ทัวร์ไทย┃ไหว้พระ 9 วัดภาคกลาง แวะซื้อของฝากตลาดสามชุก 3 วัน 2 คืน

วัดโบสถ์ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คือหลวงพ่อเหลือ และชมรูปเหมือนหลวงพ่อโตองค์ใหญ่

วัดใหญ่ชัยมงคล ชมเจดีย์ชัยมงคล ที่สร้างเพื่อเฉลิมฉลอง สมเด็จพระนเรศวรที่รบชนะ

วัดพระนอนจักรสีห์ วัดที่มีพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ยาวที่สุดในประเทศไทย

วัดท่าซุง เข้าชมวิหารแก้ว 100 เมตร ภายในตกแต่งด้วยโมเสกแก้วเล็กๆ ทั้งวิหารทำให้ดูวิจิตรงดงามเมื่อต้องกับแสงไฟ

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ปทุมธานี-วัดโบสถ์-พระนครศรีอยุธยา-วัดใหญ่ชัยมงคล-วัดพนัญเชิง-วัดม่วง-วัดขุนอินทประมูล-วัดพิกุลทอง-โรงแรมไชยแสงวิลล่า
07.30 น. ทีมงาน S.B.A. รอต้อนรับคณะ ณ จุดนัดพบ…
08.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.ปทุมธานี
นำท่านเข้าชมวัดโบสถ์ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คือ

หลวงพ่อเหลือ และชมรูปเหมือนหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ พร้อมชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยา

เข้าชม วัดใหญ่ชัยมงคล ชมเจดีย์ชัยมงคล ที่สร้างเพื่อเฉลิมฉลอง สมเด็จพระนเรศวรที่รบชนะ

จากนั้นเข้าชม วัดพนัญเชิง สักการะ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อซำปอกง เป็นที่รู้จักในหมู่คนไทย และคนไทยเชื้อสายจีน

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นำท่านสู่วัดม่วง สักการะพระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ หรือหลวงพ่อใหญ่ ชมความยิ่งใหญ่ขององค์ท่านที่มีความสูงถึง 95 เมตร พร้อมให้ท่านได้สัมผัสปลายพระหัตถ์พระใหญ่ ซึ่งเชื่อกันว่า ท่านประทานพรให้เติบโตยิ่งใหญ่ในหน้าที่การงาน

วัดพิกุลทอง สักการะหลวงพ่อแพ อดีตเจ้าอาวาสที่เคารพของชาวบ้านและลูกศิษย์ และเดินเที่ยวชมสวนธรรมะ และยังมีองค์พระพิฆเนศ ให้กราบไหว้บูชา

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
อิ่มอร่อยกับเมนูปลาช่อนเผาขึ้นชื่อของเมืองสิงห์บุรี
19.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ไชยแสง วิลล่า หรือเทียบเท่า ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 2 สิงห์บุรี-วัดพระนอนจักรสีห์-วัดสังกัสรัตนคีรี-ล่องเรือแม่น้ำสะแกกรัง-วัดท่าซุง-อวาตารมิราเคิล
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นำทุกท่านกราบไหว้พระ ณ วัดพระนอนจักรสีห์
  เป็นวัดที่มีพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวทั้งสิ้น 1 เส้น 3 วา 2 ศอก 1 คืบ และอีก 7 นิ้ว (47.40เมตร) ลักษณะพระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก พระกรขวายื่นไปด้านหน้า ไม่งอพระกรเหมือนแบบไทย

นำท่านขึ้นยอดเขาสะแกกรัง วัดสังกัสรัตนคีรี สักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง ประดิษฐานด้านใน สิริมหามายากุฎาคาร ชมระฆัง 100 ปี ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5

เที่ยง สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือแม่น้ำสะแกกรัง โดยเรือริเวอร์ครูยส์ ฟังการเล่าวิถีชีวิต
  ชาวริมน้ำสะแกกรัง โดยวิทยากรพิเศษ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดท่าซุง เข้าชมวิหารแก้ว 100 เมตร ภายในตกแต่งด้วยโมเสกแก้วเล็กๆ ทั้งวิหารทำให้ดูวิจิตรงดงามเมื่อต้องกับแสงไฟ มีพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธานในวิหาร สักการะสังขารหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

นำทุกท่านเข้าพัก ณ อวตาร มิราเคิล หรือเทียบเท่า

ถึงที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อน

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
วันที่ 3 ถ้ำเขาวง-ตลาดสามชุก-กรุงเทพฯ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น.  นำท่านชม วัดถ้ำเขาวง
ตัววัดถ้ำเขาวง สร้างเป็นอาคารทรงไทยโบราณ อยู่บริเวณตีนเขา ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ถ่ายรูปบริเวณสะพานไม้ข้ามบ่อน้ำ พร้อมฉากหลังเป็นตัวอาคารวัดที่สวยงามสมกับคำว่า “สวรรค์บนดิน”
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บริการท่านด้วยเมนูกุ้งเผา และเมนูปลาม้า ของเมืองสุพรรณบุรี
 13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ตลาดสามชุก
ตลาดร้อยปีโบราณ ให้ท่านได้เดินชมพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงค์ จีนารักษ์ ร้านบ้านโค้ก ที่สะสมสินค้าเกี่ยวกับโค้กมากที่สุดในประเทศไทย ร้านกาแฟท่าเรือส่ง พร้อมชมซื้อของฝาก ของกินอร่อยๆ อาทิ ลูกชิ้นยักษ์ ข้าวห่อใบบัว บะหมี่ลิ้นชัก เป็ดย่าง และขนมไทยโบราณ
15.00 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
17.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ