ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น┃ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค 9 วัน 6 คืน EU001AW

ชิมไวน์รสเยี่ยม พร้อมอาหารพื้นเมืองลือชื่อ ขาหมูเวียนนา เคล้าเสียงเพลงวอลซ์สไตล์ “บูลดานูบ”
ฮอลสตัท เมืองชนบทที่แสนโรแมนติคริมฝั่งทะเลสาบเงียบสงบ เมืองมรดกโลกเก่าแก่ย้อนหลังกว่า 4,000 ปี
ป้อมปราการโฮฮานซาลบวร์ก ฉากสวยในภาพยนตร์ก้องโลก “เดอะซาวน์ ออฟ มิวซิค”
ล่องแม่น้ำดานูบ สายน้ำโรแมนติค มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย  ผ่านชมอาคารรัฐสภา สัญลักษณ์ของประเทศ

หมู่บ้านกรินซิ่ง หมู่บ้านน่ารักและมีชื่อเสียงเรื่องการทาไวน์สด ชิมไวน์รสเยี่ยม อาหารค่าแบบพื้นเมือง “ขาหมูเวียนนา”
เนินเขาเกลเลิร์ท เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของกรุงบูดาเปสท์ และล่องแม่น้าดานูบ
ปราสาทปราก ศิลปะแบบโกธิค ชมความใหญ่โตของตัวปราสาทและ มหาวิหารเซนต์วิตัส
คาร์โลวี วารี่” KARLOVY VARY เมืองแห่งน้าแร่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์

เมนูแนะนำ

 อาหารคุณภาพ ฝรั่ง-ไทย-จีน
 ไวร์รสละมุน ขาหมู กรีนซิ่ง

เที่ยวเส้นทางที่คุ้มค่า ในเวลาที่พอเพียง
โรงแรม 4 ดาวมาตรฐาน
บินตรงไป-กลับ
คณะละประมาณ 25 ท่าน
Product Tags: songkran-festival-europeกรุงปรากขาหมูเยอรมันคาร์โลวีวารีจัตรุรัสวีรบุรุษซาล์สบวรก์ถนนคาร์ทเน่อร์วิหารเซนต์สเตฟานถนนช็อปปิ้งทัวร์การบินไทยทัวร์คุณภาพทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรปการบินไทยทัวร์ยุโรปกินดีอยู่ดีทัวร์ยุโรปสงกรานต์2562ทัวร์สงกรานต์ทัวร์สงกรานต์ 2019ทัวร์สุดคุ้มทัวร์ไม่ส่งจอยบลูดานูบบาติสลาวาบาวาเรียบูดาเปสต์ปราสาทครุมลอฟพระนางมาเรียเทเรซ่าพระราชวังนิมเฟนบวร์กมหาวิหารเซนต์วิตัสสะพานชาร์ลส์สโลวัคหอนาฬิกาดาราศาสตร์บ่อน้ำแร่ธรรมชาติอนุสาวรีย์ยานฮุสออสเตรียฮอลสตัทฮังการีเช็คเชสกี้คลุมลอฟเซ้นท์วูลฟกังเทือกเขาแอลป์เวียนนาเส้นทางโรแมานติคแก้วพอร์ซเลนโมซาร์ท
วันแรก       (พฤหัส 11 เม.ย.) สุวรรณภูมิ – มิวนิค/เยอรมัน (บินตรง)
21.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเค้าท์เตอร์สายการบินไทย Group  เคาน์เตอร์ D (เข้าประตู 3-4)
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกในการเช๊คอินเอกสาร และรับบัตรขึ้นเครื่อง
วันสอง       (ศุกร์ 12 เม.ย.) มิวนิค – ซาลบวร์ก/ออสเตรีย – เซ้นท์วูล์ฟกัง
00.05 ออกเดินทางบินตรง…สู่เมืองมิวนิค-เยอรมัน โดยเที่ยวบินที่  TG 924 ( 11 ชม.)
07.05 เดินทางถึง นครมิวนิค  MUNICH  เมืองหลวงแห่งแค้วนบาวาเรีย ทางตอนใต้ของเยอรมัน
จากนั้นรถโค้ชมาตรฐานสูงของยุโรป พาคณะเดินทางข้ามแดนทางทิศตะวันออกของเยอรมัน ด้วยระยะทางประมาณ 130 กม. เข้าสู่เขตแดนประเทศออสเตรีย ลัดเลาะเส้นทางต้นกำเนิดของเทือกเขาแอลป์ สู่เมือง“ซาลบวร์ก” SALZBURG เมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญโดยเฉพาะการค้าเกลือไปทั่วยุโรปจนเป็นเมืองมั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งในอดีต ที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่แบบบารอค-อิตาเลียน ให้ชมอย่างงดงาม มีเสน่ห์ด้วยความโรแมนติคของเมือง ที่มีโบสถ์วิหารงาม และ ป้อมปราการโฮฮานซาลบวร์ก ตั้งตระหง่านบนเนินเขาเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จนกลายเป็นฉากสวยในภาพยนตร์ชื่อก้องโลก “เดอะซาวน์ ออฟ มิวซิค” เดินชม สวนมิราเบล ที่ตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสีสันหน้าพระราชวังเก่า จุดชมวิวของเมือง
12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นเยี่ยมชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกนาม “โมซาร์ท” ให้เวลาท่านได้เดินเที่ยวชม ถนนสายช้อปปิ้งที่สวยงามคลาสสิคเส้นหนึ่งของโลก เชิญเก็บภาพสวยๆ ที่บริเวณสะพาน ลานจัตุรัส หน้าวิหาร วิวปราสาทโฮเฮนซาลเบิร์กบนเนินเขาแสนคลาสสิค และเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองหลากหลายชนิดสมควรแก่เวลาเดินทางต่อ…ลัดเลาะทะเลสาบสวย สู่เขต ทะเลสาบเซนต์วูล์ฟกัง ลัดเลาะเรียบชายฝั่งผ่านเมืองเล็กๆ ริมเชิงเขาตลอดสู่ เมืองเซนต์วูล์ฟกัง (ST. WOLFGANG) เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง อันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดของออสเตรีย ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทะเลสาบสวยและทุ่งหญ้าเขียวขจี
เย็น เช๊คอินเข้าที่พักบรรยากาศริมทะเลสาบแสนสวย : SCARALIA HOTEL / หรือเทียบเท่า 4 ดาว
บริการอาหารค่าแบบพื้นเมืองยุโรป ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
วันที่สาม     (เสาร์ 13 เม.ย.) เซ้นท์วูล์ฟกัง – ฮอลสตัท – เชสกี้คลุมลอฟ/เชค
 เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางสู่เมือง “ฮอลสตัท” HALLSTATT เมืองชนบทที่แสนโรแมนติคริมฝั่งทะเลสาบสงบเงียบ และได้รับประกาศเป็นเมือง “มรดกโลก” ด้านวัฒนธรรมที่เก่าแก่ย้อนหลังกว่า 4,000 ปี เนื่องจากตัวเมืองเก่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่มีทิวทัศน์งดงงามเป็นที่หลงใหลของนักท่องเที่ยวตัวยง ต่างปรารถนาจะมาเยือนเมืองสงบแห่งนี้ซักครั้ง นำท่านชมเมืองโดยการเดินเท้าลัดเลาะถนนริมทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตรัซ” ผ่านบ้านเรือนแบบพื้นเมืองที่อนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้เมืองหนาวห้อยระย้า ริมทะเลสาบตลอดจนถึงเนินเขา ลานหิน จตุรัสน้ำพุกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้าของที่ระลึกน่ารัก ให้เลือกหา
12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศ เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ CESKY KLUMLOV อันมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปีค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์ และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่ โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสาคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทำให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟ ให้เป็นเมือง มรดกโลก ในปีค.ศ.1992 ชม ปราสาทครุมลอฟ (ถ่ายรูปภายนอก) ซึ่งเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากปราสาทปราก ลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่ง ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยาน บ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อย หลังคาสีส้ม เรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาใน เกาะเมืองเก่า ที่มีแม่น้ำล้อมรอบมีเสน่ห์ยิ่งนัก
เข้าสู่ที่พัก : ZLATY ANDEL HOTEL CESKY KRUMLOV / หรือเทียบเท่า 4 ดาว
บริการอาหารค่าแบบพื้นเมืองยุโรป ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
วันที่สี่         (อาทิตย์ 14 เม.ย.) เชสกี้คลุมลอฟ – คาร์โลวี วารี – กรุงปราก
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางออกต่างขึ้นเหนือของประเทศ ใกล้ชายแดนเยอรมันฝั่งตะวันออก อันเป็นเส้นทางสวยงามของชนบท สู่เมือง “คาโรวี วารี” เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเชค
12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
เดินทางถึงเมือง “คาร์โลวี วารี่” KARLOVY VARY เมืองแห่งน้ำแร่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์ และ มีแม่น้ำเทปล่า ไหลหล่อเลี่ยงเมือง ตามตำนานกล่าวไว้ว่าพระเจ้าชาร์ลสที่ 4 ทรงพบแหล่งน้ำแร่ที่เมืองนี้ใน ค.ศ. 1358 เมื่อครั้งเสด็จออกล่าสัตว์ และสุนัขล่าเนื้อตัวหนึ่งตกลงไปในบ่อน้ำพุร้อน นับตั้งแต่นั้นมาเมืองนี้ก็มีชื่อเสียงเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีแหล่งน้ำพุร้อน น้ำแร่ธรรมชาติที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 42 – 72 องศาเซลเซียส ทั้งหมด 12 แห่ง สปาในเมืองนี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางบาบัดโรคภัยต่างๆ มีเจ้านายหลายพระองค์เคยเสด็จมาเยือน อาทิ จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่าแห่งออสเตรีย, พระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซีย และพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งปรัสเซีย ทำให้เมืองนี้กลายเป็นรีสอร์ทสุขภาพระดับโลก นอกจากนี้ คาร์โลวี วารี่ ยังมีชื่อว่าเป็นที่ชุมนุมของเหล่าศิลปินชื่อดังอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเกอเธ่, บีโธเฟ่าหรือริชาร์ด วากเนอร์ ฯลฯ พาท่านชม บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ซึ่งมีแท่นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิตั้งแต่ 30, 50 และ 72 องศาเซลเซียส สามารถใช้ดื่มได้ โดยมีวิธีการดื่มน้ำแร่ที่พิเศษ คือต้องใช้แก้วพิเศษโดยเฉพาะเป็นแก้ว “พอร์ชเลน” ที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำ ซึ่งเชื่อกันว่าดีต่อระบบย่อยอาหาร พาท่านเดินชมบรรยากาศเมืองในหุบเขาที่แสนน่ารัก เลือกซื้อเครื่องแก้วของพื้นเมืองเลื่องชื่อราคาถูกจากโรงงาน
จนสมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงกรุงปราก
ค่ำ บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
เข้าสู่ที่พัก : VIENNA HOUSE DIPLOMAT HOTEL PRAGUE / หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ห้า       (จันทร์ 15 เม.ย.) ปราก –ปราสาทปราก–สะพานชาร์ลส์ – บาติสลาวา/สโลวาเกีย
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชม กรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฝั่ง แม่น้ำวัลตาวา สู่ย่านศูนย์กลางของเมือง ชมโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า 650 ปี เข้าชม ปราสาทปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบโกธิค ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาทและ มหาวิหารเซนต์วิตัส มหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเชคทุกคน เนื่องจากเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ แล้วยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุด จนทำให้กรุงปรากเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เดินชมย่าน Golden Lane ย่านถนนทำทองในอดีต ซึ่งเป็นตรอกแคบๆ ด้านหลังปราสาทปราก ปัจจุบันเป็นร้านค้าขายของที่ระลึกน่ารักสไตล์พื้นเมือง จากนั้นเดินลงสู่ สะพานชาร์ลส์ ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทราย รูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป ซึ่งมีความงดงามและไม่ซ้าแบบ นำคณะชมย่าน จัตุรัสเมืองเก่าสตาเร เมสโต สถานที่นัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่นจนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น มรดกโลก ชม อนุสาวรีย์ยาน ฮุส ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนา ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต ถูกเผาทั้งเป็นโดยผู้ปกครองของฝ่ายคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิค นำชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนหอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกล้เคียงกันนี้ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป
12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
อิสระช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองน่ารักสไตล์เชค และโบฮีเมียนที่มีให้เลือกมากมาย เช่น เครื่องแก้วสีต่างๆ ที่ประดับด้วยเงิน, ตุ๊กตาหุ่นกระบอก, งานผ้าปัก รวมถึงชิ้นงานต่างแกะสลักต่างรูปแบบ ฯลฯ
15.30 แล้วอาลากรุงปราก เดินทางขึ้นเหนือ ข้ามแดนสู่…กรุงบาติสลาวา
เย็น เดินทางถึงกรุง บาติสลาวา BATISLAVA เมืองหลวงของประเทศสโลวัค
18.30 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
เข้าสู่ที่พัก : RADISSON BLU CARLTON BRATISLAVA HOTEL / หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่หก       (อังคาร 16 เม.ย.) บาติสลาวา – บูดาเปสต์/ฮังการี – ล่องแม่น้ำดานูบ
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเที่ยวชมเบรรยากาศเมือง ผ่านทำเนียบประธานาธิบดี รัฐสภา มหาวิทยาลัย นำคณะชม ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา จากด้านนอก ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิค เรอเนสซองส์ และ บาร็อค สมควรแก่เวลาเดินทางข้ามพรมแดนออสเตรียไปยัง ประเทศฮังการี สู่ กรุงบูดาเปสท์ ซึ่งในอดีตเคยเป็น ส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน เมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่ากลางเมือง ซึ่งแบ่งเมืองเป็นสองฝั่งคือ ฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์เรียกว่า “บูดา” และฝั่งที่มีความหรูหราล้าหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ เรียกว่า “เปสท์”อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้
12.30 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นำท่านขึ้นชม ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน ซึ่งอดีตสร้างขึ้นเพื่อใช้สาหรับป้องกันข้าศึกบนฝั่งเหนือของแม่น้ำดานูบ มหาวิหารเซ้นท์มาเทียสอัส อันสง่างาม จากนั้นเดินต่อสู่เนินเขา Castle Hill ที่ตั้งของวังหลวงเก่า ทำเนียบประธาณาธิบดี ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคฤหาสน์ของกษัตริย์และโบราณสถาน ซึ่งยังมีร่องรอยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ฯ เที่ยวชม จัตุรัสวีรบุรุษ สถานที่สำหรับใช้ในพิธีสวนสนาม ของทหารฮังการี่ และเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ของบรรพกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงในอดีต นำคณะลงเรือ ล่องแม่น้ำดานูบ แม่น้าสายโรแมนติค มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของธรรมชาติและสถาปัตยกรรมแบบโกธิค โดยผ่าน อาคารรัฐสภา เป็นอาคารแบบนิโอโกธิคที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ ตลอดจนอาคารบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำ
ค่ำ บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมืองฮังกาเรียน
นำเข้าที่พัก ณ LEONARDO HOTEL BUDAPEST / หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่เจ็ด       (พุธ 17 เม.ย.) บูดาเปสต์ – เวียนนา/ออสเตรีย
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
ก่อนอาลากรุงบูดาเปสต์ นำท่านเดินทางขึ้นสู่ เนินเขาเกลเลิร์ท เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของกรุงบูดาเปสท์ และ แม่น้ำดานูบ อิสระเดินเล่นและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา VIENNA เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่กว่า 1,000 ปี และยังเคยเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียน
12.30 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
ถึงกรุงเวียนนา เข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ที่ถูกสร้างขึ้นใน ปลาย ศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ พระนางมาเรีย เทเรซ่า จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมัน ที่ตั้ง พระทัยว่า จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส สัมผัสความงามอันวิจิตร ตระการตาภายในห้องต่างๆ กว่า 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องบิลเลียด, ไชนีสรูม ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่จัดแต่งไว้อย่างร่มรื่นและงดงาม แล้วนำท่านสู่ ถนนคาร์ทเน่อร์ ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย ชม วิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา เชิญท่านเลือก ซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึกต่างๆ นั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ ชมชีวิตผู้คนของชาวเวียนนา ตามอัธยาศัย
18.00 เดินทางสู่ หมู่บ้านกรินซิ่ง หมู่บ้านพื้นเมืองที่น่ารักและมีชื่อเสียงเรื่องการทำไวน์สด ให้ท่านได้ชิมไวน์รสเยี่ยม พร้อมอาหารค่าแบบพื้นเมือง “ขาหมูเวียนนา” เคล้าเสียงเพลงวอลซ์สไตล์ “บูลดานูบ” ต้นกำเนิดจากลำน้ำดานูบอันแสนโรแมนติค
ก่อนเข้าที่พัก : AUSTRIA TREND SAVOYEN VIENNA HOTEL / หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่แปด     (พฤหัส 18 เม.ย.) เวียนา – กรุงเทพฯ 
 เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพ นาคณะชม สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์โยฮันสเต้าส์จูเนียร์ เจ้าของบทเพลง อมตะ “By The Beautiful Blue Danube” เชิญท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเพื่อยืนยันการมาถึงเวียนนา
 09.30 พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางสู่สนามบินชเวชัท กรุงเวียนนา
(เพื่อมีเวลาทำใบคืนภาษี-ไม่มีอาหารกลางวัน บริการเนื่องจากอยู่ระหว่างเช็คอิน)
 14.35 โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 937 ออกเดินทางบินตรงกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่เก้า      (ศุกร์ 19 เม.ย.) สุวรรณภูมิ
05.35 เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ….
Product Tags: songkran-festival-europeกรุงปรากขาหมูเยอรมันคาร์โลวีวารีจัตรุรัสวีรบุรุษซาล์สบวรก์ถนนคาร์ทเน่อร์วิหารเซนต์สเตฟานถนนช็อปปิ้งทัวร์การบินไทยทัวร์คุณภาพทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรปการบินไทยทัวร์ยุโรปกินดีอยู่ดีทัวร์ยุโรปสงกรานต์2562ทัวร์สงกรานต์ทัวร์สงกรานต์ 2019ทัวร์สุดคุ้มทัวร์ไม่ส่งจอยบลูดานูบบาติสลาวาบาวาเรียบูดาเปสต์ปราสาทครุมลอฟพระนางมาเรียเทเรซ่าพระราชวังนิมเฟนบวร์กมหาวิหารเซนต์วิตัสสะพานชาร์ลส์สโลวัคหอนาฬิกาดาราศาสตร์บ่อน้ำแร่ธรรมชาติอนุสาวรีย์ยานฮุสออสเตรียฮอลสตัทฮังการีเช็คเชสกี้คลุมลอฟเซ้นท์วูลฟกังเทือกเขาแอลป์เวียนนาเส้นทางโรแมานติคแก้วพอร์ซเลนโมซาร์ท