ทัวร์ไต้หวัน┃Taiwan Romantic Route 5D 4N TWRTRNOVDEC

S.B.A ATTRACTION

 อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน  

 วัดฝอกวงซาน อนุสรณ์พระพุทธเจ้า ชื่อเสียงระดับโลก

 ทะเลสาบดอกบัว (เจดีย์มังกรเสือ) สัญลักษณ์ที่ๆแรกของเกาสง

 ป้อมฉือขั่นโหลว ป้อมประวัติศาตร์แห่งเมืองไถหนาน 

 ตึกไทเป 101 ตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก

 สวนดอกไม้จงเช่อ ดอกไม้สวยๆหมุนเวียนออกไม่ซ้ำฤดูกาล 

เมนูแนะนำ

 อาหารชาวจีนแคะ

 อาหารเจร้านฮั่นไหล

 บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

 บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู

 เสี่ยวหลงเปาเลิศรส ดาวมิชลิน

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-เกาสง (WE 688 BKK-KHH : 10:00-14:20 น.)-ทะเลสาบดอกบัว (เจดีย์มังกรเสือ)-ชมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Formosa Boulevard Station–ย่านซินเจวี๋ยเจียง

** ที่พัก City Suites Hotel – Kaohsiung Chenai (4*) หรือเทียบเท่า

2 เกาสง-วัดฝอกวงซาน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า)-เมืองไถหนาน-พิพิธภัณธ์ฉีเหม่ย-ป้อมฉือขั่นโหลว-พักเมืองเจียอี้ (B/L/D)

** ที่พัก Look Royal Resort-Chiayi (4*) หรือเทียบเท่า

3 เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน (ป่าสนพันปี/นั่งรถไฟโบราณ)-
เมืองไถจง–เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต** ที่พัก Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า
4 ไถจง-สวนดอกไม้จงเซ่อ-กรุงไทเป-ภูเขาเหมาคง (กระเช้าไป-กลับ)-หมู่บ้านซื่อซื่อหนานซุน-ตึกไทเป101 (ไม่รวมขึ้นตึก) 

** ที่พัก Taisugar Hotel Taipei (4*) หรือเทียบเท่า

5 ไทเป-ร้านพายสับปะรด-วัดหลงซานซื่อ-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-สนามบิน
เถาหยวน-กรุงเทพฯ (TG 635 TPE-BKK : 20:10-23:05 น.)
 –
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเกาสง – ทะเลสาบดอกบัว (เจดีย์มังกรเสือ) – ชมสถานี – รถไฟฟ้าใต้ดิน Formosa Boulevard Station – ย่านซินเจวี๋ยเจียง
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์สายการบินไทย
โดยมีเจ้าหน้าที่ S.B.A. Taiwan คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกแก่ท่าน
10.00 น. เหินฟ้าสู่ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 688
14.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติเกาสง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เมืองเกาสง เมืองใหญ่อันดับที่สองของไต้หวัน ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการต่อเรือของไต้หวันเพราะท่าเรือของเกาสงเป็น 1 ใน 4 ของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของโลก และปัจจุบันรัฐบาลพยายามทำให้เมืองนี้เป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรม
ทะเลสาบดอกบัว รอบๆทะเลสาบนี้เป็นที่ตั้งของวัดหลายแห่ง ทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่เป็นเอกลักษณ์ ภายในทะเลสาบดอกบัว เป็นที่ตั้งของ เจดีย์มังกรเสือ (Dragon Tiger Tower) โดยที่ทางเข้าจะเป็นรูปปากมังกร และทางออกจะเป็นรูปของปากเสือ นอกจากนี้ท่านยังสามารถขึ้นชมวิวด้านบนของเจดีย์ ซึ่งจะเห็นทัศนียภาพโดยรอบทะเลสาบ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขา สวยงามมากทีเดียว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง ชาวจีนแคะ)
แหล่งช้อปปิ้งยามเย็น ย่านซินเจวี๋ยเจียง แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองเกาสง คล้ายสยามสแควร์บ้านเรา อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นวัยรุ่นมากมาย รวมถึงของทานเล่นและขนมตลอดสองข้างถนน
ที่พัก City Suites Hotel – Kaohsiung Chenai (4*) หรือเทียบเท่า  www.citysuites.com.tw
วันที่ 2 เกาสง – วัดฝอกวงซาน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) – เมืองไถหนาน – พิพิธภัณธ์ฉีเหม่ย – ป้อมฉือขั่วโหลว – พักเมืองเจียอี้ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
วัดฝอกวงซาน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) เป็นศูนย์กลางในการให้การศึกษาทางพุทธศาสนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปถึง 14,800 องค์ รวมถึงพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากประเทศไทยด้วย อีกทั้งยังสะดุดตาด้วยรูปปั้นพระโพธิสัตว์องค์ใหญ่สูงถึง 108 เมตร เด่นเป็นสง่า ทางเดินทอดยาวเรียงรายด้วยเจดีย์ในแบบจีนสูงตระหง่านรวม 8 หลัง และยังมีรูปปั้นพระอรหันต์หลายร้อยองค์อยู่รายรอบ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารเจ ร้านฮั่นไหล ในวัดฝอกวงซาน)
เมืองไถหนาน เมืองหลวงแห่งแรกของไต้หวัน กลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งเคยโดยปกครองโดยฮอลแลนด์ สมัยล่าอาณานิคม ทำให้เมืองนี้มีวัดเก่าแก่มากมาย และบริเวณเมืองเก่ายังเห็นอาคารรูปทรงโบราณทั้งแบบจีนและตะวันตก(เดินทางประมาณ 1 ชม.)
พิพิธภัณธ์ฉีเหม่ย เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนก่อตั้งในปีพ.ศ. 2535 ตกแต่งด้วยศิลปะสไตล์ยุโรปสุดอลังการ ก่อตั้งโดยมหาเศรษฐีระดับโลกชื่อ Shi Wen-long เจ้าของบริษัท Chi Mei Corporation เจ้าของกิจการเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ และกิจการอื่นอีกมากมายแหล่งรวมงานศิลป์ระดับโลกและเป็นที่รวมของ Collection ส่วนตัวของมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้ที่จริงจังและคลั่งไคล้ในประวัติศาสตร์, งานศิลปะและดนตรี จนถึงขั้นสร้างพิพิธภัณฑ์อย่างยิ่งใหญ่ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ออกแบบให้เหมือนวิหารสไตล์กรีกและโรมัน สร้างจากหินอ่อนสีขาว ด้านในมีห้องจัดแสดงงานศิลป์ ชุดเกราะโบราณ ไวโอลีนล้ำค่า ฟอสซิลของไดโนเสาร์ และอื่นๆ อีกมากมาย
ป้อมฉือขั่นโหลว ชื่อที่เพี้ยนมาจากชื่อของภาษาชาวเผ่าของไต้หวัน ป้อมโบราณนี้ สร้างขึ้นปี ค.ศ. 1653 โดยชาวดัตช์ เพื่อเป็นสำนักงานทางการค้าและการปกครอง ในสมัยล่าอาณานิคม ต่อมาสมัยราชวงศ์หมิง ได้พ่ายแพ้ต่อราชวงศ์ชิง ขุนพลเอกของราชวงศ์หมิง “เจิ้ง เฉินกง” ได้หนีมารวบรวมกำลังพ่ายพลที่ไต้หวัน เพื่อล้มชิง กู้หมิง แต่การมาไต้หวันนั้น จำเป็นต้องขับไล่ผู้ที่มาอยู่ก่อนแล้ว นั่นคือชาวดัตช์ หลังจากชนะชาวดัตช์ได้แล้ว ท่านเจิ้ง ได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นฐานบัญชาการ ปัจจุบันอาคารแบบทรงยุโรปแบบเก่าได้พังไปตามกาลเวลา แต่ยังมีซากกำแพงเก่าให้ได้เห็นอยู่ ทางรัฐบาลจึงได้สร้างอาคารใหม่ทรงจีนขึ้นมาแทน ด้านในมีอาคารอยู่ 2 หลังๆแรก บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของที่นี้ หลังที่สองมีองค์เทพเจ้าแห่งความรู้ ซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆ องค์นี้ขอพรแล้ว ไม่ต้องมาแก้บน
เดินทางเข้า เมืองเจียอี้ เป็นเมืองที่ตั้งของ เขตอุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน (Alishan National Park) (เดินทางประมาณ 1 ชม.)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว)
ที่พัก Look Royal Resort – Chiayi (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 เจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน (ป่าสนพันปี / นั่งรถไฟโบราณ) – เมืองไถจง – เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน  ตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอี้ ไม่ใช่ภูเขาลูกเดียว แต่เป็นกลุ่มภูเขา อาหลี่ซานมีพื้นที่ประมาณสามหมื่นเฮคเตอร์มีความสูงประมาณ 2,216เมตร มีทัศนียภาพที่งดงามทั้งบรรยากาศโดยรอบ และอากาศที่เย็นสบายเพราะอยู่บนภูเขาสูงอากาศจะเย็นกว่าด้านล่าง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ภายในอุทยานจะเต็มไปด้วยดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิดและป่าเขียวขจีอันอุดมสมบูรณ์
จากนั้น นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมความงามทางธรรมชาติสองข้าง ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก
จากนั้นชม ป่าสนพันปี  บริเวณแนวทิวสนแห่งนี้จะได้พบกับสนหลากหลายนานาพันธุ์ ทั้งต้นไม้ที่สูงใหญ่และมีลักษณะที่แปลกประหลาดมีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งในแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปีสามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ และยังมีต้นไม้ที่มีอายุยืนนานอีกมากมาย และในบริเวณไม่ไกลกัน
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
เดินทางสู่ เมืองไถจง หัวเมืองใหญ่ตอนกลางของไต้หวัน เมืองแห่งอุตสาหกรรมของไต้หวัน (เดินทางประมาณ 3 ชม.)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู)
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า  www.beacon-hotel.com.tw
วันที่ 4 ไถจง – สวนดอกไม้จงเซ่อ – กรุงไทเป – ภูเขาเหมาคง (กระเช้าไป-กลับ) – หมู่บ้านซื่อซื่อหนานซุน – ตึกไทเป101 (ไม่รวมขึ้นตึก)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
สวนดอกไม้จงเช่อ (Zhongshe Flower Market) ที่นี้เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ และยังเป็นตลาดค้าขายดอกไม้ขนาดใหญ่ของเมืองไถจง สวนนี้จะมีดอกไม้สวยๆ สลับหมุนเวียนกันออกมาให้ท่านได้ยลโฉมแบบไม่ซ้ำฤดูกาลเลยทีเดียว ซึ่งท่านสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปเก๋ๆ ได้แบบใกล้ชิดติดดอกไม้ทั่วทั้งสวน
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
ภูเขาเมาคง (กระเช้าไป-กลับ) สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกลบนกระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา ความสูงเกือบ 300 เมตร ให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองไทเปจากมุมสูง และภูเขาที่เขียวขจี มีแหล่งปลูกชาเขียวที่ขึ้นชื่อ เรียงรายกันเป็นระเบียบสวยงาม จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นตึกไทเป101 จากมุมนี้ได้อย่างสวยงาม และด้านบนเขายังมีร้านชา และร้านค้าต่างๆมากมาย
หมู่บ้านซื่อซื่อหนันซุน (四四南村) หนึ่งในอดีตหมู่บ้านทหารก๊กมินตั๋งที่อพยพมาอยู่เกาะไต้หวัน สร้างขึ้นในช่วงปีค.ศ. 1940 แทรกตัวอยู่ใกล้ๆตึกไทเป101 หมู่บ้านซื่อซื่อหนันซุนถือเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมจากการล่าอาณานิคมของประเทศญี่ปุ่นที่เข้ามา ลักษณะของบ้านมีหลังคาที่มุงจากฟางและผนังไม้ไผ่ หลังจากนั้นในปีค.ศ. 1960 จึงมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นบ้านที่ทำด้วยอิฐและหลังคามุงกระเบื้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และต่อมามีการเปลี่ยนแปลงจนกลมกลืนและกลายเป็นมาตรฐานเดียวกันกับสถาปัตยกรรมทั่วไต้หวัน มีจุดเด่นอยู่ที่ประตูและหน้าต่างสีสันสดใสตัดกับสีหม่นๆ ของผนังปูน จากส่วนผสมของภูมิหลังทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านทำให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและสื่อต่างๆ ที่นิยมนำไปเป็นฉากของภาพยนตร์ดังมาแล้วมากมายและในปัจจุบันก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมีชื่อเสียงโด่งดังเหมาะแก่การเดินชมหมู่บ้านโบราณที่คงความเก่าแก่ของอาคารบ้านเรือนสไตล์ตึกแถวโบราณดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีจนถือได้ว่าเป็นศูนย์ศิลปะของประเทศเลยก็ว่าได้
ตึกไทเป 101 ตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 8 ของโลก ตึกนี้มีสิ่งสุดยอดอยู่ 2 อย่าง คือ 1. มีลิฟต์ที่เร็วมากเร็วถึง 1,010 เมตรต่อนาที 2. มีลูกตุ้มที่หนักที่สุดในโลก 660 ตัน เป็นตัวลดแรงสั่นสะเทือนในกรณีเกิดแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี ตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลำไผ่ 8 ปล้อง สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม ผสมผสานกับความเชื่อที่ว่า ไผ่เป็นตัวแทนของแท่งทอง ที่ราชวงศ์จีนโบราณใช้แลกเปลี่ยนเป็นของกำนัลซึ่งกันและกัน และเพลิดเพลินกับช้อปปิ้งมอลล์ มีของให้ช้อปปิ้งมากมาย ซึ่งคล้ายๆ สยามพารากอน ของบ้านเรา
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปาเลิศรส ดาวมิชลิน ร้านติ่งไท่ฟง)
เข้าที่พัก Taisugar Hotel Taipei (4*) หรือเทียบเท่า  www.taipeihotel-tsc.com.tw
วันที่ 5 ไทเป – ร้านพายสับปะรด – วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของไต้หวันที่ ร้านพายสับปะรด ด้วยรสชาติที่หวานกลมกล่อมกำลังพอดีจนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีไส้อื่นๆนอกจากไส้สับปะรดให้เลือกชิมถือเป็นอีกหนึ่งของฝากติดไม้ติดมือที่ใครมาไต้หวันไม่ควรพลาด
วัดหลงซันซื่อ หรือ “วัดเขามังกร” เดิมสถานที่ตั้งของวัดมีชื่อเดิมว่า “หมงเจี๋ย” (艋舺) ปัจจุบันถูกเรียกว่า “เขตวั่นหัว” (萬華) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญของเมืองไทเปเมื่อในอดีต วัดหลงซันซื่อเริ่มสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิเฉี่ยนหลง (清乾隆) ของราชวงศ์ชิง และสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1740 ตลอดระยะเวลาผ่านไปเกือบ 300 ปี วัดหลงซันซื่อถูกบูรณะใหม่หลายหนทั้งจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติและภัยสงคราม แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นศิลปะโบราณที่สามารถดูได้จากสถาปัตยกรรมในหลายๆจุด เช่น บริเวณลานพื้นที่เป็นแผ่นหิน มีการตัดหินที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ดีนัก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหายยับเยิน แต่ปรากฏว่า “พระโพธิสัตว์กวนอิม” ที่สถิตอยู่ด้านในนั้นกลับไม่ได้รับความเสียหายเลย ยิ่งทำให้ผู้คนเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน นอกจากจะมี “พระโพธิสัตว์กวนอิม” เป็นพระประธานหลักแล้ว ด้านหลังของพระอุโบสถยังมีเทพเจ้าต่างๆของลัทธิเต๋าอีกนับหลายสิบองค์ มีผู้กล่าวไว้ว่าวัดหลงซันซื่อเป็นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เสต็กกระทะร้อน+บาร์ต่างๆ)
ซีเหมินติง สถานที่ยอดนิยมของบรรดาวัยรุ่นไต้หวัน รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าสไตล์วัยรุ่นมากมาย ทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางหลากหลายยี่ห้อ อาทิ Uniqlo, H&M, Kanken Fjällräven, Onitsuka Tiger, Nike, Etude, Skinfood ฯลฯ รวมถึงยังมีร้านอาหารในด้านความแปลกใหม่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น ร้าน Modern Toilet อีกด้วย
20.10 น. ไจ้เจี้ยนไต้หวัน โดย สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 635
23.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข !