ทัวร์จีน┃เฉิงตู สกีภูเขาหิมะซีหลิง เล่อซาน ง้อไบ๊ 5วัน 4คืน CN003F

ภูเขาหิมะซีหลิง ฉายา“เทือกเขาแอลป์แห่งตะวันออก”

 เอ๋อเหมยซาน (ง้อไบ๊) 1 ใน 4 พุทธคีรีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งแผ่นดินจีน

 ยอดเขาสุริยันจันทรา ชมวิวภูเขาซีหลิงอันงดงาม

 หลวงพ่อโตเล่อซาน ล่องเรือชมพระใหญ่สูง 71 เมตร แกะสลักเข้าไปในหน้าผา

 ศาลเจ้าสามก๊ก สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงขุนนางอันยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์จีน

 โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โชว์ที่ดังที่สุดในจีน ต้นตำรับเมืองเสฉวน

 พักโรงแรม ระดับ 4-5  ดาว

สุดยอด! อาหารสมุนไพรจีน

 ลิ้มรส! อาหารแต่ละมื้อที่คัดสรรมาอย่างปราณีต

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
Full28 ธ.ค. 611 ม.ค. 6233,900฿Download PDF

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ–เฉิงตู – เดินทางไปภูเขาหิมะซีหลิง  (-/-/D)
07:00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10:05 น เหินฟ้าสู่เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 618
14.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน นครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่นฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูงในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านเดินทางไปยัง เขตที่ตั้งของภูเขาหิมะซีหลิง ซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศ ทิวทัศน์งามเด่นแห่งหนึ่งของประเทศจีน อยู่ที่เมืองต้าอี้ มณฑลเสฉวน ห่างจากนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑล 95 กิโลเมตร ครอบคลุมเนื้อที่ 483 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาต้าสวยถัง สูง 5,364 เมตร มีหิมะปกคลุมตลอดปี เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยหุบเขา, ป่าไม้, ลำธาร, น้ำตก ระหว่างทางให้ท่านชื่นชม กับทัศนียภาพอันสวยงาม (ใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม.)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Yingxue Hotel (4*) หรือเทียบเท่า

(คืนนี้ทุกท่านกรุณาจัดเสื้อผ้า 1 ชุดใส่กระเป๋าเล็ก เพื่อใช้ถือติดตัวเข้าพักโรงแรม 1 คืน ในคืนนี้เนื่องจากการขึ้นภูเขาหิมะซีหลิงต้องนั่งกระเช้าขึ้นไป รถใหญ่จึงไม่สามารถขึ้นไปจอดบนภูเขาหิมะซีหลิงได้ โดยกระเป๋าใบใหญ่จะถูกเก็บไว้ในท้องรถโค้ช)

วันที่ 2 ลานสกีภูเขาหิมะซีหลิง – ยอดเขาสุริยันจันทรา (กระเช้าขึ้น-ลง) – เมืองง๊อไบ๊  (B/L/D)
   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ ลานสกีภูเขาหิมะซีหลิง มีทิวทัศน์งดงาม และเนื่องจากอยู่ในความสูงระดับเดียวกับภูเขาแอลป์ มีคุณภาพหิมะและฤดูหิมะเช่นเดียวกับที่ภูเขาแอลป์ ภูเขาซีหลิงจึงได้ชื่อว่า “เทือกเขาแอลป์แห่งตะวันออก” ให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานซึ่งมีระดับความหนาของหิมะอยู่ในราว 60-100 เซนติเมตร ลานสกีแห่งนี้นับเป็นสกีรีสอร์ท ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเล่นสกีมากที่สุด และใช้งบประมาณในการลงทุนมากที่สุดของจีน จึงพรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเล่นบนลานน้ำแข็งอย่างครบครัน ได้แก่ แผ่นเลื่อนหิมะสกี หิมะม้าลากเลื่อนหิมะ บอลลูน, สโนว์โมบิล, เครื่องเล่นสไลด์จากภูเขาน้ำแข็งและอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับท่านที่ไม่ได้เล่นสกี อิสระใช้เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัยถ่ายภาพกับลานสกีที่ปกคุลมด้วยปุยหิมะขาวโพลน, เดินชมบรรยากาศแสนโรแมนติกของลานสกี
(ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าเช่า อุปกรณ์ ค่าเครื่องเล่น และค่าครูฝึก อุปกรณ์สกีประมาณ 100-200 หยวน ต่อชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านขึ้นกระเช้าไปยังจุดชมวิวเพื่อชมทิวทัศน์ภูเขาซีหลิงอันสวยงามโดยรอบของภูเขาซีหลิงที่ปกคลุมด้วยหิมะที่ ลานสุริยันจันทรา (Ri Yue Ping) ระหว่างเส้นทางที่กระเช้าพาดผ่าน (ประมาณ 30 นาที) ท่านจะได้ชม ความสวยงามของป่าสนที่ปกคลุมด้วยหิมะและเกล็ดน้ำแข็งขาวเป็นประกาย เมื่อกระทบกับแสงอาทิตย์ในยามเช้าท่ามกลางสายหมอกที่ล่องลอยไปในอากาศ ให้ท่านอิสระเดินเล่น พร้อมเก็บภาพความประทับใจ กับอากาศหนาวเย็นที่บริสุทธิ์ บนลานสุริยันจันทรา ตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอ๋อเหม๋ยซาน (ง๊อไบ๊)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Century Sunshine Hotel (4*)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ง้อไบ๊ – เขาง้อไบ๊ (รถอุทยาน+กระเช้า) – ยอดเขาจินติ่ง – นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียน – วัดหัวจ้าง – วัดเป้ากั๋ว  (B/L/D) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ เขาง้อไบ๊ (เอ๋อเหมยซาน) ภูเขาแห่งนี้เป็นหนึ่งในสี่ขุนเขาใหญ่ที่เป็นรากฐานของพุทธศาสนาในจีน ร่วมกับอีก 3 ขุนเขา ได้แก่ อู่ไถซาน, จิ่วหัวซาน และ ผู่โถวซาน
นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาจินติ่ง โดยเปลี่ยนเป็นรถโดยสารภายในอุทยานขึ้นภูเขาแล้วนั่งกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่จุดชมวิวบน ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของ เขาง้อไบ๊ ภูเขาสลับซับซ้อน ที่มีความงดงามดุจสวรรค์ นำท่านนมัสการ องค์ผู่เสียนทรงช้าง (สมัตภัทรโพธิสัตว์) พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร พระสมัตภัทรโพธิสัตว์ ทรงประทับอยู่บนหลังช้าง เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ วัดหัวจ้าง สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ตงฮั่น มีประวัติศาสตร์เกือบ 2,000ปีแล้ว เมื่อปีค.ศ. 1972 ได้ประสบความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากไฟไหม้ และเมื่อปี 2003 ทางการที่เกี่ยวข้องได้ลงทุน 300 ล้านหยวน ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัดหัวจ้างอีกครั้ง จากนั้นนำท่านสู่ วัดเป้ากั๋ว เป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่าร้อยปี ตั้งอยู่เชิงเขาง๊อไบ๊  ได้รับการบูรณะใหม่ โดยพระชาวไต้หวันแห่งเมืองเกาสง ได้บริจาคเงินหนึ่งแสนเหรียญสหรัฐ  ให้ท่านได้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแด่ตัวท่านและครอบครัว
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Century Sunshine Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ง้อไบ๊ – เดินทางไปเล่อซาน – ล่องเรือไหว้หลวงพ่อโตเล่อซาน – กรุงเฉิงตู – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านยางพารา – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ เมืองเล่อซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิม (เดินทางประมาณ 1 ชม.)

นำท่าน ล่องเรือชมความงามของหลวงพ่อโตเล่อซาน (เล่อซานต้าฝอ) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง                ใช้เวลาก่อสร้าง 90 กว่าปี สร้างบนหน้าผาภูเขา มีความสูง 71 เมตร ศีรษะ 14.7 เมตร หูยาวถึง 6.72 เมตร จมูกยาว 5.33 เมตร ตายาว 3.3 เมตร ไหล่กว้าง 24 เมตร บนหลังเท้าสามารถนั่งได้ 100 กว่าคน เป็นพระพุทธรูปหินแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน (เดินทางประมาณ 2 ชม.)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และ สมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย

จากนั้นนำท่านชม ร้านยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพารา เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเฉิงตู เป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย แหล่งคอมมูนิตี้มอลล์อย่าง ไท่กู่ลี่ รวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดังเช่น Isetan และร้านค้ามากมาย อาทิ เช่น Zara, H&M, Uniqlo ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งเป็นการแสดงที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในเมืองจีน เป็นการแส ดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล ไม่มีการถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกได้รู้ “เคล็ดลับ เป็นความลับเฉพาะลูกหลานชาวเสฉวนเท่านั้น ห้ามสอนเคล็ดวิชานี้แก่ผู้อื่นอย่างเด็ดขาด โดยใช้ศิลปะพร้อมความสามารถอย่างสูงในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยวนาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นศิลปะการแสดงงิ้วของเสฉวน ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการเที่ยวเฉิงตู เพราะไม่ว่าใครๆ ที่ได้มาดูโชว์นี้ ก็ยังไม่สามารถจับผิดหรือรู้วิธีการเปลี่ยนหน้ากาก เป็นโชว์พิเศษที่มีแห่งเดียวเท่านั้น
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Hotel Chengdu Oriental Plaza (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 เฉิงตู – ซอยควานจ๋าย – สนามบินเฉิงตู – กรุงเทพฯ  (B/L/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ซอยควานจ๋าย (ซอยแคบ-กว้าง) ได้รับขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนติก เป็นแหล่งนัดพบของหนุ่มสาว ถนนคนเดินแห่งนี้แบ่งเป็น 2 สาย มีทั้งถนนกว้าง และถนนแคบให้ท่านได้หลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ของถนนโบราณแห่งนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานานนาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู
15:05 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619
17:20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ !

Additional Information

month

12-ธันวาคม