ทัวร์ยุโรป | รัสเซีย ไฮไลท์ 7วัน 5คืน EURSS7D

เมืองหลวงกรุงมอสโคว์

จัตุรัสแดง

พระราชวังเครมลิน

 รถไฟใต้ดินที่สวยงามที่สุด

 เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ราชินีแห่งยุโรปเหนือ

ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท

ราคาเริ่มต้น 95,900 บาท

วันที่ 1 กรุงเทพ – มอสโคว์  
11.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก  ชั้น 4   ประตูทางเข้าหมายเลข  2 เคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข D   *** โปรดสังเกตป้าย SBA TRAVEL ***  
เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวกแกท่านก่อนการเดินทาง
 14.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพ  สู่กรุงมอสโคว์  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 974
***บริการอาหารกลางวัน และอาหารเย็น บนเครื่อง***
 19.45 น.  ถึงสนามบินนานาชาติโดโมเด็ทโดโว กรุงมอสโคว์
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

เข้าสู่โรงแรมที่พัก Radisson Slavyanskaya Moscow Hotel (พัก 2 คืน) หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 2 มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – สถานีรถไฟใต้ดิน – ช้อปปิ้งอารบัท
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ขึ้นสู่จุดสูงสุดของมอสโคว์ สแปร์โรว์ฮิลหรือ เลนินฮิล
ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ชมความวิจิตรงดงามของตัวอาคารมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดอาคารสไตล์ สตาลินกอธิค  อิสระให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามกว้างไกลของตัวเมืองมอสโคว์  พร้อมเก็บภาพประทับใจได้ตามอัธยาศัย นำชมความวิจิตรงดงามของกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง  ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย  สุสานเลนิน บุรุษที่โลกไม่มีวันลืม  ชมนาฬิกายักษ์ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่าอุโมงค์รถไฟใต้ดิน ชมอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์  นำชมวิหารเซ็นต์บาซิล  สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซีย ซึ่งกษัตริย์อีวานจอมโหดสั่งให้สร้างขึ้น และให้ควักดวงตาของ สองสถาปนิกผู้ออกแบบวิหารนี้ออก เพื่อไม่ให้สามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างใด ๆ ให้สวยงามกว่านี้ได้อีก วิหารนี้ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์  นำชมห้างสรรพสินค้ากุม GUM  DEPARTMENT STORE  ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซีย แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก  เป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรัสเซีย  ตัวอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ถนนอารบัท ถนนช้อปปิ้งสายหลักของมอสโคว์ เลือกซื้อสินค้า  ของที่ระลึกพื้นเมือง
เช่น ผ้าพันคอ หมวก  งานไม้แกะสลัก กล่องดนตรี ตุ๊กตามาทรอทสก้า คาร์เวียร์  เหล้าว๊อดก้า นาฬิการัสเซีย  กล้องส่องทางไกล ช็อกโกแลต  ฯลฯ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก นำชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์  ความลงตัวของการผสม ผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ  จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง ว่ากันว่า METRO  ของที่นี่เป็นทั้งสถานีรถไฟใต้ดิน เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งเป็นหลุมหลบภัยในยามสงครามด้วย  จากนั้น นำท่านถ่ายรูปด้านนอก วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์  วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี กรุงมอสโคว์
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  
เข้าสู่โรงแรมที่พักแห่งเดิมเป็นคืนที่สอง
วันที่ 3 มอสโคว์ – พระราชเครมลิน – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม/เช็คเอ้าท์
 09.00 น. นำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลิน  สัญลักษณ์แห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย
ชมสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15  ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม   อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี  ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์  ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย เครื่องราชกุธภัณฑ์  ชุดเครื่องทรงราชาภิเษก  มงกุฎของพระเจ้าซาร์ เครื่องเพชรและอัญมณีโบราณ รถม้าโบราณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธ และบัลลังก์แบบต่าง ๆ ของพระเจ้าซาร์  ตลอดจนเครื่องใช้ในพระราชสำนัก ชมผลงานของช่างออกแบบเครื่องเพชรชื่อก้องโลก FABERGE  ช่างในราชสำนักรัสเซีย ที่ล้นเกล้า ร.5  โปรดเกล้าให้ออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับเป็นจำนวนมาก จนทำให้ประเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีชิ้นงานของ  FABERGE  ครอบครองมากที่สุด  จากนั้น นำชมโบสถ์อัสสัมชัญที่ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก, ป้อมปืนใหญ่, หอระฆังพระเจ้าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  มีเวลาให้ท่านถ่ายรูปในมุมสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึก
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 13.30 น. นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 15.30 น. นำท่านเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง SAPSAN#768A จากกรุงมอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก
19.16 น. ถึงสถานีรถไฟ นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
เข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Hotel (พัก 3 คืน) หรือเทียบเท่า 4  ดาว
วันที่ 4 เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูหนาว – City Tour – มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 09.00 น. นำชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM 
ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้ เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย / รัสเซีย   พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักณ์ กับพระเจ้าซาร์ นิโคลัส ที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย  ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมงานศิลปล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่,  ปีกัสโซ,  แรมบรันด์,  แวนโก  ฯลฯ  จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่ง
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 บ่าย นำชมความวิจิตรงดงามของเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ที่สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703  นครแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของชาวเมืองหลายครั้ง และยังเป็นอู่กำเนิดอำนาจของการปฏิวัติรัสเซียที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลก   เมืองนี้ ถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประกอบด้วย 44 เกาะ เชื่อมต่อกันด้วย แม่น้ำ-ลำคลองอีก 86 สาย สวยงามจนได้รับฉายาว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” นครแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี ตัวเมืองนั้น ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนครที่สวยและสมบูรณ์มากที่สุดในด้านงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง   นำชมเสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์   อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ยอดกษัตริย์ของชาวรัสเซีย  ชมท่าเรือพาณิชย์โบราณ

จากนั้น นำท่านชมเรือลาดตระเวน ออโรร่า  ที่จอดปลดประจำการเป็นอนุสรณ์แห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสำคัญของชาวรัสเซีย เมื่อเดือน ต.ค. 1917   เรือลำนี้เคยใช้เป็นเรือพระที่นั่งของผู้แทนพระเจ้าซาร์ ที่ส่งมาร่วมงาน พระราชพิธีราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่ 6 ของไทย

จากนั้นนำท่านเข้าชมมหาวิหารเซ็นต์ไอแซค สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิ่งใหญ่    ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม  นับเป็นวิหารทรงโดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมากเนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิด ของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง  แต่วิหารเซ็นต์ไอแซค แห่งนี้กลับอยู่รอดปลอดภัย

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
เข้าสู่โรงแรมที่พักแห่งเดิมเป็นคืนที่สอง
วันที่ 5 พระราชวังฤดูร้อน – พระราชวังแคทเธอรีน – Big Show   
07.30 น.  บริการอาหารที่โรงแรม
 08.30 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ  ซึ่งเป็นที่ตั้งของ   พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์
ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช  พระตำหนักที่ได้ชื่อว่าเป็น  RUSSIAN VERSILLES  เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองและที่ต่าง ๆ มากกว่า 100 แห่ง  ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง  ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับประดาไปด้วยทองคำอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้   ส่วนภายนอกก็ดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ และสวนน้ำพุอันตระการตา สวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศสเลย (การเปิด-ปิดของน้ำพุ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี ซึ่งโดยปกติจะเปิดช่วงหน้าร้อนตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ย.หรือ ต.ค.)
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองพุชกิ้น  เข้าชม  พระราชวังแคทเธอรีน
ภายในพุชกิ้นวิลเลจที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนำเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบรัสเซียและศิลปะแบบบารอคมารวมกัน ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่ง ภายใน    ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ นับร้อย   โดยเฉพาะห้องอำพัน  (แอมเบอร์รูม)  ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส  หรือช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย
 18.30 น. ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ที่พระราชวังนิโคลัส   BIG SHOW   

(ระหว่างพักครึ่งเสิร์ฟของว่างไข่คาเวียร์ เหล้าวอดก้า หรือแชมเปญ) 

20.30 น. รับประทานอาหารค่ำ GALA DINNER ในพระราชวังนิโคลัส
เข้าสู่โรงแรมที่พักแห่งเดิมเป็นคืนที่สาม
วันที่ 6 เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ถนนเนียฟกี้ – มอสโคว์ – กรุงเทพ
07.00 o. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม/เช็คเอ้าท์
นำท่านถ่ายรูปด้านนอก โบสถ์หยดเลือด (SAVIOR OF THE SPILLED BLOOD)ชมความงดงามๆ ของโบสถ์นี้ และที่มาของ คำว่า “โบสถ์หยดเลือด”  รูปร่างและลักษณะภายนอกของโบสถ์นั้น จำลองมาจากมหาวิหารเซ็นต์บาซิลในมอสโคว์  มีเวลาให้ท่านชมตลาดพื้นเมืองด้านข้างของโบสถ์

นำท่านเข้าชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล  ซึ่งเป็น สิ่งก่อสร้างแห่งแรกของเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก   เคยใช้เป็นคุก  ขังแมกซิมกอร์กี้ ที่ประพันธ์บทละครเรื่อง เด็กกับพระอาทิตย์ ในคุกแห่งนี้ ปัจจุบันใช้เป็นที่สุสาน สำหรับเก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ ทุกพระองค์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
มีเวลาให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูป ถนนเนียฟกี้ NEVSKY PROSPEKT ใจกลางเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นถนนที่รู้จักกันดีในฐานะถนนประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ความยาวของถนน 4.5 กิโลเมตรเริ่มต้นที่หน้าพระราชวังฤดูหนาว สิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโคว์ บนถนนมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18-20 เป็นทั้งสถานที่ตั้งของย่านการค้า ย่านที่อยู่อาศัย พระราชวัง โรงละคร ร้านค้า โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ถนนเนฟสกี้คือสร้างในปี ค.ศ. 1710 ในรัชสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ด้วยฝีมือของสถาปนิก Alexandre Jean Baptiste Le Blond  เดิมในปีค.ศ. 1738 เรียกว่า Nevskaya Perspective ถนนเส้นนี้เริ่มต้นจากถนนหน้ากระทรวงทหารเรือ(Adimiralty) บริเวณใกล้กับพระราชวังฤดูหนาว ติดกับแม่น้ำเนวามีการต่อเติมจนแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1760 เป็นถนนเส้นหลักของเมืองในปีค.ศ. 1783 เปลี่ยนชื่อเป็น Nevsky Prospekt ที่ใช้มาถึงปัจจุบันสิ่งที่สะดุดตาบนถนนนี้คือ โรงละครอเล็กซานเดีย (Alexandrine Theatre) ฝีมือของสถาปนิก Carlo Rossi สร้างในปี ค.ศ. 1828-1832 อนุสาวรีย์ของพระนางแคเธอรีนมหาราช ผลงานของ  Mikhail Mikeshin, Alexander Opekushin และ Matvei Chizhov ตั้งอยู่หน้าของโรงละคร
 15.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินพลูโคโว่  เช็คอินไฟล้ท์เพื่อกลับกรุงเทพ
(เนื่องจากประเทศรัสเซีย เข้มงวดกับน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้ไม่เกิน 23 ก.ก. จึงขอให้ทุกท่านคำนวณน้ำหนักกระเป๋าให้ดี)
18.55 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินไซบีเรียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S71016
 20.25 น. เดินทางถึงสนามบินโดโมเด็ดโว่ นำท่านเช็คอินไฟท์ต่อเพื่อกลับกรุงเทพ เคาน์เตอร์เช็คอินการบินไทย
(อิสระให้ท่านเลือก รับประทานอาหารภายในสนามบิน-ไม่มีอาหารบริการ)
22.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 975 

***บริการอาหารค่ำ และเครื่องดื่ม ชา / กาแฟ บนเครื่อง***

วันที่ 7 กรุงเทพฯ

***บริการอาหารเช้า เครื่องดื่ม ชา / กาแฟ บนเครื่อง***

11.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ รายการเดินทางและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์, สภาพอากาศ, สถานที่เข้าชมประกาศปิด โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า