ทัวร์เวียดนาม┃เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด 4 วัน 3 คืน VN004

 สัมผัสอ้อมกอดของขุนเขาและบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกที่ ดาลัด

 ชมทะเลทรายแดง ซุยเตียน(Fairy Stream) อันกว้างใหญ่ ตระการตา

 โฮจิมินห์ ชม สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส ณ โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม  แห่งโฮจิมินห์ซิตี้ ปัจจุบัน โบสถ์ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลดีใจกลางเมืองโฮจิมิห์ซิตี้แห่งนี้จัดการประกอบพิธีทางศาสนาเป็นประจำในวันสุดสัปดาห์

 เข้าชม พระราชวังบ๋าวได่ (Dinh Bao Dai) พระราชวังที่ก่อสร้างตามศิลปะแบบฝรั่งเศส

นั่งเคเบิลคาร์ ชมวิทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองดาลัด

 เที่ยวสบาย เดินทางสะดวก มีบินภายใน ไม่เหนื่อย

ไม่บังคับทิปไกด์

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – มุ่ยเน่ D
2 มุ่ยเน่ – ทะเลทรายแดง – ดาลัด  B  L  D
3 ดาลัด – พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได๋  – เคเบิ้ลคาร์ – ทะเลสาบเตวียนลาม – วัดตรึกลาม  -น้ำตกดาตันลา – CRAZY HOUSE  B L D
4 ดาลัด – โฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอร์ดาม – ที่ทำการไปรษณีย์ –  ตลาดเบนถัน – กรุงเทพ  B  L
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – มุ่ยเน่ (-/-/D)
11.20 น. เดินทางสู่ มหานครโฮจิมินห์   โดย Vietnam Airlines เที่ยวบินที่ VN 600
12.50 น. เดินทางถึง สนามบินแห่งชาติ โฮจิมินห์ซิตี้
เมืองฟานเทียต ซึ่งเป็นเมืองเอกของ มณฑลบิงห์ถ่วน ซึ่งเป็นเมืองที่ทำการประมงเป็นหลักซึ่ง ชาวเวียดนามจะใช้พาหนะลักษณะทรงกลมขนาดใหญ่ สร้างขึ้นด้วยไม้ไผ่สานและนำยางมะตอยมาอุดรู เรียกว่า“ถึ่งไจ้” ใช้เป็นพาหนะในการทำประมง ซึ่งพบเห็นได้ที่เวียดนามเท่านั้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก TIEN DAT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 มุ่ยเน่ – ทะเลทรายแดง – ดาลัด (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เมืองมุ่ยเน่ เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ติดชายหาดของทะเลจีนใต้ซึ่งบริเวณนี้เป็นหมู่บ้านชาวประมงด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติ จะเห็นได้ว่ามีชาวประมงจำนวนมากในเขตนี้ จากนั้นนำท่านชม “ทะเลทราย”  ซึ่งเป็นทะเลทรายสีแดง ลักษณะเป็นสันทรายขนาดใหญ่ที่เกิดจากการยกตัวขึ้นของพื้นดิน บริเวณชายทะเลจนเกิดขึ้นเป็นหลุมทรายขนาดใหญ่ ท่านจะได้พบกับทัศนีย์ภาพอันตระการตาที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นมา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
เมืองดาลัด เมืองนี้ตั้งอยู่ในตลาดลามดง  ทางภาคใต้ตอนบนของเวียดนาม เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา ปกคลุมไปด้วยทิวสน ทะเลสาบ และป่าไม้บนที่ราบสูงลามเวียต ถัดจากแม่น้ำกามลี มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,500 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 17 องศาเซลเซียส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก  RIVER PRINCE  HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ดาลัด –พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได๋  – เคเบิ้ลคาร์ – ทะเลสาบเตวียนลาม – วัดตรึกลาม  -น้ำตกดาตันลา – CRAZY HOUSE (B/L/D) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
พระราชวังบ๋าวได่ (Bao Dai’s Summer Palace) พระเจ้าบ๋าวได่เป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม พระราชวังแห่งนี้ก่อสร้างตามศิลปะแบบฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. ใช้เวลาในการก่อสร้าง 5 ปี วัดตรึกลาม ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบเตวียนลาม ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมงดงาม จัดสวนด้วยต้นไม้นานาพรรณ สงบ ร่มรื่น ทะเลสาบเตวียนลาม เป็นทะเลสาบที่อยู่กลางขุนเขา ทิวทัศน์ของต้นสน รอบทะเลสาบสวยงามราวกับภาพวาด จากนั้นนำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้น ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัท จากมุมสูง สำหรับกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หุบเขาแห่งความรัก  (LOVE VALLEY) สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขาแมกไม้นานาพันธุ์และทะเลสาบซึ่งอดีตเคยเป็นป่าที่พระเจ้าบ๋าวได่เคยทรงใช้เป็นที่ล่าสัตว์
น้ำตกดาตันลา (Datanla Waterfall) ตั้งอยู่นอกเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร น้ำตกดาตันลาเป็นน้ำตกที่ไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงามมาก หากคุณมีโอกาสได้มาเที่ยวประเทศเวียดนามอย่าลืมแวะมาเที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนจะน่ารักแห่งนี้ จากนั้นชม CRAZY HOUSE หรือบ้านประหลาด บ้านที่ออกแบบตกแต่งแบบหลุดโลก และสร้างมาหลายปีก็ยังไม่เสร็จ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก  RIVER PRINCE  HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ดาลัด – โฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอร์ดาม – ที่ทำการไปรษณีย์ –  ตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ (B/L/-)  
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.50 น. เดินทางสู่นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ VN 1381
10.40 น. โบสถ์นอร์ทเทรอดาม ตั้งอยู่บริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyen ได้รับการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2420 ใช้  ระยะเวลาการสร้าง 6 ปี โบสถ์นี้ไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์ที่ อื่น เพราะได้รับความเสียหาย จากสงครามโลกครั้งที่ 2
ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์  ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ได้รับการก่อสร้างขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ. 2439 เสร็จในปี พ.ศ. 2444
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ตลาดเบนถัน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2457 บนพื้นที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีหอนาฬิกาอยู่ด้านหน้าเป็นสัญลักษณ์ตลาดแห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากคนพื้นเมืองและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะมีสินค้าจำหน่ายมากมายทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง นาฬิกา ของที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
17:00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย Vietnam Airlines เที่ยวบินที่ VN 603
18:30 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและมีความสุข