ทัวร์ยุโรป | ไฮไลท์ ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน EUHOE8D

พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17

 เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ มรดกโลกอีกเมืองหนึ่ง ของสาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี

 คาร์โลวี วารี่  เมืองตุ๊กตาในหุบเขาที่จะทำให้ท่านประทับใจที่สุดอีกเมือง ทั่วเมืองเป็นแหล่งน้ำแร่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

 ปราสาทปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบโกธิค ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท

ราคาเริ่มต้น 84,900 บาท

ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท

วันที่ 1 กรุงเทพ – เวียนนา     
21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เค้าท์เตอร์เช๊คอิน แถว G  (เข้าประตู 4)  สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์
พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกในการเช๊คอิน
23.45 น. ออกเดินทาง โดยออสเตรียนแอร์ไลน์   เที่ยวบิน  OS 026  บินตรงสู่เวียนนา
วันที่ 2 กรุงเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์  
05.35 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา   หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่าน รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  NH AIRPORT  หน้าสนามบิน

จากนั้นรถโค้ชมาตรฐานสูงของยุโรป นำคณะเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

เข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ พระนางมาเรีย เทเรซ่า จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมัน ที่ตั้งพระทัยว่าจะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้ พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ กว่า 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องบิลเลียด, ไชนีสรูม ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่จัดแต่งไว้อย่างร่มรื่นและงดงาม นำคณะชม สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์โยฮันสเต้าส์จูเนียร์ เจ้าของบทเพลง อมตะ “By The Beautiful Blue Danube”  เชิญท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเพื่อยืนยันการมาถึงเวียนนา

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นเริ่มต้นท่องเที่ยวรอบ กรุงเวียนนา Vienna อันมีบรรยากาศแสนโรแมนติคและคลาสสิค สมกับเป็นมหานครเก่าแก่ที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย  เข้าสู่ ถนนสายริงสตราเซ่ ถนนสายสำคัญเป็นวงแหวนผ่านสถานที่สำคัญและน่าชมมากมาย อาทิ โรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่ พระราชวังฮอฟบรูคส์ อาคารรัฐสภา ซิตี้ฮอลล์ มหาวิทยาลัย โบสถ์เมือง ศาลสูง อุทยาน ฯ

แล้วนำท่านสู่ ถนนคาร์ทเน่อร์ ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง  มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย ชม วิหารเซนต์ สเตฟาน ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา  เชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึกต่างๆ นั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้  ชมชีวิตผู้คนของชาวเวียนนา ตามอัธยาศัย

17.30 น. เดินทางสู่ หมู่บ้านกรินซิ่ง หมู่บ้านพื้นเมืองที่น่ารักและมีชื่อเสียงเรื่องการทำไวน์สด
ให้ท่านได้ชิมไวน์รสเยี่ยม พร้อมอาหารค่ำแบบพื้นเมือง  ขาหมู-เวียนนา เคล้าเสียงเพลงวอลซ์สไตล์  “บูลดานูบ”  ต้นกำเนิดจากลำน้ำดานูบอันแสนโรแมนติค
ค่ำ เข้าสู่ที่พัก  :    NH DANUBE CITY HOTEL VIENNA หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 3 เวียนนา – ซาลบวร์ก – ฮอลสตัท – เซ้นท์วูล์ฟกัง
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางผ่านเขตป่าเวียนนาที่สมบูรณ์ สู่ตอนกลางของประเทศ ที่มีทัศนียภาพงดงามไปด้วยธรรมชาติของขุนเขา ทะเลสาบสวย ยังเมือง ซาลบวร์ก Salzburg (295 กม.: 3 ชม.) เมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญโดยเฉพาะการค้าเกลือไปทั่วยุโรปจนเป็นเมืองมั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งในอดีต ที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่แบบบารอค-อิตาเลียน ให้ชมอย่างงดงามมีเสน่ห์ด้วยความโรแมนติคของเมือง ที่มีโบสถ์วิหารงาม และ ป้อมปราการโฮฮานซาลบวร์ก  ตั้งตระหง่านบนเนินเขาเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จนกลายเป็นฉากสวยในภาพยนตร์ชื่อก้องโลก “เดอะซาวน์ ออฟ มิวซิค”  ชม สวนมิราเบล ที่ตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสีสันหน้าพระราชวัง และเยี่ยมชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกนาม “โมซาร์ท
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
ให้เวลาท่านได้เดินเที่ยวชมถนนสายช้อปปิ้งที่สวยงามคลาสสิคเส้นหนึ่งของโลก เก็บภาพสวยๆ ที่บริเวณสะพาน ลานจัตุรัส หน้าวิหาร วิวปราสาทโฮเฮนซาลเบิร์กบนเนินเขาแสนคลาสสิค และเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองหลากหลายชนิด   สมควรแก่เวลาเดินทางต่อสู่..เมือง ฮอลสตัท
เข้าสู่ที่พัก  :  METROPOLE  HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว  
14.30 น. นำท่านเดินทางต่อ สู่ เมือง ฮอลสตัท Hallstatt  เมืองชนบทที่แสนโรแมน
ติคริมฝั่งทะเลสาบสงบเงียบ และได้รับประกาศเป็นเมืองมรดกโลก ด้านวัฒนธรรมที่เก่าแก่ย้อนหลังกว่า 4,000 ปี  เนื่องจากตัวเมืองเก่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่มีทิวทัศน์งดงงามเป็นที่หลงใหลของนักท่องเที่ยวตัวยง ต่างปรารถนาจะมาเยือนเมืองสงบแห่งนี้ซักครั้ง นำท่านชมเมืองโดยการเดินเท้าลัดเลาะถนนริมทะเลสาบที่เรียกว่า ซี สตรัซ ผ่านบ้านเรือนแบบพื้นเมืองที่อนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้เมืองหนาวห้อยระย้า ริมทะเลสาบตลอดจนถึงเนินเขา ลานหิน จตุรัสน้ำพุกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้าของที่ระลึกน่ารักให้เลือก จากนั้นนำท่านเดินทางลัดเลาะทะเลสาบสวย สู่เขต ทะเลสาบเซนต์วูล์ฟกัง ลัดเลาะเรียบชายฝั่งผ่านเมืองเล็กๆ ริมเชิงเขาตลอดสู่  เมืองเซนต์วูล์ฟกัง  St.Wolfgang (37 กม. : 40 นาที) เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง อันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดของออสเตรีย ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทะเลสาบสวยและทุ่งหญ้าเขียวขจี
เข้าสู่ที่พัก :  SCALARIA HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว
บริการอาหารค่ำแบบพื้นเมืองยุโรป ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
วันที่ 4 เซ้นท์วูล์ฟกัง – เชสกี้ ครุมลอฟ /เชค – คาร์โลวีวารี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   พักผ่อนสบายๆ ยามสาย เดินเล่นชมเมืองน่ารัก
เดินทางข้ามแดนสู่ทางตอนใต้ของ สาธารณรัฐเชคสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ  Cesky Krumlov  มรดกโลกอีกเมืองหนึ่ง ของสาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปีค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์ และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่ โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทำให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟ ให้เป็น เมืองมรดกโลก ในปีค.ศ.1992 โดยเฉพาะตัวอาคาร ปราสาทครุมลอฟ (ชมภายนอก) ซึ่งเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากปราสาทปราก มีห้องต่างๆ ถึง 40 ห้อง ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยาน ภาพที่ท่านเห็นคือบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อย หลังคาสีส้ม เรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงามยิ่งนัก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นเดินทางผ่านเขตชนบทของประเทศเชค สู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
 เย็น เดินทางถึงเมือง คาร์โลวี วารี่ Karlovy Vary
เมืองตุ๊กตาในหุบเขาที่จะทำให้ท่านประทับใจที่สุดอีกเมือง ทั่วเมืองเป็นแหล่งน้ำแร่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์ และมีแม่น้ำเท็ปลา ไหลหล่อเลี้ยงเมือง ตามตำนานกล่าวไว้ว่าพระเจ้าชาร์ลสที่ 4 ทรงพบแหล่งน้ำแร่ที่เมืองนี้ใน ค.ศ. 1358 เมื่อครั้งเสด็จออกล่าสัตว์ และสุนัขล่าเนื้อตัวหนึ่งตกลงไปในบ่อน้ำพุร้อน นับตั้งแต่นั้นมาเมืองนี้ก็มีชื่อเสียงเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีแหล่งน้ำพุร้อน น้ำแร่ธรรมชาติที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 42 – 72 องศาเซลเซียส ทั้งหมด 12 แห่ง สปาในเมืองนี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่างๆ มีเจ้านายหลายพระองค์เคยเสด็จมาเยือน อาทิเช่น จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่าแห่งออสเตรีย, พระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซีย และพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งปรัสเซีย ทำให้เมืองนี้กลายเป็นรีสอร์ทสุขภาพระดับโลก นอกจากนี้คาร์โลวี วารี่ ยังมีชื่อว่าเป็นที่ชุมนุมของเหล่าศิลปินชื่อดังอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเกอเธ่, บีโธเฟ่นหรือริชาร์ด วากเนอร์ ฯลฯ
เย็น เข้าสู่ที่พัก : GRAND HOTEL PUPP KARLOVY VARY  หรือเทียบเท่า 4 ดาว
หลังจากเก็บสัมภาระ äบริการอาหารค่ำแบบยุโรป ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วันที่ 5 คาร์โลวีวารี – กรุงปราก – ปราสาทปราก
เช้า  บริการอาหารที่โรงแรม
นำท่านชม บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ซึ่งมีแท่นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิตั้งแต่ 30, 50 และ 72 องศาเซลเซียส สามารถใช้ดื่มได้ โดยมีวิธีการดื่มน้ำแร่ที่พิเศษ คือต้องใช้แก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็น แก้วพอร์ชเลน ที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำ ซึ่งเชื่อกันว่าดีต่อระบบย่อยอาหาร ทดลองดื่มและเก็บแก้วกลับเป็นของที่ระลึกพาท่านเดินเล่นชมเมือง เลือกซื้อเครื่องแก้ว “โบฮีเมียน” สวยๆ ราคาถูกมากมายเต็มเมือง
10.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงปราก
เที่ยง เดินทางถึง กรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค ตั้งอยู่ริมสองฝั่ง แม่น้ำวัลตาวา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่าน ชมกรุงปราก Prague เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเมือง ปราสาทร้อยยอด
ยอด  เข้าชม ปราสาทปราก ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบโกธิค ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาทและ    มหาวิหารเซนต์วิตัส มหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเชคทุกคน เนื่องจากเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ แล้วยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุด จนทำให้กรุงปรากเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับมุมมองสวยๆ หน้าที่ทำการรัฐบาล และเดินชมย่าน Golden Lane ย่านค้าทองในอดีต ชมโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า 650 ปี    เดินข้ามชม สะพานชาร์ลส์ ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ด้วยสถาปัตย- กรรมแบบโกธิค ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทราย รูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป ซึ่งมีความงดงามและไม่ซ้ำแบบ  เชิญท่านเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย  นำท่านเข้าชมย่านเมืองเก่าแห่งกรุงปราก เริ่มที่ จัตุรัสเมืองเก่าสตาเร เมสโต สถานที่นัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่นจนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้ป็นมรดกโลก ชม อนุสาวรีย์ยานฮุส ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนา ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต ถูกเผาทั้งเป็นโดยผู้ปกครองของฝ่ายคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิค   นำชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนหอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกล้เคียงกันนี้ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เข้าสู่ที่พัก : CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 6 กรุงปราก – กรุงบราติสลาวา/สโลวัค – บูดาเปสต์
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
ข้ามสู่กรุง บาติสลาวา  Bratislava  เมืองหลวงของประเทศสโลวัค
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำคณะไปถ่ายภาพด้านหน้า ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา  ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิค เรอเนสซองส์ และบาร็อค จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า จัตุรัสใจกลางเมือง อันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี รัฐสภา มหาวิทยาลัย ฯ ถ่ายรูและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
15.30 น. เดินทางต่อสู่  กรุงปูดาเบสต์  เมืองหลวงของฮังการี
นำชม กรุงบูดาเปสท์ ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน เมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่ากลางเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ของฝั่ง “บูดา”   และฝั่งที่หรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการของ “เปสท์”  อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้    เดินทางขึ้นสู่ เนินเขาเกลเลิร์ท เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของกรุงบูดาเปสท์ และ      คุ้งแม่น้ำดานูบ จุดชมวิวสวยที่สุดของเมือง
16.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เข้าสู่ที่พัก :  NH BUDAPEST CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 7 บูดาเปสต์ – เวียนนา – OUTLET –  สุวรรณภูมิ
เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านลงเรือ ล่องแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายโรแมนติค มนต์สเน่ห์ไม่เสื่อมคลาย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของธรรมชาติและสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่โดดเด่น ตลอดจนอาคารบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำ  แล้วขึ้นสู่ Castle Hill ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคฤหาสน์ของกษัตริย์และโบราณสถาน ซึ่งยังมีร่องรอยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ชม ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน ซึ่งอดีตสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับป้องกันข้าศึกบนฝั่งเหนือของแม่น้ำดานูบ ผ่าน อาคารรัฐสภา เป็นอาคารแบบนิโอโกธิคที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ

นำคณะเที่ยวชม จัตุรัสวีรบุรุษ สถานที่สำหรับใช้ในพิธีสวนสนามของทหารฮังการี่ และเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ของบรรพกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงในอดีต

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
จากนั้นเดินทางข้ามฝั่งแดนกลับสู่กรุงเวียนนาอีกครั้ง
16.00 น. แวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันที่ PRANDROF FASION OUTLET  สินค้าแบรนด์เนมมากมายหลากหลายยี่ห้อให้ท่านได้ใช้เวลาตามอัธยาศัย
(อาหารค่ำอิสระ ตามอัธยาศัยเพื่อใช้เวลาอย่างต่อเนื่องใน OUTLET)
19.30 น. เข้าสู่สนามบินเวียนนา  มีเวลาให้ท่านได้ทำคืนภาษี
23.55 น. ออกเดินทางกลับ โดออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน  OS 025  บินตรงสู่สุวรรณภูมิ
วันที่ 8 สุวรรณภูมิ 
14.20 น. กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และประทับใจ……
หมายเหตุ    รายการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ หรือ การนัดประท้วงหยุดงาน ที่ไม่อาจทราบได้ล่วงหน้า