ทัวร์เวียดนาม┃เวียดนาม เหนือ กลาง ใต้ (Discovery Vietnam) 6 วัน VN005

 สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์  หรือ “โห่ จิ๊ มิงห์” บิดาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดิงห์กลางกรุงฮานอย สร้างด้วยหินอ่อน หินแกรนิตและไม้มีค่าจากทั่วประเทศ สุสานโฮจิมินห์. หลุมศพขนาดใหญ่นี้เป็นที่เก็บร่างของโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีของเวียดนาม

 เมืองโบราณฮอยอัน (Hoi An Ancient Town) ฮอยอัน เป็นเมืองที่ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งโดยมีคลองคั่นกลาง มีสะพานญี่ปุ่นทอดข้ามคลองเพื่อกั้นแบ่งเขตชุมชนของชาวญี่ปุ่นที่อีกฝั่งหนึ่งของคลองจากชุมชนจีน สะพานดังกล่าวสร้างโดยชาวญี่ปุ่น มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีหลังคาเหนือสะพาน นอกจากนี้ ยังมีวัดญี่ปุ่นตั้งอยู่ด้านขวามือของตัวสะพาน ทำให้สะพานดังกล่าว มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าสะพานวัด หรือ Pagoda Bridge

 วิหารนอร์เทรอดาม แห่งโฮจิมินห์ซิตี้ ปัจจุบัน โบสถ์ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลดีใจกลางเมืองโฮจิมิห์ซิตี้แห่งนี้จัดการประกอบพิธีทางศาสนาเป็นประจำในวันสุดสัปดาห์

พักโรงแรม 4 ดาว / ไม่บังคับทิปไกด์และคนขับรถ

 เที่ยวสบาย เดินทางสะดวก มีบินภายใน ไม่เหนื่อย

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ตลาดฮาลอง D
2 อ่าวฮาลอง – ถ้ำวิมารสวรรค์ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – หุ่นกระบอกน้ำ  B  L  D
3 จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – เมืองดานัง – ฮอยอัน  B L D
4 เมืองเก่าฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านไม้โบราณ – วัดจีน – เมืองเว้ – สุสานกษัตริย์ ไคดินห์ – พระราชวังโบราณ – แม่น้ำหอม – วัดเจดีย์เทียนหมู่ B L D
5 เว้ – โฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์เธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง  – อุโมงค์กู่จี๋ –  ล่องเรือชมความงามแม่น้ำไซง่อน  B L D
6 โฮจิมินห์ อดีตทำเนียบประธานาธิบดี – –พิพิธภัณฑ์สงคราม – ตลาดเบนถัน  – สนามบิน –  กรุงเทพฯ  B  L

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
9 เม.ย. 6214 เม.ย. 6228,900฿Download PDF
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ตลาดฮาลอง (-/-/D)
11.55 น. เหินฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 610
13.45 น. ถึงสนามบินนอยไบ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
อ่าวฮาลอง “มังกรร่อนลง” ดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ ซึ่งจังหวัดนี้จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ ชาวเวียดนามมีความเชี่อแต่ครั้งโบราณว่าเคยมีมังกรโบราณบินมาร่อนลงในอ่าวฮาลองแห่งนี้  อ่าวฮาลองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อว่างดงามมหัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และด้วยความสมบูรณ์ของอ่าวฮาลองนี้ จึงทำให้ที่นี่ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศเวียดนาม เมื่อปี ค.ศ. 1994 และเป็นที่กล่าวขานของนักท่องเที่ยวว่าการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามทางตอนเหนือจะสมบูรณ์เต็มรูปแบบไม่ได้เลย  หากท่านไม่ได้ไปเยือนที่แห่งนี้
ตลาดฮาลอง อิสระช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองของเวียดนามต่างๆ มากมาย ที่นี่ท่านจะเพลิดเพลินกับการต่อรองราคาสินค้าซึ่งท่านใดที่เป็นนักช้อปไม่ควรพลาด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก NEW STAR HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 อ่าวฮาลอง – ถ้ำวิมารสวรรค์ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – หุ่นกระบอกน้ำ  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ท่าเรืออ่าวฮาลอง เพื่อล่องเรือสัมผัสความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม  จนทำให้นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่ได้เดินทางมาเยือนเป็นกลุ่มแรกเมื่อร้อยกว่าปีเศษว่า ถ้ำวิมานสวรรค์ นอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อย และมีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ นำท่านสู่ ถ้ำวิมารสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ภายในถ้ำ ที่ประดับตกแต่งด้วยไฟ ทำให้มีแสง สีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนาการ แล้วนำชม กระชังปลา ของชาวประมงโดยจะสร้างแพและกะชังไว้สำหรับเลี้ยง กุ้ง หอย ปู ปลา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆ ได้จากที่นี่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
กรุงฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี เมืองเก่าแก่ของเวียดนามที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน
ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ซึ่งภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อกันว่าเต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ
การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆ จากคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก MEDALLION HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – เมืองดานัง – ฮอยอัน  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จัตุรัสบาดิงห์ อันเป็นที่ตั้งของ สุสานโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่  สถานที่แห่งนี้เป็นที่ซึ่งโฮจิมินห์ อ่านคำประกาศอิสรภาพในปี ค.ศ. 1945 ภายในสุสานเป็นที่เก็บศพอาบน้ำยาของลุงโฮนอนสงบนิ่งเหมือนคนนอนหลับอยู่ภายในโลงแก้ว (ปิดทุกวันจันทร์ และ วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้)
ทำเนียบประธานาธิบดี ที่แห่งนี้เคยเป็นที่ทำงานของท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งปัจจุบันได้เป็นสถานที่ไว้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
บ้านพักโฮจิมินห์ เป็นบ้านที่ปลูกสร้างขึ้นอย่างเรียบง่าย ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เหมือนสามัญชนธรรมดา ซึ่งแสดงถึงความสมถะเรียบง่าย จนได้รับการยกย่องว่าเป็น บิดาของประเทศเวียดนาม
เจดีย์เสาเดียว มีตำนานเล่าว่า พระเจ้าหลี่ไทโต ราชวงศ์หลี ทรงพระสุบินเห็นเจ้าแม่กวนอิมมาประทับนั่งอยู่บนใบบัว และส่งทารกเพศชายให้ไว้ในอ้อมแขน  ซึ่งต่อมาพระองค์ได้อภิเษกสมรสกับหญิงชาวนา และนางได้ให้กำเนิดพระราชโอรสตามที่ได้ทรงพระสุบิน พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดแห่งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อเจ้าแม่กวนอิม นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ เป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่  ภายในแสดงชีวประวัติท่านโฮจิมินห์ซึ่งเชิดชูชีวิตนักปฏิวัติผู้นี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการมากมาย มีประวัติการปฎิวัติของโฮจิมินห์ ตลอดชีวิต  มีภาพถ่ายขาวดำ และข้าวของเครื่องใช้ในสมัยอดีตต่างๆ มากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
วิหารวรรณกรรม หรือที่ชาวเวียดนามเรียกกันว่า “วันเหมียว” วิหารแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าหลี่ไทโต เพื่ออุทิศให้แก่ท่านศาสดาขงจื้อ ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็น จองหงวน และมี ศาลเทพเจ้าขงจื้อ และสานุศิษย์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
16.10 น. ออกเดินทางสู่ดานัง โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 173
เข้าสู่ที่พัก THUY DUONG3 HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 เมืองเก่าฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านไม้โบราณ – วัดจีน – เมืองเว้ – สุสานกษัตริย์ ไคดินห์ -พระราชวังโบราณ – แม่น้ำหอม – วัดเจดีย์เทียนหมู่  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เมืองเก่าฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่ยังคงมีลมหายใจ เมืองโบราณเล็ก ๆ ที่มีบรรยากาศของเมืองสงบ งดงามและมีเสน่ห์ ครั้งหนึ่งฮอยอันเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก เมืองที่มีความงามทางสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์สไตล์โคโลเนียลที่โดดเด่น  และยังคงได้รับการบำรุง รักษาไว้ดั่งเช่นอดีตได้เป็นอย่างดี
สะพานญี่ปุ่น สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองฮอยอัน ที่สร้างโดยชุมชมชาวญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 16 กลางสะพานมีเจดีย์รูปทรงจัตุรัส สร้างอุทิศแด่ดั๊กเด กับตรันหวู สองบุคคลสำคัญในตำนาน เมืองข้ามสะพานมายังอีกฟากหนึ่งของเมือง จะพบบ้านเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ นำท่านชม
บ้านไม้โบราณ บ้านประจำตระกูลเก่าแก่มีอายุกว่า 200 ปี แต่ยังคงอยู่ในสภาพที่ดี  ภายในแบ่งเป็นสัดส่วน และมีเครื่องไม้ประดับตกแต่งจัดได้อย่างงดงาม
วัดจีน วัดที่เป็นที่สักการบูชาของชาวฮอยอัน และยังเป็นจุดศูนย์รวมของชาวจีนที่อพยพเข้ามาในประเทศเวียดนามอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมืองเว้ โดยใช้เส้นทางด่วนไฮฟาน เส้นทางที่เลาะ ไหล่เขา ชมทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติซึ่งสวยงาม วิจิตรบรรจง โดยได้ชื่อว่าเป็นถนนสายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม ตลอดสองข้างทาง ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ป่าเขา แม่น้ำ ชม การเพาะปลูกนาข้าว และไร่ผัก สวนผลไม้ ที่ยังคงใช้วิธีแบบเดิมๆ อาณาจักรโบราณและเมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนาม ปัจจุบันนี้ได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
สุสานกษัตริย์ ไคดินห์ กษัตริย์ลำดับที่ 12 ของราชวงศ์เหวียน ที่สร้างได้วิจิตรตระการตา ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างจีนกับเวียดนาม สุสานแห่งนี้ถือว่าเป็นสุสานที่สร้างได้ตามหลักฮวงจุ้ยมากที่สุด ชมภาพวาดมังกรในม่านเฆม ซึ่งวาดโดยศิลปินที่ใช้เท้าวาดแทนการใช้มือ
พระราชวังโบราณ หรือพระราชวังหลวงแห่งนครประวัติศาสตร์ สัมผัสความยิ่งใหญ่และโอ่อ่าของประตูเมืองแห่งพระราชวังหลวง จากนั้นนำท่านล่องเรือ แม่น้ำหอม ชมความงามตามธรรมชาติ ซึ่งหาดูได้ยากยิ่งในสมัยปัจจุบัน เสมือนนำท่านย้อนเวลาล่องเรือในบรรยากาศที่สวยงาม สองชายฝั่งเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี นำชม วัดเจดีย์เทียนหมู่ เจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยจาม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ในแต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเจดีย์ เทียน หมู่ นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเว้มาตั้งแต่ปี 1710
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก Green Hotel  หรือเทียบเท่า
วันที่ 5    เว้ – โฮจิมินห์ – อดีตทำเนียบประธานาธิบดี – โบสถ์นอร์เธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง – ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – ตลาดเบนถัน – ล่องเรือชมความงามแม่น้ำไซง่อน (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 1371
08.45 น. ถึงนครโฮจิมินห์ นำท่านชม อดีตทำเนียบประธานาธิบดี ที่เคยเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดีและคณะ รัฐบาลแห่งเวียดนามใต้ นำท่านชมห้องต่าง ๆ ห้องประชุม ห้องทำงาน บริเวณส่วนตัวของประธานาธิบดีและครอบครัว จนถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ห้องบัญชาการใต้ดิน ซึ่งทำเนียบแห่งนี้ได้เคยถูกโจมตีให้ได้รับความเสียหายหลายต่อหลายครั้งในสมัยสงครามระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่สวยงามยิ่งและยังคงหลงเหลืออยู่ในนครแห่งนี้คือ โบสถ์นอร์เธอร์ดาม ที่คู่บ่าวสาวชาวเวียดนามมักจะถ่ายรูปกันที่นี่ และที่ทำการ กรมไปรษณีย์กลาง ที่ปัจจุบันยังเปิดใช้งานปกติ นำท่านผ่านชม ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ ซึ่งถึงเป็นศาลาว่าการเมืองที่สวยที่สุดในนครโฮจิมินห์ ประทับใจกับความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมที่ลงตัวและสวยงาม นมัสการอนุสาวรีย์ลุงโฮ หรือโฮจิมินห์ผู้ประกาศอิสรภาพให้กับประเทศเวียดนามจาก สหรัฐอเมริกา และ ฝรั่งเศสและทำการรวมประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิพิธภัณฑ์สงคราม ชมภาพประวัติศาสตร์ ในสมัยสงครามเวียดนาม ถ่ายโดยนักข่าวต่างชาติที่เข้ามาทำข่าวในสมัยนั้น และซากของรถถัง เครื่องบินนานาชนิด จากนั้นนำสู่ ตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมือง อันพลุกพล่านของนครโฮจิมินห์ อิสระให้ท่านช็อปปิ้งสินค้าของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมือง อาทิ เครื่องเทศและอาหารแห้ง, ผักและผลไม้สด, ไม้แกะสลัก, เรือสำเภาไม้และผ้าปักนานาชนิดในราคาย่อมเยาว์
ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำไซง่อน แม่น้ำสายหลักของนครโฮจิมินห์พร้อมขับกล่อมด้วยเสียงเพลงจากนักร้องชาวพื้นเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก LE DUY  Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 6   นครโฮจิมินห์ – อุโมงค์กู่จี๋ – ไชน่า ทาวน์ – วัดเทียนหัว – สนามบิน –  กรุงเทพฯ (B/L/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมอุโมงค์หลบภัย “กู๋จี” ที่ชาวเวียดนามช่วยกันขุดอุโมงค์ใต้ดินในระหว่างสงครามเวียดกงมีความยาวประมาณ 270 กิโลเมตร ภายในอุโมงค์ประกอบไปด้วย ห้องครัว ห้องพยาบาล ห้องประชุม ห้องนอน ห้องออกกำลังกาย ซึ่งทางออกสามารถทะลุออกตามสถานที่ต่างๆ ของทหารได้ จนทำให้รบชนะทหารอเมริกาได้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ย่านไชน่าทาวน์ ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนามและนำท่านชม วัดเทียนหาว วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุ้งในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพีองค์นี้มีก้อนเมฆเป็นพาหนะเพื่อช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง ให้ท่านนมัสการเจ้าแม่เทียนหาวด้วยธูปวงซึ่งเมื่อจุดแล้วสามารถอยู่ได้ถึง 7 วัน
17:05 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 603
18:30 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและมีความสุข

Additional Information

month

04-เมษายน