ทัวร์จีน I เซี่ยงไฮ้ หางโจว ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 4 คืน BY สายการบินไทย (TG)

  เซี่ยงไฮ้ เมืองแห่งเศรษฐกิจ ที่เจริญที่สุดในประเทศจีน

 SHANGHAI DISNEYLAND ใหญ่อันดับที่สองของดิสนีย์แลนด์

 ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบซีหู ณ เมืองหางโจว

 หาดไว่ทาน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ที่โด่งดัง

 ถนนนานกิง แหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ้

เมนูแนะนำ

 ไก่แดง,เสี่ยวหลงเปา,ไก่ขอทาน,กุ้งมังกร

 

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง-ถนนนานกิง
2 เซี่ยงไฮ้-หางโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ถนนโบราณเหอฟางเจีย  
3 หางโจว-ร้านผ้าไหม–เซี่ยงไฮ้–ร้านบัวหิมะ-STARBUCKS RESERVE ROASTERY-หาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์-SHANGHAI TOWER (ชมวิวชั้น 118)      
4 เซี่ยงไฮ้-เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ทั้งวัน  –  –
5 เซี่ยงไฮ้-ร้านหยก–ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว–กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)    
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง – ถนนนานกิง  
07.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
10.35 น. ออกเดินทางสู่ นครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ TG 664
15.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติเซี่ยงไห่ผู่ตง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็น “นครปารีสแห่งตะวันออก”
  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กิโลเมตรและยังเป็นแหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมายที่จะสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนนานกิง ถนนแห่งนี้มีชื่อเสียงและคึกครื้นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองท่าสำคัญและได้รับการพัฒนามาจนเป็นถนนนานกิงในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ถนนหนานจิงตะวันออกและหนานจิงตะวันตก
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GOLDEN RICH HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)
 
วันที่ 2 เซี่ยงไฮ้ – หางโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ถนนโบราณเหอฟางเจีย 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองหางโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง และเป็นเมืองเก่าแก่โบราณติด 1 ใน 7 ของประเทศจีน ที่ประกอบไปด้วย ซีอาน,ลั่วหยาง,เจ้อโจว,ปักกิ่ง,นานกิง,หางโจวและเสฉวน เมืองหางโจวเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่า เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน และเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยสดงดงามเมืองหนึ่งของประเทศจีน
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางไป ล่องเรือทะเลสาบซีหู (WEST LAKE / XIHU LAKE) โดยทะเลสาบซีหูได้ชื่อว่า ไข่มุกแห่งเมืองหางโจว  ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปีค.ศ. 2011 ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสามด้าน เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหางโจว มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมที่สวยงามมากมาย เช่น เจดีย์, เก๋งจีน, วัด, สวนแบบจีน, สวนแบบญี่ปุ่น, ศาลเจ้า เป็นความงดงามทางธรรมชาติที่สามารถหาชมได้ตลอดทั้งปี นอกจากทิวทัศน์อันงดงามแล้วทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวของ “นางพญางูขาว” ตำนานแห่งความรักสุดยิ่งใหญ่ที่ถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์และละครเวทีที่โด่งดังไปทั่วโลก
  ถนนโบราณเหอฟางเจีย เป็นศูนย์รวมร้านค้าและวัฒนธรรม ถนนสายโบราณที่สะท้อนให้เห็น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเมืองหางโจว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป มีสินค้าพื้นเมือง และสินค้าที่ระลึก ให้ท่านอิสระเดินเลือกซื้อสินค้าของฝากและลิ้มรสอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อมากมายตามอัธยาศัย
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GARDEN HOTEL HANGZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)
 
วันที่ 3 หางโจว – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ร้านบัวหิมะ – STARBUCKS RESERVE ROASTERY – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – SHANGHAI TOWER (ชมวิวชั้น 118)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหมชั้นดีที่มีคุณภาพ เช่น หมอนผ้าไหม ผ้าห่มผ้าไหม กระเป๋าตังผ้าไหมและอื่นๆ ให้ท่านสามารถช้อปปิ้งและนำไปเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY  STARBUCKS ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ตั้งอยู่ที่ 789 WEST NANJING ROAD  พื้นที่ของ STARBUCKSแห่งนี้ มี 2 ชั้น รวม 2,900 ตารางเมตร (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหาร และอื่นๆ) ให้ท่านได้ชมความสวยงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
  นำท่านเข้าสู่ ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ เป่าซู่ถัง ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน ที่นี้ไม่ใช่ชายหาด แต่เป็นย่านเก่าแก่ในตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ อยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ฝั่งตะวันตก ตรงกันข้ามกับหอไข่มุกและหอจินเหมา เป็นสัญลักษณ์เมืองเซี่ยงไฮ้อายุนานถึง 100 ปี แต่เดิมนั้นบริเวณแห่งนี้ เคยเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าและเป็นเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคม จุดนี้จึงถือเป็นต้นกำเนิดละครอันลือชื่อเรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ถนนแห่งนี้ยังคงมีกลิ่นไอของสมัยอาณานิคมอย่างมาก อาคารสูงตระหง่านซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป รวมทั้งตึกธนาคารกรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า
  นำท่านเข้าสู่ รถไฟอุโมงค์เลเซอร์ (THE BUND SIGHTSEEING TUNNEL) เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน อุโมงค์นี้เชื่อมต่อระหว่างเดอะบันด์และหอคอยไข่มุก ลอดใต้แม่น้ำหวังผู่ มีจุดเด่นอยู่ที่ภายในตกแต่งด้วยเทคโนโลยีแสง สี เสียงที่สวยแปลกตา เป็นรูปต่างๆทำให้ตื่นตาตื่นใจอย่างมาก เสมือนหลุดออกมาอยู่อีกโลกแห่งอนาคต สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร  ใช้เวลาข้ามไปยังอีกฝั่งเพียงแค่ 5 นาที  และสามารถรับส่งนักท่องเที่ยวได้  5,280 คน/ ชั่วโมง
  จากนั้นนำท่านขึ้นอาคาร SHANGHAI TOWER (ชมวิวชั้น 118) ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการชมวิวมหานครเซี่ยงไฮ้จากมุมสูง ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่กับตึกระฟ้าที่เคยสูงที่สุดในจีนมาก่อน ปัจจุบันครองตำแหน่งตึกที่สูงที่สุดในจีน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก นอกจากนี้ยังมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกอีกด้วย
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม GOLDEN RICH HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)
 
วันที่ 4 เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ทั้งวัน
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน SHANGHAI DISNEYLAND เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 6 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กับแม่น้ำหวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้นราว 5.5 พันล้านเหรียญ หรือราว 180,000 ล้านบาท      สวนสนุกแห่งนี้เป็นทรัพย์สินของดิสนีย์ร้อยละ 43 ที่เหลือเป็นของ ซั่งไห่ เสิ่นตี้ กรุ๊ป กิจการรัฐวิสาหกิจจีน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่อัดฉีดเงินสนับสนุนเพื่อช่วยกันแสวงหาผลกำไรในอนาคต  ในสวนสนุกจะไฮไลท์ด้วย ENCHANTED STORYBOOK CASTLE ปราสาทดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีทั้งหมด 6 ธีมพาร์คด้วยกัน ทั้งADVENTURE ISLE,MICKEY AVENUE,GARDENS OF IMAGINATION, TOMMORROWLAND, TREASURE COVE และ FANTASYLAND มีสารพัดเครื่องเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวมความบันเทิงที่น่าสนใจ  ในส่วนของโรงแรมจะมี THE SHANGHAI DISNEYLAND HOTEL เป็นโรงแรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะสมัยใหม่ที่มีกลิ่นอายของมนตร์ขลัง ดิสนีย์ และอีกโรงแรมชื่อ TOY STORY HOTEL ตกแต่งด้วยของเล่นจากการ์ตูนดิสนีย์เรื่อง Toy Story ดูน่ารักไม่แพ้กัน ที่ DISNEYTOWN ก็จะรวมแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งทานอาหาร และความบันเทิงต่างๆ อาทิ WALT DISNEY GRAND THEATRE โรงละครบรอดเวย์แห่งแรกของจีนที่เคยฉายเรื่อง LION KING ด้านโซน WISHING STAR PARK ก็จะเป็นสวนพฤกษชาติสวยงามขนาด 40 เอเคอร์ มีทางเดินเลียบทะเลสาบที่ส่องไฟกะพริบอย่างเวอร์วัง เหมาะกับคนรักธรรมชาติ
   *** อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม GOLDEN RICH HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)
 
วันที่ 5 เซี่ยงไฮ้ – ร้านหยก – ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านแวะชม ร้านหยก ผลิตภัณฑ์หยกนานาชนิด เช่น แหวน กำไล สร้อย ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน
  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเฉินหวงเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีนและเก่ากว่าร้อยปีที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองและยังมีขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง
17.20 น. ออกเดินทางจาก นครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ TG 665
21.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับ