ทัวร์จีน┃ปักกิ่ง-เทียนสิิน 5วัน 4คืน CN001TJ

ถนนหวังฝูจิ่ง ถนนเส้นนี้เป็นไฮไลท์หนึ่งของปักกิ่ง มีร้านค้าที่ทันสมัยอยู่ท่ามกลางตึกเก่าๆ

จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสประชาชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พระราชวังต้องห้าม ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในโลก

พระราชวังฤดูร้อน อันสวยงามตระการตา ตามเส้นทางของซูสีไทเฮา

หอฟ้าเทียนถาน สถานที่บวงสรวงเทวดาฟ้าดินอันศักดิ์สิทธิ์

โชว์กายกรรมกังฟู อันอ่อนช้อยผนวกกับความแข็งแกร่ง

ถนนหวังฝูจิ่ง ถนนคนเดินไฮไลท์สำคัญของปักกิ่ง

ตลาดรัสเซีย สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย

 เทียนสิน หัวเมืองใหญ่ของประเทศจีน ฉายา “เซี่ยงไฮ้ทางเหนือ”

บ้านกระเบื้องเทียนสิน บ้านรูปทรงแปลกตา ตกแต่งทั้งหมดด้วยกระเบื้อง, ถนนวัฒนธรรม และถนนอาหารพื้นเมือง

โรงแรม ระดับ 5 ดาว มาตรฐานสากล!

สุดยอด! เป็ดปักกิ่งต้นตำรับ และ สุกี้หม้อไฟ

 ลิ้มรส! อาหารแต่ละมื้อที่คัดสรรมาอย่างปราณีต

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
4 ก.ย. 628 ก.ย. 6232,900฿Download PDF
18 ก.ย. 6222 ก.ย. 6232,900฿Download PDF
วันแรก กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ถนนหวังฝู่จิ่ง
07:00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ ของ S.B.A. CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10:00 น. เหินฟ้าสู่กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 614
15:45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน
เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง ถนนหวังฝูจิ่ง ถนนเส้นนี้เป็นไฮไลท์หนึ่งของปักกิ่ง มีร้านค้าที่ทันสมัยอยู่ท่ามกลางตึกเก่าๆ มีของกินพื้นเมืองมากมาย รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ที่นี่เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัย จนมีคำกล่าวกันว่า “ไปปักกิ่ง ต้องห้ามพลาดไปเดินถนนหวังฝูจิ่ง”
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Metropark Hotel Beijing (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – โชว์กายกรรมกังฟู
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว่า 275 ไร่ เป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอที่ระลึกประธานเหมาเจอตุง นำท่านเดินผ่านประตูเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของแผ่นดินจีนสู่ พระราชวังต้องห้าม กู้กง” ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ ซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในอดีตเคยเป็นสถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง ประกอบด้วยห้องต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนัก ว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ หอฟ้าเทียนถาน (วิหารบวงสรวงสวรรค์) เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ถูกสร้างในปีค.ศ. 1420 ใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพแห่งฟ้าของจักรพรรดิในสมัยโบราณเพื่อคุ้มครองชาวจีนให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร อีกทั้งปักกิ่งใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวของเมืองปักกิ่งอีกด้วย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชม โชว์กายกรรมกังฟู ที่มีชื่อเสียงและโด่งดังที่สุดในปักกิ่ง พบกับความอลังการสวยงาม ประกอบกับความแข็งแกร่งและความอ่อนช้อยของร่างกาย ในศิลปะแบบจีนแท้ๆที่ท่านจะต้องตะลึง
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Metropark Hotel Beijing (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ปักกิ่ง – ร้านหยก – กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) – ศูนย์สมุนไพรจีน – พระราชวังฤดูร้อน – อวี้เหอหยวน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเลือกซื้อหยกชั้นดี จาก ร้านค้าหยก สำหรับชาวจีนแล้วนั้น หยก ถือเป็นอัญมณีที่มีค่ามหาศาล                 ไม่แพ้ เพชร หรือ ทองคำ ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และเป็นกำแพงที่ยาวที่สุดในโลก ยาวประมาณ 13,000 ลี้ (6,500 กิโลเมตร) สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล ด้วยฝีมือแรงงานนับล้าน พาดผ่าน 7 มณฑลของจีน โดยจักรพรรดิฉินซีผู้ที่ปราบ 6 รัฐสำเร็จและรวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเลือกซื้อหยกชั้นดี จาก ร้านค้าหยก สำหรับชาวจีนแล้วนั้น หยก ถือเป็นอัญมณีที่มีค่ามหาศาล                 ไม่แพ้ เพชร หรือ ทองคำ ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และเป็นกำแพงที่ยาวที่สุดในโลก ยาวประมาณ 13,000 ลี้ (6,500 กิโลเมตร) สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล ด้วยฝีมือแรงงานนับล้าน พาดผ่าน 7 มณฑลของจีน โดยจักรพรรดิฉินซีผู้ที่ปราบ 6 รัฐสำเร็จและรวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Metropark Hotel Beijing (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ปักกิ่ง – เทียนสิน (โดยรถไฟความเร็วสูง) – บ้านกระเบื้องเทียนสิน – ถนนวัฒนธรรม – ถนนอาหารพื้นเมือง กลับกรุงปักกิ่ง (โดยรถไฟความเร็วสูง)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางโดย รถไฟความเร็วสูง จาก ปักกิ่ง ไปยัง เทียนสิน รถไฟนี้เป็นรถไฟด่วนสายแรกของจีน ระยะทาง 114 กิโลเมตร ใช้ความเร็วขณะวิ่งให้บริการราว 350 กิโลเมตร/ชั่วโมง ส่วนความเร็วสูงสุดคือ 394 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใช้เวลาเพียง 30 นาทีเท่านั้น นครเทียนสิน จัดเป็น 1 ใน 4 เมืองเอกเทศ เช่นเดียวกับปักกิ่ง, เซี่ยงไฮ้ และฉงชิ่ง ที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง เดิมเป็นเมืองตากอากาศของราชวงศ์ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ถึงราชวงศ์ชิง และเป็นเมืองท่าสำคัญในการติดต่อกับต่างประเทศ ปัจจุบันกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนักและเบา มีความทันสมัย และผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกไว้ได้อย่างลงตัว
นำท่านเข้าชม บ้านกระเบื้องเทียนสิน โดย จางเหลียนจื้อ เจ้าของบ้านใช้ทุนการสร้างมากถึง 500 ล้านหยวน (ราว 2,500 ล้านบาท) มีเครื่องลายคราม กว่า 4,000 ชิ้น ประกอบด้วยหินอ่อนและมีหินคริสตัลน้ำหนักรวมกว่า 40 ตัน และ กระเบื้องโบราณกว่า 700 ล้านชิ้นเครื่องแก้วชาวกระเบื้องจากสมัยราชวงศ์ถัง และซ่ง กว่า 300 ชิ้น รูปปั้นหินอ่อนโบราณกว่า 300 ตัว ที่ตกแต่งในสไตล์ฝรั่งเศส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านชม ถนนวัฒนธรรม ให้ท่านสัมผัสกลิ่นไอวัฒนธรรมของจีนโบราณที่ยังคงความสวยงามน่าชมถึงปัจจุบัน ท่านจะรู้สึกประหนึ่งว่าได้ย้อนยุค เนื่องจากอาคารทั้งสองฟากฝั่งถนนนั้นยังคงความดั้งเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม ที่นี่ยังมีสินค้าที่สวยงามและมีระดับ โดยสินค้าที่วางจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นประเภทของที่ระลึกทางวัฒนธรรม เช่น แจกัน, โคมไฟ, กาน้ำชา และสินค้าพื้นเมืองอีกหลากชนิด
จากนั้นนำท่านลิ้มลองรสชาติอาหาร ณ ถนนอาหารพื้นเมือง (食品街) เป็นศูนย์กลางขายอาหารต่างๆ ที่มีให้ท่านได้เลือกลิ้มลองรสชาติอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงปักกิ่ง รถไฟความเร็วสูง
 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Metropark Hotel Beijing (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5  ปักกิ่ง – วัดลามะ – ตลาดรัสเซีย – สนามบินปักกิ่ง – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ถนนวัฒนธรรม ให้ท่านสัมผัสกลิ่นไอวัฒนธรรมของจีนโบราณที่ยังคงความสวยงามน่าชมถึงปัจจุบัน ท่านจะรู้สึกประหนึ่งว่าได้ย้อนยุค เนื่องจากอาคารทั้งสองฟากฝั่งถนนนั้นยังคงความดั้งเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม ที่นี่ยังมีสินค้าที่สวยงามและมีระดับ โดยสินค้าที่วางจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นประเภทของที่ระลึกทางวัฒนธรรม เช่น แจกัน, โคมไฟ, กาน้ำชา และสินค้าพื้นเมืองอีกหลากชนิด
จากนั้นนำท่านลิ้มลองรสชาติอาหาร ณ ถนนอาหารพื้นเมือง (食品街) เป็นศูนย์กลางขายอาหารต่างๆ ที่มีให้ท่านได้เลือกลิ้มลองรสชาติอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงปักกิ่ง รถไฟความเร็วสูง
เดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย (ตลาดสินค้าก็อปปี้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในปักกิ่ง) อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ      ช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลายชนิด อาทิเช่น กระเป๋า, รองเท้า, นาฬิกา, เสื้อผ้า และของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลา นำท่านสู่ สนามบินเมืองปักกิ่ง
17:05 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 615
21:15 น. ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Additional Information

month

08-สิงหาคม, 09-กันยายน