ทัวร์จีน┃เฉิงตู ซงผิงโกว ธารน้ำแข็งต๋ากู่ เขื่อนตูเจียนเยี่ยน 6วัน 5คืน CN007B

 ซงผิงโกว อุทยานสวรรค์ สัมผัสความงามทุกฤดู ความงามของน้ำใสสีสันต่างๆ ใสจนเห็นถึงพื้นน้ำ ตัดกับวิวธรรมชาติที่ปกคลุมไปด้วยภูเขาและต้นไม้ สวยไม่แพ้ “จิ่วไจ้โกว”

ธารน้ำแข็งต๋ากู่ ธารน้ำแข็งยุคใหม่ ยอดเขาสูงถึง 4,860 ม.ที่ตั้งของทะเลสาบน้ำใสดั่ง “จิ่วไจ้โกว”

เขื่อนชลประทานตูเจียนเยี่ยน ชมเขื่อนดินแห่งแรกของจีนและของโลก อายุกว่า 2,600 ปี ที่ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

 นย์อนุรักษ์หมีแพนด้า แหล่งกำเนิดสัญลักษณ์ประเทศจีน

 ช้อปปิ้งสองแบบ สองสไตส์! ซอยควานจ๋าย และถนนคนเดินชุนซีลู่

 โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โชว์ที่ดังที่สุดในจีน ต้นตำรับเสฉวน

 พักโรงแรม ระดับ 4 – 5 ดาว

 สุดยอด! เมนูอาหารสมุนไพรจีน เต็มอิ่มกับ สุกี้เห็ด

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู – เมืองเม่าเซี่ยน  (-/-/D)
07:00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10:15 น เหินฟ้าสู่เมืองเฉิงตูโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 618
14.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเซี่ยน เมืองระหว่างทางไป อุทยานแห่งชาติซงผิงโกว เพื่อความสะดวกในการเดินทางวันถัดไป (เดินทางประมาณ 3 ชม.)

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Maoxian Phoenix Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 เม่าเซี่ยน – อำเภอเฮยสุ่ย – ธารน้ำแข็งต๋ากู่ (รถประจำทางในอุทยาน + กระเช้าขึ้น-ลง) – กลับเมืองเม่าเซี่ยน  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ อำเภอเฮยสุ่ย เมืองอาป้า พื้นที่ใกล้กับเขตปกครองตนเองซีจ้าง (ธิเบต) ที่ตั้งของธารน้ำแข็งต๋ากู่ (เดินทางประมาณ 3 ชม.
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ธารน้ำแข็งต๋ากู่ ธารน้ำแข็งยุคใหม่ พื้นที่ศักดิสิทธิ์ของชาวธิเบต เป็นบ้านของพืชกว่า 1,000 สายพันธุ์ สัตว์ป่า 150 ชนิด เช่น ลิงเสฉวนสีทอง, แพะภูเขา, กระรอกบิน ฯลฯ นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาซึ่งมีหิมะตลอดทั้งปี สูงถึง 4,860 เมตร  โดยรถประจำทางในอุทยาน กับกระเช้า ชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูกที่เชื่อว่าเป็นสันหลังมังกรที่มีความงดงาม ยิ่งหน้าหนาว หิมะขาวโพลนปกคลุมไปทั่วภูเขาแห่งนี้ ระหว่างทางขึ้นเขา เป็นที่ตั้งของทะเลสาบและน้ำตกมากมาย รวมถึงในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นเส้นทางที่กองทัพแดงของท่านเหมา เจ๋อตุง ใช้เดินทัพผ่าน ให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศความหนาวของสถานที่มหัศจรรย์นี้

เดินทางกลับ เมืองเม่าเซี่ยน (เดินทางประมาณ 3 ชม.)

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Maoxian Phoenix Hotel (4*)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 เม่าเซี่ยน – หมู่บ้านโบราณชนเผ่าเชียง – อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองตูเจียงเยี่ยน (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เดินทางสู่ เขตอุทยานซงผิงโกว เขตปกครองตนเองอาป้า ดินแดนลึกลับเข้าใกล้เขตแดนของธิเบต (เดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
นำท่านสู่ อุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่) ทิวทัศน์แห่งใหม่ “ซงผิงโกว” ตั้งอยู่ในเขตแผ่นดินไหวเก่าทะเลสาบเตี๋ยซี ห่างจากอำเภอเม่าเสี้ยน 65 กิโลเมตร ภาคเหนือสู่จิ่วไจ้โกว 193 กิโลเมตร ทางใต้สู่เฉิงตู 250 กิโลเมตร ในอุทยานรวมความยิ่งใหญ่ ความงาม ความพิเศษ ความแปลก ความลี้ลับ อยู่ใน 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์ อุณหภูมิตลอดปีเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.5-23 องศา พืชโชนอบอุ่น โซนหนาวอุดมสมบูรณ์มีฉายาเป็นอาณาจักรแห่งยาสมุนไพร สัตว์ป่าในโซนถูกอนุรักษ์เป็นอย่างดี กลิ่นอายวัฒนธรรมเดิมของชาวเผ่าเชียง และสถาปัตยกรรมเข้มข้น เป็นทั้งแหล่งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมใหม่แห่งหนึ่ง ของ อำเภอเม่าเสี้ยน แห่งมณฑลเสฉวน ความงามของธรรมชาติไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว สามารถเรียกได้ว่าเป็นจิ่วจ้ายโกน้อย

**หมายเหตุ: ถ้าช่วงเวลาที่เดินทาง การเข้าชมได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหรือภัยธรรมชาติต่างๆ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน อยู่ห่างจากนครเฉิงตูประมาน 75 กิโลเมตร เมืองตูเจียงเยี่ยนมีชื่อเสียงมาจากการสร้างเขื่อนชลประทานที่ยิ่งใหญ่สมัยกว่า 2,600 ปีก่อน ถือว่าเป็นเขื่อนชลประทานดินเก่าแก่ที่สุดในโลก และยังใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน (เดินทางประมาณ 3.30 ชม.)

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Dujiangyan Yurui Hotel (4*)  หรือเทียบเท่า
เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (บ่อน้ำแร่รวม) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม โปรดเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วย
วันที่ 4 ตูเจียงเยี่ยน – เขื่อนตูเจียงเยี่ยน (ศาลเจ้าเอ้อหวังเมี่ยว) – วัดผู่เจ้า – กรุงเฉิงตู – ศูนย์สมุนไพรจีน  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม เขื่อนตูเจียงเยี่ยน ถือเป็นเขื่อนชลประทานดินต้นแบบอันเก่าแก่กว่า 2,600 ปี สร้างโดยเจ้าเมืองซื่อฉวน นามหลี่ปิง และลูกชาย เป็นชลประทานที่ยิ่งใหญ่ เก่าแก่และมีเทคโนโลยีที่หาที่เปรียบมิได้ ให้ท่านได้ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการจัดการกับ “น้ำ” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังดีที่สุดเมืองหนึ่งของจีน สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองจนกลายมาเป็น “แดนสวรรค์”

ถัดจากนั้น ขึ้นไปด้านเหนือของเขื่อน นำท่านเข้าชม ศาลเจ้าเอ้อหวังเมี่ยว หรือ วัดสองฮ่องเต้ เป็นวัดที่เก่าแก่ ตั้งอยู่บนเนินเขา หันหน้าเข้าหาแม่น้ำหมิงเจียง สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง หลี่ปิง และลูกชาย ที่ได้สร้างเขื่อนดินชลประทานนี้ขึ้นมา

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชม วัดผู่เจ้า เดิมชื่อวัดหญิ่งฮว๊า สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน ช่วงปลายราชวงศ์หมิงระหว่างสงครามได้เกิดไฟไหม้ จนในสมัยราชวงศ์ชิง ได้ใช้เวลาในการซ่อมแซมกว่า 205 ปี มีพระพุทธรูปศักดิสิทธิ์มากมาย เป็นวัดที่นักวิชาการใช้ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิถีชีวิต รวมไปถึงวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาในช่วงราชวงศ์ชิง วัดนี้มีชื่อเสียงมากในหมู่ดาราผู้กำกับดังๆ จากฮ่องกง, นักธุรกิจ และผู้นำผู้บริหาร อาทิ เฉินหลง มากราบไหว้เป็นประจำทุกปี เพราะวัดนี้ศักดิสิทธิ์ในด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ ความมีชื่อเสียง

นำทุกท่านเดินทางสู่ กรุงเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน (เดินทางประมาน 1.30 ชม.)

นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และ สมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Hotel Chengdu Oriental Plaza (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 เฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  (B/L/D
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ “ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า” นำท่านชมหมีแพนด้าพันธุ์ต่างๆ ทั้งแพนด้าแดง และแพนด้ายักษ์ เพลิดเพลินกับการชมความน่ารักน่าเอ็นดูของหมีแพนด้า ซึ่งเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน หมีแพนด้ามีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร ปัจจุบันรัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับนานาประเทศต่างๆนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และ สมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพาราหลาหลายรูปแบบ เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัยนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเฉิงตู เป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย แหล่งคอมมูนิตี้มอลล์อย่าง ไท่กู่ลี่ รวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดังเช่น Isetan และร้านค้ามากมาย อาทิ เช่น Zara, H&M, Uniqlo ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งเป็นการแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในเมืองจีนเป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล “เคล็ดลับ” เป็นความลับเฉพาะลูกหลานชาวเสฉวนเท่านั้น โดยใช้ศิลปะพร้อมความสามารถอย่างสูงในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยวนาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน ไม่ว่าใครๆที่ได้มาดูโชว์นี้ ก็ยังไม่สามารถจับผิดหรือรู้วิธีการเปลี่ยนหน้ากากนี้ได้
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Holiday Inn Hotel Chengdu Oriental Plaza (5*)  หรือเทียบเท่า 
วันที่ 6 เฉิงตู – ซอยควานจ๋าย – สนามบินเฉิงตู – กรุงเทพฯ  (B/L/-)   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ ซอยควานจ๋าย (ซอยแคบ-กว้าง) ได้รับขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนติก บ้านหลายหลังยังคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ อดีตเคยเป็นบ้านของนายทหาร ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นถนนคนเดินขายของที่ระลึก ของกิน โรงละคร พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ถนนแบ่งเป็น 2 สาย มีทั้งซอยกว้าง และซอยแคบ ให้ท่านได้หลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ของถนนโบราณแห่งนี้
กลางวัน ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลา นำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู
15.30 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619
17.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ