Smart ทัวร์จีน I ปักกิ่ง หางโจว เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5 คืน BY สายการบินไทย (TG)

กำแพงเมืองจีน 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

 พระราชวังต้องห้ามกู้กง ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในโลก

ล่องเรือชมความงาม 2 แห่ง ทะเลสาบซีหู และหมู่บ้านริมน้ำโจวจวง

 โชว์กายกรรมปักกิ่ง โชว์ขึ้นชื่อที่ห้ามพลาด

 Shanghai Tower, หาดไว่ทาน, ช้อปปิ้ง! ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว+ถนนนานกิง

เมนูแนะนำ

เป็ดปักกิ่งเลิศรส

 สุกี้หม้อไฟ

 ไก่แดง

 เสี่ยวหลงเปา

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-ปักกิ่ง
2
ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านไข่มุก-วัดลามะ–โชว์กายกรรมปักกิ่ง   
 
3 ปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน)–พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน      
4
ปักกิ่ง-หางโจว (โดยรถไฟความเร็วสูง)-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ร้านใบชา-ถนนโบราณเหอฟางเจีย
   
5 หางโจว-โจวจวง-ล่องเรือหมู่บ้านริมน้ำโจวจวง–เซี่ยงไฮ้–ร้านบัวหิมะ-Shanghai Tower (ชมวิวชั้น 118)-อุโมงค์เลเซอร์–หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง        
6 เซี่ยงไฮ้-STARBUCKS RESERVE ROASTERY–ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว-สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง–กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)    
วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-ปักกิ่ง
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
10.10 น. เหินฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 614
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน”
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Soluxe Winterless Hotel Beijing (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2 ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านไข่มุก-วัดลามะ–โชว์กายกรรมปักกิ่ง
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว่า 275 ไร่ เป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอที่ระลึกประธานเหมาเจอตุง นำท่านเดินผ่านประตูเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของแผ่นดินจีนสู่ พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ ซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในอดีตเคยเป็นสถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง ประกอบด้วยห้องต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านแวะชม ร้านไข่มุก สินค้าที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของเมืองจีน มีสินค้าให้เลือกซื้อเลือกชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอสร้อยข้อมือ แหวน กำไล หรือจะเป็นเครื่องสำอาง เช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นต้น
  นำท่านชม วัดลามะ “พระราชวังหย่งเหอกง” ถือเป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดในกรุงปักกิ่ง ในอดีตเคยเป็นที่ประทับขององค์ชายหย่งเจิ้งมาก่อนตั้งแต่ปีค.ศ. 1694 และเป็นที่ประสูติของจักรพรรดิเฉียนหลง ต่อมเมื่อองค์ชายหย่งเจิ้งขึ้นครองราชย์เป็นฮ่องเต้จึงยกตำหนักนี้ให้เป็นสมบัติของสงฆ์ในปีค.ศ. 1744 จนกลายเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายหมวกเหลืองในกรุงปักกิ่ง นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปไม้จันทร์แกะสลัก ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งได้แกะสลักจากต้นไม้จันทร์เพียงต้นเดียว มีความสูงถึง 27 เมตร
  นำท่านเข้าชม โชว์กายกรรมปักกิ่ง ที่มีชื่อเสียงและโด่งดังที่สุดในปักกิ่ง เป็นการโชว์ความสามารถหลายๆด้านของนักแสดง ในด้านความหวาดเสียว และความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไป เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น พบกับความอลังการสวยงาม ประกอบกับความแข็งแกร่งและความอ่อนช้อยของร่างกาย ในศิลปะแบบจีนแท้ๆที่ท่านจะต้องตะลึง
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Soluxe Winterless Hotel Beijing (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน)–พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านเลือกซื้อหยกชั้นดี จาก ร้านค้าหยก สำหรับชาวจีนแล้วนั้น หยก ถือเป็นอัญมณีที่มีค่ามหาศาล  ไม่แพ้ เพชร หรือ ทองคำ ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย
  นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และเป็นกำแพงที่ยาวที่สุดในโลก ยาวประมาณ 13,000 ลี้ (6,500 กิโลเมตร) สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล ด้วยฝีมือแรงงานนับล้าน พาดผ่าน 7 มณฑลของจีน โดยจักรพรรดิฉินซีผู้ที่ปราบ 6 รัฐสำเร็จและรวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิง ที่ขุดขึ้นด้วยแรงคน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงฉางหลาง (เป็นระเบียงที่ยาวที่สุดในโลก) ชมเรือหินอ่อน 2 ชั้น มีความยาว 36 เมตร ที่พระนางซูสีไทเฮาโปรดให้จัดสร้างขึ้น
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Soluxe Winterless Hotel Beijing (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ปักกิ่ง-หางโจว (โดยรถไฟความเร็วสูง)-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ร้านใบชา-ถนนโบราณเหอฟางเจีย  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านเดินทางโดย รถไฟความเร็วสูง จาก ปักกิ่ง ไปยัง หังโจว ขบวน G… (ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชม.) เมืองหางโจว เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง และเป็นเมืองเก่าแก่โบราณติด 1 ใน 7 ของประเทศจีน ที่ประกอบไปด้วย ซีอาน,ลั่วหยาง,เจ้อโจว,ปักกิ่ง,นานกิง,หางโจวและเสฉวน เมืองหางโจวเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่า เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน และเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยสดงดงามเมืองหนึ่งของประเทศจีน
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางไป ล่องเรือทะเลสาบซีหู (WEST LAKE / XIHU LAKE) โดยทะเลสาบซีหูได้ชื่อว่า ไข่มุกแห่งเมืองหางโจว  ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปีค.ศ. 2011 ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสามด้าน เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหางโจว มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมที่สวยงามมากมาย เช่น เจดีย์, เก๋งจีน, วัด, สวนแบบจีน, สวนแบบญี่ปุ่น, ศาลเจ้า เป็นความงดงามทางธรรมชาติที่สามารถหาชมได้ตลอดทั้งปี นอกจากทิวทัศน์อันงดงามแล้วทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวของ “นางพญางูขาว” ตำนานแห่งความรักสุดยิ่งใหญ่ที่ถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์และละครเวทีที่โด่งดังไปทั่วโลก
  จากนั้นนำท่านชม ร้านใบชา ที่ขึ้นชื่อชาชนิดต่างๆ ชมศิลปะการชงชาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากใบชาคุณภาพเยี่ยมในราคายุติธรรม
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  ช้อปปิ้ง ณ ถนนโบราณเหอฟางเจีย เป็นศูนย์รวมร้านค้าและวัฒนธรรม ถนนสายโบราณที่ะท้อนให้เห็น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเมืองหางโจว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป มีสินค้าพื้นเมือง และสินค้าที่ระลึก ให้ท่านอิสระเดินเลือกซื้อสินค้าของฝากและลิ้มรสอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อมากมายตามอัธยาศัย
  นำท่านเข้าสู่พัก  โรงแรม GARDEN HOTEL HANGZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)
 
วันที่ 5 หางโจว-โจวจวง-ล่องเรือหมู่บ้านริมน้ำโจวจวง–เซี่ยงไฮ้–ร้านบัวหิมะ-Shanghai Tower (ชมวิวชั้น 118)-อุโมงค์เลเซอร์–หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โจวจวง ที่ได้รับฉายาว่า “ยอดหมู่บ้านกลางน้ำแห่งเจียงหนาน” ชมหมู่บ้าน โบราณที่มีคลองไหลผ่านตามบ้านเรือน มีสะพานแฝด เป็นสัญลักษณ์ ทำให้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ และได้รับสมญานามว่า เมืองเวนิสแห่งโลกตะวันออก (เดินทางประมาณ 2 ชม.)
  นำท่าน ล่องเรือชมบรรยากาศสุดคลาสสิกแบบย้อนยุค ของเมืองที่ได้ชื่อว่า “ดอกบัวที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ” โดยตลอดสองฝั่งคลองจะมีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆ มากมาย
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ เป่าซู่ถัง ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ
  นำท่านขึ้นอาคาร Shanghai Tower (ชมวิวชั้น 118) ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการชมวิวมหานครเซี่ยงไฮ้จากมุมสูง ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่กับตึกระฟ้าที่เคยสูงที่สุดในจีนมาก่อน ปัจจุบันครองตำแหน่งตึกที่สูงที่สุดในจีน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก นอกจากนี้ยังมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกอีกด้วย
  นำท่านเข้าสู่ รถไฟอุโมงค์เลเซอร์ (THE BUND SIGHTSEEING TUNNEL) เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน อุโมงค์นี้เชื่อมต่อระหว่างเดอะบันด์และหอคอยไข่มุก ลอดใต้แม่น้ำหวังผู่ มีจุดเด่นอยู่ที่ภายในตกแต่งด้วยเทคโนโลยีแสง สี เสียงที่สวยแปลกตา เป็นรูปต่างๆทำให้ตื่นตาตื่นใจอย่างมาก เสมือนหลุดออกมาอยู่อีกโลกแห่งอนาคต สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร  ใช้เวลาข้ามไปยังอีกฝั่งเพียงแค่ 5 นาที  และสามารถรับส่งนักท่องเที่ยวได้  5,280 คน/ ชั่วโมง
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน ที่นี้ไม่ใช่ชายหาด แต่เป็นย่านเก่าแก่ในตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ อยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ฝั่งตะวันตก ตรงกันข้ามกับหอไข่มุกและหอจินเหมา เป็นสัญลักษณ์เมืองเซี่ยงไฮ้อายุนานถึง 100 ปี แต่เดิมนั้นบริเวณแห่งนี้ เคยเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าและเป็นเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคม จุดนี้จึงถือเป็นต้นกำเนิดละครอันลือชื่อเรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ถนนแห่งนี้ยังคงมีกลิ่นไอของสมัยอาณานิคมอย่างมาก อาคารสูงตระหง่านซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป รวมทั้งตึกธนาคารกรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กิโลเมตรและยังเป็นแหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมายที่จะสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนนานกิง ถนนแห่งนี้มีชื่อเสียงและคึกครื้นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองท่าสำคัญและได้รับการพัฒนามาจนเป็นถนนนานกิงในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ถนนหนานจิงตะวันออกและหนานจิงตะวันตก
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GOLDEN RICH HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)
 
วันที่ 6 เซี่ยงไฮ้-STARBUCKS RESERVE ROASTERY–ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว-สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง–กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY  STARBUCKS ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ตั้งอยู่ที่ 789 WEST NANJING ROAD  พื้นที่ของ STARBUCKSแห่งนี้ มี 2 ชั้น รวม 2,900 ตารางเมตร (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหาร และอื่นๆ) ให้ท่านได้ชมความสวยงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเฉินหวงเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีนและเก่ากว่าร้อยปีที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองและยังมีขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง
17.20 น. ออกเดินทางจาก นครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ TG 665
21.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับ