ทัวร์จีน┃ฉางซา สะพานแก้ว จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง 6วัน 5คืน CN002A

 แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ªเทียนจื่อซาน ความงดงามของภูเขาลอยฟ้า “อวตาร

  เขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้ายาวที่สุดในโลกถึง 7.5 กิโลเมตร สัมผัสความงามของภูเขาสูงแปลกตา และระเบียงลอยเมฆ

 เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองสมัยราชวงศ์หมิง ล่องเรือชมความงามบ้านเรือนโบราณและประเพณีวิถีชีวิต สองฝั่งแม่น้ำถั๊วเจียง

 โชว์จิ้งจอกขาว โชว์ตามตำนานพื้นบ้านด้วยฉากและแสงสี สุดอลังการ โดย ผู้กำกับชื่อดัง จางอี้โหมว

 ช้อปปิ้งสองสไตส์! ถนนคนเดินหวงซิงลู่ สยามสแควร์แห่งฉางซา และเมืองโบราณจำลองเถาฮวาหยวน

 พักโรงแรม ระดับ  5 ดาว

 จัดเต็ม! ซีฟู้ด+ไวน์แดง, พระกระโดดกำแพง ,เป๋าฮื้ออบหมูแดง, ปิ้งย่างเกาหลี และอาหารกวางตุ้ง

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฉางซา  (-/-/-)   
13:00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ฝั่งขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
16:05 น เหินฟ้าสู่ฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 616
20.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติหวงฮวา เมืองฉางซา
นำท่านผ่านพิธีการศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง
ถึงเมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของมณฑลหูหนานอีกด้วย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Xiandai Gloria Grand Hotel Changsha (5*)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ฉางซา – เมืองริมแม่น้ำโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถั๊วเจียง – ชมบ้านเกิดท่านเสิ่น ฉง เหวินสะพานไม้โบราณหง – อิสระให้ท่านได้เดินชมวิวเมืองโบราณเฟิ่งหวง   (B/L/D)   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ เมืองริมแม่น้ำโบราณเฟิ่งหวง (ใช้เวลาประมาณ 5.30 ชั่วโมง) บ้านไม้และบ้านหินโบราณ มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ทอดยาวตลอด 2 ฝั่ง ของแม่น้ำถั๊วเจียง สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของโบราณสถาน โบราณวัตถุอันล้ำค่า รวมไปถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ตกทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งคือ
กำแพงเมืองโบราณ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทอดยาวริมแม่น้ำ เพื่อปกป้องเมืองที่สวยงามนี้ จากศัตรูที่มาทางน้ำ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำถั๊วเจียง เรือไม้ทรงยาว เหมือนโบราณทุกประการ พายเรือโดยการใช้ไม้ไผ่ยาวดันไปกับพื้นน้ำ โดยชาวบ้านท้องถิ่น ให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศ 2 ฟากฝั่งของเมืองโบราณที่สวยงามดังภาพวาด
พาท่านเข้าชม บ้านกวีชื่อดังของประเทศจีน เสิ่น ฉง เหวิน” ท่านเป็นนักประพันธ์ กวีเอก นักประวัติศาสตร์ ที่คนจีนทั้งประเทศเคารพนับถือ
ชม สะพานไม้โบราณหง หรือ สะพานสายรุ้ง ลักษณะมีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีสอิสระให้ท่านได้เดินชมวิวเมืองโบราณเฟิ่งหวง ที่แสนงดงาม
คำแนะนำ – จุดเด่นของเมืองโบราณเฟิ่งหวง

  1. บ้านสไตล์โบราณ กำแพงเมืองสมัยราชวงศ์หมิง แม่น้ำคู่เมือง สะพานที่เชื่อม 2 ฝั่งเข้าด้วยกัน รวมไปถึงถนนคนเดินโบราณ นับว่าเป็นวิวที่สวยงามยิ่งนัก เหมาะแก่การเก็บภาพประทับใจ สักครั้งในชีวิต
  1. ถนนคนเดิน-แหล่งช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก แต่ละฝั่งมีความยาวเกือบ 2 กิโลเมตร
  2. เดินชมเมืองและช้อปปิ้ง ตอนกลางคืน จุดนี้เป็นไฮไลต์มาก อยากให้ท่านได้ลองเดิน ลองชม เพราะตอนกลางคืน ร้านค้าแต่ละร้าน จะเปิดไฟสว่างสไว เต็ม 2 ฝั่งของแม่น้ำถั๊วเจียง เป็นไฮไลต์ที่นักท่องเที่ยวทุกท่านที่มา อยากจะสัมผัสเมืองนี้ในยามค่ำคืน จุดนี้จึงเป็นเหตุผลที่ทางเราได้เลือกโรงแรม เพื่อให้ทุกท่านมีเวลาเต็มที่กับการเดินชมวิวเมืองนี้
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sunshine Jisou Hotel Fenghuang (5*)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ฉางซา – เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน/ระเบียงลอยเมฆ/ถ้ำประตูสวรรค์) – โชว์จิ้งจอกขาว  (B/L/D) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย (เดินทางโดยรถบัส ใช้เวลาประมาน 3.30 ชั่วโมง) เมืองอันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวนที่มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 1992 จากองค์การ UNESCO (เดินทางประมาณ 4.30 ชม.)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านขึ้นชมความงามของภูเขานับร้อย นับพันยอด ณ เทือกเขาเทียนเหมินซาน โดย ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าเป็นกระเช้าโดยสารบนภูเขายาวที่สุดในโลก (7.5 ก.ม.) และสร้างสูงจากพื้นดินถึง 1,279 เมตร
นำท่านเดินตามทางริมหน้าผา กับวิวของยอดเขาทรงแปลกตา ตัดกับหิมะ และหมอกที่สวยงาม วิวแต่ละมุมทำให้เห็นถึงภาพอันมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
หลังจากนั้นพาท่านสู่ ระเบียงลอยเมฆ ที่มีความยาวประมาณ 800 เมตร โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสความงามเหนือเมฆที่ล่องลอยอยู่บนอากาศ ที่มีทัศนียภาพงดงามยิ่งใหญ่
นำท่านสู่ ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน (การขึ้นชมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอำนวย) เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ไม่ใช่ฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นที่วัดฝีมือชั้นเยี่ยมของนักบินในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี้ ลงจากภูเขาโดยบันไดเลื่อน 7 ขั้น
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายสีจูนเฟิง ของท่านหลี่ จวิน เซิง เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในประเทศจีน วาดภาพศิลปะ โดยใช้ทรายและวัสดุจากธรรมชาติในการสร้างสรรค์ภาพศิลปะ จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ชมสรรพคุณของยาจีนที่ขึ้นชื่อทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะบัวหิมะ สามารถใช้ทาผิวหนังเมื่อถูกน้ำร้อนลวก หรือ อาการผื่น คัน จากการถูกแมลง กัด ต่อย ได้
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหาร ชมโชว์จิ้งจอกขาว สุดอลังการ ของผู้กำกับชื่อดัง “จางอี้โหมว” จัดท่ามกลางภูเขาเทียนเหมินซาน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของมนุษย์และจิ้งจอกขาว ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคจนได้ครองรักกันในที่สุด พร้อมชมฉากธรรมชาติอันน่าตื่นตาตื่นใจ และรับเสียงร้องอันไพเราะของเหล่านักแสดง กว่า 300 ชีวิต
หมายเหตุ : การเข้าชมสถานที่นี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ ถ้าไม่สามารถเข้าชมได้ ทางเราจะเปลี่ยนให้ไปเที่ยวที่อื่น และถ้ากระเช้าหรือบันไดเลื่อน อย่างใดอย่างหนึ่งปิด เราจะขึ้น-ลงภูเขา ด้วยวิธีเดียวกัน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Blue Bay Hotel Zhangjiajie (5*)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 จางเจียเจี้ย – ภูเขาอวตาร เทียนจื่อซาน (กระเช้า+ลิฟต์แก้ว/สะพานอันดับหนึ่งแห่งใต้หล้า) – ร้านหยก – แกรนด์แคนย่อนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก  (B/L/D) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เขต “หยวนเจียเจี้ย” ในอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย สู่เทือกเขาเทียนจื่อซาน หรือภูเขาเจ้าฟ้า นำท่านขึ้นสู่ยอดภูเขาด้านบนด้วย กระเช้า ด้านบนมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามตระการตา อาทิ เขาพู่กันจักรพรรดิ และเขานางฟ้าโปรยดอกไม้ ฯลฯ ครั้งหนึ่งภาพยนตร์ชื่อดังจากฮอลลีวูด เรื่อง อวตาร (Avatar) ได้ใช้สถานที่และรูปร่างของภูเขา และยอดเขาเหล่านี้ เป็นต้นแบบในการสร้างเอฟเฟคภูเขาลอยฟ้า ที่เห็นกันในภาพยนตร์ตลอดทั้งเรื่อง ต่อด้วยชมความมหัศจรรย์ของ สะพานอันดับหนึ่งแห่งใต้หล้า ซึ่งเป็นลักษณะของทางเดินเชื่อมภูเขาขนาดยักษ์สองลูกเข้าด้วยกัน โดยเกิดจากการรังสรรค์ขึ้นตามธรรมชาติ ขาลงจากภูเขาด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วบนหน้าผาแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเลือกซื้อหยกชั้นดี จาก ร้านหยก สำหรับชาวจีนแล้วนั้น หยก ถือเป็นอัญมณีที่มีค่ามหาศาลไม่แพ้เพชร หรือ ทองคำ ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย

นำท่านสู่ แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน          เมืองจางเจียเจี้ย สามารถรองรับคนได้มากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่งนี้มีความยาว 430 เมตร กว้าง 6       เมตร สูง 300 เมตร เชื่อมสองหน้าผา ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง ชมความงาม        ของธรรมชาติสถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปีค.ศ. 1992 จากองค์การ UNESCO หลังจากนั้นนำท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผา ถือเป็นการทำลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด เนื่องจากอันเดิม อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกา สูงสูงเพียงแค่ 718 ฟุต

หมายเหตุ : การเข้าชมสถานที่ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ ทางเราจะเปลี่ยนให้ไปเที่ยวที่อื่นแทน

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Blue Bay Hotel Zhangjiajie (5*)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 จางเจียเจี้ย – ภาพเขียนสิบลี้ (นั่งรถราง) – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายสีจูนเฟิง – ศูนย์สมุนไพรจีน – เมืองฉางเต๋อ – เมืองโบราณจำลองเถาฮวาหยวน  (B/L/D)   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมความงามของ ภาพเขียนสิบลี้ (นั่งรถรางไฟฟ้า) เป็นเขตช่องแคบที่มีทัศนียภาพที่งดงามแห่งหนึ่ง มียอดเขาแปลกพิสดาร อาทิ เขาสามพี่น้อง และหินยักษ์ ที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆ มากกว่า 200 นำท่านสู่ ร้านผ้าไหม ซึ่งผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมอย่างมาก ให้ท่านได้เลือกชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใยไหม คุณภาพดี
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายสีจูนเฟิง ของท่านหลี่ จวิน เซิง เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในประเทศจีน วาดภาพศิลปะ โดยใช้ทรายและวัสดุจากธรรมชาติ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และ สมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองฉางเต๋อ (常德) เป็นเมืองที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง จางเจียเจี้ย กับ ฉางซา ปัจจุบัน รัฐบาลของมณฑลหูหนาน วางแผนพัฒนาเมืองนี้ ให้เป็นเมืองใหม่ และเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน (เดินทางประมาณ 3 ชม.)

นำท่านสัมผัส เมืองโบราณจำลองเถาฮวาหยวน (桃花源古镇) ด้วยการลงทุนรวม 5 พันล้านหยวน เมืองโบราณขนาดใหญ่ มีพื้นที่รวม 700,000 ตรม. บางส่วนเป็นพื้นที่ทะเลสาบ  เมืองนี้ยังถูกกำหนดให้เป็นอุทยานวัฒนธรรม รวมไปถึงอาหารท้องถิ่น, ที่พักและความบันเทิง หมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงโด่งดัง มาจากผลงานชิ้นเอกของท่าน เถาหยวนหมิง บทกวีเรื่อง “ดินแดนพีชบุปผา” “桃花源记”

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Zeyun Hotel Changde (5*)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 ฉางเต๋อ – สวนดอกไม้นานาพรรณ – เดินทางกลับเมืองฉางซา – ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา – กรุงเทพฯ  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านชมและถ่ายรูป สวนดอกไม้นานาพรรณ ยามเช้าสูดอากาศบริสุทธิ์ที่อบอวลจากดอกไม้และธรรมชาติโดยรอบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสวรรค์สำหรับช่างภาพ ครอบครัว คู่รักและผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ ที่มาพักผ่อนรวมทั้งถ่ายภาพสวยๆของที่นี่ ที่ดอกไม้จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

กลางวัน ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ คล้ายกับสยามสแควร์บ้านเรา เป็นศูนย์รวมของการช้อปปิ้ง เมืองฉางซา แหล่งรวมสินค้าตั้งแต่ราคาประหยัดจนถึงแบบมียี่ห้อมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม บนความยาวกว่า 1,218 เมตร ตลอดความยาวสองฟากฝั่งของถนนแห่งนี้
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหวงฮวา เมืองฉางซา
21.20 น. เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสารการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 617
23.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ