ทัวร์เวียดนาม┃ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน VN11DVB4D

นั่งกระเช้าสู่ “บานาฮิลล์” เมืองตากอากาศที่ดีที่สุดของเวียดนามกลาง

สักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอึ่ง

 ล่องเรอแม่น้ำหอม ชมความงานของวิถีชนบทดั้งเดิมพร้อมชมการแสดงพื้นบ้าน

ชม เจดีย์เทียนมู่ เป็นวิหารแปดเหลี่ยม สูงเจ็ดชั้น แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในภพต่างๆ

 ชม เมืองเก่าฮอยอัน ผสมผสานเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมชาวจีน ชาวญี่ปุ่น และชาวเวียดนามพื้นเมือง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ – เจดีย์เทียนมู่ – ล่องเรือแม่น้ำหอม – เว้
08.30น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ (F) Bangkok Airways เจ้าหน้าที่ S.B.A.Vietnam คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
11.00 น. เหินฟ้าสู่ เมืองดานัง โดย Bangkok Airways  เที่ยวบินที่ PG 947
12.35 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง (Danang International Airport) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้  ตลอดทาง ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ป่าเขา แม่น้ำ

จากนั้นนำท่านชม เจดีย์เทียนมู่ ตั้งอยู่บนเขา เหนือริมฝั่งแม่น้ำหอมขึ้นไป เป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ เจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของ  พระพุทธเจ้า ส่วนทางฝั่งซ้ายและขวาเป็นที่ตั้งของศิลาจารึกและระฆังสำริดขนาดใหญ่ ภายในมีรูปปั้นเทพเจ้าต่างๆ ที่ คอยเฝ้าคุ้มครอง ภายในเจดีย์มีพระสังกัจจายน์ ให้สักการะบูชาอีกด้วย

จากนั้นนำท่านขึ้นเรือล่อง แม่น้ำหอม แม่น้ำใสสะอาด ไหลผ่านธรรมชาติที่งดงาม สองฟากฝั่งท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การเพาะปลูกนาข้าว และไร่ผัก สวนผลไม้ ของชาวบ้านที่ยังรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิม ท่ามกลางศิลปิน นักดนตรี ที่มาฟ้อนรำและบรรเลงเพลงพื้นบ้านให้ฟังกันสดๆ ซึ่งในอดีตการฟ้อนรำและการบรรเลงเพลงพื้นบ้านนี้ เป็นการเล่นถวายให้กับจักรพรรดิเท่านั้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ELDORA HOTEL  หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ 2 เว้ – พระราชวังโบราณแห่งเมืองเว้ – เมืองเก่าฮอยอัน – ฮอยอัน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ พระราชวังโบราณแห่งเมืองเว้ หรือพระราชวังหลวงแห่งนครประวัติศาสตร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2536 โดยยึดเอาแบบอย่างและคติความเชื่อมาจาก “พระราชวังกู้กงแห่งปักกิ่ง” สัมผัสความ ยิ่งใหญ่และโอ่อ่าของประตูเมืองแห่งพระราชวังหลวง 3 ชั้นที่สร้างขึ้นเพื่อโอบล้อมที่ประทับของกษัตริย์ทั้ง 13 พระองค์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองเก่าฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่ยังคงมีลมหายใจ เมืองโบราณเล็ก ๆ ที่มีบรรยากาศของเมืองสงบ  งดงามและมีเสน่ห์ ครั้งหนึ่งฮอยอันเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก เมืองที่เต็มไปด้วยความงามทาง สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์สไตล์โคโลเนียลที่โดดเด่น และยังคงได้รับการบำรุง รักษาไว้ดั่งเช่นอดีตได้เป็นอย่างดี
ค่ำ บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  VINH HUNG RIVERSIDE RESORT  หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ 3 ฮอยอัน – บาน่า ฮิลล์ – สวนสนุก FANTASY PARK – สะพาน GOLDEN BRIDGE – ดานัง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บาน่าฮิลล์ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศที่ดีที่สุดของเวียดนาม     กลาง ในสมัยที่ฝรั่งเศษเข้ามาปกครองได้มีการสร้างถนนขึ้นสู่ยอดเขา ได้มีการสร้างโรงแรมและสิ่งอำนวยความ  สะดวกมากมายเพื่อใช้เป็นที่พักตากอากาศของชาวฝรั่งเศษในสมัยก่อน ปัจจุบันได้มีการสร้างกระเช้าไฟฟ้า เพื่อ อำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทาง กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 2007 และยังได้รับการบันทึก จาก Guinness  world ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก เมื่อปี 2009 โดยมีความยาว 5,801 เมตร ที่มีแหล่ง สันทนาการ รวมทั้งห้องนิทรรศการที่รวบรวมประวัติความเป็นมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมเอาไว้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับสวนสนุก FANTASY PARK ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนวนิยายชื่อดังผลงาน Jules Verne  ชาวฝรั่งเศสอย่าง Journey To The Center Of The Earth แนวผจญภัยกับโลกใต้ดินดำดิ่งในแกนโลก และ 20,000 Leagues Under the Sea ซึ่งเป็นการผจญภัยใต้ทะเล และให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสะพานลอยฟ้าโค้งริมหน้าผาที่  ได้รับการยกย่องว่าสวยงามมากที่สุดในโลกอย่าง สะพาน GOLDEN BRIDGE หรือสะพานสีทองมีรูปปั้นมือยักษ์ราว  กับชูสะพานไว้เปรียบได้กับหัตถ์ของพระเจ้า สวยงามอลังการ และยังสามารถชมวิวสุดลูกตาราวกับเดินอยู่บนสวรรค์

เดินทางกลับสู่เมืองดานัง

ค่ำ บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  DANANG RIVERSIDE HOTEL  หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ 4 ดานัง – วัดหลินอึ่ง – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านเข้าสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอึ่ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาวันหลิงอึ่งทั้งสามแห่ง ซึ่งประกอบกันเป็น 3 เหลี่ยมศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองดานัง และมีเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 67 เมตรหรือเท่ากับตึก 30 ชั้น จึงทำให้กลายเป็นจุดรวมสายตาของชาวดานังจากมุมเมืองต่างๆ และก่อนที่ชาวประมงจะออกทะเล ต้องมาขอพรเจ้าแม่กวนอิมก่อนทุกครั้ง รวมถึงยังเป็นจุดชมวิวของเมืองดานังอีกด้วย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง
13.35 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดย Bangkok Airways  เที่ยวบินที่ PG 948
15.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและมีความสุข