ทัวร์ยุโรป ┃แกรนด์เยอรมัน 10 วัน 7 คืน EU016

สัมผัสเส้นทาง..โรแมนติคโรด  ดิ อัลไพน์โรด
♦ เลือกเมืองเด่น ให้ท่านเที่ยวอย่างคุ้มค่า  ในเวลาที่พอเหมาะ
♦ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ศิลปะแบบโกธิคผสมเรนาซองส์ใช้เวลาก่อสร้างร่วม 600 ปี
♦ พระราชวังซานซุสซี่
เข้าชมพระที่นั่งราชอุทยานหลวง ตกแต่งเป็นสวนน้าพุลดหลั่นกันเป็นชั้นเชิงอย่างงดงาม
♦ พระราชวังสวิงเกอร์
ศิลปะบารอคที่งดงามและรอดพ้นจากการทำลาย
♦ ยอดเขาซุกพิทเซ่ Top of Germany  นั่งรถไฟไต่เขา ต่อด้วย เคเบิ้ลคาร์
♦ ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
ปราสาทดิสนีย์แลนด์แห่งเจ้าหญิงนิทรา
♦  Ingolstadt Village Outlet แวะช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย

เมนูแนะนำ

 อาหารคุณภาพ ฝรั่ง-ไทย-จีน

เที่ยวเส้นทางที่คุ้มค่า ในเวลาที่พอเพียง
โรงแรม 4 ดาวมาตรฐาน
บินตรงไป-กลับ
คณะละประมาณ 25 ท่าน

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
28 เม.ย. 627 พ.ค. 62105,000฿Download PDF
วันแรก กรุงเทพฯ – แฟร้งค์เฟิร์ท
21:30 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เค้าท์เตอร์  Group การบินไทย   แถว D  (เข้าประตู 3)
  พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
23:45  ออกเดินทาง โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG 920  สู่เมืองแฟร้งค์เฟิร์ท โดยเครื่อง AirBus A380
วันที่สอง แฟร้งค์เฟิร์ท – ไฮเดลเบิร์ก – โรเทนบวร์ก – วูรซ์บวร์ก     ( -/L/D )
06:00 เดินทางถึงสนามบินแฟร้งค์เฟิร์ท
หลังผ่านพิธีการเข้าเมือง รถโค้ชมาตรฐานสูงของยุโรปรอรับคณะ
เข้าสู่เส้นทาง “โรแมนติคโรด” ของเยอรมันที่โด่งดังไปทั่วโลกที่มีความยาวตลอดเส้นทางท่องเที่ยวกว่า 300 กม.  ผ่านเมืองเล็กเมืองน้อยกว่า 30 เมือง แต่ละเมืองอยู่ริมฝั่งแม่น้ำและเนินเขา เป็นที่ตั้งของปราสาทแสนสวยบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคแตกต่างกันไปทุกเมืองล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เริ่มต้นท่องเที่ยวที่เมือง  ไฮเดลเบิร์ก (Heidelburg)  เมืองที่มีบรรยากาศคลาสสิคริมแม่น้ำเนคก้า เป็นเมืองพระราชสมภพของรัชกาลที่ 8 และ เคยเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาของเยอรมัน ปัจจุบันเป็นเมืองผลิตเครื่องพิมพ์และ  แท่นพิมพ์ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย   นำชมความงามของ เมืองเก่าไฮเดลเบิร์ก ที่มีอายุนับพันปีเนื่องจากรอดพ้นไม่ถูกทำลายจากสงครามโลก ครั้งที่ 2  เข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง สร้างโดยศิลปแบบกอธิคผสมเรอนาซองส์ ที่เริ่มสร้างราว ค.ศ. 1300 และใช้เวลาก่อสร้างร่วม 600 ปี จากตัวปราสาทสามารถ มองเห็นตัวเมืองได้โดยรอบ ชมถังไวน์โบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ ประตูปราสาทที่สร้างขึ้นในคืนเดียว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
เดินทางต่อสู่เมือง โรเทนบวร์ก (Rothenburg) เมืองคลาสสิคที่สุดเมืองหนึ่งในภาคกลางของเยอรมัน ตั้งอยู่ในกำแพงเมืองและป้อมโบราณซึ่งภายในเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย    รวมทั้ง จตุรัสมาร์เก็ตปลาส ซึ่ง เป็นกลางใจเมืองในอดีต พาท่านถ่ายรูป ณ จุดถ่ายภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมือง ที่นักถ่ายภาพจากทุกมุมโลกใฝ่ฝันอยากมาเก็บภาพนี้มากที่สุดจุดหนึ่ง  อิสระให้ท่านได้ซื้อของที่ระลึกในย่านจตุรัสกลางเมืองเก่า
จากนั้นเดินทางสู่เมือง “วูร์ซบวร์ก(Wurzburg)
นำชม เมืองวูร์ซบวร์ก….ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ Main River นำชมย่านเมืองเก่าอายุกว่า 1,300 ปี ที่มีการสร้างโบสถ์วิหารขึ้นมากมายเนื่องจากเป็นศูนย์กลางคริสต์ศาสนาในยุคที่มีปรินซ์บริช็อปครองเมือง  เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ ที่มีสะพานเก่าทอดตัวข้าม บนเนินเขาเบื้องหน้าอีกฝั่งหนึ่งคือ “ป้อมปราการมาเรียนแบร์ก” ตั้งเด่นสง่าให้ท่านถ่ายภาพที่แสนโรแมนติคบนสะพานเก่า แล้วเดินเข้าย่านเมืองเก่า ชมศาลาเทศบาลเมือง โบสถ์มาเรียน มาร์เก็ตสแควร์ ที่มีร้านค้าเรียงราย เลือกซื้อหาของพื้นเมือง โดยเฉพาะไวน์ขาว ที่ขึ้นชื่อของแคว้นฟรางโคเนีย
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
เข้าสู่ที่พัก   MARITIM WURZBURG HOTEL  / หรือเทียบเท่า  4 ดาว
วันที่สาม วูรซ์บวร์ก  – ไลป์ซิก – พอตสดัม  – เบอร์ลิน    ( B/L/D )
 เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางขึ้นเหนือสู่ เมืองไลป์ซิก (LEIPZIG) เมืองสำคัญในอดีตอีกเมืองหนึ่งที่ชาวเยอรมันเรียกกันว่า เมือง แห่งวีรบุรุษ ไลป์ซิกได้ชื่อนี้มาเนื่องจากประชากรในเมืองมีส่วนร่วมที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนนำไปสู่การรวมเยอรมันในปี 1989 ด้วยการออกมาชุมนุมตามท้องถนน เพื่อต่อต้านการปกครองระบอบการ ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ที่มีสหภาพโซเวียตหนุนหลังอีกทั้ง   “โยฮันน์ วูล์ฟกัง วัน เกอเธ่”   นักประพันธ์ผู้มีชื่อเสียงชาวเยอรมันยังเคยยกย่องเมืองไลป์ซิกว่าเป็น “ปารีสน้อย” เนื่องจากเป็นเมืองที่สวยงาม และเป็นหนึ่ง ในเมืองศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมของยุโรปสมัยกลางอีกด้วยชมย่านเมืองเก่าของเมืองไลป์ชิก เมืองศูนย์กลางการค้าสมัยโบราณ เป็นที่ชุมนุมของปัญญาชน นักเรียน นักศึกษา  จากทั่วสารทิศ เป็นแหล่งรวมสินค้าอย่างดี เลิศ ทำให้เมืองไลป์ซิกมีความหรูหราโอ่อ่า และเป็นเมืองที่ร่ำรวย สถาปัตยกรรมของเมืองไลป์ซิกส่วนใหญ่ล้วน อยู่ในยุคบารอค โดยผสมผสานเข้ากับความทันสมัยแบบศตวรรษที่ 21 ได้อย่างลงตัว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
เดินทางต่อสู่เมือง  พอทสดัม  (Potsdam) อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นเบรนเดนเบิร์ก  เป็นเมืองที่เหล่า บรรดาเจ้าเมืองแม่ทัพเสนาบดี ต่างโปรดปรานที่จะสร้างพระตำหนัก แปรพระราชฐาน  เพราะได้สมญานามว่าเป็น  “อุทยานนคร”    นำเข้าชมภายใน  พระราชวังซานซุสซี่”  Sanssouci  ซึ่งแปลว่า “วังไกลกังวล”   นำชมพระที่นั่ง ห้องหับต่างๆ ราชอุทยานหลวง ซึ่งตกแต่งเป็นสวนน้ำพุลดหลั่นกันเป็นชั้นเชิงอย่างงดงาม
แล้วเดินทางสู่เมืองหลวง  “กรุงเบอร์ลิน” BERLIN
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
เข้าสู่ที่พัก   COURTYARD BERLIN MITTE HOTEL / หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สี่ เบอร์ลิน     ( B/L/D )
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชมเมืองหลวงใหม่  BERLIN  ที่แฝงไปด้วยร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์แห่งรูปแบบการปกครอง
แวะถ่ายรูปที่ ประตูชัย  Brandenburg Gate  สัญลักษณ์ของนครเบอร์ลิน    ชม  อาคารรัฐสภา Reichstag   สร้างด้วยศิลปะอิตาเลียนเรอนาซองส์ ในปี 1884-1894  อาคารรัฐสภาแห่งเยอรมนีนี้เมื่อหลังสงครามโลกได้มีการสร้างโดมแก้วครอบตัวอาคาร โดยสถาปนิกชื่อก้องโลกชาวอังกฤษ “เซอร์ นอร์แมน ฟอสเตอร์” หามคนไม่ เยอะและมีเวลาพอพาท่านขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเบอร์ลินบนโดมแก้ว ที่คราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มายืน รอคิวกันจากทั่วทุกมุมโลก   เข้าสู่เขต  “อีสต์ไซด์ แกลลอรี่”  ที่รวบรวมร่องรอยของ “กำแพงเบอร์ลิน” ฉากต่างๆ ที่เกิดจากการพลัดพรากของเหตุการณ์วันที่ 13 สิงหาคม 1961 อันเป็นวันเริ่มสร้างกำแพงกั้นเยอรมัน ตะวันตก-ออก ยาวกว่า 100 ไมล์ สูง 4 เมตร (ปัจจุบันเหลือเพียง 1.3 กม.) ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิด จากศิลปิน 118 ท่านบนซากกำแพงกว่า 1,200 หลา ที่จะบ่งบอกเรื่องราวต่างๆ ในอดีตแทนคำพูดได้ และได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพเขียนศิลปที่ยาวที่สุดในโลก  ชม “เช๊คพอยท์ชาลี” ด่านตรวจคนฝั่งตะวันตก-ออก  ในช่วงสงครามเย็น จตุรัส Alexander Platz  หอคอย Telepargel  หรือหอคอย “ไม้จิ้มฟัน” สูงถึง 365 เมตร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
แวะถ่ายรูปที่  มหาวิหารเบอร์ลิน Berliner Dome  มหาวิหารนิกายโปแตสแตนท์ใหญ่ที่สุดในเยอรมัน  ชมย่าน เมืองใหม่ จตุรัสโพสเดมเมอร์  ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปโดยใช้เงินทุน กว่า 4 พันล้านเหรียญยูโร  ภายในประกอบด้วยที่ทำการของบริษัทนานาชาติ และ แวะ ห้าง “คูดัม” ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่อันทันสมัย และแหล่งศูนย์รวมความบันเทิงต่างๆ  ให้ท่านใช้เวลาตามอัธยาศัย
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไทย
เข้าสู่ที่พักแห่งเดิมอีกคืนในเบอร์ลิน  
วันที่ห้า เบอร์ลิน – เดรสเดน – นูเรมเบิร์ก     ( B/L/D )
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่เมืองเดรสเดน  (165 กม. / 2 ชม.)
ชมเมือง เดรสเดน (Dresden) นครหลวงแห่งแคว้นแซกโซนี่ เป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองและร่ำรวยมากที่สุดแห่ง หนึ่ง รวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จนได้รับฉายาว่า นคร ฟลอเร้นซ์ แห่งลุ่มแม่น้ำเอลเบ นำท่านชม (รอบนอก) พระราชวังสวิงเกอร์ อาคารรูปทรงศิลปะแบบ บาร็อคที่งดงาม และรอดพ้นจาการทำลายของฝ่าย สัมพันธมิตร ผ่านชมโรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่และสวยงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดินทางลงใต้ในเขตแคว้นบาวาเรีย แวะเมืองแรกของแคว้น เมือง “นูเรมเบิร์ก” (Nuremberg) เมืองใหญ่อัน เป็นที่ตั้งของพรรคนาซี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1935    นำท่านชม จตุรัสกลางเมือง  THE SITE OF NAZI  PARTY TRAILS ที่ชุมนุมสวนสนามของพรรคนาซีที่ยิ่งใหญ่ของจอมเผด็จการ “ฮิตเลอร์” เขตเมืองเก่า ที่มีอายุกว่า  950 ปี ซึ่งถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในปี 1945 จากกองทหารสัมพันธมิตรแต่ปัจจุบันได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้งดงาม ดังเดิม
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
เข้าสู่ที่พัก HILTON NUREMBERG  HOTEL / หรือเทียบเท่า  4 ดาว
วันที่หก นูเรมเบิร์ก – อิงโกลสตัท วิลเลจเอ้าท์เล็ต – การ์มิซ พาร์เท่นเคอเช่น     ( B/L/D )
 เช้า บริการอาหารเช้า
จากนั้นเดินทางต่ออีกนิดสู่เมือง  “อิงโกลสตัดINGOLSTADT เพื่อแวะให้ท่านได้ใช้เวลาช้อปปิ้ง กันอย่างจุ ใจใน  Ingolstadt Village Outlet  เอ้าท์เลตชื่อดัง ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ ท่านได้เลือกซื้อ อาทิเช่น  COACH, CALVIN KLINE, ESCADA, FOSSIL, GEOX, GANT, GUESS,  BOSS,  LACOAST, LIEVI’S, MICHEL KROS, SOMESONITE, TIMBERLAND, ETC.
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
เดินทางลงใต้สู่เส้นทางสาย  “ดิอัลไพน์โรด”  ที่มีชื่อเสียงของเยอรมัน ในด้านทัศนียภาพงดงามลัดเลาะเทือก  เขาแอลป์ ที่ทอดตัวยาวมาจากเขตประเทศออสเตรีย ยาวถึงสวิสเซอร์แลนด์
เข้าสู่เมือง “การมิช-พาร์เท่นเคอร์เช่น”  (Garmisch-Partenkirchen) เมืองตากอากาศคู่แฝดในเขตดิอัลไพน์ โรด เมืองที่เคยเป็นเจ้าภาพในการจัดโอลิมปิคฤดูหนาว บรรยากาศแสนดี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เย็น เข้าสู่ที่พัก   MERCURE GARMISH HOTEL  / หรือเทียบเท่า  4 ดาว
วันที่เจ็ด การ์มิชพาร์เท่นเคอร์เช่น – ยอดเขาซุกพิซเซ่ – โอบารามาเกาว์ – ฟุสเซ่น     ( B/L/D )     
 เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่าน  นั่งรถรถไฟไต่เขา ต่อด้วย เคเบิลคาร์ ขึ้นสู่ยอดเขา “ซุกพิทเซ่”  อันเป็นยอดเขาสูงที่สุดในประเทศเยอรมัน สัมผัสหิมะบนแหล่งสกีที่มีชื่อเสียง ถ่ายรูปที่สถานีบนยอดเขาซึ่งถ้าอากาศดีจะสามารถมองเห็นเขตฝั่งแดนประเทศออสเตรีย-อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์  เก็บภาพประทับใจสุดสายตา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
แล้วกลับลงโดยรถกระเช้าไฟฟ้ายังอีกฝั่งเมือง
แวะเมือง “โอเบอร์รัมมาเกาว์”  (Oberammagau)  ชมเมืองสวยคลาสสิคแบบเยอรมันบาวาเรียแท้ๆ ที่บ้านเรือนสร้างมาราวอายุประมาณ 300 ปี ที่รอบๆบ้านจะวาดเป็นรูปสีน้ำมันเรื่องราวในเทพนิยาย เทพยาดาฟ้าดิน ที่งดงามมีเสน่ห์   จากนั้นเดินทางลงใต้สุดของประเทศปลายเส้นทางสายโรแมนติคโรดที่เมือง “ฟูสเซ้นท์(Fussen) ติดกับ  พรมแดนออสเตรีย
เย็น เช๊คอินเข้าที่พัก  LUITPOLDPARK HOTEL / หรือเทียบเท่า 4 ดาว
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
วันที่แปด โฮฮานชวาน์เกาว์ – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค     ( B/L/D )
 เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
นำคณะนั่งรถบริการขึ้นเขาเข้าชม  ปราสาทนอยชวานสไตน์  ปราสาทแสนสวยที่ราชาการ์ตูน “วอลท์ดิสนีย์” นำ รูปแบบไปสร้างปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก เป็น 1 ในปราสาท 3 หลัง  ของเจ้าชาย    นักฝันพระเจ้าลุดวิกที่ 2  บนยอดเขาสูง
นำคณะเข้าสู่ตัวปราสาท ชมความงดงามและเรื่องราวของเจ้าชายลุดวิก พร้อมถ่ายรูปในมุมมองสวยๆ ที่รายล้อมด้วยภูเขาและทะเลสาบกว้างไกลงดงามจับใจ เที่ยวขากลับลงจากเขา ท่านสามารถนั่งรถม้าลงสู่เบื้องล่างเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ หรือเดินชมวิวลงเขาระยะทางประมาณ 800 เมตร  (การนั่งรถม้าลงเขา เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว และอาจมีบริการไม่พอเพียงในฤดูการท่องเที่ยว หรือใช้เวลารอนานเกินเวลากำหนดนัดหมาย)
เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบยุโรป ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
แล้วเดินทางกลับ เข้าสู่กลางเมือง มิวนิค Munich  เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียที่ยิ่งใหญ่ในอดีต  และเป็นหัวเมืองใหญ่และ   เจริญที่สุดทางตอนใต้ของประเทศ  พาท่านเข้าสู่ย่านเมืองเก่าที่ จตุรัสมาร์เรียนปลาซ เดินชมเมืองเก่าที่มี  อาคารรูปทรงสวยงามคลาสสิค ศาลาว่าการเมือง มหาวิหาร หรือ โดมประจำเมือง  เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้าใน   ย่านจตุรัสกลางเมือง เช่น มีด กรรไกตราตุ๊กตาคู่ ที่ขึ้นชื่อของเยอรมัน
19.00 บริการอาหารค่ำแบบพื้นเมืองบาวาเรีย ณ โรงเบียร์ชื่อดัง  HOFBRAUHAUS ขาหมูเยอรมันและเบียร์เยอรมัน
พร้อมการแสดงพื้นเมืองสไตล์บาวาเรียอย่างเพลิดเพลิน
เข้าที่พัก  :   LEONARDO HOTEL MUNICH  / หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่เก้า          มิวนิค – สุวรรณภูมิ     ( B/-/- )
 07.00 บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 นำคณะไปแวะถ่ายรูปที่ พระราชวังนิมเฟนบวร์ก ที่ประทับของกษัตริย์แห่งแคว้นบาวาเรีย และเป็นสถานที่พระ ราชสมภพของเจ้าชายลุดวิค
11:00 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินมิวนิค
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัยที่สนามบิน เพื่อมีเวลาให้ท่านทำคืนภาษี)
14:25 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  TG 925   (บินตรง 10 ชม.)
วันที่สิบ สนามบินสุวรรณภูมิ 
06:05 คณะเดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ
*******************************************************************************
หมายเหตุ – รายการเดินทางและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

Additional Information

month

04-เมษายน