ทัวร์จีน┃ฉงชิ่ง-อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน CNCWD5D4N

 อุทยานหลุมบ่อฟ้า มหัศจรรย์ของธรรมชาติของแผ่นดินยุบตัว ที่ถ่ายทำฉากใน หนังเรื่องดัง “Transformer 4”

 พระแกะสลักหินเขาเป่าติ่ง งานหินแกะสลักทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 แห่งของจีน

 ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง สมญานามว่า “ฮ่องกงน้อยแห่งภาคตะวันตก”

 ถ้ำฝูหยงต้ง ถ้ำที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศจีน

 “Impression Wulong” โชว์ชื่อดังของ จางอวี้โหมว

 ช้อปปิ้งสองยุค! เมืองโบราณฉือซี่โข่ว, หงหยาต้ง และถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย

เมนูแนะนำ

อาหารทุกมื้อ มีการอัพเกรด คุณภาพดี

-สุดยอด! สุกี้ฉงชิ่ง

ของดังท้องถิ่นที่ต้องห้าม พลาด! / เป็ดปักกิ่งชื่อดัง

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-ฉงชิ่ง
2 อู่หลง–ถ้ำฝูหยงต้ง–อุทยานหลุมบ่อฟ้า สามสะพานสวรรค์+ระเบียงกระจกแก้ว (รวมรถอุทยานและรถกอล์ฟ)

** ที่พัก Galaxy Minyoun Resort (4*) หรือเทียบเท่า

 
3 อู่หลง-เดินทางกลับฉงชิ่ง–สวนเอ๋อหลิ่ง-เมืองโบราณฉือซี่โข่ว-หงหยาต้ง–ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง

** ที่พัก Howard Johnson Jinyi Hotel (5*) หรือเทียบเท่า

     
4 ฉงชิ่ง-เดินทางสู่เมืองต้าจู๋–เมืองโบราณชางโจว–ชมพระพุทธรูปหินแกะสลัก (รวมรถกอล์ฟ)–ฉงชิ่ง-ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย

** ที่พัก Howard Johnson Jinyi Hotel (5*) หรือเทียบเท่า

   
5 ฉงชิ่ง–ชมศาลาประชาคม(ด้านนอก)+พิพิธภัณฑ์ซานเสีย–สนามบินฉงชิ่ง–กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (WE 685  CKG-BKK : 16:15-18:35 น.)    
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มหานครฉงชิ่ง – เมืองอู่หลง
08.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ฝั่งขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. China คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.55 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE 684
15.15 น. ถีง สนามบินนานาชาติเจียงเป่ย เมืองฉงชิ่ง 1 ใน 4 เมืองเอกเทศ ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน
  ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตั๋ง ในสมัยที่ญี่ปุ่นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมนั้นฉงชิ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ขึ้นกับมณฑลเสฉวน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ประกาศให้ฉงชิ่งเป็นเมืองเอกเทศ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิ่งขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง จึงทำให้ฉงชิ่งเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก, ทางน้ำ และทางอากาศที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง อยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 190 กม. ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทาง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น้ำอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง มีอากาศดีและอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Galaxy Minyoun Resort (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2 หลง – ถ้ำฝูหยงต้ง(รวมกระเช้าไป-กลับ) – อุทยานหลุมบ่อฟ้า สามสะพานสวรรค์+ระเบียงกระจกแก้ว (รวมรถอุทยานและรถกอล์ฟ) – โชว์ Impression Wulong
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำฝูหยงต้ง ที่ได้รับการขนานนามว่า ถ้ำที่สวยที่สุดในแดนมังกร ตั้งอยู่ในเมืองอู่หลง ถ้ำนี้ตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำอูหลงเจียง ถ้ำนี้ค้นพบเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1993 จากการสำรวจร่วมกันของประเทศจีนและออสเตรเลีย เป็นการประเมินผลอยู่ในระดับที่เป็นถ้ำมหัศจรรย์ของโลก ภายในถ้ำมีแหล่งท่องเที่ยวงดงามและยิ่งใหญ่เสมือนวังใต้ดินของราชามังกร มีอุโมงค์หลักภายในถ้ำยาว 2.7 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมด 37,000 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ห้องโถงภายในถ้ำกว่า 11,000 ตารางกิโลเมตร ในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จุดชมวิวทั้งหมดภายในถ้ำแบ่งออกเป็น 30 กว่าฉากที่สำคัญ ภายในจะมีน้ำตกยักษ์ตระการตาที่จะมีหินงอกออกมาลักษณะคล้ายกับปะการังที่อยู่ภายใต้ทะเล เบื้องล่างเป็นแหล่งกัลปังหา ถ้ำนี้เป็นหินปูนเหมือนดั่งมีจิตรกรมาแกะสลักลวดลายของถ้ำที่วิจิตร
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ อุทยานหลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยานและรถกอลฟ) บนพื้นที่ยาว 8 กม. กว้าง 10-200 เมตร แผ่นดินมีการยุบตัวลง เนื่องมาจากการกัดเซาะของน้ำ ทำให้เกิดสะพานภูเขาธรรมชาติ 3 สะพาน มีชื่อเรียกว่า สามสะพานสวรรค์ ที่มีความสูง 280 เมตร หนา 167 เมตร และเกิดหลุมฟ้าลึก 2 หลุม ที่มีหน้าผาแคนยอนใหญ่ สูงชัน 200-400 เมตร เกิดโตรกผาลึก 1 แห่ง ถ้ำ 4 แห่ง และเกิดธารน้ำใต้ดินอีกหลายสาย ท่านจะได้ชมมหัศจรรย์แห่งภูผาที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างมาก ชมหลุมที่ลอยอยู่บนอากาศ แต่เมื่อท่านได้มองจากด้านบนนั้นจะเหมือนภูเขาที่มีรู มองไกลๆเหมือนดั่งมีแอ่งน้ำที่อยู่กลางหุบเขา แต่เมื่อได้เดินไปใกล้ๆท่านจะได้เห็นหลุมอวกาศขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ท่ามกลางภูเขา พอท่านเดินทางถึงเบื้องล่างท่านจะได้พบ บ้านโบราณที่งดงามมีแสงจากหลุมบ่อฟ้าด้านบนสาดส่องเข้ามาใจกลางบ้านทำให้ภาพที่เห็นเสมือนแสงไฟจากฟ้าส่องลงมาให้ผู้มาเยือนได้เห็นภาพที่สวยงามเหมือนจัดฉากไว้รอต้อนรับทุกท่านที่มาชม ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง“ศึกโค่นบัลลังค์วังทอง” ล่าสุดเป็นฉากหลังของภาพยนตร์ฮอลีวู้ดเรื่องTransformers 4

นำท่านชม ระเบียงกระจกแก้ว ขนาดใหญ่ กว้าง 26 ตารางเมตร ยื่นออกมาจากหน้าผาของภูเขาลูกหนึ่งในอุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ เป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ในอุทยาน ด้วยความสูงถึง 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชมโชว์สุดอลังการ “Impression Wulong” อีกหนึ่งผลงานของผู้กำกับดัง จางอวี้โหมว ซึ่งเนรมิตหุบเขาเถ้าหยวน ของอู่หลง ซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาสูง, หุบเหวและความเงียบสงบของธรรมชาติเป็นฉากหลังบอกเล่าเรื่องราว, วิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ของผู้คนเมืองฉงชิ่ง ผ่านตัวละครกว่า 500 ชีวิต โดยมีคนลากเรือ (ห้าวจือ) เป็นผู้เล่าประกอบการร้องเพลงสดของนักแสดงกว่า 100 ชีวิต ตลอดการแสดงกว่า 70 นาที และการใช้เลเซอร์ ระบบแสง-สี-เสียง ทำให้การแสดงจบลงด้วย ความประทับใจแห่งอู่หลง หมายเหตุ: ถ้าโชว์Impression Wulong ไม่สามารถจัดแสดงได้เนื่องจากสภาพอากาศหรือสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัท จะจัดให้ท่านเข้าชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก แทน

หมายเหตุ: ถ้าโชว์ Impression Wulong ไม่สามารถจัดแสดงได้เนื่องจากสภาพอากาศหรือสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัท จะจัดให้ท่านเข้าชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก แทน

  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Galaxy Minyoun Resort (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 อู่หลง – เดินทางกลับฉงชิ่ง – สวนเอ๋อหลิ่ง – เมืองโบราณฉือซี่โข่ว – หงหยาต้ง – ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉงชิ่ง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีพื้นที่ติดกับมณฑลหูเป่ย, หูหนัน, กุ้ยโจว, ซื่อชวนและส่านซี ภายในตัวเมืองมีแม่น้ำไหลพาดผ่านหลายสายเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ 8 ของจีน (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
  เดินทางสู่ สวนเอ๋อหลิ่ง ตั้งอยู่ช่องแคบเขาซันหลิ่ง ที่มีลักษณะคล้ายกับคอห่านจึงถูกเรียกว่า “สวนเอ๋อหลิ่ง” (สวนคอห่าน) เป็นช่องแคบที่อยู่ใกล้กับเมืองฉงชิ่งมากที่สุด ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศร่มรื่น สวนเอ๋อหลิ่งถือเป็นจุดชมวิวเมืองฉงชิ่งที่สวยงาม

นำท่านสู่ ถนนโบราณฉือชี่โข่ว ตั้งอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจียหลิง อดีตเป็นแหล่งผลิตเครื่องลายคราม ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ราชวงศ์หมิง ปัจจุบันอาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านยังคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ได้อย่างดี พื้นถนนปูด้วยหินในแบบโบราณ มีลักษณะคล้ายตลาดเก่าย้อนยุค บรรยากาศแบบจีนโบราณ มีร้านค้าจำนวนมากตั้งเรียงรายอยู่ตามตึกรามบ้านช่อง ไม่ว่าจะเป็นร้านขายงานหัตถกรรม, ภาพวาด, ร้านขายของที่ระลึก, ร้านน้ำชา, ร้านขายยาแผนโบราณหรือสมุนไพรจีน, ร้านขายเครื่องเทศ, ร้านขายอาหารพื้นเมือง และร้านขายขนมโบราณ ให้ท่านได้เดินสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุค และเลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก ตามอัธยาศัย

นำท่านสู่ หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนเนินเขาเล็ก ขนานไปกับแม่น้ำเจียหลิง ช่วงหนึ่งยังเป็นที่หลบภัยระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้านในกลุ่มอาคารประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจำหน่ายสินค้า, ร้านอาหารพื้นเมือง, ร้านน้ำชา โรงละครซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุคสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม ส่วนชั้น 4 ยังมีตลาดของกินสายเล็กๆ ให้ได้ชมและชิมของดังเมืองฉงชิ่ง เช่น ก้อนซุปหมาล่า, ขนมเกลียว, ถั่วตัดธัญพืช ฯลฯ

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง ให้ท่านได้ชื่นชมทิวทัศน์ แสง สี สองฝากฝั่งมหานครฉงชิ่งและสัมผัสบรรยากาศยามย่ำคืนของมหานครได้สมญานามว่า “ฮ่องกงน้อยแห่งภาคตะวันตก”
   นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Howard Johnson Jinyi Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ฉงชิ่ง – เดินทางสู่เมืองต้าจู๋ – เมืองโบราณชางโจว – ชมพระพุทธรูปหินแกะสลัก (รวมรถกอล์ฟ) –ฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าจู๋ (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ห่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 100 กม. เมืองต้าจู๋ คือ แหล่งมรดกโลกที่เด่นในความงดงามของงานแกะสลักทั้งทางพุทธศาสนา, ขงจื๊อ, เต๋า และชีวิตผู้คนบนผาแคบๆ ที่เริ่มแกะสลักเรื่อยมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 9 จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 13

นําท่านสู่ เมืองโบราณชางโจว เป็นเมืองโบราณที่สร้างขึ้นริมแม่น้ํา ตั้งอยู่ใจกลางเมืองต้าจู๋ในเมืองโบราณมี หอกําแพงสูงกว่า 13 เมตร มีที่ว่าการเมือง มีโรงละคร ๆลๆ

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
  จจากนั้นนำท่านเที่ยวชมมรดกโลกที่อลังการแหล่งที่สอง พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ (รวมรถกอล์ฟ) ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 23 เมื่อปีพ.ศ. 2542 ที่เมืองมาร์ราเกช ประเทศโมร็อกโก เป็น 1 ใน 40 กว่าแหล่งมรดกโลกของจีน ที่นี้มีความสำคัญทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะทางด้านศาสนาพุทธ ที่ชาวเผ่าทอปาเลื่อมใส ได้แกะสลักหน้าผาเป็นองค์พระพุทธรูปต่างๆ จนเป็นอารยธรรมล่ำค่าให้แก่ชนรุ่นหลัง อีกทั้งองค์พระพุทธรูปหลายๆองค์ยังคงความสมบูรณ์และสีสันได้เป็นอย่างดี ซึ่งเหลือน้อยมากแล้วในโลกใบนี้
  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉงชิ่ง (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าย่านเจี่ยฟางเป่ย หรือเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึ้นหลังเพื่อรำลึกถึงชัยชนะในการทำสงคราม แต่ปัจจุบันการเป็นย่านการค้าที่สำคัญ ของเมืองฉงชิ่ง คล้ายสยามแสควร์ของบ้านเรา ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย กว่า 3,000 ร้านค้าในย่านนี้
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Glenview ITC Plaza Chongqing (5*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ฉงชิ่ง – ชมศาลาประชาคม (ด้านนอก)+พิพิธภัณฑ์ซานเสีย – สนามบินฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเข้าชม ศาลาประชาคม(ด้านนอก) สร้างขึ้นในปีค.ศ.1951 โดยจอมพลเฮ่อหลง เป็นผู้ริเริ่มโครงการ เพื่อให้เป็นสถานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ใช้เวลาสร้างประมาณ 3 ปี อาคารรูปทรงกลมคล้ายคลึงกับหอฟ้าเทียนทานในกรุงปักกิ่ง แบ่งเป็นส่วนคือ ตึกเหนือ, ตึกกลาง และตึกใต้ ส่วนกลางของอาคารไม่มีเสา แต่มีโครงหลังคาเป็นเหล็กหนัก 286 ตัน ปัจจุบันนี้เปิดเป็นโรงแรมบางส่วน และใช้จัดงานการแสดงขนาดใหญ่  ต่อด้วยเข้าชม พิพิธภัณฑ์ซานเสีย ให้ท่านเข้าใจถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเขาสามโตรก บริเวณแม่น้ำแยงซีเกียง รวมถึงการสร้างเขื่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อย่างเขื่อนซานเสียต้าป้า
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเจียงเป่ย เมืองฉงชิ่ง
16.15 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 685
18.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ !