ทัวร์ไทย┃ดำน้ำสี่เกาะ จังหวัดกระบี่ 3 วัน 2 คืน โดย LION AIR

วัดมหาธาตุวชิรมงคล ชมพระมหาธาตุเจดีย์ ที่สร้างให้มีความคล้ายกับพระมหาโพธิเจดีย์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย

วัดถ้ำปราสาทนาฬาคิริง ชมอุโบสถช้างนาฬาคิริง อุโบสถช้างแห่งเดียวในไทย สร้างเป็นรูปทรงช้างหมอบ ชูง่วง

เกาะห้อง เป็นหนึ่งในป่าเกาะ จังหวัดกระบี่ที่มีเกาะอยู่มากมายนับร้อยเกาะ

เกาะเหลาลาดิง ไดซ์ เป็นเกาะที่ถูกซ่อนโดย ธรรมชาติแต่แฝงไว้ด้วยความสวยงามของหาดทรายและความเงียบสงบเป็นส่วนตัว

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร (สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ – ศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง – วัดมหาธาตุวชิรมงคล – วัดถ้ำปราสาทนาฬาคิริง
05.30 น. คณะเดินทางทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาท์เตอร์สายการบินไลอ้อน แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง นำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ
08.10 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ จังหวัดกระบี่  โดย สายการบินไลออนแอร์
09.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ จังหวัดกระบี่ เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ เพื่อนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง ศาลเจ้าที่ก่อตั้งก่อตั้งมานานกว่า 140ปี เป็นศาลเจ้าที่เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลกินเจที่ยิ่งใหญ่ทุกปี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน
บ่าย นำทุกท่าน เดินทางสู่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล
หรือ วัดบางโทง ให้ท่านได้ชมพระมหาธาตุเจดีย์ ที่สร้างให้มีความคล้ายกับพระมหาโพธิเจดีย์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย มีความสูง 95 เมตร สวยงามสง่าอยู่กลางวัด สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยรอบระเบียงรายมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่จำนวนมากพร้อมทั้งการแกะสลักที่สวยงามลวดลายวิจิตรบรรจง

นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำปราสาทนาฬาคิริง  ชมอุโบสถช้างนาฬาคิริง อุโบสถช้างแห่งเดียวในไทย สร้างเป็นรูปทรงช้างหมอบ ชูง่วง ด้านในชมภาพเขียนรูปช้างในความเชื่อ และวิถีชีวิตของช้างกับคน จากนั้นเดินเที่ยวชมในบริเวณวัดที่มีจุดถ่ายรูปอีกมากมาย

เย็น บริการอาหารเย็น
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 
วันที่ 2 โรงแรม – เกาะห้อง – เกาะเหลาลาดิง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนั่งเรือสปีดโบ้ท (Private Boat) สู่ เกาะห้อง เป็นหนึ่งในป่าเกาะ จังหวัดกระบี่ที่มีเกาะอยู่มากมายนับร้อยเกาะ จุดเด่นของเกาะคือ ลากูน ที่เกิดขึ้นจากหน้าผาหินปูนสูง โอบล้อมทะเลสีเขียวมรกต

เกาะผักเบี้ย-เกาะไร่ เกาะเล็กๆ ที่ให้ท่านได้พักผ่อน และลงเล่นน้ำ

เกาะเหลาลาดิง หรือ เกาะพาราไดซ์ เป็นเกาะที่ถูกซ่อนโดย ธรรมชาติแต่แฝงไว้ด้วยความสวยงามของหาดทรายและความเงียบสงบเป็นส่วนตัว ภายในเกาะมีหาดทรายละเอียด มีปลาและปะการังที่สวยงาม ให้ทุกท่านได้เล่นน้ำอย่างเพลิดเพลิน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มินิบุฟเฟต์) พร้อมน้ำดื่ม และ ผลไม้
 บ่าย พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเกาะห้อง
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ
ค่ำ บริการอาหารเย็น
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 
วันที่ 3 โรงแรม –Café 8.98 – วัดถ้ำเสือ – สระมรกต -ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Café 8.98 at Krabi Town ร้านกาแฟที่โปร่งโล่งสบาย มีมุมถ่ายรูปให้เลือกเยอะแยะ พร้อมรับเครื่องดื่มและขนมเค้ก

นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง ที่มาของชื่อ สันนิษฐานว่าในอดีตวัดแห่งนี้มีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติลักษณะคล้ายอุ้งเท้าเสือ ส่วนที่กลายเป็นวัดนั้น คลาดว่าน่าจะมาจากมีพระธุดงส์ที่มาปฏิบัติรรม ณ บริเวณแห่งนี้ และมีชาวบ้านตามมากราบไหว้ศรัทธาจึงเกิดเป็นวัดขึ้น ภายในวัดยังมี รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม สูง 5 เมตร ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติ มาสักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดแห่งนี้ อีกด้วย

กลางวัน บริการกลางวัน
  นำทุกท่านเดินทางสู่ สระมรกต ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปกับสระน้ำสีเขียวมรกตที่สวยงาม เป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่าที่มีน้ำใส เป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง สระมรกตกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระ น้ำร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ำผุด น้ำใสเป็นสีเขียวมรกต มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส รอบๆ บริเวณเป็นป่าร่มรื่นเขียวครึ้มมี พรรณไม้ที่น่าสนใจ

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

17.35 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบิน  LION AIR
19.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ