ทัวร์เวียดนาม┃ฮานอย ซาปา 4D VN11HS4D

เมืองท่องเที่ยวธรรมชาติเหนือจินตนาการ “ซาปา”

 สัมผัสวิถีชีวิตชาวเผ่าม้งดำ ชมทัศนียภาพนาขั้นบันได อันงดงาม

 นั่งกระเช้าลอยฟ้า พิชิตยอดเขา “ฟานซปัง

ช็อปปิ้งถนน 36 สาย หรือตลาดโบราณ เลือกซื้อสินค้านานาชนิด

 

 เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ นานาชาติสุดพิเศษ SEN

 พิเศษ! ชาบู ชาบู ปลาแซลมอน

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา
05.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ (D) สายการบินไทย แอร์เวย์  เจ้าหน้าที่ S.B.A.Vietnam คอยให้การต้อนรับทุกท่าน
07.45 น. เดินทางสู่กรุงฮานอย โดย Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 560
09.35 น. ถึง สนามบินนอยไบ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ซาปา เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ การเดินทางในเส้นทางด่วน ต้องผ่านเมืองฮานอย  ใช้เวลาเดินทาง 4-5 ชั่วโมง มุ่งเข้าสู่ จังหวัด ลาวไก นำท่านเข้าสู่เมือง ซาปา ซึ่งเป็น อำเภอหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ใน จังหวัด ลาวไก อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1500 เมตร โดยประมาณ  เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPA HIGHLAND HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ 2 ซาปา – ฟานซีปัง – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่สถานีรถกระเช้า  FAN SI PAN  LEGEND  ซึ่งห่างออกไปประมาณ 30 นาทีจากตัวเมือง  เพื่อขึ้นสู่ยอดเขา “ฟานซีปัง”  (PHAN XI PANG)  ภูเขาที่สูงที่สุด ในเวียดนามและอาเซียน และถูกขนานนามว่าเป็น “หลังคาอินโดจีน”  นำท่านนั่ง  “กระเช้าลอยฟ้า”  รุ่นใหม่ทันสมัยปลอดภัย และได้ชื่อว่าเป็น “กระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก” มีความยาวถึง 6.29 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) ข้ามหุบเขาหลายลูก ชมทัศนียภาพน้ำตกสูง และเมฆหมอกคลอเคลีย “ยิ่งสูงยิ่งหนาว”  เมื่อถึงสถานีปลายทางข้างบนที่ระดับความสูง 3,000 เมตร  จะมีห้องน้ำ จุดชม วิว และศาลเจ้าแม่กวนอิม ที่ก่อสร้างไว้อย่างอลังการงดงาม **แต่จุดนี้ยังไม่ใช่จุดสูงสุดยอดของยอดเขา สำหรับท่านที่ยังคงมีเรี่ยวแรงและอยาก พิชิตจุดสูงสุดยอดของ “ฟานซีปัง” จะต้องเดินขึ้นบันไดปูนต่อไปอีก ประมาณ 600 ขั้น ไปที่ระดับสูงสุดยอด 3,143 เมตร อันมีสัญลักษณ์เป็นแท่งสแตนเลสสามเหลี่ยมปลายแหลม ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งในชีวิต-ผู้พิชิตหลังคาอินโดจีน  (ในขณะนี้มีรถรางขึ้นยอดเขา เป็นช่วงต่อจากรถกระเช้า เพื่อให้ถึงจุดสูงสุดโดยไม่ต้องเดินขึ้นบันได เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว-ไม่รวมค่ารถรางในส่วนนี้)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำชมความสวยงามและบรรยากาศความเป็น “ซาปา”  โดยรอบ อาทิ  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village)   หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง  ชมชีวิตความเป็นอยู่อย่างพื้นเมือง ร้านค้าขายของที่ระลึก สำหรับท่านที่มีเรี่ยวแรงดี แนะนำ  ท่านเดินลงไปสู่ “น้ำตกเตี่ยนซา” ในหุบเขาลึกด้านล่าง ที่มีความสวยงามและอากาศแสนดีที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูงรอบด้าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPA HIGHLAND HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ 3 ซาปา – ภูเขาฮัมลอง – ฮานอย – การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ ภูเขาฮัมลอง หรือ ภูเขามังกร ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ในซาปา เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ท่านจะได้เห็นวิวเมืองซาปา และรอบด้านที่รายล้อมไปด้วยขุนเขา ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งนักระหว่างทางจะได้พบกับพรรณไม้ดอกนานาพรรณ ที่บานต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
กลับ สู่เมืองฮานอย  ในเส้นทางเดิม ซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทาง 4–5 ชั่วโมงโดยประมาณ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆ จากคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย ท่านจะรู้สึกเหมือนว่าหุ่นกระบอกนั้นมีชีวิตจริง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MAY DE VILLE OLD QUARTER HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ 4 ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – บ้านพักโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – ทะเลสาบคืนดาบ-วัดเฉินก๊วก – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – กรุงเทพฯ     
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จัตุรัสบาดิงห์ อันเป็นที่ตั้งของ สุสานโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่  สถานที่แห่งนี้เป็นที่ซึ่งโฮจิมินห์ อ่านคำประกาศอิสรภาพในปี ค.ศ. 1945 ภายในสุสานเป็นที่เก็บศพอาบน้ำยาของลุงโฮนอนสงบนิ่งเหมือนคนนอนหลับอยู่ภายในโลงแก้ว (ปิดทุกวันจันทร์ และ วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้)
ทำเนียบประธานาธิบดี
ที่แห่งนี้เคยเป็นที่ทำงานของท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งปัจจุบันได้เป็นสถานที่ไว้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
บ้านพักโฮจิมินห์ เป็นบ้านที่ปลูกสร้างขึ้นอย่างเรียบง่าย ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เหมือนสามัญชนธรรมดา ซึ่งแสดงถึงความสมถะเรียบง่าย จนได้รับการยกย่องว่าเป็น บิดาของประเทศเวียดนาม
เจดีย์เสาเดียว มีตำนานเล่าว่า พระเจ้าหลี่ไทโต ราชวงศ์หลี ทรงพระสุบินเห็นเจ้าแม่กวนอิมมาประทับนั่งอยู่บนใบบัว และส่งทารกเพศชายให้ไว้ในอ้อมแขน  ซึ่งต่อมาพระองค์ได้อภิเษกสมรสกับหญิงชาวนา และนางได้ให้กำเนิดพระราชโอรสตามที่ได้ทรงพระสุบิน พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดแห่งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อเจ้าแม่กวนอิม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามพระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ซึ่งภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อกันว่าเต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย หรือตลาดโบราณ เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า หมวก รองเท้า ชุดอ๋าวหญ่าว ชา กาแฟ หรือสินค้าพื้นเมือง ผ้าปัก และภาพเขียน เพื่อนำไปเป็นที่ระลึกหรือนำเป็นของฝากของขวัญแด่คนที่ท่านรัก
ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา … ทุกท่านกรุณาตรวจเช็คสิ่งของสัมภาระให้เรียบร้อย …เดินทางสู่สนามบินเมืองฮานอย
20.25 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย Thai Airways เที่ยวบินที่  TG 565
22.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและมีความสุข