ทัวร์จีน┃เฉิงตู จิ่วไจ้โกว หวงหลง 6วัน 5คืน CN003B1

 จิ่วไจ้โกว อุทยานสวรรค์ สัมผัสความงามทุกฤดู ความงามของน้ำใสสีสันต่างๆ ใสจนเห็นถึงพื้นน้ำ ตัดกับวิวธรรมชาติที่ปกคลุมไปด้วยภูเขาและต้นไม้

 หวงหลง ธารน้ำขั้นบันได ที่เกิดจากการกัดกร่อนของหินปูนตามธรรมชาติ ที่สะท้อนแสงดูเหมือนราวกับเกร็ดมังกร

 โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โชว์ที่ดังที่สุดในจีน ต้นตำรับเสฉวน

โชว์ทิเบต โชว์ร่ายรำ และร้องเพลงในแบบชาวทิเบตแท้ๆ

ศาลเจ้าขงเบ้ง(สามก๊ก) โบราณสถานแห่งชาติที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงขุนนางอันยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์จีน

ถนนควานจ๋าย ถนนโบราณโรแมนติก แบ่งเป็นสองซอยแคบและกว้าง ชมบ้านแบบฉบับจีนโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ถึงปัจจุบัน

 พักโรงแรม ระดับ 4 – 5 ดาว

 สุดยอด! เมนูอาหารสมุนไพรจีน

เต็มอิ่มกับ สุกี้เห็ด

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
10 ต.ค. 6115 ต.ค. 6139,900฿Download PDF
20 ต.ค. 6125 ต.ค. 6139,900฿Download PDF
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู – ศาลเจ้าขงเบ้ง (สามก๊ก) – ถนนโบราณจิ๋นหลี่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  (-/ -/D)
07:00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10:15 น เหินฟ้าสู่เมืองเฉิงตูโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 618
14:25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านสู่ “ศาลเจ้าขงเบ้ง หรือศาลเจ้าสามก๊ก สร้างขึ้นในสมัยซีจิ้นปีค.ศ.395 เพื่อระลึกถึงมหาอุปราชของ จ๊กก๊กในสมัยสามก๊ก ด้านในมีตู้แสดงรูปปั้นขุนนาง ขุนศึก ของเล่าปี่หลายสิบนาย อาทิ ม้าเฉียว ม้าเจ๊ก เกียงกุย จูล่ง เป็นต้น รวมถึงเป็นที่ตั้งสุสานของเล่าปี่ และสวนท้อที่เล่าปี่ กวนอู และเตียวหุย สามพี่น้องสาบานกัน
จากนั้นนำท่านสู่ ถนนโบราณจิ๋นหลี่ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากคนทางบ้านเป็นที่ระลึก พร้อมชมบ้านเรือนรูปทรงโบราณในลักษณะต่างๆ รวมทั้งเลือกชมอาหารและสินค้าพื้นเมือง
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งเป็นการแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในเมืองจีนเป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล “เคล็ดลับ” เป็นความลับเฉพาะลูกหลานชาวเสฉวนเท่านั้น โดยใช้ศิลปะพร้อมความสามารถอย่างสูงในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยวนาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน ไม่ว่าใครๆที่ได้มาดูโชว์นี้ ก็ยังไม่สามารถจับผิดหรือรู้วิธีการเปลี่ยนหน้ากากนี้ได้
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Best Western Premier Jinyun Hotel Chengdu (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 เฉิงตู – ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี – ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน – เมืองจิ่วไจ้โกว  (B/L/D
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่วไจ้โกว เขตพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวน ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก เมื่อปีพ.ศ. 2535
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ระหว่างทางผ่านชม  ทะเลสาบเตี๋ยซี ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี พ.ศ. 2478 ซึ่งคราวนั้นได้กลืนสิ่ง ก่อสร้างและทุกสรรพชีวิตให้หายไปในพริบตา สีในทะเลสาบเป็นสีเขียวเทอร์คอยซ์ มีความยาวไปตามแอ่งหุบเขา เป็นภูมิภาพอันยิ่งใหญ่ตระการตา

นำท่านผ่านชม กำแพงเมืองโบราณซงพาน เป็นกำแพงโบราณของเมืองมีชื่อเดิมว่า “ซงโจว” ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของจีน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น และราชวงค์ถังเป็นต้นมา ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์และการค้าชายแดน จีนและทิเบต ให้ท่านได้ชมซุ้มประตูกำแพงเมืองโบราณที่สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ที่มีอายุกว่า 500 ปี

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Jiuzhaigou Embellish Int’l Hot Spring Hotel (5*) หรือเทียบเท่า

เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (บ่อน้ำแร่รวม) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม โปรดเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วย

วันที่ 3 อุทยานจิ่วไจ้โกว (เต็มวัน/รถประจำอุทยาน) – โชว์ทิเบต  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว (นั่งรถประจำอุทยาน) ประเทศจีนได้มีคำพังเพยกล่าวไว้ว่า “ไปหวงซานกลับมาไม่แลเขา ไปจิ่วไจ้โกวกลับมาไม่แลน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอหนานผิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ นำท่านสัมผัสกับความงาม ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคม ปีค.ศ.1992 อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว ประกอบด้วย ทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย หลายร้อยแห่ง และเป็นสถานที่เดียวที่ท่านจะได้เห็น “ปลาบินอยู่บนฟ้า และ นกว่ายอยู่ในน้ำ” นำท่านชมความงามของ กลุ่มทะเลสาบซู่เจิ้ง 19 ทะเลสาบน้อยใหญ่ที่ไหลหลั่นกันลงมาเป็นขั้นบันได, ทะเลสาบมังกรคู่ รวมไปถึง น้ำตกใหญ่นั่วยื่อหลั่ง ม่านน้ำตกแผ่กว้างไหลบ่าลงมา ราวกับม่านสำลี ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม และป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 
นำท่านสัมผัสความงามต่อ ทะเลสาบยาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในจิ่วไจ้โกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตร อยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงาม จากนั้นนำชม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ำสีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้ง ให้ท่านได้สนุกกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่

หมายเหตุ: การเข้าชมธรรมชาติได้มากน้อย ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดเรื่องเวลาของทางอุทยาน, น้ำในอุทยาน และสภาพอากาศที่ไม่สามารถกำหนดได้ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม โชว์ทิเบต การแสดงการฟ้อนรำของชนกลุ่มน้อยชาวจ้างจู๋ หรือ ชาวทิเบต และชาวเจียง ร่วมสนุกสนานกับการละเล่นและประเพณีต่างๆ แสดงถึงความเป็นมา และวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้ง
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Jiuzhaigou Embellish Int’l Hot Spring Hotel (5*) หรือเทียบเท่า

เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (บ่อน้ำแร่รวม) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม โปรดเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วย

วันที่ 4 จิ่วไจ้โกว – อุทยานหวงหลง พักเมืองเม่าเซี่ยน   (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง ตั้งอยู่ในอำเภอซงพานในเขตปกครองตนเองของชนเผ่าทิเบต อาป้า และเผ่าเชียง ทางตอนเหนือของมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ของจีนติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว  ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,340 ตารางกิโลเมตร บนความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000–5,588 เมตร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมความงดงามของสายน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ. 1992 ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งต้นกำเนิดตำนานแห่งมังกรเหลือง ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชนชาติจีนมาแต่ครั้งโบราณ ผนวกกับความมหัศจรรย์ของสภาพทางภูมิทัศน์ที่โดดเด่น ของสระน้ำใสสะอาดน้อยใหญ่ที่แวดล้อมด้วยขุนเขาหิมะและโตรกธาร ด้วยผลงานรังสรรค์จากธรรมชาติเป็นธารน้ำขนาดใหญ่ที่สวยงามราวกับเกร็ดมังกร ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า สระสวรรค์ในแดนดิน ให้ท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามตามอัธยาศัย*** หมายเหตุ การนั่งกระเช้าขึ้นสู่อุทยานหวงหลง จะขึ้นสู่จุดชมธารน้ำที่สวยที่สุด แต่ท่านต้องใช้เวลาในการเดินไปถึงจุดที่ชมความงาม จากกระเช้า ประมาณ 7 ก.ม. หรืออาจจะใช้เวลาเดินประมาน 3 ช.ม. ทางบริษัทฯ ขอแนะนำบางท่านที่ต้องการเดินขึ้น ท่านสามารถขึ้นถึงจุดที่ท่านต้องการเพื่อชมความงามได้ ถ้าท่านไหนต้องการนั่งกระเช้าขึ้น-ลงราคา 120 หยวน/ท่าน ***
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเซี่ยน เมืองระหว่างทางไปเฉิงตู เพื่อความสะดวกในการเดินทางวันถัดไป (เดินทางประมาณ 4 ชม.)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Maoxian Phoenix Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 เม่าเซี่ยน – กรุงเฉิงตู ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา ถนนคนเดินชุนซีลู่  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านเดินทางสู่ กรุงเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน (เดินทางประมาน 3 ชม.)นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และ สมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพาราหลาหลายรูปแบบ เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเฉิงตู เป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย แหล่งคอมมูนิตี้มอลล์อย่าง ไท่กู่ลี่ รวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดังเช่น Isetan และร้านค้ามากมาย อาทิ เช่น Zara, H&M, Uniqlo ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
วันที่ 6 เฉิงตูซอยควานจ๋ายสนามบินเฉิงตู – กรุงเทพฯ  (B/L/-)   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ ซอยควานจ๋าย (ซอยแคบ-กว้าง) ได้รับขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนติก บ้านหลายหลังยังคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ อดีตเคยเป็นบ้านของนายทหาร ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นถนนคนเดินขายของที่ระลึก ของกิน โรงละคร พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ถนนแบ่งเป็น 2 สาย มีทั้งซอยกว้าง และซอยแคบ ให้ท่านได้หลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ของถนนโบราณแห่งนี้
กลางวัน ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  สมควรแก่เวลา นำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู
15.30 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619
17.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Additional Information

month

10-ตุลาคม