ทัวร์ยุโรป┃บาวาเรีย-ทีโรล เยอรมัน-ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน EUBVT09

เยือนแคว้นบาวาเรีย เมืองมิวนิค ชมวังใหญ่ MUNICH RESIDENTZ

 เข้าชมปราสาท “วอลท์ดิสนีย์”นอยชวานสไตน์ , เมืองสวยคลาสสิคแบบเยอรมันบาวาเรียแท้ๆ โอเบอร์รัมมาเกาว์

 สู่เส้นทางแสนสวย ดิอัลไพน์โรด สู่เมือง การมิช พาร์เท่นเคอร์เช่น ขึ้นสู่ยอดเขาซุกพิทเซ่

 ชมหลังคอทองคำ เมืองอินส์บรูค แคว้นทีโรล , เมืองสวยจากภาพยนต์ The Sound of Music ซาลบวร์ก

 เมืองมรดกโลก ฮอลสตัท , ต้นกำเยิดประเทศออสเตรีย เมืองเมลค์, ช้อปปิ้ง OUTLET PARNDROF

ราคาเริ่มต้น 93,900 บาท

สงกรานต์ 99,900 บาท

วันที่ 1 สุวรรณภูมิ Q มิวนิค/เยอรมัน  (บินตรง)
21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   เค้าท์เตอร์สายการบินไทย Group   เค้าเตอร์ D   (เข้าประตู 3-4)

เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกในการเช๊คอินเอกสาร และรับบัตรขึ้นเครื่อง

วันที่ 2  มิวนิค – จตุรัสมาร์เรียนปลาช – มิวนิคเรสซิเดนซ์ – ฟุสเซ่น
00.50 น. ออกเดินทางบินตรง…สู่เมืองมิวนิค-เยอรมัน โดยเที่ยวบินที่  TG 924
07.05 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน  จากนั้นรถโค้ชมาตรฐานสูงของยุโรป
นำคณะไปแวะถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังนิมเฟนบวร์ก ที่ประทับของกษัตริย์แห่งแคว้นบาวาเรีย และเป็นสถานที่พระ ราชสมภพของเจ้าชายลุดวิค พาท่านเข้าสู่ย่านเมืองเก่าที่ จตุรัสมาร์เรียนปลาซ Marianplaz เดินชมเมืองเก่าที่มี  อาคารรูปทรงสวยงามคลาสสิค ศาลาว่าการเมือง มหาวิหาร หรือ โดมประจำเมือง  เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้าใน   ย่านจตุรัสกลางเมือง เช่น มีด กรรไกตราตุ๊กตาคู่ ที่ขึ้นชื่อของเยอรมัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมืองบาวาเรีย ณ โรงเบียร์ชื่อดัง HOFBRAUHAUS ขาหมูเยอรมัน
บ่าย นำท่านเข้าชม พระราชวังใหญ่ใจกลางเมืองที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่มากที่สุดของประเทศ
MUNICH RESIDENTZ เคยเป็นที่ประทับและทรงงานของกษัตริย์แห่งแคว้นบาเยิร์นมากว่า 500 ปี     มีการตกแต่งต่อเติมมาหลายยุคหลายสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับรสนิยมของผู้ปกครองและกษัตริย์แต่ละพระองค์ ใช้เป็นที่เก็บสะสมงานทางศิลปะและเป็นคลังเก็บสมบัติอีกด้วย โดยได้เปิดให้เข้าชม เมื่อปี ค.ศ. 1920   พระราชวังแห่งนี้สวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากๆ มีห้องทั้งหมดกว่า 130 ห้อง แต่ละห้องแสดงถึงความมั่งคั่งและความสวยงามหรูหราแตกต่างกันไป มีภาพวาดอันสวยงามที่แฝงวิถีชีวิตของชาวบาวาเรียไว้มากมาย และยังมีสมบัติต่างๆ ทั้งเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเคลือบ เครื่องเงิน และภาพเขียนทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประวัติความเป็นมาของพระเยซู

ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น Fussen ประเทศเยอรมัน เมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆ น่ารักๆ ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย และเป็นที่ตั้งของ “ปราสาทนอยชวานสไตล์” และ “ปราสาทโฮเฮนชวานเกา” รายล้อมด้วยทะเลสาบถึง 5 แห่ง ถือเป็นอีกเมืองโรแมนติก ตกแต่งไปด้วยสีสันที่สวยงามของบ้านเรือนและโรงแรมที่พัก ซึ่งแต่ละแห่งจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากตัวตึกหรือบ้านช่องนั้นมีหลากสีสันมากเหมือนกับลูกกวาดสีสวยๆทั้งเมืองเลยทีเดียว  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เข้าสู่ที่พัก : LUITPOLDPARK HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 3 ปราสาทนอยชวานสไตน์ – โอเบอร์รัมมาเกาว์ – การมิช พาร์เท่นเคอร์เช่น
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะนั่งรถบริการขึ้นเขาเข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein Castle

ปราสาทแสนสวยที่ราชาการ์ตูน “วอลท์ดิสนีย์” นำรูปแบบไปสร้างปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก เป็น 1 ในปราสาท 3 หลัง ของเจ้าชาย นักฝันพระเจ้าลุดวิกที่ 2 บนยอดเขาสูง นำคณะเข้าสู่ตัวปราสาท ชมความงดงามและเรื่องราวของเจ้าชายลุดวิก พร้อมถ่ายรูปในมุมมองสวยๆ ที่รายล้อมด้วยภูเขาและทะเลสาบกว้างไกลงดงามจับใจ เที่ยวขากลับลงจากเขา ท่านสามารถนั่งรถม้าลงสู่เบื้องล่างเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ หรือเดินชมวิวลงเขาระยะทางประมาณ 800 เมตร (การนั่งรถม้าลงเขา เป็น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และอาจมีบริการไม่พอเพียงในฤดูการท่องเที่ยว หรือใช้เวลารอนานเกินเวลากำหนดนัดหมาย) ***เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลอีสเตอร์ทำให้ทางปราสาทอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชม ซึ่งอาจจะไม่มีการจำหน่ายตั๋วเข้าชมล่วงหน้าสำหรับกรุ๊ป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าชมตามระเบียบของปราสาท โดยบริษัทจะทำการคืนเงินค่าเข้าชมให้ท่าน – โดยท่านสามารถถ่ายรูปด้านนอกได้***

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย หลังอาหาร ออกเดินทางสู่เมือง โอเบอร์รัมมาเกาว์  Oberammergau
ชมเมืองสวยคลาสสิคแบบเยอรมันบาวาเรียแท้ๆ ที่บ้านเรือนสร้างมาราวอายุประมาณ 300 ปี ที่รอบๆบ้านจะวาดเป็นรูปสีน้ำมันเรื่องราวในเทพนิยาย เทพยาดาฟ้าดิน ที่งดงามมีเสน่ห์ อิสระให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูป เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เพื่อเป็นที่ของฝากที่ระลึก  ได้เวลาออกเดินทางสู่เมือง การมิช พาร์เท่นเคอร์เช่น Garmisch Partenkirchen  เส้นทางสาย ดิอัลไพน์โรด ที่มีชื่อเสียงของเยอรมัน ในด้านทัศนียภาพงดงามลัดเลาะเทือก เขาแอลป์ ที่ทอดตัวยาวมาจากเขตประเทศออสเตรีย ยาวถึงสวิสเซอร์แลนด์ เข้าสู่เมือง  เมืองตากอากาศคู่แฝดในเขตดิอัลไพน์ โรด เมืองที่เคยเป็นเจ้าภาพในการจัดโอลิมปิคฤดูหนาว บรรยากาศแสนดี
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เข้าสู่ที่พัก : HOTEL ZUGSPITZE หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 4 ยอดเขาซุกพทเซ่ – อินนส์บรูค/ออสเตรีย
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน  นั่งรถรถไฟไต่เขา ต่อด้วย เคเบิลคาร์ ขึ้นสู่ยอดเขาซุกพิทเซ่ Zugspize อันเป็นยอดเขาสูงที่สุดในประเทศเยอรมัน สัมผัสหิมะบนแหล่งสกีที่มีชื่อเสียง ถ่ายรูปที่สถานีบนยอดเขาซึ่งถ้าอากาศดีจะสามารถมองเห็นเขตฝั่งแดนประเทศออสเตรีย-อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์  เก็บภาพประทับใจสุดสายตา   แล้วกลับลงโดยรถกระเช้าไฟฟ้าอีกฝั่งเมือง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ได้เวลานำท่านข้าม พรมแดนสู่ เมืองอินนส์บรูค (90 กม. : 1 ชม. 30 นาที)  ประเทศออสเตรีย เมืองสวยแห่งแคว้นทีโรล TYROL ผ่านเส้นทางหุบเขาที่สวยงาม  เมืองนี้เป็นที่โปรดปรานของเจ้านายหลายพระองค์ในราชสำนักฮับสบรูค ด้วยทำเลที่ตั้งอันงดงาม ท่ามกลางเขาสูงเสียดฟ้า แหล่งสกีดีที่สุดในยุโรป นำคณะเดินเข้าสู่ย่านเมืองเก่าชม หลังคา ทองคำ Golden Roof เป็นสัญลักษณ์สำคัญ สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 สำหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครอง ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian ทรงปรับเปลี่ยนโกลเด้นรูฟให้เป็นสไตล์โกธิกผสมบาโร้ก และได้ทรงตกแต่งส่วนของหลังคาที่ยื่นออกมาจากระเบียงด้วยทองคำแท้ จำนวน 2,738 แผ่น เพื่อใช้เป็นที่ทอดพระเนตรเทศกาลต่างๆ  และถ่ายรูปกับซิตี้ทาวเวอร์ รวมถึงจัตุรัสเมือง ที่มีเสาอันนาเซาเลอตั้งอยู่ ถือเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองที่มีผู้คนแวะเวียนมาถ่ายภาพกันมากที่สุด อิสระให้ท่านเลือกซื้อ เครื่องแก้วคริสตัล  สวาลอฟกี้  Swalovski  ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกด้วยรูปแบบสไตล์ใหม่ๆ ที่เมืองไทยยังไม่มีและราคาถูกจากต้นกำเนิดที่นี่
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เข้าสู่ที่พัก : GRAUER BAER HOTEL INNSBRUCK  หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 5 อินนส์บรูค – ซาลบวร์ก – ฮอลสตัท – เซนต์วูล์ฟกัง
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางผ่านเขตป่าที่สมบูรณ์ สู่ตอนกลางของประเทศออสเตรีย (186 ก.ม. : 2 ช.ม. 30 นาที) ที่มีทัศนียภาพงดงามไปด้วยธรรมชาติของขุนเขา ทะเลสาบสวย ยังเมือง ซาลบวร์ก  Salzburg  เมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญโดยเฉพาะการค้าเกลือไปทั่วยุโรปจนเป็นเมืองมั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งในอดีต ที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่แบบบารอค-อิตาเลียน ให้ชมอย่างงดงามมีเสน่ห์ด้วยความโรแมนติคของเมือง ที่มีโบสถ์วิหารงาม และ ป้อมปราการโฮฮานซาลบวร์ก  ตั้งตระหง่านบนเนินเขาเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จนกลายเป็นฉากสวยในภาพยนตร์ชื่อก้องโลก เดอะซาวน์ ออฟ มิวซิค ชม สวนมิราเบล Mirabell Garden ที่ตกแต่งด้วยดอกไม้หน้าพระราชวัง ผ่านชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกนาม โมซาร์ท มีเวลาให้ท่านเดินเที่ยวชมถนนสายช้อปปิ้งที่สวยงามคลาสสิคเส้นหนึ่งของโลก เก็บภาพสวยๆ ที่บริเวณสะพาน ลานจัตุรัส หน้าวิหาร วิวปราสาทโฮเฮนซาลเบิร์กบนเนินเขาแสนคลาสสิค
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย สมควรแก่เวลาเดินทางต่อสู่..เมืองฮอลสตัท Hallstatt  (73 ก.ม. : 1 ช.ม. 30 นาที) เมืองชนบทที่แสนโรแมนติคริมฝั่งทะเลสาบสงบเงียบ และได้รับประกาศเป็นเมือง มรดกโลก ด้านวัฒนธรรมที่เก่าแก่ย้อนหลังกว่า 4,000 ปี  เนื่องจากตัวเมืองเก่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่มีทิวทัศน์งดงงามเป็นที่หลงใหลของนักท่องเที่ยวตัวยง ต่างปรารถนาจะมาเยือนเมืองสงบแห่งนี้ซักครั้ง นำท่านชมเมืองโดยการเดินเท้าลัดเลาะถนนริมทะเลสาบที่เรียกว่า ซี สตรัซ ผ่านบ้านเรือนแบบพื้นเมืองที่อนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้เมืองหนาวห้อยระย้า ริมทะเลสาบตลอดจนถึงเนินเขา ลานหิน จตุรัสน้ำพุกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้าของที่ระลึกน่ารักให้เลือก จากนั้นนำท่านเดินทางลัดเลาะทะเลสาบสวย สู่เขต ทะเลสาบเซนต์วูล์ฟกัง  (37 ก.ม. : 50 นาที)  ลัดเลาะเรียบชายฝั่งผ่านเมืองเล็กๆ ริมเชิงเขาตลอดสู่  เมืองเซนต์วูล์ฟกัง  St. Wolfgang เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง อันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดของออสเตรีย ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทะเลสาบสวยและทุ่งหญ้าเขียวขจี
เย็น เข้าสู่ที่พัก :  SCALARIA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
บริการอาหารค่ำแบบพื้นเมืองยุโรป ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
วันที่ 6 เซนต์วูล์ฟกัง – เมลค์ –  ช้อปปิ้ง Parndrof Outlet – เวียนนา
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

ออกเดินทางสู่ เมืองเมลค์ Melk เมืองจุดกำเนิดประเทศออสเตรีย ในประวัติศาสตร์ จะพบว่าเมืองสำคัญที่ทำให้เกิดประเทศออสเตรียในวันนี้ก็คือ เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนในยุคเรเนซองซ์ที่มองดูราวกับอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย ในปี 996 ชื่อของ “ออสเตรีย” หรือ “ออสตาริชชี” ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเอกสารบันทึกประวัติศาสตร์มากกว่าพันปีผ่านไป อาณาจักรเล็กๆ ที่ถูกเรียกว่าออสตาริชชีค่อยๆ ขยายอาณาจักรกว้างใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นประเทศออสเตรียอย่างปัจจุบันนี้ โดยมี เมืองเมลค์ เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของออสเตรียด้วยทำเลที่เป็นเสมือนชะง่อนผา ทำให้เลโอโปลด์ที่ 1 แห่งตระกูลบารเบนเบิร์ก เลือกที่จะสร้างปราสาทเพื่อเป็นที่พำนักตั้งแต่ปี ค.ศ. 976 นำท่านถ่ายรูปด้านนอก วิหารสตีฟท์เมลค์ Stift Melk – Melk Abbey คือสัญลักษณ์หนึ่งของเมลค์ที่แขกไปใครมาจะต้องแวะเพื่อชมความงาม มี ตั้งอยู่บนชะง่อนผาริมแม่น้ำดานูป
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย ก่อนเข้าสู่กรุงเวียนนา แวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันที่ PARNDROF FASION OUTLET   เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายหลากหลายยี่ห้อ เช่น  ให้ท่านได้ใช้เวลาตามอัธยาศัย
อาหารค่ำอิสระ ตามอัธยาศัยเพื่อใช้เวลาอย่างต่อเนื่องใน OUTLET)
ได้เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงเวียนนา Vienna
ค่ำ เข้าสู่ที่พัก : NH VIENNA CITTY  หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 7 วียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – หมู่บ้านกรีนซิ่ง
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเข้าชม สวนสาธารณะสตัดปาร์ค Stadtpark ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์โยฮันสเต้าส์จูเนียร์ เจ้าของบทเพลง อมตะ “By The Beautiful Blue Danube”  เชิญท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเพื่อยืนยันการมาถึงเวียนนา  นำท่านผ่านชมถนน สายวงแหวน Ringstrasseที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรง ละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัว  อาคารได้ถูกทำลายไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิดใหม่อีกครั้งในปีค.ศ.1955, ผ่าน พระราชวังฮอฟเบิร์ก Hofburg Palace ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20  เข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ที่ถูกสร้างขึ้นใน ปลาย ศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ พระนางมาเรีย เทเรซ่า จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมัน ที่ตั้ง พระทัยว่า จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส สัมผัสความงามอันวิจิตร  ตระการตาภายในห้องต่างๆ กว่า 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องบิลเลียด, ไชนีสรูม ฯลฯ  ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่จัดแต่งไว้อย่างร่มรื่นและงดงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
แล้วนำท่านสู่  ถนนคาร์ทเน่อร์  ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง  มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ  มากมาย  ชม วิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา เชิญท่านเลือก ซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึกต่างๆ นั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้     ชมชีวิตผู้คนของชาวเวียนนา ตามอัธยาศัย
18.00 น. เดินทางสู่ หมู่บ้านกรินซิ่ง หมู่บ้านพื้นเมืองที่น่ารักและมีชื่อเสียงเรื่องการทำไวน์สด ให้ท่านได้ชิมไวน์รสเยี่ยม พร้อมอาหารค่ำแบบพื้นเมือง  “ขาหมูเวียนนา”   เคล้าเสียงเพลงวอลซ์สไตล์        “บูลดานูบ”  ต้นกำเนิดจากลำน้ำดานูบอันแสนโรแมนติค
เข้าที่พักแห่งเดิม เป็นคืนที่สอง
วันที่ 8 เวียนนา – กรุงเทพ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย  เพื่อเดินทางสู่สนามบินชเวชัท กรุงเวียนนา (เพื่อมีเวลาทำใบคืนภาษี-ไม่มีอาหารกลางวัน บริการเนื่องจากอยู่ระหว่างเช็คอิน)
14.35 น. โดยการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 937  ออกเดินทางบินตรงกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่ 9 กรุงเทพ
05.35 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ….
หมายเหตุ รายการเดินทางและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เช่น ภัยธรรมชาติ การจราจล การนัดหยุดงาน หรือ เหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้า

Additional Information

month