ทัวร์จีน┃เฉิงตู ธารน้ำแข็งต๋ากู่ เขื่อนตู่เจียนเยี่ยน 5วัน 4คืน CN003G3

 ธารน้ำแข็งต๋ากู่ ธารน้ำแข็งยุคใหม่ ยอดเขาสูงถึง 4860 ม.ที่ตั้งของทะเลสาบน้ำใสดั่ง “จิ่วไจ้โกว”

 เขื่อนชลประทานตูเจียนเยี่ยน ชมเขื่อนดินแห่งแรกของจีนและของโลก อายุกว่า 2,600 ปี ที่ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าตูเจียนเยี่ยน ส่วนจัดแสดงทำให้ใกล้ชิดหมีแพนด้ามากยิ่งขึ้น

 โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โชว์ที่ดังที่สุดในจีน ต้นตำรับเสฉวน

 ถนนควานจ๋าย ถนนโบราณโรแมนติก แบ่งเป็นสองซอยแคบและกว้าง ชมบ้านแบบฉบับจีนโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ถึงปัจจุบัน

 ถนนคนเดินชุนซีลู่ ถนนคนเดินที่ใหญ่ และทันสมัยที่สุดในเมืองเฉิงตู เต็มไปด้วยร้านค้าช้อบปิ้งมากมาย

 พักโรงแรม ระดับ 4 – 5 ดาว

 อาหารทุกมื้อ มีการอัพเกรดทั้งราคา และคุณภาพ

 สุดยอด! อาหารตุ๋นยาจีน

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู – เมืองเม่าเซี่ยน  (-/-/D)
07:00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10:05 น เหินฟ้าสู่เมืองเฉิงตูโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 618
14:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเซี่ยน เมืองระหว่างทางไป อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว เพื่อความสะดวกในการเดินทางวันถัดไป (ประมาณ 3 ชั่วโมง)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Maoxian Phoenix Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 เม่าเซี่ยน – อำเภอเฮยสุ่ย – ธารน้ำแข็งต๋ากู่ (รถประจำทางในอุทยาน + กระเช้าขึ้น-ลง) – กลับเม่าเซี่ยน  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เดินทางสู่ อำเภอเฮยสุ่ย เมืองอาป้า พื้นที่ใกล้กับเขตปกครองตนเองซีจ้าง (ธิเบต) ที่ตั้งของธารน้ำแข็งต๋ากู่ (ประมาณ 3 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ ธารน้ำแข็งต๋ากู่ ธารน้ำแข็งยุคใหม่ พื้นที่ศักดิสิทธิ์ของชาวธิเบต เป็นบ้านของพืชกว่า 1,000 สายพันธุ์ สัตว์ป่า 150 ชนิด เช่น ลิงเสฉวนสีทอง, แพะภูเขา, กระรอกบิน ฯลฯ นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาซึ่งมีหิมะตลอดทั้งปี สูงถึง 4860 เมตร  โดยรถประจำทางในอุทยาน กับกระเช้า ชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูกที่เชื่อว่าเป็นสันหลังมังกรที่มีความงดงาม ยิ่งหน้าหนาว หิมะขาวโพลนปกคลุมไปทั่วภูเขาแห่งนี้ ระหว่างทางขึ้นเขา เป็นที่ตั้งของทะเลสาบและน้ำตกมากมาย รวมถึงในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นเส้นทางที่กองทัพแดงของท่านเหมา เจ๋อตุง ใช้เดินทัพผ่าน ให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศความหนาวของสถานที่มหัศจรรย์นี้
เดินทางกลับ เมืองเม่าเซี่ยน (ประมาณ 3 ชั่วโมง)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Maoxian Phoenix Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 เม่าเซี่ยน – เมืองตูเจียงเยี่ยน – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – เขื่อนตูเจียงเยี่ยน (ศาลเจ้าเอ้อหวังเมี่ยว) – วัดผู่เจ้า – พักโรงแรมแช่น้ำแร่  (B/L/D)         
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน อยู่ห่างจากนครเฉิงตูประมาน 75 กิโลเมตร เมืองตูเจียงเยี่ยนมีชื่อเสียงมาจากการสร้างเขื่อนชลประทานที่ยิ่งใหญ่สมัยกว่า 2,600 ปีก่อน ถือว่าเป็นเขื่อนชลประทานดินเก่าแก่ที่สุดในโลก และยังใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน (ประมาณ 2 ชั่วโมง)
นำท่านเข้าชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า เมืองตูเจียงเยี่ยน เปิดเมื่อต้นปีค.ศ. 2012 ทางเดินผ่านแมกไม้ เข้าไปประมาณ 700 เมตร จะเจอส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าติดๆกัน 7 จุด เป็นศูนย์อนุรักษ์ ที่เห็นหมีแพนด้าอย่างใกล้ชิดและนักท่องเที่ยวยังรู้จักน้อย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชม เขื่อนตูเจียงเยี่ยน ถือเป็นเขื่อนชลประทานดินต้นแบบอันเก่าแก่กว่า 2,600 ปี สร้างโดยเจ้าเมืองซื่อฉวน นามหลี่ปิง และลูกชาย เป็นชลประทานที่ยิ่งใหญ่ เก่าแก่และมีเทคโนโลยีที่หาที่เปรียบมิได้ ให้ท่านได้ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการจัดการกับ “น้ำ” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังดีที่สุดเมืองหนึ่งของจีน สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองจนกลายมาเป็น “แดนสวรรค์” ถัดจากนั้น ขึ้นไปด้านเหนือของเขื่อน นำท่านเข้าชม ศาลเจ้าเอ้อหวังเมี่ยว หรือ วัดสองเจ้าเมือง เป็นวัดที่เก่าแก่ ตั้งอยู่บนเนินเขา หันหน้าเข้าหาแม่น้ำหมิงเจียง สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง หลี่ปิง และลูกชาย ที่ได้สร้างเขื่อนดินชลประทานนี้ขึ้นมา

นำท่านเข้าชม วัดผู่เจ้า เดิมชื่อวัดหญิ่งฮว๊า สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน ช่วงปลายราชวงศ์หมิงระหว่างสงครามได้เกิดไฟไหม้ จนในสมัยราชวงศ์ชิง ได้ใช้เวลาในการซ่อมแซมกว่า 205 ปี มีพระพุทธรูปศักดิสิทธิ์มากมาย เป็นวัดที่นักวิชาการใช้ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิถีชีวิต รวมไปถึงวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาในช่วงราชวงศ์ชิง วัดนี้มีชื่อเสียงมากในหมู่ดาราผู้กำกับดังๆ จากฮ่องกง, นักธุรกิจ และผู้นำผู้บริหาร อาทิ เฉินหลง มากราบไหว้เป็นประจำทุกปี เพราะวัดนี้ศักดิสิทธิ์ในด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ ความมีชื่อเสียง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก The Qingyuan Hotel Qingcheng (4*) หรือเทียบเท่า

เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (บ่อน้ำแร่รวม) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม โปรดเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วย

วันที่ 4 ตูเจียงเยี่ยน – กรุงเฉิงตู – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา – วังแพะเขียว – ถนนคนเดินชุนซีลู่โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับยัง กรุงเฉิงตู (เดินทางประมาณ 1.30 ชม.)

นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และ สมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย

จากนั้นนำท่านชม ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพาราหลาหลายรูปแบบ เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว (Qingyang Palace) เป็นหนึ่งในวัดลัทธิเต๋าที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีน สร้างขึ้นในช่วงต้นราชวงศ์ถัง วัดนี้ได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่และซ่อมแซมหลายครั้ง อาคารที่มีอยู่ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในช่วงของราชวงศ์ชิง อีกทั้งยังได้รับการยกย่องเป็นสถานที่ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญมากในเฉิงตู ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมตำหนักลัทธิเต๋าแบบต่างๆ และไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมไปถึงชื่นชมกับลานสวนภูมิทัศน์ที่งดงาม แต่ที่เป็นจุดไฮไลต์สำคัญคือ หน้าทางเข้าตำหนักซานเซิน ซึ่งมีแพะทองเหลือง 2 ตัวตั้งตระหง่านเด่นอยู่ อวัยวะต่างๆของแพะตัวนี้ จะมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ 12 ราศี กล่าวคือ หน้าเป็นม้า ตาเป็นไก่ หูเป็นหนู จมูกเป็นวัว ปากเป็นกระต่าย คอเป็นลิง ท้องเป็นหมา ก้นเป็นหมู เขาเป็นมังกร กีบเล็บเป็นเสือ หางเป็นงู และหนวดเป็นแพะ ในที่นี้คนจีนมีเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบายอวัยวะส่วนใดของร่างกาย ให้นำมือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะแล้วอาการป่วยจะดีขึ้น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ที่มีชื่อเสียงของเฉิงตู เป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดังเช่น Isetan และร้านค้ามากมาย อาทิ Zara, H&M, Uniqlo อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งเป็นการแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในเมืองจีนเป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล “เคล็ดลับ” เป็นความลับเฉพาะลูกหลานชาวเสฉวนเท่านั้น โดยใช้ศิลปะพร้อมความสามารถอย่างสูงในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยวนาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน ไม่ว่าใครๆที่ได้มาดูโชว์นี้ ก็ยังไม่สามารถจับผิดหรือรู้วิธีการเปลี่ยนหน้ากากนี้ได้
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Hotel Chengdu Oriental Plaza (5*)
วันที่ 5 เฉิงตู – ซอยควานจ๋าย – สนามบินเฉิงตู – กรุงเทพฯ  (B/L/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  นำท่านเดินทางสู่ ถนนควานจ๋าย หรือซอยแคบ-กว้าง ได้รับขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนติก บ้านหลายหลังยังคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ อดีตเคยเป็นบ้านของนายทหาร ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นถนนคนเดินขายของที่ระลึก ของกิน โรงละคร พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ถนนแบ่งเป็น 2 สาย มีทั้งซอยกว้าง และซอยแคบ ให้ท่านได้หลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ของถนนโบราณแห่งนี้
กลางวัน ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลา นำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู
15.05 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619
17.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ