ทัวร์เวียดนาม┃ดานัง – เว้ – ฮอยอัน 4 วัน VN009A (PRO)

 สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งเมืองเว้(Hue City)เมืองหลวงเก่าของเวียดนาม   สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 11 ปี ที่น่าแปลกคือว่าสุสานนี้สร้างในสมัยพระเจ้าไคดิงห์ (กษัตริย์องค์ที่ 12 ของราชวงศ์เหงวียน) ขณะยังมีชีวิตอยู่ ถือว่าเป็นสุสานที่สร้างได้ตามหลักฮวงจุ้ยมากที่สุด

ฮอยอัน เมืองมรดกโลกแห่งวัฒนธรรม สัมผัสวิถีชีวิตและเมืองเก่าอายุนับพันปี งดงามและมีเสน่ห์ สะพานสร้างโดยชาวญี่ปุ่น มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งยังเป็นเมืองที่มีความงามทางสถาปัตยกรรมทางประวัติศาตร์ไตล์โคโลเนียลที่โดเด่น และยังคงได้รับการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี

 บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศที่ดีที่สุดของเวียดนามกลาง นั่งกระเช้าไฟฟ้า ที่ได้รับการบันทึกจาก Guinness world ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก เมื่อปี 2009 โดยมีความยาว 5,801 เมตร

ทริปจัดเองไม่ส่งต่อ

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ – ล่องเรือแม่น้ำหอม  D
2 เว้ –สุสานพระเจ้าตือดึ๊ก – สุสานกษัตริย์ ไคดินห์ – พระราชวังโบราณ – เจดีย์เทียนมู่ – ตลาดดองบา  –  ฮอยอัน  B  L  D
3 ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้าน 101– วัดจีน – บาน่า ฮิลล์ – ดานัง  B L D
4 ดานัง  – วัดหลินอึ่ง –  กรุงเทพ  B

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
11 เม.ย. 6214 เม.ย. 6219,900฿Download PDF
12 เม.ย. 6215 เม.ย. 6219,900฿Download PDF
13 เม.ย. 6216 เม.ย. 6219,900฿Download PDF
วันที่ 1 กรุงเทพฯ  – ดานัง – เว้ (-/-/D)
11.00น. เดินทางสู่เมืองดานัง โดย Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG 947
12.35 น. ถึง (Danang International Airport)  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เดินทางสู่ เมืองเว้ ตลอดทาง ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ป่าเขา
แม่น้ำ ขึ้นเรือล่อง แม่น้ำหอม ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การเพาะปลูกนาข้าว และไร่ผัก สวนผลไม้ ที่ยังคงใช้วิธีแบบเดิมๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพัก GREEN HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 เว้ –สุสานพระเจ้าตือดึ๊ก – สุสานกษัตริย์ ไคดินห์ – พระราชวังโบราณ – เจดีย์เทียนมู่ – ตลาดดองบา
– ฮอยอัน (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
สุสานพระเจ้าตือดึ๊ก ลักษณะเหมือนพระราชวังขนาดย่อมๆ สร้างอยู่กลางแวดล้อมด้วย
ต้นไม้นานาชนิด ซึ่งใช้แรงงานประมาณ 3,000 คนในการก่อสร้าง และถือว่าเป็นจักรพรรดิที่ครองราชย์นานที่สุดในราชวงศ์
สุสานกษัตริย์ ไคดินห์ กษัตริย์ลำดับที่ 12 ของราชวงศ์ เหวียน ที่สร้างได้วิจิตรตระการตา ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างจีนกับเวียดนาม สุสานแห่งนีถื้อว่าเป็นสุสานที่สร้างได้ตามหลักฮวงจุ้ยมากที่สุด ชมภาพวาดมังกรในม่านเฆมซึ่งวาดโดยศิลปินที่ใช้เท้าวาดแทนการใช้มือ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พระราชวังโบราณ หรือพระราชวังหลวงแห่งนครประวัติศาสตร์ สัมผัสความยิ่งใหญ่และโอ่อ่าของ ประตูเมืองแห่งพระราชวังหลวง
เจดีย์เทียนมู่ ตั้งอยู่บนเขาเหนือริมฝั่งแม่น้ำหอมขึ้นไป ภายในมีรูปปั้นเทพเจ้าต่างๆ ที่คอยเฝ้าคุ้มครองภายในเจดีย์มีพระสังกัจจายน์ให้สักการะบูชาอีกด้วย
ตลาดดองบา เป็นตลาดที่รวมวิถีชุมชนทัง้ หลายมาไว้ที่นี่มีทัง้ อาหารสด ของใช้ในชีวิตประจำวัน
เมืองเก่าฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่ยังคงมีลมหายใจ เมืองโบราณเล็กๆที่มีบรรยากาศของเมืองสงบงดงามและมีเสน่ห์ครั้งหนึ่งฮอยอันเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก เมืองที่มีความงามทางสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์สไตล์โคโลเนียลที่โดดเด่น และยังคงได้รับการบำรุง รักษาไว้ดั่งเช่นอดีตได้เป็นอย่างดี
ค่ำ บประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพัก PHU THINH BOUTIQUE HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้าน 101– วัดจีน – บาน่า ฮิลล์ – ดานัง (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
สะพานญี่ปุ่น สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองฮอยอัน ที่สร้างโดยชุมชมชาวญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 16 กลางสะพานมีเจดีย์รูปทรงจัตุรัส สร้างอุทิศแด่ดั๊กเดกับตรันหวูสองบุคคลสำคัญในตำนานเมือง ข้ามสะพานมายังอีกฟากหนึ่งของเมืองจะพบบ้านเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ
บ้านไม้โบราณ บ้านประจำตระกูล เก่าแก่มีอายุกว่า 200 ปี แต่ยังคงอยู่ในสภาพที่ดี ภายในแบ่งเป็นสัดส่วน และมีเครื่องไม้ประดับตกแต่งจัดได้
อย่างงดงาม
วัดจีน วัดที่เป็นที่สักการบูชาของชาวฮอยอัน และยังเป็นจุดศูนย์รวมของชาวจีนที่อพยพเข้า
มาในประเทศเวียดนามอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศที่ดีที่สุดของเวียดนามกลาง ในสมัยที่ฝรั่งเศษ
เข้ามาปกครองได้มีการสร้างถนนขึน้ สู่ยอดเขา ได้มีการสร้างโรงแรม และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อใช้
เป็นที่พักตากอากาศของชาวฝรั่งเศษในสมัยก่อน ปัจจุบันได้มีการสร้างกระเช้าไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวก
และประหยัดเวลาในการเดินทาง กระเช้าไฟฟ้ าแห่งนีส้ ร้างขึน้ เมื่อปี 2007 และยังได้รับการบันทึกจาก Guinness
world ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก เมื่อปี 2009 โดยมีความยาว 5,801 เมตร ที่มีแหล่งสันทนาการ สวน
สนุก รวมทัง้ ห้องนิทรรศการที่รวบรวมประวัติความเป็นมาตัง้ แต่ยุคอาณานิคมเอาไว้อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพัก  LION SEA HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ดานัง – วัดหลินอึ่ง –  กรุงเทพฯ (B/-/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
สักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอึ่ง เป็นวันที่ใหญ่ที่สุดใน บรรดาวันหลิงอึ่งทัง้ สามแห่ง ซึง
ประกอบกันเป็น 3 เหลี่ยมศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองดานัง ซึ่งมีเจ้าแม่กวนอิ่มขนาดใหญ่ ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร ก่อนที่
ชาวประมงจะออกทะเล ต้องมาขอพรเจ้าแม่กวนอิมก่อนทุกครั้ง และยังเป็นจุดชมวิวของเมืองดานังอีกด้วย
13.35 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG 948
15.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและมีความสุข

Additional Information

month

03-มีนาคม, 04-เมษายน