ทัวร์จีน┃ปักกิ่ง – ซูโจว – หังโจว – เซี่ยงไฮ้ 6วัน 5คืน CN001A

 เซี่ยงไฮ้ “ยุโรปแห่งเอเชีย ปารีสแห่งตะวันออก”

 ปักกิ่ง เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

 หังโจว สวรรค์บนดินในโลกมนุษย์

 ซูโจว ในอดีตรู้จักกันในนาม “เจียงหนาน”

  ถนนนานกิง ถนนคนเดินอันดับ 1 แห่ง เซี่ยงไฮ้

  สวนหลิวหยวน สวนมรดกโลก ต้นแบบแห่งสวนงาม

  ทะเลสาบซีหู ล่องเรือชมทะเลสาบอันดับ 1 แห่งมณฑลเจ้อเจียง

  ข้ามเมืองด้วยรถไฟความเร็วสูง 350 ก.ม./ช.ม.

  กำแพงเมืองจีน 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

  พระราชวังต้องห้าม ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในโลก

  พักโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว

  สุดยอด! เป็ดปักกิ่งต้นตำรับ

  พบกับเมนูพิเศษ เต็มอิ่มกับ สุกี้หม้อไฟ

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ถนนหวังฝูจิ่ง (-/-/D)
08:00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10:00 น เหินฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 614
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน
 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง ถนนเส้นนี้เป็นไฮไลท์หนึ่งของปักกิ่ง มีร้านค้าที่ทันสมัยอยู่ท่ามกลางตึกเก่าๆ มีของกินพื้นเมืองมากมาย รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ที่นี่เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัย จนมีคำกล่าวกันว่า “ไปปักกิ่ง ต้องไปเดินถนน หวังฝูจิ่ง”
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Metropark Hotel Beijing (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหย่งกวน) – พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน (B/L/D)
   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และเป็นกำแพงที่ยาวที่สุดในโลก      ยาวประมาณ13,000 ลี้ (6,500 กิโลเมตร) สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล ด้วยฝีมือแรงงานนับล้าน พาดผ่าน 7 มณฑลของจีน โดยจักรพรรดิฉินซีผู้ที่ปราบ 6 รัฐสำเร็จและรวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิง ที่ขุดขึ้นด้วยแรงคน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงฉางหลาง (เป็นระเบียงที่ยาวที่สุดในโลก) ชมเรือหินอ่อน 2 ชั้น มีความยาว 36 เมตร ที่พระนางซูสีไทเฮาโปรดให้จัดสร้างขึ้น
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Metropark Hotel Beijing (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – นครเซี่ยงไฮ้ (โดยรถไฟความเร็วสูง) – เมืองซูโจว (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว่า 275 ไร่ อีกทั้งเป็นสถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ชม อนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคมและหอที่ระลึกประธานเหมาเจอตุง แล้วนำท่านผ่านประตูเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน สู่ พระราชวังต้องห้ามกู้กง ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ ซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในโลก  ในอดีตเคยเป็นสถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางโดย รถไฟความเร็วสูง จาก ปักกิ่ง ไปยัง เซี่ยงไฮ้ ขบวน G… (ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชม.)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว (เดินทางประมาณ 2 ชม.) จีนมีคำพังเพยกล่าวว่า เบื้องบนมีสวรรค์ เบื้องล่างมี ซู-หัง (ซูโจว-หังโจว)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Metro Park Hotel Suzhou (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4  ซูโจว – สวนหลิวหยวน – วัดซีหยวน – เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ถนนโบราณเหอฟางเจีย (Box/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า (กล่องอาหารว่าง)
  นำท่านเดินทางไปยัง สวนหลิวหยวน ซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง มีพื้นที่ 23,310 ตรม. ในอดีตมีชื่อว่า “สวนตะวันออก” เป็นสวนศิลปะเจียงหนานขนานแท้ โดดเด่นด้านการจัดวางและช่องว่าง มีการโชว์ลูกเล่นของลักษณะความแตกต่างทางสถาปัตยกรรรมที่สร้างมุมมองระดับต่างๆได้อย่างงดงามลงตัว

จากนั้นเดินทางสู่ วัดซีหยวน เป็นวัดที่สำคัญที่สุดของซูโจว ภายในวัดมี “เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตา” ที่งดงามมาก รวมทั้ง “พระจี้กง” ที่แกะสลักได้อย่างอัศจรรย์ เพราะใบหน้าแสดงถึง 3 อารมณ์ คือ ยิ้ม, หัวเราะ และร้องไห้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกแห่งมณฑลเจ้อเจียง (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

นำท่านล่องเรือ ทะเลสาบซีหู ถือเป็นไข่มุกของเมืองหังโจว มีทิวทัศน์สวยงามสามด้านล้อมรอบด้วยภูเขา เป็นสถานที่ ที่จักรพรรดิเฉียนหลง แห่งราชวงศ์ชิงโปรดปรานเป็นอย่างมาก และ มาร์โค โปโล ยอดนักเดินทางชาวอิตาลี ได้มาเยือนที่นี่ และได้กล่าวเปรียบทะเลสาบซีหูว่า “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์”

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหอฟางเจีย ถนนคนเดินที่จำลองอาคารบ้านเรือน ร้านค้าโบราณตลอดแนว กว่า 100 ร้าน เช่น ร้านขายชา, วัตถุโบราณ, ภาพวาดงานศิลป์ และของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ซึ่งจะประดับไปด้วยการแขวนโคมไฟจีนสีแดงเจิดจ้าไปทั้งถนน
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก New Century Grand Hotel Hangzhou (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 หังโจว – ร้านผ้าไหม เดินทางกลับเซี่ยงไฮ้ – ศูนย์สมุนไพรจีน – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเยี่ยมชม ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหมชั้นดีที่มีคุณภาพ นำไปเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน
นำท่านเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยใช้ทางด่วน (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และ สมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย

นำท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนนานกิง (Nanjing Road) เป็นถนนคนเดินยาวกว่า 1 กิโลเมตร เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัย เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, ร้านอาหารตะวันตก, อาหารพื้นเมือง, ร้านขายชา, ขายขนม และร้านของฝากที่ระลึก รวมถึงร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดังต่างๆ เช่น Uniqlo, Zara, Baleno ฯลฯ

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Four Points by Sheraton Shanghai Daning Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
 วันที่ 6  เซี่ยงไฮ้ – วัดพระหยกขาว – ตลาดอี้หยวน (เฉินหวงเมี่ยว) สนามบินผู่ตง – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกขาว (玉佛寺) พระพุทธรูปหยกถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1882 เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ 2 องค์ ซึ่งอัญเชิญมาจากพม่าโดยพระภิกษุชื่อ ฮุยเก็น วัดแห่งนี้ถูกทำลายในช่วงราชวงศ์ชิง แต่โชคดีที่พระพุทธรูปหยกขาวไม่ได้ถูกทำลาย จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดที่สร้างขึ้นใหม่ในปีค.ศ. 1928 และให้ชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดพระหยกขาว

จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดอี้หยวน (เฉินหวงเมี่ยว) เป็นตลาดแบบบาซาร์ที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมตั้งแต่ราชวงศ์หมิง มีทั้งร้านขายของทานเล่นมากมาย เช่น เกี๊ยวหมู ขนมปังกรอบ และเสี่ยวหลงเปา ท่านจะได้ชมร้านรวงต่างๆ ตกแต่งที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามในรูปแบบทรงอาคารทรงจีนโบราณ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้
17:05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 665
21:15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ