ทัวร์จีน┃ปักกิ่ง จี้เสี้ยน ฉินหวงเต่า ด่านซานไห่กวน กำแพงเมืองจีนสุดตะวันออก 5วัน 4คืน CN001SHG

 กำแพงเมืองจีน 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุดอลังการ! กำแพงเมืองจีน(ด่านซานไห่กวน) จุดเริ่มต้นกำแพงเมืองจีนฝั่งตะวันออก และเป็นด่านเดียวที่ติดทะเล

 หอฟ้าเทียนถาน สถานที่บวงสรวงเทวดาฟ้าดินอันศักดิ์สิทธิ์

 พระราชวังต้องห้ามกู้กง ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในโลก

 จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสประชาชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 วัดตู๋เล่อซื่อ วัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หลิว

 นมัสการเจ้าแม่กวนอิม องค์ดินเหนียววาดสี สูง 23 เมตร

 สุสานราชวงศ์ชิง(ฝั่งตะวันออก) สถานที่ฝังพระศพของฮ่องเต้ราชวงศ์ชิงถึง 5 พระองค์

 พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน สวยงามตระการตา

โรงแรม ระดับ 5 ดาว มาตรฐานสากล!

 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
22 ธ.ค. 6126 ธ.ค. 6141,900฿Download PDF
29 ธ.ค. 612 ม.ค. 6241,900฿Download PDF
23 ม.ค. 6227 ม.ค. 6241,900฿Download PDF
15 ก.พ. 6219 ก.พ. 6242,900฿Download PDF
23 ก.พ. 6227 ก.พ. 6241,900฿Download PDF
6 มี.ค. 6210 มี.ค. 6241,900฿Download PDF
20 มี.ค. 6224 มี.ค. 6241,900฿Download PDF
วันแรก กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง– เมืองจี้เสี้ยน  
07:00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ ของ S.B.A. CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10:10 น. เหินฟ้าสู่กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 614
15:50 น. เดินทางถึงสนามบินปักกิ่ง Terminal 3 นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน
หลังจากนั้นเดินทางไป อำเภอจี้เสี้ยน เมืองเทียนจิน (蓟县, 天津) เป็นอำเภอที่มีทัศนียภาพทางธรรมชาติอันงดงามและอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์จำนวนมาก รวมถึงส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองจีน ด่านหวงย๋ากวน (黄崖关) (เดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Old Street Car Hotel Jixian (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 จี้เสี้ยน – วัดตู๋เล่อซื่อ (นมัสการเจ้าแม่กวนอิม องค์ดินเหนียววาดสี) – เมืองจุนฮั่ว – สุสานราชวงศ์ชิง – (ตะวันออก) – เมืองฉินหวงเต่า
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ วัดตู๋เล่อซื่อ เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หลิว มีอายุประมาณ 1,040 ปีมาแล้ว เป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าอย่างสูง จึงได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งสถานที่โบราณที่ควรอนุรักษ์ไว้ และนมัสการเจ้าแม่กวนอิม องค์ดินเหนียววาดสี องค์สูง 23 เมตร
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ท่านเดินทางสู่ เมืองจุนฮั่ว เมืองเล็กๆ ที่มีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์แทรกอยู่ (เดินทางประมาณ 1 ชม.)

นำท่านเดินทางสู่ สุสานราชวงศ์ชิง(ฝั่งตะวันออก) ตั้งอยู่เมืองจุนฮั่ว มณฑลเหอเป่ยเป็นสถานที่ฝังพระศพของฮ่องเต้ราชวงศ์ชิง 5 พระองค์ คือ ฮ่องเต้ซุ่นจื้อ คังซี เฉียนหลง เสียนเฟิงและถงจื้อ ยังมีพระศพของซูสีไทเฮา ฉืออันไทเฮา และเสี้ยวจวงไทเฮา (พระมารดาของฮ่องเต้ซุ่นจื้อ) องค์ชายอีก 3 องค์ พระสนมอีกกว่า 136 และองค์หญิงอีก 2 องค์
จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองฉินหวงเต่า (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเหอเป่ย ทางทิศตะวันออกของจีน ทางเหนืออิงภูเขาเอี้ยนซาน ทางใต้ติดทะเลปั๋วไห่ เป็นที่เชื่อมต่อระหว่างเขตเศรษฐกิจใหญ่ 2 แห่งของจีน ได้แก่ เขตเศรษฐกิจหวาเป่ยกับเขตเศรษฐกิจตงเป่ย เมืองฉินหวงเต่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง ตั้งอยู่ริมทะเล มีแนวชายหาดที่ดีที่สุดในภาคเหนือของจีน มีภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติมากมาย ได้รับการยกย่องมากมายหลายด้านว่าเป็น “เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีมนต์เสนห์ของจีน” เป็น “หนึ่งในร้อยเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจีน” และเป็น “เมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังทั่วโลก”

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Qinhuangdao BTC Jinglun Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ฉินหวงเต่า – กำแพงเมืองจีน (ด่านซานไห่กวน) – เหลาหลงโถว (หัวมังกรเฒ่า) – ศาลเจ้าเมิ่งเจียงหนี่ว์ – กรุงปักกิ่ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน (ด่านซานไห่กวน) จุดเริ่มต้นของกำแพงเมืองจีนฝั่งตะวันออก เป็นกำแพงเมืองจีนด่านเดียวที่ติดและสร้างขึ้นบนทะเล, “ซานไห่กวน” ด่านปราการที่ตั้งระหว่างภูเขาและทะเล สร้างในปีค.ศ. 1386 โดยแม่ทัพใหญ่หลี่ต๋าเนื่องด้วยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ จึงมีลักษณะพิเศษคือ อิงกำแพงเมืองจีนเป็นฐานและสร้างเป็นกำแพงขึ้นมาอีก 3 ด้าน รวมเป็นกำแพงเมือง 4 ด้าน 6 ประตูยาว 8 กิโลเมตร ถือเป็น “กุญแจ 2 เมืองหลวง ประการอันดับหนึ่งแห่งใต้หล้า” (เมืองหลวงหมิงปักกิ่งเมืองหลวงแมนจูตอนยังไม่ได้เข้าปกครองจีนเฮ่อถูอาลา) ที่ป้ายซุ้มประตูเขียนว่า “เทียนเซี่ยตี้อี๋กวน-ซุ้มประตูแรกแห่งใต้หล้า” ท้ายราชวงศ์หมิงแม่ทัพใหญ่อู๋ซานกุ้ยทำหน้าที่เฝ้าประตูนี้ เนื่องด้วยทหารชาวนาหลี่จื้อเฉิง ดำเนินนโยบายที่ผิดพลาด จึงทำให้อู๋ซานกุ้ยเปิดประตูเมืองและเป็นไส้ศึกให้ทหารแมนจู จนในที่สุดเผ่าแมนจูเข้ายึดครองทั่วประเทศจีนและตั้งเป็นราชวงศ์ชิง และชม เหลาหลงโถว (หัวมังกรเฒ่า) จุดเริ่มต้นกำแพงเมืองจีนฝั่งทางตะวันออก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมิ่งเจียงหนี่ว์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซานไห่กวน เดิมชื่อศาลเจ้า “เจินหนี่ฉือศาลเจ้าหญิงบริสุทธิ์” สร้างบนดอยหินคอยสามี เมื่อสมัยราชวงศ์ฉิน เพื่อระลึกถึงตำนานรักของเมิ่งเจียงหนี่ เล่ากันมาว่านานมาแล้ว สมัยราชวงศ์ฉิน เนื่องด้วยพระเจ้าฉินซีฮ่องเต้เหี้ยมโหดและเกณฑ์ชาวบ้านไปสร้างกำแพงเมืองจีน มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเพิ่งแต่งงาน 3 วัน สามีถูกเกณฑ์ไปสร้างกำแพง เป็นเวลาร่วมปีไม่มีข่าวคราวเมิ่งเจียงหนี่คิดถึงและเป็นห่วง ไม่รู้เป็นตายร้ายดี นางทำรองเท้าเสื้อผ้าและเดินทางจะส่งไปให้ นางเดินไปถามไป เป็นเวลาหลายเดือน จนมาถึงที่แห่งหนึ่ง ทราบว่าสามีของตนเหนื่อยตายและฝั่งลงไปใต้กำแพง นางร้องไห้เสียใจ จนกำแพงท่อนหนึ่งพังทลายลงมา พระเจ้าฉินซีฮ่องเต้โกรธมาก จะจับมาฆ่าเสียแต่มาเห็นถึงความงามก็อยากได้เป็นสนม เมิ่งเจียงหนี่ยว์ ขอให้ฉินซีฮองเต้ฝังศพสามีอย่างสมเกียรติ รับเลี้ยงพ่อแม่ของสามีและพ่อแม่ของตนแล้วจึงยอมเป็นสนม ฉินซีรับปากและทำตามทุกอย่าง วันที่มารับเมิ่งเจียงหนี่จัดเป็นพิธีใหญ่โต เมิ่งเจียงหนี่ก็แต่งตัวสวยงาม พอฉินซีจะมารับนาง นางเอาหัวชนกำแพงเมืองจีน ตายคาที่ ฉินซีโกรธมาก แต่คิดได้ว่า หากเขายอมเรา วันหลังก็อาจยอมคนอื่น จึงสร้างศาลเจ้าระลึกน้ำใจที่เป็นหญิงบริสุทธิ์ ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า ศาลเจ้าเมิ่งเจียงหนี่ว์
จากนั้นเดินทางกลับสู่ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นเหมืองหลวงของประเทศจีน และเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง, การศึกษา, การขนส่ง และวัฒนธรรมจีน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Metropark Hotel Beijing (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – ถนนหวังฝูจิ่ง
วันที่ 4  เฉิงเต๋อ – วัดผู่หนิง – พระราชวังไกลกังวลปี้สู่ซานจวง – กรุงปักกิ่ง – ถนนหวังฝูจิ่ง (เดินทางปี 2562)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก บนพื้นที่กว่า 275 ไร่ เป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอที่ระลึกประธานเหมาเจอตุง นำท่านเดินผ่านประตูเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของแผ่นดินจีนสู่ พระราชวังต้องห้าม กู้กง” ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ ซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในอดีตเคยเป็นสถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง ประกอบด้วยห้องต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
**นำท่านสักการะ วัดผู่หนิง สร้างในปี ค.ศ.1755 เฉียนหลงฮ่องเต้พระราชทานชื่อให้ ผู่หนิงหมายถึงอยู่เย็นเป็นสุข สุขสงบนิรันดร์ การสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาทรงมีพระราโชบายที่จะผูกมิตรกับชนเผ่าทางภาคเหนือ ให้ดินแดนสงบ ไม่ต้องรบราฆ่าฟันกันต่อไป ภายในมีรูปเจ้าแม่กวนอิม-อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ที่แกะสลักด้วยไม้ไหว สน พาย ฉำฉา ต้วน รวม 5 ชนิด เป็นรูปทรงยืน สูง 22 เมตร จึงนิยมเรียกกันว่า วัดพระใหญ่ เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าเฉียนหลงปราบ “เก๋อเอ่ตาน” หัวหน้าเผ่า “เอ๋อหลู่เช่อ” ชาวมองโกลได้สำเร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม และจัดงานแต่งตั้งหัวหน้าเผ่าคนใหม่ในเดือนตุลาคม เพื่อเป็นอนุสรณ์และให้ขวัญต่อเผ่า “เอ๋อหลู่เซ่อ” ซึ่งชาวมองโกลนับถือพุทธลามะนิกายคาหลู่เหลือง วัดทรงสถาปัตยกรรมทิเบตผสมมองโกล กินเนื้อที่ 2 หมื่น 3 พันตารางเมตร ประดิษฐานกวนอิมพันมือพันตาสูง 22.23 เมตร ครอบด้วยอุโบสถสูง 35 เมตร ภายในมีศิลาจารึก “สร้างวัดผู่หนิง” เหตุเนื่องในการปราบจุ่นเก๋อเอ่อ และสภาพหลังการปราบจุ่นเก๋อเอ่อ 3 แผ่น ซึ่งเป็นวัด 1 ใน 8 ของเมืองเฉิงเต๋อ
นำท่านชม พระราชวังไกลกังวลปี้สู่ซานจวงเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง เป็นสถานที่พักผ่อนและล่าสัตว์ของจักรพรรดิ์เฉียนหลง ภายในพระราชวังแบ่งออก เป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ออกแบบเป็นพระตำหนักที่ประทับ อีก 3 ส่วนเป็นพื้นน้ำและภูเขาซึ่งได้จำลองความสวยงามของสถานที่พักผ่อนที่มีชื่อเสียงทั่วจีนมาไว้ที่นี่ เช่น ทิวทัศน์ภาคใต้แห่งดินแดนเจียงหนาน ความสวยงามของท้องทุ่งมองโกเลีย และป่าเขาในเขตตงเป่ย (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นต้น** (เดินทางปี 2562)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านสู่ หอฟ้าเทียนถาน (วิหารบวงสรวงสวรรค์) เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ถูกสร้างในปีค.ศ. 1420 ใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพแห่งฟ้าของจักรพรรดิในสมัยโบราณเพื่อคุ้มครองชาวจีนให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร อีกทั้งปักกิ่งใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวของเมืองปักกิ่งอีกด้วย
เดินทางกลับสู่ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นเหมืองหลวงของประเทศจีน และเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง, การศึกษา, การขนส่ง และวัฒนธรรมจีน (เดินทางประมาณ 3 ชม. (เดินทางปี 2562)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง ถนนเส้นนี้เป็นไฮไลท์หนึ่งของปักกิ่ง มีร้านค้าที่ทันสมัยอยู่ท่ามกลางตึกเก่าๆ มีของกินพื้นเมืองมากมาย รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ที่นี่เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัย จนมีคำกล่าวกันว่า “ไปปักกิ่ง ต้องไปเดินถนนหวังฝูจิ่ง
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Metropark Hotel Beijing (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5  ปักกิ่ง – พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน สนามบินนานาชาติปักกิ่ง – กรุงเทพฯ
วันที่ 5  ปักกิ่ง – Surprise Outlets – สนามบินนานาชาติปักกิ่ง – กรุงเทพฯ (เดินทางปี 2562)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิง ที่ขุดขึ้นด้วยแรงคน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงฉางหลาง (เป็นระเบียงที่ยาวที่สุดในโลก) ชมเรือหินอ่อน 2 ชั้น มีความยาว 36 เมตร ที่พระนางซูสีไทเฮาโปรดให้จัดสร้างขึ้น
นำท่านสู่อาณาจักรช้อปปิ้งที่ Surprise Outlets แบ่งเป็น 2โซน( A+B) ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ต่างๆทั้งแบรนด์ระดับโลก และแบรนด์ชื่อดังของจีนเอง อาทิ กระเป๋า, เสื้อผ้า, รองเท้า และอื่นๆ อีกมากมาย  (เดินทางปี 2562)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลา นำท่านสู่ สนามบินเมืองปักกิ่ง
17:05 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 615
21:15 น. ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Additional Information

month

01_มกราคม, 02-กุมภาพันธ์, 03-มีนาคม, 12-ธันวาคม