ทัวร์ยุโรป┃IMPERIAL EUROPE 9 วัน 6 คืน EU1104IMP

เมืองซาลบวร์ก เมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญโดยเฉพาะการค้าเกลือไปทั่วยุโรปจนเป็นเมืองมั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งในอดีต

เมืองฮอลสตัท เมืองชนบทที่แสนโรแมนติคริมฝั่งทะเลสาบสงบเงียบ และได้รับประกาศเป็นเมือง “มรดกโลก

เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี

เมืองคาร์โลวี วารี่ เมืองแห่งน้ำแร่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์

มหาวิหารเซนต์วิตัส มหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเชคทุกคน

วันที่ 1 สุวรรณภูมิ – เวียนนา/ออสเตรีย  (บินตรง)
21.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   เค้าท์เตอร์สายการบินไทย Group  เค้าเตอร์ D   (เข้าประตู 3-4) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกในการเช๊คอินเอกสาร และรับบัตรขึ้นเครื่อง
วันที่ 2 เวียนนา – ซาลบวร์ก/ออสเตรีย – เซ้นท์วูล์ฟกัง
01.20 ออกเดินทางบินตรง…สู่กรุงเวียนนา-ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่  TG936
07.15 เดินทางถึง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย จากนั้นรถโค้ชมาตรฐานสูงของยุโรป
พาคณะเดินทางข้ามแดนทางทิศตะวันออกของออสเตรีย ด้วยระยะทางประมาณ 130 กม.เข้าสู่เขตแดนประเทศออสเตรีย ลัดเลาะเส้นทางต้นกำเนิดของเทือกเขาแอลป์ สู่เมืองซาลบวร์ก SALZBURG เมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญโดยเฉพาะการค้าเกลือไปทั่วยุโรปจนเป็นเมืองมั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งในอดีต ที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่แบบบารอค-อิตาเลียน ให้ชมอย่างงดงาม มีเสน่ห์ด้วยความโรแมนติคของเมือง ที่มีโบสถ์วิหารงาม และ ป้อมปราการโฮฮานซาลบวร์ก ตั้งตระหง่านบนเนินเขาเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จนกลายเป็นฉากสวยในภาพยนตร์ชื่อก้องโลก  “เดอะซาวน์ ออฟ มิวซิค” เดินชม สวนมิราเบล ที่ตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสีสันหน้าพระราชวังเก่า จุดชมวิวของเมือง
12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นเยี่ยมชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกนาม  “โมซาร์ท”  ให้เวลาท่านได้เดินเที่ยวชม ถนนสายช้อปปิ้งที่สวยงามคลาสสิคเส้นหนึ่งของโลก    เชิญเก็บภาพสวยๆ ที่บริเวณสะพาน ลานจัตุรัส หน้าวิหาร วิวปราสาทโฮเฮนซาลเบิร์กบนเนินเขาแสนคลาสสิค และเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองหลากหลายชนิดสมควรแก่เวลาเดินทางต่อ…ลัดเลาะทะเลสาบสวย สู่เขต ทะเลสาบเซนต์วูล์ฟกัง (48 กม.: 50 นาที)       ลัดเลาะเรียบชายฝั่งผ่านเมืองเล็กๆ ริมเชิงเขาตลอดสู่  เมืองเซนต์วูล์ฟกัง  (ST. WOLFGANG) เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง อันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดของออสเตรีย ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทะเลสาบสวยและทุ่งหญ้าเขียวขจี
เย็น เช๊คอินเข้าที่พักบรรยากาศริมทะเลสาบแสนสวย   :  SCARALIA HOTEL / หรือเทียบเท่า 4 ดาว
บริการอาหารค่ำแบบพื้นเมืองยุโรป ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
วันที่ 3 เซ้นท์วูล์ฟกัง – ฮอลสตัท – เชสกี้คลุมลอฟ/เชค
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองฮอลสตัท HALLSTATT เมืองชนบทที่แสนโรแมนติคริมฝั่งทะเลสาบสงบเงียบ และได้รับประกาศเป็นเมือง “มรดกโลก” ด้านวัฒนธรรมที่เก่าแก่ย้อนหลังกว่า 4,000 ปี เนื่องจากตัวเมืองเก่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่มีทิวทัศน์งดงงามเป็นที่หลงใหลของนักท่องเที่ยวตัวยงต่างปรารถนาจะมาเยือนเมืองสงบแห่งนี้ซักครั้ง นำท่านชมเมืองโดยการเดินเท้าลัดเลาะถนนริมทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตรัซ” ผ่านบ้านเรือนแบบพื้นเมืองที่อนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้เมืองหนาวห้อยระย้า ริมทะเลสาบตลอดจนถึงเนินเขา ลานหิน จตุรัสน้ำพุกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้าของที่ระลึกน่ารัก ให้เลือกหา
12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ CESKY KLUMLOV (209 กม.: 2 ชม. 50 นาที) อันเป็นเมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปีค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์ และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่ โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทำให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟ ให้เป็นเมือง มรดกโลก ในปีค.ศ.1992  ชม ปราสาทครุมลอฟ (ถ่ายรูปภายนอก) ซึ่งเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากปราสาทปราก ลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่ง ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยาน บ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อย หลังคาสีส้ม เรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาใน เกาะเมืองเก่า ที่มีแม่น้ำล้อมรอบมีเสน่ห์ยิ่งนัก
เข้าสู่ที่พัก :   THE OLD INN HOTEL CESKY KRUMLOV / หรือเทียบเท่า  4 ดาว
บริการอาหารค่ำแบบพื้นเมืองยุโรป ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
วันที่ 4 เชสกี้คลุมลอฟ – คาร์โลวี วารี – กรุงปราก
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางออกต่างขึ้นเหนือของประเทศ ใกล้ชายแดนเยอรมันฝั่งตะวันออก  อันเป็นเส้นทางสวยงามของชนบท สู่เมือง คาโรวี วารี  เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเชค
12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เดินทางถึง เมืองคาร์โลวี วารี่ KARLOVY VARY เมืองแห่งน้ำแร่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์ และ มีแม่น้ำเทปล่า ไหลหล่อเลี่ยงเมือง ตามตำนานกล่าวไว้ว่าพระเจ้าชาร์ลสที่ 4 ทรงพบแหล่งน้ำแร่ที่เมืองนี้ใน ค.ศ. 1358 เมื่อครั้งเสด็จออกล่าสัตว์ และสุนัขล่าเนื้อตัวหนึ่งตกลงไปในบ่อน้ำพุร้อน นับตั้งแต่นั้นมาเมืองนี้ก็มีชื่อเสียงเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีแหล่งน้ำพุร้อน น้ำแร่ธรรมชาติที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 42 – 72 องศาเซลเซียส ทั้งหมด 12 แห่ง สปาในเมืองนี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่างๆ มีเจ้านายหลายพระองค์เคยเสด็จมาเยือน อาทิ จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่าแห่งออสเตรีย, พระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซีย และพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งปรัสเซีย ทำให้เมืองนี้กลายเป็นรีสอร์ทสุขภาพระดับโลก นอกจากนี้ คาร์โลวี วารี่ ยังมีชื่อว่าเป็นที่ชุมนุมของเหล่าศิลปินชื่อดังอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเกอเธ่, บีโธเฟ่าหรือริชาร์ด วากเนอร์ ฯลฯ พาท่านชม บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ซึ่งมีแท่นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิตั้งแต่ 30, 50 และ 72 องศาเซลเซียส สามารถใช้ดื่มได้ โดยมีวิธีการดื่มน้ำแร่ที่พิเศษ คือต้องใช้แก้วพิเศษโดยเฉพาะเป็นแก้ว “พอร์ชเลน” ที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำ ซึ่งเชื่อกันว่าดีต่อระบบย่อยอาหาร  พาท่านเดินชมบรรยากาศเมืองในหุบเขาที่แสนน่ารัก เลือกซื้อเครื่องแก้วของพื้นเมืองเลื่องชื่อราคาถูกจากโรงงาน
จนสมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงกรุงปราก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
เข้าสู่ที่พัก  :  VIENNA HOUSE DIPLOMAT HOTEL PRAGUE / หรือเทียบเท่า  4 ดาว
วันที่ 5 ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – บาติสลาวา/สโลวาเกีย
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชม กรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฝั่ง แม่น้ำวัลตาวา สู่ย่านศูนย์กลางของเมือง ชมโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า 650 ปี    เข้าชม ปราสาทปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบโกธิค ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาทและ มหาวิหารเซนต์วิตัส มหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเชคทุกคน เนื่องจากเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ แล้วยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุด จนทำให้กรุงปรากเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  เดินชมย่าน Golden Lane ย่านถนนทำทองในอดีต ซึ่งเป็นตรอกแคบๆ ด้านหลังปราสาทปราก ปัจจุบันเป็นร้านค้าขายของที่ระลึกน่ารักสไตล์พื้นเมือง จากนั้นเดินลงสู่  สะพานชาร์ลส์  ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทราย รูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป ซึ่งมีความงดงามและไม่ซ้ำแบบ นำคณะชมย่าน จัตุรัสเมืองเก่าสตาเร เมสโต สถานที่นัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่นจนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น  มรดกโลก ชม อนุสาวรีย์ยาน ฮุส ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนา ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต ถูกเผาทั้งเป็นโดยผู้ปกครองของฝ่ายคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิค นำชม  หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนหอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกล้เคียงกันนี้ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป อิสระช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองน่ารักสไตล์เชค และโบฮีเมียนที่มีให้เลือกมากมาย เช่น  เครื่องแก้วสีต่างๆ ที่ประดับด้วยเงิน, ตุ๊กตาหุ่นกระบอก, งานผ้าปัก รวมถึงชิ้นงานต่างแกะสลักต่างรูปแบบ ฯลฯ
13.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
14.30 แล้วอำลากรุงปราก เดินทางขึ้นเหนือ ข้ามแดนสู่…กรุงบาติสลาวา
เย็น เดินทางถึงกรุงบาติสลาวา  BATISLAVA เมืองหลวงของประเทศสโลวัค
18.30 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
เข้าสู่ที่พัก :   RADISSON BLU CARLTON BRATISLAVA HOTEL / หรือเทียบเท่า  4 ดาว
วันที่ 6 บาติสลาวา – บูดาเปสต์/ฮังการี – ล่องแม่น้ำดานูบ
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเที่ยวชมเบรรยากาศเมือง ผ่านทำเนียบประธานาธิบดี รัฐสภา มหาวิทยาลัย นำคณะชม ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา จากด้านนอก ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิค เรอเนสซองส์ และ บาร็อค  สมควรแก่เวลาเดินทางข้ามพรมแดนออสเตรียไปยัง ประเทศฮังการี สู่ กรุงบูดาเปสท์ (200 กม.: 2 ชม. 20 นาที)  ซึ่งในอดีตเคยเป็น ส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน เมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่ากลางเมือง ซึ่งแบ่งเมืองเป็นสองฝั่งคือ ฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์เรียกว่า “บูดา” และฝั่งที่มีความหรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ เรียกว่า  “เปสท์”อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้
12.30 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นำท่านขึ้นชม ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน ซึ่งอดีตสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับป้องกันข้าศึกบนฝั่งเหนือของแม่น้ำดานูบ มหาวิหารเซ้นท์มาเทียสอัส อันสง่างาม จากนั้นเดินต่อสู่เนินเขา Castle Hill  ที่ตั้งของวังหลวงเก่า ทำเนียบประธาณาธิบดี  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคฤหาสน์ของกษัตริย์และโบราณสถาน ซึ่งยังมีร่องรอยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ฯ   เที่ยวชม  จัตุรัสวีรบุรุษ สถานที่สำหรับใช้ในพิธีสวนสนาม ของทหารฮังการี่ และเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ของบรรพกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงในอดีต  นำคณะลงเรือ ล่องแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายโรแมนติค มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของธรรมชาติและสถาปัตยกรรมแบบโกธิค โดยผ่าน อาคารรัฐสภา เป็นอาคารแบบนิโอโกธิคที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ ตลอดจนอาคารบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองฮังกาเรียน
นำเข้าที่พัก ณ  HOTEL NH BUDAPEST CITY / หรือเทียบเท่า  4 ดาว
วันที่ 7 บูดาเปสต์ – เวียนนา/ออสเตรีย
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
เวลานำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา VIENNA เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่กว่า 1,000 ปี และยังเคยเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียน  ถึงกรุงเวียนนา นำคณะชม สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์โยฮันสเต้าส์จูเนียร์ เจ้าของบทเพลง อมตะ “By The Beautiful Blue Danube”  เชิญท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเพื่อยืนยันการมาถึงเวียนนา 
12.30 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่าน เข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ที่ถูกสร้างขึ้นใน ปลาย ศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ พระนางมาเรีย เทเรซ่า จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมัน ที่ตั้ง พระทัยว่า จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส สัมผัสความงามอันวิจิตร  ตระการตาภายในห้องต่างๆ กว่า 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องบิลเลียด, ไชนีสรูม ฯลฯ  ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่จัดแต่งไว้อย่างร่มรื่นและงดงาม         แล้วนำท่านสู่  ถนนคาร์ทเน่อร์  ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง  มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ  มากมาย  ชม วิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา เชิญท่านเลือก ซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึกต่างๆ นั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้     ชมชีวิตผู้คนของชาวเวียนนา ตามอัธยาศัย
18.00 เดินทางสู่ หมู่บ้านกรินซิ่ง หมู่บ้านพื้นเมืองที่น่ารักและมีชื่อเสียงเรื่องการทำไวน์สด
ให้ท่านได้ชิมไวน์รสเยี่ยม พร้อมอาหารค่ำแบบพื้นเมือง  “ขาหมูเวียนนา”   เคล้าเสียงเพลงวอลซ์สไตล์        “บูลดานูบ”  ต้นกำเนิดจากลำน้ำดานูบอันแสนโรแมนติค
ก่อนเข้าที่พัก  :   NH WIENNA CITY HOTEL  / หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 8 เวียนา – กรุงเทพฯ  
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 พร้อมกันที่จุดนัดหมาย  เพื่อเดินทางสู่สนามบินชเวชัท กรุงเวียนนา

(เพื่อมีเวลาทำใบคืนภาษี-ไม่มีอาหารกลางวัน บริการเนื่องจากอยู่ระหว่างเช็คอิน)

14.35 น. โดยการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 937  ออกเดินทางบินตรงกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่ 9 สุวรรณภูมิ
05.35 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ….

Additional Information

month