ทัวร์จีน┃ปักกิ่ง 5วัน 4คืน CN001

กำแพงเมืองจีน 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสประชาชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พระราชวังต้องห้าม ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในโลก

พระราชวังฤดูร้อน อันสวยงามตระการตา ตามเส้นทางของซูสีไทเฮา

หอฟ้าเทียนถาน สถานที่บวงสรวงเทวดาฟ้าดินอันศักดิ์สิทธิ์

โชว์กายกรรมกังฟู อันอ่อนช้อยผนวกกับความแข็งแกร่ง

ถนนหวังฝูจิ่ง ถนนคนเดินไฮไลท์สำคัญของปักกิ่ง

ตลาดรัสเซีย สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย

โฮ่วไห่หูท่ง ชมบ้านเรือนโบราณแบบจีนแท้ๆที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี

โรงแรม ระดับ 5 ดาว มาตรฐานสากล!

สุดยอด! เป็ดปักกิ่งต้นตำรับ และ สุกี้หม้อไฟ

 ลิ้มรส! อาหารแต่ละมื้อที่คัดสรรมาอย่างปราณีต

วันแรก กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ถนนเฉียนเหมิน
07:00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ ของ S.B.A. CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10:10 น. เหินฟ้าสู่กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 614
15:50 น. เดินทางถึงสนามบินปักกิ่ง Terminal 3 นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน
เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง ถนนเฉียนเหมิน โดยจำลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝั่งถนน มีทั้งภัตตาคาร ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าของที่ระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง รวมถึงร้านค้าสมัยใหม่
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Metropark Hotel Beijing (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน -โชว์กายกรรมกังฟู 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว่า 275 ไร่ เป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอที่ระลึกประธานเหมาเจอตุง นำท่านเดินผ่านประตูเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของแผ่นดินจีนสู่ พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ ซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในอดีตเคยเป็นสถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และ ราชวงศ์ชิง ประกอบด้วยห้องต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ หอฟ้าเทียนถาน (วิหารบวงสรวงสวรรค์) เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1420 ใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพแห่งฟ้าของจักรพรรดิในสมัยโบราณเพื่อคุ้มครองชาวจีนให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร อีกทั้งปักกิ่งใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวของเมืองปักกิ่งอีกด้วยาร
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชม โชว์กายกรรมกังฟู ที่มีชื่อเสียงและโด่งดังที่สุดในปักกิ่ง พบกับความอลังการสวยงามประกอบกับ ความแข็งแกร่งและความอ่อนช้อยของร่างกาย ในศิลปะแบบจีนแท้ๆที่ท่านจะต้องตะลึง
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Metropark Hotel Beijing (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – ร้านยางพารา – ทะเลสาบเป๋ยไห่ – โฮ่วไห่หูท่ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงคนชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงฉางหลาง (เป็นระเบียงที่ยาวที่สุดในโลก) ชมเรือหินอ่อน 2 ชั้น มีความยาว 36 เมตร ที่พระนางซูสีไทเฮาโปรดให้จัดสร้างขึ้น
รานยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพารา เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเป๋ยไห่ เป็นราชนิเวศน์ที่ถูกรักษาไว้ได้ดีที่สุดในโลก สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1166 เคยถูกใช้เป็นสถานที่ว่าราชการ พักผ่อนของกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ตั้งแต่ราชวงศ์ เหลียว, จิ้น, หยวน (มองโกล), หมิง และชิง สวนเป๋ยไห่มีเนื้อที่รวม 71 เฮคต้า ส่วนที่เป็นน้ำนั้น มากกว่าส่วนที่เป็นพื้นดิน ภายในสวนมี  วัดเจดีย์ขาว ตามแบบวัดลามะของทิเบตที่สร้างในสมัยต้นราชวงศ์ชิง
นำท่านสู่ โฮ่วไห่หูท่ง เป็นที่อยู่อาศัยของชาวปักกิ่งในแบบบ้านเรือนจีนโบราณตั้งเรียงรายอยู่ ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดมาเดินเล่นชมบรรยากาศยามค่ำคืน ซึ่งมีร้านค้าทันสมัยมากมาย ทั้งสตาบัคส์ ร้านอาหารนานาชาติ ผับ บาร์เบียร์ คาเฟ่สไตล์ฝรั่ง ที่ตกแต่งให้ดูดีในบ้านหลังเก่า อิสระให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟ)
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Metropark Hotel Beijing (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ร้านหยก – กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) –ศูนย์สมุนไพรจีน-ตลาดรัสเซีย – ถนนหวังฝูจิ่ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเลือกซื้อ หยก ชั้นดี จากร้านค้าหยก สำหรับชาวจีนแล้วนั้น หยก ถือเป็นอัญมณีที่มีค่ามหาศาลไม่แพ้ เพชร หรือ ทองคำ ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และเป็นกำแพงที่ยาวที่สุดในโลก  ยาวประมาณ13,000 ลี้ (6,500 กิโลเมตร) สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล ด้วยฝีมือแรงงานนับล้าน พาดผ่าน 7 มณฑลของจีน โดยจักรพรรดิฉินซีผู้ที่ปราบ 6 รัฐสำเร็จและรวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และ สมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย
เดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย (ตลาดสินค้าก็อปปี้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในปักกิ่ง) อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลายชนิด อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้า ของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย
 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง)
นำท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง ถนนเส้นนี้เป็นไฮไลท์หนึ่งของปักกิ่ง มีร้านค้าที่ทันสมัยอยู่ท่ามกลางตึกเก่าๆ มีของกินพื้นเมืองมากมาย รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ที่นี่เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัย จนมีคำกล่าวกันว่า “ไปปักกิ่ง ต้องไปเดินถนนหวังฝูจิ่ง
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Metropark Hotel Beijing (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5  วัดลามะ – ร้านผีเซี๊ยะ – สนามบินนานาชาติปักกิ่ง – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม วัดลามะ “พระราชวังหย่งเหอกง” ถือเป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดในกรุงปักกิ่ง ในอดีตเคยเป็นที่ประทับขององค์ชายหย่งเจิ้งมาก่อนตั้งแต่ปี 1694 และเป็นที่ประสูติของจักรพรรดิเฉียนหลง ต่อมาเมื่อองค์ชายหย่งเจิ้งขึ้นครองราชย์เป็นฮ่องเต้จึงยกตำหนักนี้ให้เป็นสมบัติของสงฆ์ในปี 1744 จนกลายเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายหมวกเหลืองในกรุงปักกิ่ง นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปไม้จันทร์แกะสลัก ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งได้แกะสลักจากต้นไม้จันทร์เพียงต้นเดียว มีความสูงถึง 27 เมตร
นำท่านชม ร้านผีเซี๊ยะ ลูกมังกรตัวที่ 9 เครื่องรางนำโชคค้าขาย ซึ่งให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากแก่ตัวท่าเองเพราะเชื่อว่าหากใครมีผีเซี๊ยะไว้ในครอบครองจะมีแต่ความร่ำรวยเงินทอง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลา นำท่านสู่ สนามบินเมืองปักกิ่ง
17:05 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 615
21:15 น. ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ