ทัวร์เวียดนาม┃ฮานอย ซาปา (ปีใหม่ 2019) VN003NY

ซาปา สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม”  ซาปา เป็นเมืองชายแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ในจังหวัดหล่าวกาย มีจุดเด่นคือมีการทำนาขั้นบันไดมาก ทำให้มีภูมิทัศน์สวยงามแก่การท่องเที่ยว เดิมซาปาเป็นเมืองตากอากาศของเจ้านายชั้นสูงชาวฝรั่งเศสที่มาทำงานในเวียดนาม

ภูเขาฮัมลอง หรือ ภูเขามังกร ชมวิวที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา เที่ยวชมซื้อสินค้าผื้นเมืองเป็นของที่ระลึก ณ ตลาดแห่งความรัก

“ฟานซีปัง”  (PHAN XI PANG)  ภูเขาที่สูงที่สุด ในเวียดนามและอาเซียน  (3,143 เมตร) ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “หลังคาอินโดจีน”

 ช้อปปิ้งจุใจที่ ถนน 36 สาย  

 ไม่บังคับทิปไกด์และคนขับรถ

 กรุ๊ปจัดเอง ไม่ส่งจอยทัวร์กับบริษัทอื่น

วันที่ รายการ อาหาร
1. กรุงเทพฯ – ฮานอย
***MON REGENCY HOTEL หรือเทียบเท่า***
2. ฮานอย – ซาปา – ภูเขาฮัมลอง
***HIGHLAND SAPA HOTEL หรือเทียบเท่า***
B L D
3. ซาปา –ฟานซีปัง – หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต – น้ำตกเตียนซา – ซาปา
***HIGHLAND SAPA HOTEL หรือเทียบเท่า***
B L D
4. ซาปา – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหง๊อกเซิน –   ถนน 36 สาย –  กรุงเทพฯ B L  D

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
31 ธ.ค. 613 ม.ค. 6223,900฿Download PDF
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮานอย
17.30 น. เดินทางสู่กรุงฮานอย โดย Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 560
19.20 น. ถึง สนามบินนอยไบ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เข้าพัก MON REGENCY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ฮานอย – ซาปา – ภูเขาฮัมลอง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ซาปา เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ การเดินทางในเส้นทางด่วน ต้องผ่านเมืองฮานอย  ใช้เวลาเดินทาง 4-5 ชั่วโมง มุ่งเข้าสู่ จังหวัด ลาวไก นำท่านเข้าสู่เมือง ซาปา ซึ่งเป็น อำเภอหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ใน จังหวัด ลาวไก อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1500 เมตร โดยประมาณ  เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ภูเขาฮัมลอง หรือภุเขามังกร ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ในซาปา เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ท่านจะได้เห็นวิวเมืองซาปา และรอบด้านที่รายล้อมไปด้วยขุนเขา ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งนัก ระหว่างทางจะได้พบกับพรรณไม้ดอกนานาพรรณ ที่บานต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพัก HIGHLAND SAPA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ซาปา –ฟานซีปัง – หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต – น้ำตกเตียนซา – ซาปา
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
“ฟานซีปัง”  (PHAN XI PANG)  ภูเขาที่สูงที่สุด ในเวียดนามและอาเซียน  (3,143 เมตร) ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “หลังคาอินโดจีน”  นำท่านนั่ง  “กระเช้าลอยฟ้า”  รุ่นใหม่ทันสมัยปลอดภัย และได้ชื่อว่าเป็น “กระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก” มี ความยาวถึง 6.29 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) ข้ามหุบเขาหลายลูก ชมทัศนียภาพน้ำตกสูง และเมฆหมอกคลอเคลีย “ยิ่งสูงยิ่งหนาว”  เมื่อถึงสถานีปลายทางข้างบนที่ระดับความสูง 3,000 เมตร  จะมีห้องน้ำ จุดชม วิว และศาลเจ้าแม่กวนอิม ที่ก่อสร้างไว้อย่างอลังการงดงาม **แต่จุดนี้ยังไม่ใช่จุดสูงสุดยอด (Summit) ของยอดเขา   สำหรับท่านที่ยังคงมีเรี่ยวแรงและอยาก พิชิตจุดสูงสุดยอดของ “ฟานซีปัง”  จะต้องเดินขึ้นบันไดปูนต่อไปอีก ประมาณ 600 ขั้น ไปที่ระดับสูงสุดยอด 3,143 เมตร อันมีสัญลักษณ์เป็นแท่งสแตนเลสสามเหลี่ยมปลายแหลม ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งในชีวิต-ผู้พิชิตหลังคาอินโดจีน  (ในขณะนี้มีรถรางขึ้นยอดเขา เป็นช่วงต่อจากรถกระเช้า เพื่อให้ถึงจุดสูงสุดโดยไม่ต้องเดินขึ้นบันได เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว-ไม่รวมค่ารถรางในส่วนนี้ครับ)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ความสวยงามและบรรยากาศความเป็น “ซาปา”  โดยรอบ อาทิ  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village)   หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง  ชมชีวิตความเป็นอยู่อย่างพื้นเมือง ร้านค้าขายของที่ระลึก สำหรับท่านที่มีเรี่ยวแรงดี แนะนำ  ท่านเดินลงไปสู่ “น้ำตกเตี่ยนซา” ในหุบเขาลึกด้านล่าง ที่มีความสวยงามและอากาศแสนดีที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูงรอบด้าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพัก HIGHLAND SAPA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ซาปา – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหง๊อกเซิน – ถนน 36 สาย –  กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
กลับ สู่เมืองฮานอย  ในเส้นทางเดิม ซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทาง 4–5 ชั่วโมงโดยประมาณ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามพระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ซึ่งภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อกันว่าเต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย หรือตลาดโบราณ เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า หมวก รองเท้า ชุดอ๋าวหญ่าว ชา กาแฟ หรือสินค้าพื้นเมือง ผ้าปัก และภาพเขียน เพื่อนำไปเป็นที่ระลึกหรือนำเป็นของฝากของขวัญแด่คนที่ท่านรัก
ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา … ทุกท่านกรุณาตรวจเช็คสิ่งของสัมภาระให้เรียบร้อย …เดินทางสู่สนามบินเมืองฮานอย
20.45 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย Thai Airways เที่ยวบินที่  TG 565
22.35 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและมีความสุข

Additional Information

month

12-ธันวาคม