SMART ทัวร์จีนNewyear┃เจิ้งโจว วัดเส้าหลิน ซีอาน ทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ 6 วัน 4 คืน CNZSX6D281219SM

กองทัพทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ ชมกองทัพทหารดินเผาอันโด่งดัง

 วัดพระถ้ำหลงเหมิน 1ใน4 ที่สวยงามที่สุด พระพุทธรูปแกะสลักบนหินแกรนนิตยาวกว่า 1.5 กม.

วัดเส้าหลิน วัดชื่อดังแห่งศิลปะการป้องกันตัว + โชว์กังฟูเส้าหลิน ศิลปะการต่อสู้ ที่มีความอ่อนช้อย  

กำแพงเมืองโบราณซีอาน รอบล้อมทั้งสี่ทิศของเมือง สภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ แทบจะไม่มีให้เห็นในเมืองจีน

 เจดีย์ห่านป่าเล็ก+พิพิธภัณฑ์ซีอาน ศึกษาประวัติศาสตร์กว่า 2,000 ปีของเมืองนี้

โชว์ราชวงศ์ถัง แสง-สี-เสียงตระการตา ย้อนอดีตอันรุ่งเรือง, 

จัตุรัสหอระฆัง-หอกลอง ย่านช้อปปิ้งยอดนิยมของซีอาน

เมนูแนะนำ

เป็ดย่างรสเลิศ

สุกี้หม้อไฟ

เกี๊ยวซีอาน

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ–เจิ้งโจว  (WE 680  BKK-CGO : 16.55-22.30 น.)
** ที่พัก iclub Yuhong Hotel Zhengzhou Airport (4*) หรือเทียบเท่า
2 เจิ้งโจว–เมืองเติ้งเฟิง–วัดเส้าหลิน(ป่าเจดีย์/โชว์กังฟูเส้าหลิน/รวมรถแบตเตอรี่)–เมืองซานเหมินเสีย

** ที่พัก Ramade Encorn Hotel Lingbao (4*) หรือเทียบเท่า

 
3 ซานเหมินเสีย-เมืองซีอาน-กองทัพทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่)-จัตุรัสหอกลองหอระฆัง+ตลาดมุสลิม-โชว์ราชวงศ์ถัง
** ที่พัก Holiday Inn Express Xi’an North (4*) หรือเทียบเท่า
     
4 ซีอาน–เจดีย์ห่านป่าเล็ก+พิพิธภัณฑ์ซีอาน–กำแพงเมืองโบราณซีอาน–ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา-วัดลามะกว่างเหริน–ถนนวัฒนธรรมโบราณซูหย่วนเหมิน
** ที่พัก Holiday Inn Express Xi’an North (4*) หรือเทียบเท่า
   
5 ซีอาน–เมืองลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง)–ศาลเจ้ากวนอู–ร้านกระเบื้องสามสี–วัดพระถ้ำหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)–สนามบินเจิ้งโจว (WE681 CGO-BKK: 23.30-02.40(+1) น.)      
6 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ     
วันที่ 1  กรุงเทพฯ – เจิ้งโจว 
14.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
16.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเจิ้งโจว โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 680
22.30 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซินเจิ้ง เมืองเจิ้งโจว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย
  แล้ว เมืองเจิ้งโจว เมืองเอกของมณฑลเหอหนาน มีพื้นที่ 7,446.2 ตร.กม. คือหนึ่งในเมืองแห่งอุตสาหกรรมหลักของจีนตั้งแต่ปีค.ศ. 1949 อุตสาหกรรมหลักของเมืองคือสิ่งทอ ผลิตผลอื่นๆของเมืองได้แก่ รถแทรกเตอร์, หัวรถจักร, บุหรี่, ปุ๋ย, เนื้อสัตว์ที่ผ่านกรรมวิธี, เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์ไฟฟ้า
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก iclub Yuhong Hotel Zhengzhou Airport (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2  เจิ้งโจวเมืองเติ้งเฟิง – วัดเส้าหลิน (ป่าเจดีย์ / โชว์กังฟูเส้าหลิน / รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองซานเหมินเสีย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเติ้งเฟิง มณฑลเหอหนาน ในสมัยโบราณเรียกว่า เมืองหยางเฉิง ตั้งอยู่เชิงภูเขาซง ซึ่งเป็นเทือกเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีน เป็นเมืองศูนย์กลางทางจิตวิญญาณที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันศาสนาและวัดต่างๆ เช่นวัดลัทธิเต๋าหยางวัดพุทธวัดเส้าหลินและสถาบันขงจื้อ Songyang (เดินทางประมาณ 1.30 ชม.)

นำท่านนมัสการ วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) ตั้งอยู่บนเทือกเขาซงซาน ณ อำเภอเติง โดย“พระโพธิธรรม”(พระตั๊กม้อ) ชาวชมพูทวีป ซึ่งเป็นผู้มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศจีน และเริ่มปฏิบัติธรรมนิกายเซนเป็นองค์แรกในปีค.ศ. 527 จึงถือเป็นประธานพุทธสมาคมองค์ที่ 1 วัดเส้นหลินก็ได้ถือเป็นอารามแรกของนิกายเซน นมัสการพระพุทธเจ้าสามสมัย อดีต, ปัจจุบัน และอนาคต ส่วนหนึ่งภายในวัดเส้าหลิน มีศูนย์ฝึกศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู” จากนั้นนำท่านชม ป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์ เป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสองค์สำคัญจากราชวงศ์ถัง และตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวนกว่า 200 องค์ และรักษาไว้ได้เป็นอย่างดีเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสที่จะศึกษาและชื่นชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ แล้วนำท่านชม กังฟูเส้าหลิน ศิลปะการต่อสู้ ที่มีความอ่อนช้อย และความแข็งแกร่งควบคู่กัน

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Ramade Encorn Hotel Lingbao (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3    ซานเหมินเสีย – เมืองซีอาน – กองทัพทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) –จัตุรัสหอกลองหอระฆัง+ตลาดมุสลิม – โชว์ราชวงศ์ถัง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน ซึ่งตั้งอยู่แถบลุ่มแม่น้ำฮวงโหริมแม่น้ำป้าสุ่ยทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เดิมชื่อ “ฉางอาน” เป็นเมืองหลวงโบราณ 1 ใน 7 ของจีน อดีตนับตั้งแต่โจว, ฉิน, ฮั่น, สุย และถัง เคยเป็นเมืองหลวงมาติดต่อกันกว่าพันปี ของ 13 ราชวงศ์ ปัจจุบันเป็นเมืองเอกของมณฑลส่านซี อีกทั้งยังเป็นเมืองอุสาหกรรม, การคมนาคม, การเมืองที่สำคัญ และเจริญรุ่งเรืองมาทั้งอดีตและปัจจุบัน มากว่า 2,000 ปี
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 

นำท่านเดินทางสู่ กองทัพทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ ซึ่งตั้งอยู่ด้านตะวันออก-กองทัพปีกซ้าย เฝ้าสุสานฉินซีฮ่องเต้ โดยใช้แรงงานในการก่อสร้างถึงสี่แสนคน และใช้เวลาสร้างนานถึง 30 กว่าปี ในปีค.ศ. 1974 ชาวนาผู้หนึ่งได้ขุดพบ ระหว่างการขุดบ่อน้ำเพื่อทำเกษตรกรรม จากนั้นจึงแจ้งทางการ และขุดค้นพบหลุมที่ 1 จำนวนกว่า 7,400 ตัว หลุมที่ 3 จำนวน 300 ตัว ซึ่งเป็นกองบัญชาการ และหลุมที่ 2 อีกหลายพันตัว ซึ่งเป็นทัพทหารม้า ทหารราบ ผสมกัน ทั้งยังสร้างตู้กระจก เพื่อโชว์ทหารม้าศึก รถม้าและอุปกรณ์ รวมทั้งชิ้นส่วนของธนูและหน้าไม้ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างใกล้ชิด ที่นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปีค.ศ. 1987 ส่วนสุสานของฉินซีฮ่องเต้จริงๆ ที่คาดว่าน่าจะเป็นของท่านแน่นอนยังไม่เปิดให้เข้าชม

จากนั้นเดินทางไปที่ จัตุรัสหอกลองและหอระฆัง ซึ่งบริเวณนี้ยังเป็นย่านช้อปปิ้งยอดนิยมของชาวเมืองซีอาน และบริเวณใกล้ๆ กันนั้นยังเป็นที่ตั้งของตลาดมุสลิม ที่นี่จะมีขนมและของกินหลากหลายรูปแบบที่ท่านอาจไม่เคยพบมาก่ อนจากที่อื่นใดเลยก็ได้

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านชม โชว์ราชวงศ์ถัง (Tang Dynasty Dance Show) อันตระการตา ชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ ในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึง ชีวิตความเป็นอยู่ อารยธรรม การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศ และความเจริญสมัยราชวงศ์ถัง
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Express Xi’an North (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4  อาน – เจดีย์ห่านป่าเล็ก+พิพิธภัณฑ์ซีอาน – กำแพงเมืองโบราณซีอาน – ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา – วัดลามะกว่างเหริน – ถนนวัฒนธรรมโบราณซูหย่วนเหมิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 

นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์ห่านป่าเล็ก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 8 มีความสูง 46 เมตร พังทลายลงหลังจากสร้างได้ประมาณ 800 ปีให้หลัง เนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง หลังจากนั้นจึงมีการบูรณะสร้างขึ้นใหม่ ในปลายทศวรรษ 1970 และในต้นทศวรรษที่ 1990 อยู่ห่างจากตัวเมืองซีอานไปทางตอนใต้ราว 2 กิโลเมตร โดดเด่นด้วยเจดีย์สูง 13 ชั้น เดิมมี 15 ชั้น แต่ยอดเจดีย์หักพังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และยังคงร่องรอยนั้นไว้อยู่ ภายในบริเวณมี พิพิธภัณฑ์ซีอาน ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบจากสุสานโบราณและของเก่าจากพื้นที่ต่างๆ รอบฉางอานนับแสนชิ้น

นำท่านเที่ยวชม กำแพงเมืองโบราณซีอาน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง กำแพงล้อมรอบตัวเมืองยาว 13 กิโลเมตร ฐานกว้าง 15 เมตร สูง 12 เมตร สันกำแพงกว้าง 12 เมตร ซึ่ล้อมรอบทั้งสี่ทิศ ถือเป็นกำแพงเมืองยุคโบราณที่คงความสมบูรณ์แบบ ได้มากเป็นอันดับต้นๆของโลก

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 

จากนั้นนำท่านชม ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพาราหลาหลายรูปแบบ เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย

นำท่านสักการะ วัดลามะกว่างเหริน วัดลามะแห่งเดียวในนครซีอาน สร้างขึ้นเมื่อค.ศ. 1705 ครั้งฮ่องเต้คังซี ใน เสด็จเยือนนครซีอาน นำชมกำแพงหินที่มีรูปสลัก 18 อรหันต์ ชมป้ายการอนุญาตให้สร้างวัดโดยคำสั่งของวังหลวงซึ่งเป็นลายมือของฮ่องเต้คังซี นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือประทับบนดอกบัวในวิหารเทวราช นำท่านนมัสการ 3 มหาโพธิสัตย์ ที่วิหารมหาวีรา นมัสการรูปจงคาปาผู้นำนิกายพุทธทิเบตที่วิหารพันพระ นำชมวิหารพระสูตร หอเก็บพระไตรปิฎก

พาท่านไปยัง ถนนวัฒนธรรมโบราณซูหย่วนเหมิน (书院门) สถานที่ยอดนิยมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาที่นี่แห่งนี้ มีร้านค้าทอดยาวไปตามถนนรวบรวมงานศิลปะ งานฝีมือ รวมถึงสินค้าดั้งเดิมต่างๆมากมาย โดยโครงสร้างของอาคารบ้านช่องนั้น ถูกออกแบบให้เป็นสไตล์โบราณ ให้ท่านได้สัมผัสความสวยงามของถนนสายนี้

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Express Xi’an North (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ซีอาน เมืองลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – ศาลเจ้ากวนอู ร้านกระเบื้องสามสี – วัดพระถ้ำหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่) – สนามบินเจิ้งโจว 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ออกเดินจาก เมืองซีอาน ไป เมืองลั่วหยาง โดย รถไฟความเร็วสูง ซึ่งรถไฟความเร็วสูงของจีนสามารถวิ่งด้วยความเร็ว 300 กิโลเมตร/ชั่วโมงจากนั้นนำท่านสักการะ ศาลเจ้ากวนอู (สุสานกวนหลิน) สถานที่กล่าวขานกันว่าเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู กวนอูแพ้สงครามจึงถูกจับตัดหัว เพื่อยุให้โจโฉและเล่าปี่เกลียดแค้นกัน ซุนกวนได้นำศีรษะของกวนอูส่งไปให้โจโฉ แต่โจโฉซึ่งชื่นชอบในตัวกวนอู ได้นำศีรษะของกวนอูไปฝังอย่างสมเกียรติ บริเวณรอบของสุสานปลูกต้นสนมากมายจนเป็นป่าสน มีชื่อว่า “กวนหลิน” กวนอูเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนเคารพบูชาและศรัทธาเลื่อมใสเปรียบเสมือนเทพเจ้าแห่งความสัตย์ซื่อได้รับสมญานามเป็น มหาเทพกวนอูผู้ยิ่งใหญ่
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 

นำท่านแวะ ร้านกระเบื้องสามสี ให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อ สินค้าพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของมณฑลเหอหนาน ซึ่งเป็นหัตถกรรมโบราณของจีนยุคราชวงค์ถัง

นำท่านสู่ วัดพระถ้ำหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่) ซึ่งเป็นวัดที่ พระเจ้าเสี้ยวเหวินตี้ ในราชวงศ์เป่ยเว่ย ซึ่งเป็นชนเผ่าชาวทอปา ได้ย้ายราชธานีมาตั้งที่เมืองลั่วหยาง เมื่อปีค.ศ 493 จากนั้นได้สร้างวัดพระถ้ำโดยการแกะสลักบนหินแกรนนิต ยาวกว่า 1.5 กิโลเมตร ริมแม่น้ำอี๋เจียง และมีการสร้างเพิ่มเติมมาตลอดจนราชวงศ์ซีเว่ย ,เป่ยฉี, สุย, ถัง และซ่ง กว่า 400 ปี รวม 2,000 กว่าถ้ำรูปพระแสนกว่าองค์ บทกวี บทนิยม 3,200 บท ปัจจุบันทางยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีค.ศ. 2000 นำท่านชม วัดถ้ำเฟิ่งเทียน ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในถ้ำหลงเหมิน โบราณวัตถุนี้มีพระพุทธรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผลงานชิ้นเอกเลิศล้ำที่สุด พระประธานสูง 17 เมตร สลักอยู่กลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์และเหล่าทวยเทพ ที่สวยงามวิจิตตระการตานับเป็นเสน่ห์ของศิลปะสมัยราชวงศ์ถังที่หาชมได้ยาก

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซินเจิ้ง เมืองเจิ้งโจว
23.30 น. นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสไมล์ (WE) เที่ยวบินที่ WE 681
 
วันที่ 6  สนามบินสุวรรณภูมิ 
02.40 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Additional Information

month