AYUTTHAYA PREMIUM 2 Days 1 Nights

S.B.A. ATTRACTION

พระราชวังบางปะอิน พระราชวังฤดูร้อนที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง

ไหว้พระ 11 วัดดัง พร้อมชม UNSEEN IN THAILAND

ดินเนอร์สุดโรแมนติก กับการล่องเรือชม 2 ฝั่งแม่น้ำ

จิบเครื่องดื่มเย็นๆ เฉกเช่นขุนหลวง ณ อยุธยา รีทรีต

เพลิดเพลินไปกับ ตลาดน้ำอโยธยา

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ปตท.วิภาวดี) – จังหวัดอยุธยา – พระราชวังบางปะอิน – วัดนิเวศธรรมประวัติ – วัดมหาธาตุ – วัดราชบูรณะ

วัดธรรมมิกราช – วัดโลกยสุธาราม – วัดพระศรีสรรเพชญ์ วิหารมงคลบพิตร – วัดพระราม – โรงแรม  (Box/L/D)

07.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ปั๊ม ปตท.วิภาวดี (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) พบเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสัมภาระจัดการที่นั่ง
08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรถตู้ปรับอากาศ V.I.P. ขนาด 9 ที่นั่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ระหว่างทางบริการอาหารว่างแบบ SET BOX
  เดินทางถึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอย่างยาวนาน และเป็น 1 ในเมืองหลวงเก่าอีกด้วย นอกจากนั้นยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกอีกด้วย

นำท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังบางปะอิน พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดยพระเจ้าปราสาททองเนืองจากเป็นสถานที่ประสูติของพระองค์ และใช้เป็นสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันพระราชวังแห่งอยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวัง และยังใช้เป็นสถานที่แปรพระราชฐานของพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ และมีการบูรณะ และบำรุงรักษาอย่างดี แต่ก็เป็นให้ประชาชมและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมได้

นำท่านชม วัดนิเวศธรรมประวัติ ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ศิลปะไทยและตะวันตกมาบรรจบพบกันได้อย่างลงตัว ผ่านอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงามและโดดเด่น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อครั้งเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน โดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิคและเลียนแบบโบสถ์คริสต์ในการก่อสร้าง

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน “ก๋วยเตี๋ยวเรือ” อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอยุธยา
  นำท่านเข้าชม วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ทางทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ์ มีสิ่งที่โดดเด่น คือ เศียรพระพุทธรูปกว่าร้อยปีในรากไม้  โดยเศียรพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ส่วนเศียร สำหรับองค์พระนั้นหายไปและเป็นเศียรพระพุทธรูป ศิลปะอยุธยาวางอยู่ในรากโพธิ์ข้างวิหาร คาดว่าเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ ในสมัยเสียกรุงจนรากไม้ขึ้นปกคลุม ทำให้มีความงดงามแปลกตาทำให้วัดแห่งนี้ กลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและ UNSEEN IN THAILAND เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

.. ต่อด้วย วัดราชบูรณะ มีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยาภายในวัดประกอบด้วยองค์ปรางค์ประธาน ซึ่งล้อมรอบด้วยระเบียงคต มีพระวิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ส่วนพระอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านหลังของวัดทางทิศตะวันตกในแนวประธานเดียวกันวัดราชบูรณะโด่งดังมากในเรื่องการขุดพบเครื่องทองมากมายในกรุพระปรางค์ใหญ่และประชาชนยังสามารถลงไปชมภาพจิตรกรรมฝาฝนังสมัยอยุธยาตอนต้น ภายในกรุได้ด้วยวัดราชบูรณะจึงเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้าเยี่ยมชมอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ

.. จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดธรรมิกราช วัดหลวงเก่าแก่ที่พระมหากษัตริย์เสด็จมาฟังธรรมกันประจำในวันพระ สร้างขึ้นโดย พระยาธรรมิกราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้ง ที่นี่ยังเป็นสถานที่สอบเปรียญธรรมสำหรับพระสงฆ์ในสมัยโบราณอีกด้วย จุดเด่นที่สำคัญคือ เป็นวัดที่มีการพบเศียรพระธรรมิกราชซึ่งนับเป็นเศียรพระพุทธรูปสำริดที่มีขนาดใหญ่สุด และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย ปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา และเจดีย์ทรงกลมที่มีปูนปั้นรูปสิงห์ล้อมที่หาชมได้ยาก

.. มาต่อกันที่ วัดโลกยสุธาราม สันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางในสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราช (พระราชบิดาเจ้าสามพระยา) เมื่อปี พ.ศ.1995 จุดเด่นของวัดก็คือ พระพุทธไสยาสน์ ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยา ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง จึงมักมีนักท่องเที่ยวมาสักการะพระพุทธไสยาสน์อยู่เสมอๆ

.. จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดพระศรีสรรเพชญ์ สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ.2035 โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวัง คือเป็นวัดที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงของพระนครศรีอยุธยาในสมัยอดีตนั่นเอง เป็นวัดประจำวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา เทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพฯ เลยทีเดียว จุดที่น่าสนใจและสำคัญคือ เจดีย์ทรงลังกาจำนวน 3 องค์ที่วางตัวเรียงยาว ซึ่งบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 และสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2   .. ต่อด้วย วิหารมงคลบพิตร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นช่วงแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นวัดเก่าแก่ในเขตกำแพงเมืองที่สวยงาม และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ภายในวิหารมี พระมงคลบพิตร พระพุทธรูปประธานขนาดใหญ่ที่สวยงาม หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์องค์เดียวในประเทศไทย แม้จะได้รับความเสียหายในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 แต่ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมด

.. จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดพระราม เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกเขตพระราชวัง เป็นโบราณสถานเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1912 ในรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวร ในบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) พระราชบิดา โบราณสถานที่สำคัญคือ พระปรางค์ ซึ่งเป็นพระปรางค์ทรงขอมโบราณขนาดใหญ่ ที่มุมปรางค์ประกอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังทั้งสองด้าน เป็นภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งปางมารวิชัยบนบัลลังก์

เย็น บริการอาหารเย็นมื้อพิเศษไปพร้อมกับ การล่องเรือชมริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ AYUTTHAYA GRAND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 2 โรงแรม – วัดใหญ่ชัยมงคล – วัดพนัญเชิงวรวิหาร – วัดไชยวัฒนาราม – อยุธยา รีทรีต คาเฟ่ – ตลาดน้ำอโยธยา – กรุงเทพฯ  (B/L/-)
เช้า บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดใหญ่ชัยมงคล ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดสวย แลนด์มาร์คหนึ่งของจังหวัดอยุธยาเลยก็ว่าได้ วัดแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ เจดีย์องค์ใหญ่ ที่เชื่อกันว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและด้านในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่อีกด้วย นอกจากนี้แล้วภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระนอนที่ วิหารพระพุทธไสยาสน์ และ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทุกคนเคารพนับถือ และไปกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองอีกด้วย

.. จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม วัดพนัญเชิงวรวิหาร อยู่ไม่ไกลจากวัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวัดเก่าแก่ และสำคัญที่ต้องมาให้ได้สักครั้ง ภายในวัดประดิษฐาน พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อซำปอกง พระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลาย ปางมารวิชัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดอยุธยา และยังเป็นที่สักการะนับถือทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีน ในทุกๆ ปีจะมีการจัดงานสรงน้ำและห่มผ้าถวายในช่วงประมาณเดือนเมษายน จะมีการสรงน้ำและเปลี่ยนผ้าห่มผืนใหม่ให้องค์พระ และผ้าผืนเก่าที่ใช้มาตลอด 1 ปีนั้นจะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ แจกจ่ายให้ผู้คนนำไปบูชา

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เยี่ยมชม วัดไชยวัฒนาราม พระเจ้าปราสาททอง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดไชยวัฒนารามขึ้นในปี พ.ศ.2173 เพื่ออุทิศวายให้เป็นอนุสรณ์สถาน ณ บ้านเดิมของพระราชมารดาและเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการเสด็จขึ้นครองราชย์ด้วยทรงมีพระราชนิยมศิลปะแบบขอมวัดนี้จึงมีสถาปัตย กรรมรูปปรางค์ ประกอบด้วยพระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ เป็นองค์ประธานสูงเด่นอยู่ท่ามกลางปรางค์ทิศและปรางค์รายทั้ง 8 ทิศ สันนิษฐานว่าแต่เดิมในคูหาปรางค์ประธาน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ หรือสิ่งอันควรบูชาอื่น ๆ พระอุโบสถวัดอยู่ทางด้านตะวันออกของพระปรางค์ มีซากพระประธานเป็นพระพุทธรูปปรางค์มารวิชัย สร้างด้วยหินทราย และที่ฐานประทักษิณด้านทิศเหนือมีฐานรากของเจดีย์ 3 องค์ ตั้งเรียงกันสันนิษฐานว่าเป็นที่บรรจุพระอัฐิเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร (เจ้าฟ้ากุ้ง รัตนกวีแห่งกรุงศรีอยุธยา) เจ้าสังวาลย์ และเจ้าฟ้านิ่มพระสนมเอก ในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ปัจจุบันเป็นวัดร้าง แต่ยังมีพระปรางค์ใหญ่และเจดีย์รายตามมุมคงเหลืออยู่และรูปทรงยังสมบูรณ์ดีเป็นส่วนมาก

นำท่านเดินทางสู่ อยุธยา รีทรีต คาเฟ่ คาเฟ่ เรือนไทยริมสระบัว สไตล์อยุธยาแท้ๆ ให้ฟิวลิ่งเหมือนได้ย้ายกลับไปนั่งดื่มกาแฟ หรือเครื่องดื่มในสมัยอยุธยา พร้อมกับลมเย็นๆ ทำให้ความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมาหายเป็นปริดทิ้ง..

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ำอโยธยา เป็นตลาดย้อนยุคแบบโบราณ แวดล้อมไป ด้วยธรรมชาติ แบบไทยพื้นบ้านและสายน้ำ จัดแบ่งเป็นโซนๆ ตลาดน้ำอโยธยามีร้านค้ามากถึง 249 ร้าน ประกอบ ด้วยเรือสินค้า ขายอาหาร 50 ลำ ตลาดนัดชุมชนวิถีไทกว่าอีก 40 ร้าน และร้านค้าต่างๆ อีก 159 ร้าน มีสะพานเดิน ริมแม่น้ำเพื่อ เลือกซื้อสินค้าจากกลุ่มชาวบ้านต่างอำเภอ หรือสินค้า OTOP มากมายหลากหลายชนิด

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

18.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ AYUTTHAYA GRAND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

Additional Information

month

,