ทัวร์เวียดนาม┃ฮานอย ซาปา VN003A

 สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์  หรือ “โห่ จิ๊ มิงห์” บิดาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดิงห์กลางกรุงฮานอย สร้างด้วยหินอ่อน หินแกรนิตและไม้มีค่าจากทั่วประเทศ สุสานโฮจิมินห์. หลุมศพขนาดใหญ่นี้เป็นที่เก็บร่างของโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีของเวียดนาม

ซาปา สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม”  ซาปา เป็นเมืองชายแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ในจังหวัดหล่าวกาย มีจุดเด่นคือมีการทำนาขั้นบันไดมาก ทำให้มีภูมิทัศน์สวยงามแก่การท่องเที่ยว เดิมซาปาเป็นเมืองตากอากาศของเจ้านายชั้นสูงชาวฝรั่งเศสที่มาทำงานในเวียดนาม

ภูเขาฮัมลอง หรือ ภูเขามังกร ชมวิวที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา เที่ยวชมซื้อสินค้าผื้นเมืองเป็นของที่ระลึก ณ ตลาดแห่งความรัก

“ฟานซีปัง”  (PHAN XI PANG)  ภูเขาที่สูงที่สุด ในเวียดนามและอาเซียน  (3,143 เมตร) ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “หลังคาอินโดจีน”

 ช้อปปิ้งจุใจที่ ถนน 36 สาย  

 ไม่บังคับทิปไกด์และคนขับรถ

 กรุ๊ปจัดเอง ไม่ส่งจอยทัวร์กับบริษัทอื่น

วันที่ รายการ อาหาร
1. กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา
***CHAU LONG HOTEL หรือเทียบเท่า***
 L D
2. ซาปา – ฟานซีปัง – Cat Cat village
***CHAU LONG HOTEL หรือเทียบเท่า***
B L D
3. ซาปา – ภูเขาฮัมลอง – ฮานอย
***Fortuna Hotel หรือเทียบเท่า***
B L D
4. ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม –  กรุงเทพฯ B L  D

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
6 ธ.ค. 619 ธ.ค. 6125,900฿Download PDF
13 ธ.ค. 6116 ธ.ค. 6125,900฿Download PDF
20 ธ.ค. 6123 ธ.ค. 6125,900฿Download PDF
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา
07.40 น. เดินทางสู่กรุงฮานอย โดย Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 560
09.35 น. ถึง สนามบินนอยไบ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ จังหวัด ลาวไก และมุ่งหน้าสู่เมือง ซาปา ซึ่งเป็น อำเภอหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ใน จังหวัด ลาวไก อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1500 เมตร โดยประมาณ  เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทาง 4- 5 ชั่วโมง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพัก CHAU LONG HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ซาปา – ฟานซีปัง – Cat Cat village
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
FAN SI PAN  LEGEND  ซึ่งห่างออกไปประมาณ 30 นาทีจากตัวเมือง  เพื่อขึ้นสู่ยอดเขา “ฟานซีปัง”  (PHAN XI PANG)  ภูเขาที่สูงที่สุด ในเวียดนามและอาเซียน  (3,143 เมตร) ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “หลังคาอินโดจีน”  นำท่านนั่ง  “กระเช้าลอยฟ้า”  รุ่นใหม่ทันสมัยปลอดภัย และได้ชื่อว่าเป็น “กระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก”มี ความยาวถึง 6.29 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) ข้ามหุบเขาหลายลูก ชมทัศนียภาพน้ำตกสูง และเมฆหมอกคลอเคลีย “ยิ่งสูงยิ่งหนาว”  เมื่อถึงสถานีปลายทางข้างบนที่ระดับความสูง 3,000 เมตร  จะมีห้องน้ำ จุดชม วิว และศาลเจ้าแม่กวนอิม ที่ก่อสร้างไว้อย่างอลังการงดงาม **แต่จุดนี้ยังไม่ใช่จุดสูงสุดยอด (Summit) ของยอดเขา   สำหรับท่านที่ยังคงมีเรี่ยวแรงและอยาก พิชิตจุดสูงสุดยอดของ “ฟานซีปัง”  จะต้องเดินขึ้นบันไดปูนต่อไปอีก ประมาณ 600 ขั้น ไปที่ระดับสูงสุดยอด 3,143 เมตร อันมีสัญลักษณ์เป็นแท่งสแตนเลสสามเหลี่ยมปลายแหลม ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งในชีวิต-ผู้พิชิตหลังคาอินโดจีน  (ในขณะนี้มีรถรางขึ้นยอดเขา เป็นช่วงต่อจากรถกระเช้า เพื่อให้ถึงจุดสูงสุดโดยไม่ต้องเดินขึ้นบันได เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว-ไม่รวมค่ารถรางในส่วนนี้)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Cat Cat village  หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต เป็นชาวเผ่าม้งดำ ที่มาตั้งรกราก อยู่บริเวณนี้มาแสนนาน ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวเผ่า และ ชมทัศนียภาพ นาขั้นบันไดอันสวยสด งดงาม
น้ำตกเตี่ยนซา ในหุบเขาลึกด้านล่าง ที่มีความสวยงามและอากาศแสนดีที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูงรอบด้าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพัก CHAU LONG HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ซาปา – ภูเขาฮัมลอง – ฮานอย
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ภูเขาฮัมลอง หรือภุเขามังกร ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ในซาปา เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ท่านจะได้เห็นวิวเมืองซาปา และรอบด้านที่รายล้อมไปด้วยขุนเขา ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งนัก ระหว่างทางจะได้พบกับพรรณไม้ดอกนานาพรรณ ที่บานต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
กลับ สู่เมืองฮานอย  ในเส้นทางเดิม ซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทาง 4–5 ชั่วโมงโดยประมาณ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพัก Fortuna Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – บ้านพักโฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จัตุรัสบาดิงห์ อันเป็นที่ตั้งของ สุสานโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่  สถานที่แห่งนี้เป็นที่ซึ่งโฮจิมินห์ อ่านคำประกาศอิสรภาพในปี ค.ศ. 1945 ภายในสุสานเป็นที่เก็บศพอาบน้ำยาของลุงโฮนอนสงบนิ่งเหมือนคนนอนหลับอยู่ภายในโลงแก้ว (ปิดทุกวันจันทร์ และ วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้)
ทำเนียบประธานาธิบดี
ที่แห่งนี้เคยเป็นที่ทำงานของท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งปัจจุบันได้เป็นสถานที่ไว้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
บ้านพักโฮจิมินห์ เป็นบ้านที่ปลูกสร้างขึ้นอย่างเรียบง่าย ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เหมือนสามัญชนธรรมดา ซึ่งแสดงถึงความสมถะเรียบง่าย จนได้รับการยกย่องว่าเป็น บิดาของประเทศเวียดนาม
เจดีย์เสาเดียว มีตำนานเล่าว่า พระเจ้าหลี่ไทโต ราชวงศ์หลี ทรงพระสุบินเห็นเจ้าแม่กวนอิมมาประทับนั่งอยู่บนใบบัว และส่งทารกเพศชายให้ไว้ในอ้อมแขน  ซึ่งต่อมาพระองค์ได้อภิเษกสมรสกับหญิงชาวนา และนางได้ให้กำเนิดพระราชโอรสตามที่ได้ทรงพระสุบิน พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดแห่งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อเจ้าแม่กวนอิม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
วิหารวรรณกรรม หรือที่ชาวเวียดนามเรียกกันว่า “วันเหมียว” วิหารแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าหลี่ไทโต เพื่ออุทิศให้แก่ท่านศาสดาขงจื้อ ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็น จองหงวน และมี ศาลเทพเจ้าขงจื้อ และสานุศิษย์ ปัจจุบันเป็นวัดที่นักเรียนนักศึกษาเวียดนามมาขอพรในการสอบ
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย หรือตลาดโบราณ เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า หมวก รองเท้า ชุดอ๋าวหญ่าว ชา กาแฟ หรือสินค้าพื้นเมือง ผ้าปัก และภาพเขียน เพื่อนำไปเป็นที่ระลึกหรือนำเป็นของฝากของขวัญแด่คนที่ท่านรัก
ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา … ทุกท่านกรุณาตรวจเช็คสิ่งของสัมภาระให้เรียบร้อย …เดินทางสู่สนามบินเมืองฮานอย
20.45 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย Thai Airways เที่ยวบินที่  TG 565
22.35 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและมีความสุข

Additional Information

month

12-ธันวาคม