ทัวร์ญี่ปุ่น┃AMAZING KANSAI JP7D130420

ชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง ซึ่งมีสัตว์มากกว่า 30,000 ชนิด

ฟูชิมิ อินาริ ชายส์ อลังการ ซุ้มโทรอิ เรียงยาวกว่า 4,000 เมตร

วัดคิโยมิสึ นมัสการขอพรและดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย

โกเบ ทาวเวอร์ สถาปัตยกรรมสุดล้ำของญี่ปุ่น (ด้านนอก)

 ชม ชิม ช้อปสุดฟินย่านไชน่าทาวน์และ โมโตมาจิโกเบ

 อลังการงานประดับไฟกว่าแสนดวง
ที่ นาบานะ โนะ ซาโตะ

เมนูแนะนำ

-เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์ปู และอาหารทะเลสดๆ
-พลาดไม่ได้ หมูทอดมิโสะ
ขึ้นชื่อนาโงย่า

บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
โรงแรม : 4-5 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น 1 คืน
บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
วันที่ รายการ                 อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ ( TG 622 : 23.59 – 07.30 น.)
2 สนามบินคันไซ-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง-อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิโอซาก้า
** ที่พัก  THE B MIDOSUJI  HOTEL หรือเทียบเท่า
 
3 โอซาก้า-ตลาดคุโรมอน—ย่านไชน่าทาวน์-ย่านโมโตมาจิ-ถ่ายรูปกับโกเบทาวเวอร์ (ด้านนอก)-โอซาก้า
**
ที่พัก   THE B MIDOSUJI  HOTEL หรือเทียบเท่า
 
4 โอซาก้า- Kimono Experience -ป่าไผ่อาราชิยาม่า-สะพานโทเง็ตสึเคียว-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชายนส์-เกียวโต

** ที่พัก   HATOYA ZAUIHOKAKU ONSEN หรือเทียบเท่า

 
5 เกียวโต-วัดน้ำใสคิโยมิสึ-ฮิกาชิยาม่า-Jazz Dream Outlet-Nabana No Sato-นาโงย่า
** ที่พัก   NAGOYA TO KYU HOTEL หรือเทียบเท่า
6 นาโงย่า-ปราสาทนาโงย่า-อิสระช้อปปิ้งซะคาเอะ-อิออนพลาซ่า-สนามบินนาโงย่า    
7 สนามบินนานาชาติชูบุเซนแทร์-กรุงเทพฯ (TG 647 : 00.30-04.30 น.)
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ
20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 17-19
กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ  D 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย
23.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 622
 
วันที่ 2 สนามบินคันไซ-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง-อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ- โอซาก้า
07.00 น. ถึงสนามบินคันไซ โอซาก้า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย
  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง (Kaiyukan Aquarium)พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซึ่งมีขนาดใหญ่ของโลก จัดแสดงโดยใช้หัวข้อว่า วงแหวนแห่งไฟ และ วงแหวนแห่งชีวิต ซึ่งมีพื้นฐานแนวความคิดที่ว่าโลกที่มีแผ่นดินไหวและภูเขาไฟประทุกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนโลกเป็นระบบสิ่งชีวิตหนึ่งที่ต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันและกัน การเข้าชมในไคยูคังจะเริ่มต้นจาก “ถ้ำทะเลประตูน้ำ” จากนั้นต่อไปที่ “ป่าญี่ปุ่น” ที่มีแสงอาทิตย์สาดส่องลงมา แล้วเดินวนเป็นวงกลมจากชั้นบนลงมาจนถึงด้านล่าง ซึ่งการเดินลงมานี้จะเป็นการเดินวนรอบแทงก์ “มหาสมุทรแปซิฟิก” ที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของพิพิธภัณฑ์เป็นจำนวน2รอบ แทงก์ “มหาสมุทรแปซิฟิก” นี้มีปริมาณน้ำ 5,400 ตันและมีปลาฉลามวาฬซึ่งเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแหวกว่ายอยู่ ที่ไคยูคังนอกจากปลาต่าง ๆ แล้วยังมีการแสดงสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, สัตว์เลื่อยคลาน, นก, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, สัตว์ไร้กระดูกสันหลังและพืชโดยรวมกันทั้งหมดแล้วมี 580 ชนิด 30,000 ชิ้น เพื่อจำลองธรรมชาติในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  ถึงช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอย เดินทางเข้าสู่ ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งใหญ่ที่สุดของนครโอซาก้า พอมีเวลาให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
 17.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร : เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์ปู หมู เนื้อ และอาหารทะเลสดใหม่!
  จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โอซาก้า  THE B OSAKA MIDOSUJI HOTEL

(โรงแรมใหม่ใจกลางย่านช้อปปิ้ง **จากที่จอดรถเดินไปโรงแรม ประมาณ 5 นาที**) หรือเทียบเท่า

 
วันที่ 3 โอซาก้า-ตลาดคุโรมอน-ไชน่าทาวน์-ย่านโมโตมาจิ-โกเบ ทาวเวอร์ (ด้านนอก)-โอซาก้า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  พาท่านสู่ ตลาดคุโรมอน ตลาดสดซึ่งมีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลาย กินอาณาเขต ตั้งแต่แถว Sennichimae ไปทางใต้ราว 580 เมตร สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านปลาสด ผัก ผลไม้ ผักดอง ร้านอาหาร  ฯลฯ ราว 180 ร้าน ในวันธรรมดาจะมีพ่อค้าหรือพ่อครัวร้านอาหารในโอซาก้าพากันมาจับจ่ายซื้อหาวัตถุดิบไปประกอบ อาหาร ประวัติของตลาดเริ่มจากราว ค.ศ.1822-1823 ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีพ่อค้าแม่ค้าจากจังหวัดวาคายาม่าและเมืองซาไกนำ ปลาสด มาขายที่ประตูดำ (Kuromon) ของวัด Enmei-ji  จนกระทั่งถึงราวปี 1912 ก่อนที่จะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ ผู้คนยังคง เรียกตลาดดังกล่าวว่า ตลาด Enmeiji อยู่ ต่อมา เมืองโอซาก้าทั้งเมืองต้องเสียหายจากระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง  เมื่อสงครามเสร็จสิ้นลง ผู้คนจึงร่วมกันปฏิรูปเมืองและตลาด เปลี่ยนชื่อมาเป็นตลาด Kuromon เช่นทุกวันนี้

นำท่านสู่ เมืองโกเบ เมืองท่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเฮียวโกะ ตัวเมืองโกเบนั้นตั้งอยู่ระหว่างทะเลและเทือกเขาร็อกโกะ และยังเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งได้รับอิทธิพลจากตะวันตก จีน และญี่ปุ่น เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่านำสมัยอีกแห่งของญี่ปุ่น

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านสู่ ย่านนันกิมาจิ ศูนย์กลางเขตชุมชนคนจีน หรือ ไชน่าทาวน์  ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันไซ บริเวณนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยพ่อค้าชาวจีนที่มาตั้งรกรากในอ่าวโกเบ หลังมีการเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายในญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1868 ต่อมา ไชน่าทาวน์ ก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อ Nankinmachi ย่านที่นำวัฒนธรรมต่าง ๆ เข้ามาเผยแพร่โดยเฉพาะอาหารจีนสูตรอร่อย และร้านอาหารริมทางอีกมากมาย เชิญท่านลิ้มลอง เนื้อโกเบย่าง ที่มีตั้งแต่ต้นถนนยันท้ายถนนให้จุใจไปเลยทีเดียว ห่างเพียงแค่ถนนกั้น ท่านจะพบกับความทันสมัย ย่านโมโตมาจิ แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโกเบ
ทำให้ย่านโมโตมาจิและย่านนันกิมาจิ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากนำท่านชม โกเบ ทาวเวอร์ (ด้านนอก) Kobe Port Tower แลนด์มาร์คของโกเบ หอคอยสีแดงสดโครงสร้างเหมือนท่อแห่งแรกของโลก และรูปทรงไฮเปอร์โบล่า ที่ตรงกลางมีลักษณะคอดเว้าเข้าด้านใน คล้ายกับกลองซึซึมิเครื่องดนตรีของญี่ปุ่น มีการประดับไฟยามค่ำคืนเป็นที่แรกของญี่ปุ่น จนได้รับรางวัลจากแวดวงสถาปัตยกรรมและไฟประดับมากมาย
17.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย **ขาปู แล้วแต่ฤดูกาล**
  จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โอซาก้า  THE B OSAKA MIDOSUJI HOTEL

(โรงแรมใหม่ใจกลางย่านช้อปปิ้ง **จากที่จอดรถเดินไปโรงแรม ประมาณ 5 นาที**) หรือเทียบเท่า

 
วันที่ 4

โอซาก้า- Kimono Experience -ป่าไผ่อาราชิยาม่า-สะพานโทเง็ตสึเคียว-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชายนส์-เกียวโต

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่าน สัมผัสประสบการณ์ใหม่! สวมใส่ชุดกิโมโน เครื่องแต่งกายที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชุดกิโมโนชายสีคมเข้มที่ดูสง่างามและภูมิฐาน กับชุดกิโนโมหญิง ลวดลายงดงามบนพื้นผ้าหลากสีสัน ก่อนนำท่านเยี่ยมชมป่าไผ่ เพื่อให้ท่านสัมผัสบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างแท้จริง

นำท่านชม ป่าไผ่อาราชิยาม่า ไผ่ที่ขึ้นอยู่สองข้างท้างเสมือนหนึ่งเป็นอุโมงค์ให้เดินผ่านถูกปลูกขึ้นตั้งแต่สมัย  เฮอัน เพื่อใช้ในการประดับสวน และชื่นชมความสวยงาม และใช้ในการบำบัดจิตใจมาแต่ครั้งโบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผ่านไปไผ่เหล่านี้ก็ยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เมื่อเข้าสู่ป่าไผ่แล้ว จะได้สัมผัสถึงสายลมจากธรรมชาติที่กระทบกับใบไผ่ ความเขียวขจีและความสดชื่นตลอดเส้นทาง แม้ว่าจะเป็นเพียงเส้นทางเล็ก ๆ ระยะทางไม่กี่ร้อยเมตรก็ตาม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านเดินทางมาที่ สะพานโทเง็ตสึเคียว สถานที่ยอดฮิตที่ห้ามพลาดพลาดที่จะเก็บภาพความประทับใจของ สะพานโทเง็ตสึเคียวที่รายล้อมไปด้วยดอกซากุระและมีภูเขาอะระชิยะมะเป็นฉากหลัง (จากนั้นคืนชุดกิโมโน)

นำท่านเข้าชม ฟูชิมิ อินาริ ชายส์ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ ของกลุ่มชาวนาเพื่อบูชา สุนัขจิ้งจอก ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว สัมผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ้มประตู ญี่ปุ่นโบราณจำนวนมากกว่าหมื่นคู่ซุ้มประตู ตั้งเรียงรายกันจนกลายเป็น อุโมงค์โทรอิ รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร ด้วยเงินบริจาคของแรงแห่งศรัทธาบรรดานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสร้างถวายสักการะ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ที่เราท่านคุ้นตาด้วยเสา ไม้สีแดง ในฉากภาพยนตร์ดัง เกอิชา ระหว่างทางมีร้านขาย อุด้งจิ้งจอก หรือ คิสึเนะ อุด้ง ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะแวะลองลิ้มรสชาติความอร่อย

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ปิ้งย่างชื่อดัง
  นำท่านเข้าที่พัก เกียวโต  HATOYA ZAUIHOKAKU ONSEN หรือเทียบเท่า

พร้อมพักผ่อนกับการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดี เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น
หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น

 
วันที่ 5 เกียวโต-วัดน้ำใสคิโยมิสึ-ฮิกาชิยาม่า-Jazz Dream Outlet-Nabana No Sato-นาโงย่า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านนมัสการขอพรองค์พระ ณ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส สร้างขึ้นใน ปีค.ศ.1633 ซึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขา ฮิกาชิยาม่า ด้วยความสามารถทางสถาปัตยกรรมสมัยโบราณ อารามของวัดแห่งนี้จึงได้มีการใช้ท่อนซุงกว่าร้อยท่อนมาขัดสานกันเป็นโครงขึ้น เพื่อสร้างพื้นเวทียื่นออกไปกลางหุบเขา โดยไม่มีการใช้ตะปูยึดตอกท่อนซุงแม้แต่ตัวเดียว แต่ทว่ายังสามารถรองรับน้ำหนักของผู้มาเยือนครั้งละมากๆได้อย่างไม่สะเทือนทั้งยังมีคำกล่าวเกี่ยวกับลานกว้างของวัดแห่งนี้ว่า  เป็น เวทีแห่งคิโยมิสึ เนื่องจากมีชื่อเสียงด้วยห้องโถงกลางของวัดแห่งนี้จึงถูกจัดให้เป็น สมบัติแห่งชาติ มีระเบียงไม้ที่สร้างยื่นออกมานอกตัวอาคารของวิหารนั้นมี เสาค้ำถึง 139 ต้น เป็นจุดชมวิวของตัวเมืองได้อย่างกว้างไกลสุดสายตา เชิญท่าน นมัสการขอพรและ ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขาเชื่อว่า สายแรกเจริญรุ่งเรืองอุดมด้วยทรัพย์สินเงินทอง, สายที่สองสุขภาพแข็งแรง เสริมเสน่ห์, สายที่สาม   สติปัญญาดี

นำท่านเดินเล่น ย่านฮิกาชิยาม่า ถือได้ว่าเป็นย่านการค้าที่ฮอตฮิตมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต โดยย่านนี้ จะตั้งอยู่บริเวณที่เป็นเนินเขาทางตะวันออกของเกียวโต เต็มไปด้วยร้านค้าจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านของกินเล่น ร้านขายสินค้าต่างๆและร้านขนมพื้นเมือง พูดได้เลยว่ามีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมด สิ่งที่ทำให้ยานนี้มีเสน่ห์มากที่สุดก็น่าจะเป็นรูปแบบอาคารบ้านเรือนร้านค้าที่ยังคงความเก่าแก่เป็นสไตล์โบราณ ที่จะแม้จะเป็นถนนแคบๆแต่ตัวบ้านเรือนที่เรียงรายตลอดเส้นทางจะเป็นรูปแบบสถาปัยกรรมโบราณดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ทำจากไม้ล้วนๆแลดูมีมนตร์ขลังดึงดูดใจแบบบอกไม่ถูก จนทำให้กลายเป็นย่านที่สมกับเป็นส่วนหนึ่งของเมืองมรดกโลกอย่างเกียวโตจริงๆ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับเซ็ตอาหารญี่ปุ่น
  สู่ช่วงเวลาที่รอคอย Mitsui Outlet Jazz Dream ท่านจะได้พบสินค้าแบรนดังทั้งในและต่างประเทศหลากหลายแบรน นอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในสรรพสินค้า พร้อมให้ทุกท่านได้จับ

นำท่านเยี่ยมชม Nabana no sato สวนดอกไม้ที่รวบรวมดอกไม้จากที่ต่างๆ ทั้งในญี่ปุ่นและนอกประเทศหลายสายพันธุ์ สลับสับเปลี่ยนดอกไม้ตามแต่ละฤดูกาล จัดสรรดอกไม้เต็มพื้นที่ 43,000 ตารางเมตร จึงเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น พลาดไม่ได้กับ เรือนกระจกขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Begonia Garden ซึ่งเป็นฉากที่เหมือนภาพวาด ส่วนสวน Rose Garden จะมีดอกกุหลาบมากกว่า 800 สายพันธุ์บานสะพรั่ง

อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านใช้เวลาในการเก็บภาพประทับใจอย่างคุ้มค่า

จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก นาโงย่า NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

 
วันที่ 6 นาโงย่า-ปราสาทนาโงย่า-อิสระช้อปปิ้งซะคาเอะ-อิออนพลาซ่า-สนามบินนาโงย่า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ ปราสาทนาโงย่า ปราสาทที่มีความสวยงามไม่แพ้ปราสาทอื่นๆ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612  โดยโชกุนโตกุงาวะ อิเอะยาสุ เพื่อเป็นฐานอำนาจความมั่นคงและป้องกันการโจมตีจากทางเมืองโอซาก้า ต่อมาถูกทำลายจนเสียหายยับเยิน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  ปัจจุบันได้รับการสร้างขึ้นใหม่เลียนแบบปราสาทหลังเดิม ในปี ค.ศ. 1959 ปัจจุบันภายในปราสาทปรับเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชม ภายในปราสาทแห่งนี้ได้เก็บรวบรวมสิ่งล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ ข้าวของเครื่องใช้ ยุทโธปกรณ์ของเหล่าซามูไรในสมัยโบราณ โดยบนยอดปราสาทนั้นมี รูปสลักปลาหัวเสือทองคำอยู่หนึ่งคู่ ซึ่งเรียกว่าคิงชะจิ อัน เป็นเครื่องรางสำหรับป้องกันอัคคีภัย และเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจขุนนางศักดินา ส่วนบริเวณภายนอกปราสาทยังมีสวนสวยจัดแบบสไตล์ญี่ปุ่น

(ชมสวนซากุระด้านนอก เนื่องจากตัวปราสาทด้านในกำลังซ่อม)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : ลิ้มลองหมูทอดชิ้นใหญ่ กรอบนอกนุ่มใน ชื่อดังเมืองนาโงย่า
  นำท่านสู่ ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี สินค้าแบรนด์เนมจากทุกมุมโลก เรียงรายอยู่บนถนนสายนี้ อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับให้เลือกอย่างมากมาย และยังมีจุดชมวิวที่จะทำให้เห็นถนนสายนี้ และตัวเมืองนาโกยาอย่างชัดเจน คือ ตึกทีวีของนาโกยา ซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์แต่มีอายุที่เก่าแก่มากกว่า

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อิออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 Yen ซึ่งสินค้าทุก ๆ อย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน ไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ, เบนโตะ, ผลไม้สด และแห้ง, ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ

อิสระรับประทานอาหารค่ำเพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่า

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

 
วันที่ 7 สนามบินนานาชาติชูบุเซนแทร์-กรุงเทพฯ
00.30 น. ออกเดินทางจากนาโงย่า โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-647
04.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข