ทัวร์พม่า┃BLESSING MYANMAR 3 DAYS MM12BS3D

 สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ที่ศักดิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่า

 สักการะ พระเกศาธาตุ บนยอดเขาสูงที่ พระธาตุอินทร์แขวน

 พระเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระธาตุที่สูงที่สุดของพม่า 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุด

 สักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ

 พระราชวังบุเรงนอง ที่ยิ่งใหญ่แห่งเมือง หงสาวดี

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระพุทธรูปไจ้ปุ่น – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระราชวังบุเรงนองคินปุนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน 
06.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 สายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ (WE) เคาท์เตอร์ D เจ้าหน้าที่ S.B.A.MYANMAR คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
09.35 น. เหินฟ้าสู่กรุงย่างกุ้ง โดย สายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE 301
10.30 น. ถึง สนามบินมิงกาลาดง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี หงสาวดีตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำพะโค เป็นเมืองหลวงของชาวมอญมาก่อนในอดีตซึ่งสัญลักษณ์ของเมืองนี้คือ หงส์ คู่ ตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาบริเวณหงสาวดีเมื่อก่อนยังเป็นเพียงเกาะเล็กๆในอ่าวเมาตะมะ เล็กมากจน หงส์สามารถยืนได้เพียงตัวเดียว ทำให้หงส์ตัวเมียต้องยืนอยู่บนหลังตัวผู้ พอเห็นเช่นนั้นจึงทำนายว่าพื้นที่บริเวณนี้จะเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุด

จากนั้นนำท่าเข้านมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ.2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดม สัมมาสมพุทธเจ้า (ทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้า ในอดีต 3 พระองค์คือ 1.พระพุทธเจ้า โกนาคมโน (ทิศใต้) 2.พระพุทธเจ้า กกุสันโธ (ทิศตะวันออก) 3.พระพุทธเจ้า มหากัสสะปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดย 4 สาวพี่น้อง ที่อุทิศตน ให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตน ไม่ข้องแวะ กับบุรุษเพศ  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้านมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและยังเป็นพระนอนที่สวยที่สุดของพม่าอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง  บริเวณ ท้องพระโรง และตำหนักพระนางสุพรรณกัลยา เริ่มขุดพบและปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 ปัจจุบันยังขุดไม่แล้วเสร็จ แต่ก็สามารถเห็นได้ว่าพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด

กลางวัน   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ คินปุนแคมป์ เชิงเขาไจ้ทิโย ถึง คินปุ่นแคมป์ หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถโดยสารท้องถิ่น เพื่อขึ้นไปบนเขาไจ้ทิโยให้ท่านได้สัมผัสทัศนียภาพสองข้างทางตลอดการเดินทาง เดินทางจนถึงจุดพัก เปลี่ยนเป็นเสลี่ยง เดินทางต่อจนถึงพระธาตุอินทร์แขวน ที่ตั้งอยู่บนก้อนศิลาขนาดใหญ่ปิดทองทั้งองค์ พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดอีกด้วย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก KYAITHIYO HOTEL โรงแรมแห่งนี้อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเชิญท่านตามอัธยาศัย ท่านสามารถขึ้นไปนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณที่ยื่นสู่พระเจดีย์ ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลม เบาะนั่งไปด้วยเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมากเนื่องจากที่นี่สภาพอากาศจะมีลมพัดค่อนข้างแรง                     
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ – ย่างกุ้ง – สก๊อตมาร์เก็ตเจดีย์โบตาทาวน์ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – ย่างกุ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี หงสาวดีตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำพะโค เป็นเมืองหลวงของชาวมอญมาก่อนในอดีตซึ่งสัญลักษณ์ของเมืองนี้คือ หงส์ คู่ ตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาบริเวณหงสาวดีเมื่อก่อนยังเป็นเพียงเกาะเล็กๆในอ่าวเมาตะมะ เล็กมากจน หงส์สามารถยืนได้เพียงตัวเดียว ทำให้หงส์ตัวเมียต้องยืนอยู่บนหลังตัวผู้ พอเห็นเช่นนั้นจึงทำนายว่าพื้นที่บริเวณนี้จะเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดนำท่านร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดไจ้คะวาย ซึ่งเป็นวัดสำคัญมีพระสงฆ์ จำพรรษากว่า 500 รูป อีกทั้งวัดนี้ยัง เป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกด้วย (หมายเหตุ: ท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้ หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจัยได้เช่นกัน)  จากนั้นนำท่านเข้าสักการะ พระเจดีย์ ชเวมอร์ดอร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ พระธาตุมุเตา พระธาตุมุเตาเป็นพระธาตุที่สูงที่สุดของพม่าซึ่งมีความสูงถึง 114 เมตร ซึ่งเป็นต้นเหตุของชื่อพระธาตุมุเตา เพราะพระธาตุมุเตาสูงจนต้องแหงนหน้าจนเมื่อยคอ ถึงจะมองเห็นยอดพระธาตุ จึงเป็นเหตุให้แสงแดดที่แรงกล้าเผาจมูกจนแสบร้อน ซึ่งคำว่า จมูกร้อนในภาษามอญเรียกว่า “มุเตา” และยังเป็น1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดในพม่าอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ย่างกุ้ง เมืองแห่งการทำบุญไหว้พระขอพรให้สมหวังดั่งใจ นอกจากเป็นอดีตเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของพม่าแล้วยังครองตำแหน่งศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ “สก๊อตมาร์เก็ต” ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า รวบรวมความหลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี งานไม้สัก ไม้หอมแกะสลัก งาช้างแกะสลัก และ ผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญี่ปุ่น ภาพเขียนสีน้ำ และสีน้ำมันอันงดงาม จากนั้นนำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า มีความแตกต่างจากเจดีย์ทั่วไป คือ ออก แบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่ง สามารถเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ไว้ในผอบทองคำสำหรับกราบไหว้บูชา  ให้ท่านขอพร เทพทันใจและเทพกระซิบ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวมอญและพม่านิยมกราบไหว้บูชา ด้วยเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะได้สมปรารถนาทันใจ  จากนั้นเดินทางเข้าสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นโบราณสถานของโลกซึ่งมีอายุมากกว่า 2,500 ปี พระมหาเจดีย์แห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 100 เมตร ภายในประดิษฐานพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า ด้านนอกนั้นหุ้มแผ่นทองเอาไว้มากกว่า 8,600 แผ่น บนยอดสุดของเจดีย์ประดับด้วย เพชร พลอย ทับทิม บุษราคัม และไพลิน อีกกว่า8,000 เม็ดซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้ นมัสการ ณ จุด อธิฐานศักดิ์สิทธิ์ พร้อมใบไม้ที่มีความหมายถึง “ชัยชนะและความสำเร็จ”
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก TAW WIN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – กรุงเทพฯ        
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ
12.20 น. เดินทางจาก ย่างกุ้ง สู่กรุงเทพโดย สายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE 302
13.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ