ทัวร์จีน┃คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน CN008C

เมืองโบราณลี่เจียง ที่ยูเนสโก้ ยกให้เป็นเมืองมรดกโลก

ภูเขาหิมะมังกรหยก สัมผัสหิมะบนความสูง 4,506เมตร(โดยกระเช้าใหญ่)

“Impression Lijiang”โชว์การแสดงสุดอลังการ มีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง โดยผู้กำกับชื่อดัง จางอี้โหมว

 โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ต้นกำเนิดอารยธรรมจีนอันยิ่งใหญ่

วัดซงจ้านหลิง วัดเก่าแก่แบบทิเบต ฉายา “โปตาลาน้อย”

 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ที่ตั้งของ ธารน้ำแข็งบนโตรกผาแม่น้ำแยงซีที่สูงที่สุดในโลก

 วัดหยวนทง วัดประจำเมืองคุนหมิง ที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง

 พักโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว

 พบกับเมนูพิเศษเต็มอิ่มกับ สุกี้เห็ดนานาพรรณ

 สุดยอด! สุกี้ปลาแซลม่อน และ อาหารกวางตุ้งรสเลิศ

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
11 เม.ย. 6216 เม.ย. 6236,900฿Download PDF
12 เม.ย. 6217 เม.ย. 6236,900฿Download PDF
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าลี่ (-/-/D)  
08:00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10:45 น ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
14:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซุ่ย เมืองคุนหมิง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร คุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงาม จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”
นำท่านเดินทางสู่ ต้าหลี่ (ระยะทาง 380 ก.ม.) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนานจ้าว” หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ.937) และต่อมาในค.ศ.1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูกกุบไลข่านผู้เป็นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Bay View International Hotel Dali (5*)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าลี่ – เดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – หุบเขาเสือกระโจน – เมืองจงเตี้ยน  (B/L/D)   
   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชม เมืองโบราณแห่งต้าลี่ หรือต้าลี่กู่เฉิง เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สร้างในปีค.ศ.1382 มีกำแพงเมืองและป้อมกำแพงล้อมรอบตามแบบผังเมืองในอดีต มีประตูเมืองทั้ง 4 ทิศ สองข้างถนนล้วนประดับด้วยร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย สร้างในแบบจีนโบราณ ทำให้ยังคงบรรยากาศแบบโบราณได้ดีที่เดียว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน หรือ สถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวและนักเดินทางรู้จักดีในชื่อของ “แชงกรีล่า” ตั้งอยู่ที่เขตจงเตี้ยน อำเภอตี๋ชิ่ง รอยตะเข็บระหว่างมณฑลยูนนานกับทิเบตห่างจากลี่เจียง 170 กิโลเมตร ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวอังกฤษคนหนึ่ง ชื่อ Mr. James Hilton โดยสารเครื่องบินตกที่สถานที่แห่งหนึ่ง หลังจากตื่นมาแล้วเห็นสิ่งแวดล้อมรอบข้างอันสวยงามอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน หลังจากกลับไปถึงอังกฤษ และในปีค.ศ. 1933 ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Lost Horizon “ดินแดนลับขอบฟ้าที่เลือนหาย” ที่มีดินแดน Shangri-la ที่สวยงามเหมือนในฝันวิจิตรพิสดารหาที่เปรียบไม่ได้ คนเกือบทั้งโลกสืบเสาะหากันมาเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษและเพิ่งมาพบที่อำเภอตี๋ชิ่ง เขตจงเตี้ยน มณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นที่ราบสูงที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000-4,000 เมตร นั้น เป็นทุ่งหญ้าป่าละเมาะสนสลับซับซ้อนสีสันหลากหลาย ฟ้าเขียว เมฆขาว น้ำใสอากาศบริสุทธิ์ มีจามรีมากมาย และชาวทิเบตที่เป็นมิตร ซึ่งเหมือนกับที่ เจมส์ ฮิลตัน เคยพรรณนาเอาไว้ ทางการจีนจึงได้ประกาศ เขตพื้นที่จงเตี้ยนเป็น“แชงกรีล่า” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง)

นำท่านชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง แม่น้ำแยงซีเกียง ถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงประเทศจีน ไหลลงมาจากที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต มากระทบกับภูเขาไห่หลอ ทำให้ทิศทางของแม่น้ำหักโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็นโค้งน้ำที่สวยงาม แม่น้ำแยงซีที่ไหลผ่านเมืองลี่เจียงช่วงนี้มีชื่อว่า จินซา หรือเรียกเต็มๆว่า จินซาเจียง แปลว่าแม่น้ำทรายทอง จุดนี้เองที่แม่น้ำได้หักโค้งข้อศอกเป็นโค้งแรก ทำให้ไหลแยกจากแม่น้ำสาละวินและแม่น้ำโขง ไปทางทิศตะวันออก ก่อให้เกิดอารยธรรมจีน ที่ยิ่งใหญ่เมื่อหลายพันปีมาแล้ว กล่าวกันว่าถ้าไม่มีโค้งน้ำแห่งนี้ก็อาจไม่มีอารยธรรมจีนอันเกรียงไกรอีกทั้งจุดนี้ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ขบวนทัพของขงเบ้ง และกองทัพกุบไลข่าน ใช้เป็นจุดข้ามแม่น้ำแยงซีไปทำศึกกับศัตรู และเหมาเจ๋อตงได้ใช้เส้นทางนี้เดินทัพทางไกลหนีการล้อมปราบของพวกก๊กมินตั๋ง ในสมัยสงครามปฏิวัติวัฒนธรรมจีน

จากนั้นเดินทางสู่ หุบเขาเสือกระโจน เป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง น้ำบริเวณนี้ไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มีเสือกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ เนื่องจากกลางแม่น้ำบริเวณนี้มีหินที่เรียกว่า “หินเสือกระโจน” ซึ่งก้อนหินมีความสูงกว่า 13 เมตร จึงเป็นที่มาของชื่อ “ช่องแคบเสือกระโจน” ช่องเขาเสือกระโจนเป็นหนึ่งในหุบเขาเหนือแม่น้ำที่ลึกที่สุดในโลก

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Blue Horizon Jun Hua Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้าขึ้น-ลง) – วัดซงจ้านหลิน (รวมรถอุทยาน) – เดินทางสู่เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านไปยังเชิงเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปยัง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (The Valley of Blue Moon) ซึ่งบริเวณทั้งเขาจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน ไปทั่วเช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้าไปถึงยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,500 เมตร ท่านจะได้สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตา ภายใต้ท้องฟ้าสีคราม งดงามดั่งภาพวาด ให้ท่านมีเวลาชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงาม ตื่นตาของลานหิมะและทิวทัศน์เบื้องล่าง ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงจากหุบเขา
นำท่านสู่ วัดซงจ้านหลิน (โปตาลาน้อย/รวมรถอุทยาน) ตั้งอยู่ที่เมืองเต๋อชิง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 ใช้เวลา 18 ปี ในการสร้าง โดยเฉพาะในสมัยของจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง โดยสร้างเลียนแบบพระราชวังโปตาลา เมืองลาซา ของเขตปกครองตนเองทิเบต ถือเป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 13 ของนิกายลามะ และใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน อดีตกำหนดให้มีพระภิกษุประจำวัด 3,000 รูป ภายในมีพระพุทธรูปชุบทองสวยงามของ พระจงเกอปาผู้ปรับปรุงศาสนานิกายคะหลู่ (เหลือง) เคียงคู่พระพุทธเจ้า รวมถึง ภาพวาดบนผนัง และ รูปปั้น ที่ปั้นด้วยแป้งซึ่งเป็นประติมากรรมพิเศษของชาวทิเบต
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเดินทางโดยสารรถโค้ชเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม.) ลี่เจียงตั้งอยู่บริเวณตอนบนของแม่น้ำ จินซาเจียง ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนาน ห่างจากคุนหมิงเมืองเอกของมณฑลยูนาน 580 กิโลเมตร ลี่เจียงเป็นเมืองท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ที่มีเสน่ห์มีทัศนียภาพธรรมชาติที่งดงามชวนหลงใหล และเป็นภูมิลำเนาของชนเผ่าน่าซี
จากนั้นนำท่านสู่สระมังกรดำ ชมความงดงามของอุทยาน ที่กว้างใหญ่และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมาก ในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง จะสามารถมองเห็นภูเขาหิมะมังกรหยกทั้ง 13 ยอด และเงาของภูเขาหิมะจะสะท้อนลงบนสระน้ำมังกรดำ ถือว่าเป็นภาพที่สวยที่สุดในลี่เจียง และภาพนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองลี่เจียงอีกด้วย
นำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง  ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เมืองเก่าต้าเหยี่ยน ชมเมืองโบราณของชาวหน่าซี ที่มีอายุย้อนหลังไปถึงราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี และเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยน ค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า ย่านเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย และ ได้รับการประกาศจากองค์การ ยูเนสโก้ให้เป็น เมืองมรดกโลก โดยด้านหน้าของเมืองเก่า จะมีกังหันน้ำขนาดยักษ์ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์อันโด่งดังของเมืองลี่เจียงไปแล้ว นักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกซักครั้งว่าได้มาเยือนเมืองที่น่ารักแห่งนี้แล้ว นอกจากนี้เมืองลี่เจียงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่ของมณฑลยูนานให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นอกจากเป็นศูนย์กลาง ของวัฒนธรรมน่าซีแล้ว ยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยถึง 21 ชนเผ่า และเป็นเมืองที่มีโบราณสถานที่ทรงคุณค่าทั้งทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Lijiang Wonderport International Hotel (5*) หรือเทียบเท่า   
วันที่ 4 ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก (โดยกระเช้า) – โชว์  “Impression Lijiang” – อุทยานน้ำหยก – พักเมืองฉู่ฉง  (B/L/D)  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (โดยกระเช้า) เพื่อชมความงดงามของทัศนียภาพธรรมชาติ ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตร เป็นภูเขาที่สูงตระหง่าน และมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ซึ่งมองจากภายนอกแล้วมีลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้ และที่นี้ยังเป็นที่มาของตำนานชนเผ่าน่าซีที่อาศัยอยู่ในแถบนี้มานับพันปี ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศ อันงดงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่
จากนั้นนำท่านชมโชว์ Impression Lijiang โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง การแสดงในภาคนี้จะเป็นการสะท้อนเรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับภูเขาหิมะมังกรหยกอันศักดิ์สิทธิ และประเพณีของชนกลุ่มน้อยของเมืองลี่เจียง ใช้ทีมนักแสดง ชนกลุ่มน้อยพื้นเมืองกว่า 500 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา โดยใช้ทุนสร้างกว่า 250 ล้านหยวน (ประมาณ 1,250 ล้านบาท) เป็นชุดการแสดงในสถานที่จริงสุดอลังการอีกชุดหนึ่งที่ผู้ไปเยือนเมืองลี่เจียง ไม่ควรพลาด !
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   นำท่านชม อุทยานน้ำหยก เป็นที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซี ภายในอุทยานประกอบด้วยประตูสวรรค์ มีรูปปั้นซึ่งแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวา หมายถึง พ่อ และข้างซ้ายหมายถึง แม่ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อว่า มังกรออกถ้ำ, ชั้นที่สองชื่อว่า มังกรเล่นน้ำ และชั้นที่สามชื่อว่า มังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี
เดินทางสู่ เมืองฉู่ฉง (ประมาณ 3.30 ชั่วโมง) แวะพักสัก 1 คืน เพื่อในวันรุ่งขึ้น ท่านจะเดินทางเข้าคุนหมิงในระยะที่สั้นลง
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองคุนหมิง ตกแต่งพื้นที่ทั้งหมดแบบสไตส์ไทย มีทั้งห้างใหญ่, ร้านแบรนด์เนมชื่อดัง, ร้านค้า และร้านอาหาร รวมอยู่ในที่เดียวกันมากมาย
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Chuxiong Dian Jun Wang Hotel (5*)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ฉู่ฉง – เมืองคุนหมิง – ตำหนักทอง – ช้อปปิ้งซุ้มประตูม้าทอง/ไก่หยก – ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน  (B/L/D) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง โดยใช้เส้นทางด่วนระหว่างเมือง (เดินทางประมาน 2.30 ชม.)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ตำหนักทอง หรือ ตำหนักจินเตี้ยน ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋องอู๋ซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองสำริดทั้งหลัง น้ำหนักกว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองสำริดที่ใหญ่ที่สุดของจีน

ช้อปปิ้งที่ถนนเก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมี ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จี จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Soluxe Hotel (5*) หรือเทียบเท่า 

ให้ท่านอิสระ ณ ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน ซึ่งอยู่ตรงข้ามของโรงแรม ให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมสินค้ามากมาย จากร้านค้าทันสมัยตามแบบที่ท่านต้องการ

วันที่ 6 คุนหมิง – วัดหยวนทง –  กรุงเทพฯ
  นำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี ถูกสร้างขึ้น  ในสมัยราชวงศ์ถัง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณเชิงเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไป ของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิม วัดหยวนทง เป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบสถ์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองที่ท่านนายกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรก ของไทย ที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดในเมืองจีนด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง
15:20 น. ออกเดินทางจากเมืองคุนหมิงโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 613
16:30 น. ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Additional Information

month

04-เมษายน