ทัวร์ไทย┃เที่ยวภาคกลาง ไหว้พระ เดินชิล แวะซื้อของฝากตลาดสามชุก 3 วัน 2 คืน

วัดโบสถ์ วัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คือ หลวงพ่อเหลือ และชมรูปเหมือนหลวงพ่อโตองค์ใหญ่

 วัดใหญ่ชัยมงคล ชมเจดีย์ชัยมงคล ที่สร้างเพื่อเฉลิมฉลอง สมเด็จพระนเรศวรที่รบชนะ

วัดม่วง สักการะพระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ

วัดท่าซุง เข้าชมวิหารแก้ว 100 เมตร ภายในตกแต่งด้วยโมเสกแก้วเล็กๆ

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ปทุมธานี – วัดโบสถ์ – พระนครศรีอยุธยา – วัดใหญ่ชัยมงคล – วัดพนัญเชิง – วัดม่วง – วัดขุนอินทประมูล – วัดพิกุลทอง – โรงแรมไชยแสงวิลล่า
07.30 น. ทีมงาน S.B.A. รอต้อนรับคณะ ณ จุดนัดพบ…
08.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.ปทุมธานี
นำท่านเข้าชม วัดโบสถ์ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คือ หลวงพ่อเหลือ และชมรูปเหมือนหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ พร้อมชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยา

เข้าชม วัดใหญ่ชัยมงคล ชมเจดีย์ชัยมงคล ที่สร้างเพื่อเฉลิมฉลอง สมเด็จพระนเรศวรที่รบชนะ

จากนั้นเข้าชม วัดพนัญเชิง สักการะ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อซำปอกง เป็นที่รู้จักในหมู่คนไทย และคนไทยเชื้อสายจีน

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นำท่านสู่ วัดม่วง สักการะพระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ หรือหลวงพ่อใหญ่ ชมความยิ่งใหญ่ขององค์ท่านที่มีความสูงถึง 95 เมตร พร้อมให้ท่านได้สัมผัสปลายพระหัตถ์พระใหญ่ ซึ่งเชื่อกันว่า ท่านประทานพรให้เติบโตยิ่งใหญ่ในหน้าที่การงาน

วัดพิกุลทอง สักการะหลวงพ่อแพ อดีตเจ้าอาวาสที่เคารพของชาวบ้านและลูกศิษย์ และเดินเที่ยวชมสวนธรรมะ และยังมีองค์พระพิฆเนศ ให้กราบไหว้บูชา

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร อิ่มอร่อยกับเมนูปลาช่อนเผาขึ้นชื่อของเมืองสิงห์บุรี
19.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ไชยแสง วิลล่า หรือเทียบเท่า ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 สิงห์บุรี – วัดพระนอนจักรสีห์ – วัดสังกัสรัตนคีรี – วัดท่าซุง – ปราสาททองคำ – อวตารมิราเคิล
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านกราบไหว้พระ ณ วัดพระนอนจักรสีห์ เป็นวัดที่มีพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวทั้งสิ้น 1 เส้น 3 วา 2 ศอก 1 คืบ และอีก 7 นิ้ว (47.40เมตร) ลักษณะพระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก พระกรขวายื่นไปด้านหน้า ไม่งอพระกรเหมือนแบบไทย

นำท่านขึ้นยอดเขาสะแกกรัง วัดสังกัสรัตนคีรี สักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง ประดิษฐานด้านใน สิริมหามายากุฎาคาร ชมระฆัง 100 ปี ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดท่าซุง เข้าชมวิหารแก้ว 100 เมตร ภายในตกแต่งด้วยโมเสกแก้วเล็กๆ ทั้งวิหารทำให้ดูวิจิตรงดงามเมื่อต้องกับแสงไฟ มีพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธานในวิหาร สักการะสังขารหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ต่อด้วย ปราสาททองคำ กาญจนาภิเษก ปราสาททองคำ 3 ชั้น เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ญาติโยมถวาย

ก่อนเข้าที่พัก แวะเดินเล่น ตรอกโรงยา เซ็กเกี๋ยกั้ง ที่มีเสน่ห์คือบ้านเรือนไม้เก่า ๆ บนถนนสายเล็ก ๆ ให้ท่านได้เดินเที่ยว ถ่ายรูป พร้อมกับเลือกซื้อของกินที่หลากหลาย

นำทุกท่านเข้าพัก ณ อุทัยธานี รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วันที่ 3 ตลาดสามชุก – หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย – กรุงเทพฯ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ตลาดสามชุก ตลาดร้อยปีโบราณ ให้ท่านได้เดินชมพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงค์ จีนารักษ์ ร้านบ้านโค้ก ที่สะสมสินค้าเกี่ยวกับโค้กมากที่สุดในประเทศไทย ร้านกาแฟท่าเรือส่ง พร้อมชมซื้อของฝาก ของกินอร่อยๆ อาทิ ลูกชิ้นยักษ์ ข้าวห่อใบบัว บะหมี่ลิ้นชัก เป็ดย่าง และขนมไทยโบราณ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บริการท่านด้วยเมนูกุ้งเผา และเมนูปลาม้า ของเมืองสุพรรณบุรี
พาท่านเข้าเที่ยวชม หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ชมน่ารักของควายไทย “กินแฟ ดูฟาย” ให้ท่านได้นั่งชิมกาแฟ หรือเครื่องดื่มต่าง ๆ พร้อมกับดูควายเล่นน้ำ หรือจะซื้อผักหรือหญ้ามาให้อาหารก็ได้
นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
17.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ