าไผ่อาราชิยาม่า ไผ่ที่ขึ้นอยู่สองข้างท้างเสมือนหนึ่งเป็นอุโมงค์ให้เดินผ่านถูกปลูกขึ้นตั้งแต่สมัย  เฮอัน เพื่อใช้ในการประดับสวน และชื่นชมความสวยงาม และใช้ในการบำบัดจิตใจมาแต่ครั้งโบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผ่านไปไผ่เหล่านี้ก็ยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เมื่อเข้าสู่ป่าไผ่แล้ว จะได้สัมผัสถึงสายลมจากธรรมชาติที่กระทบกับใบไผ่ ความเขียวขจีและความสดชื่นตลอดเส้นทาง แม้ว่าจะเป็นเพียงเส้นทางเล็ก ๆ ระยะทางไม่กี่ร้อยเมตรก็ตาม

นำท่านเดินทางมาที่ สะพานโทเง็ตสึเคียว สถานที่ยอดฮิตที่ห้ามพลาดพลาดที่จะเก็บภาพความประทับใจของ สะพานโทเง็ตสึเคียวที่รายล้อมไปด้วยดอกซากุระและมีภูเขาอะระชิยะมะเป็นฉากหลัง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับ เซ็ตอาหารญี่ปุ่น
  สมควรแก่เวลามุ่งหน้าสู่ โอซาก้า เดินทางเข้าสู่ ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งใหญ่ที่สุดของนครโอซาก้า พอมีเวลาให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร : เต็มอิ่ม บุฟเฟต์ชาบูชาบู ขาปูยักษ์และอาหารทะเลสดๆ
  จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โอซาก้า VICHIO OSAKA หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 โอซาก้า-สนุกสนานเต็มวัน Universal Studio Japan-คันไซ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ทุ่มทุนสร้างมหาศาลและใหญ่ที่สุดในโลกพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ที่มีขนาดใหญ่กว่าในสหรัฐอเมริกา สนุกสนานตื่นเต้นอย่างเต็มที่ในโรงถ่ายแห่งนี้ กับเครื่องเล่นต่างๆ ทั้ง 9 โซน

พบกับโซนใหม่ล่าสุด The Wizarding World of Harry Potter ที่ให้ท่านได้เปิดโลกแห่งจินตนาการไปกับแฮร์รี่และผองเพื่อน ท่านจะพบกับหมู่บ้านฮอกมี้ดส์ และตรอกไดแอกอน โรงเรียนพ่อมดแม่มดและเวทย์มนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ สนุกสนานไปกับเครื่องเล่น Harry Potter and the Forbidden Journey  ที่จะพาท่านขี่ไม้กวาดผจญภัยในโลกเวทย์มนต์ไปกับแฮร์รี่ ล้ำยุคด้วยเทคโนโลยี 4D เสมือนท่านได้อยู่ในโลกแห่งเวทย์มนต์จริงๆ ต่อด้วยเครื่องเล่นยอดฮิต !  The Amazing Adventures of SpiderMan เมื่อท่านล่วงรู้แผนการลับของเหล่าวายร้ายและถูกตามล่า สไปเดอร์แมนจะมาช่วยท่านได้ทันหรือไม่ เร้าใจกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยี 4KHDx3D ที่สมจริงยิ่งขึ้นกว่าเดิม สนุกสุดเหวี่ยงกันต่อกับรถไฟเหาะ Hollywood Dream และ Back Drop รถไฟเหาะที่ให้ท่านนั่งกลับหลัง Space Fantasy The Ride รถไฟเหาะที่พาท่านตะลุยไปท่ามกลางอวกาศ นอกจากนี้ยังมีฉากจำลองของเมืองซานฟรานซิสโกขณะอยู่ที่โอซาก้า Back to the Future –      The Ride หรือจะสัมผัสบรรยากาศไฟไฟม้แบบสมจริงใน Backdraft นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นที่ตื่นเต้นเร้าใจอื่นๆอีก อาทิ Jurassic Park The Ride, Jaws หรือโซนสำหรับคุณหนูๆใน Sesame Street Fun Zone , Snoopy Studios , Hello Kitty Fashion Avenue เป็นต้น ให้ท่านได้ปลดปล่อยความสนุกเต็มที่ตามอัธยาศัย

            (อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่ากับตั๋วแบบเต็มวัน)

**หากท่านไม่ประสงค์จะเข้าสวนสนุก รับคืนค่าสวนสนุก (ตามราคาบัตร)
กรุณาแจ้งเซลล์ของท่านล่วงหน้าก่อนชำระยอดสุดท้าย เพื่อลดการเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ**

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก คันไซ JOYTEL GROUP HOTEL หรือเทียบเท่า

 
วันที่ 7 คันไซ-สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
11.45 น. ออกเดินทางจากโอซาก้า โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-623        
15.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจและมีความสุข