ทัวร์ไต้หวัน┃Taiwan Journey Onsen 5D 4N TWJNOSNOVDEC

S.B.A ATTRACTION

 อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ชมผาหินอ่อนแห่งเดียวของไต้หวัน

 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หินรูปร่างแปลกตาริมขอบทะเลยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือ 

 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือชมบรรยากาศแสนโรแมนติค

 วัดเหวินอู่ ขอพรเทพเจ้าขงจื้อและเทพเจ้ากวนอูจากวัดที่ศักดิ์สิทธ์          ดั่งสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวันมากที่สุดของไต้หวัน

 ไทเป 101 ชมวิวพาโนรามากรุงไทเป 360 องศา

เมนูแนะนำ

 เสต็กกระทะร้อน

 บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู

 อาหารทะเลสไตส์ไต้หวัน+กุ้งมังกร

 เสี่ยวหลงเปาเลิศรส ดาวมิชลิน

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-ไทเป (WE 688 BKK-KHH : 10:00-14:20 น.)-เมืองเจียอี้-(TG 632 BKK-TPE : 08:15-12:45 น.)-พิพิธภัณฑ์กู้กง-เมืองเจียวซี (แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว)

** ที่พัก Guan Xiang Century Hotel (4*) หรือเทียบเท่า

2 เจียวซี-นั่งรถไฟไปฮวาเหลียน-อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-
ทะเลสาบเจ็ดดาว**ที่พัก Park City Hotel – Hualien (4*) หรือเทียบเท่า
3 ฮวาเหลียน-นั่งรถไฟไปเมืองอี๋หลัน-อุทยานเย๋หลิ่ว-
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-ไทจง-เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต**ที่พัก Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า
4 ไถจง-ล่องเรือสุริยันจันทรา (ศาลพระถังซัมจั๋ง)-วัดเหวินวู่-ไทเป-พายสับปะรด-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

*ที่พัก City Suites Taipei Nandong (4*) หรือเทียบเท่า

5 ไทเป-ไทเป101 (ชมวิวชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (TG 635  TPE-BKK : 20:10-23:05 น.)
 –
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไทเป – พิพิธภัณฑ์กู้กง – เมืองเจียวซี (แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว)  (-/Box/D)
05.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ S.B.A. Taiwan คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกแก่ท่าน
  สำหรับเดินทางวันที่ 9-13 พ.ย.
07.25 น. เหินฟ้าสู่ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 634
11.55 น.  ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
08.15 น.   เหินฟ้าสู่ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 632
12.45 น.  ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (แซนวิช+ชานม)
  พิพิธภัณฑ์กู้กง ติด 1ใน4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก ภายในมีโบราณวัตถุล้ำค่ากว่า 620,000ชิ้นเป็นวัตถุโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า5,000ปีจากราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์ซึ่งอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คได้นำมาจากประเทศจีนเนื่องจากโบราณวัตถุเหล่านี้มีมากแต่พื้นที่ภายในกู้กงนั้นมีจำกัดจึงจัดแบ่งวัตถุโบราณออกมาตั้งโชว์แค่ครั้งละ 15,000 ชิ้นจัดแสดงนานครั้งละ 3 เดือน ดังนั้นถ้าจะดูให้ครบทั้งหมดต้องใช้เวลาถึง 12 ปีเลยทีเดียวแต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง อาทิ หยกหมูสามชั้น จะมีให้ชมตลอดทั้งปี
  เดินทางสู่ เมืองเจียวซี ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านน้ำแร่ธรรมชาติ
  เข้าพักที่โรงแรม Guan Xiang Century Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
  ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ในห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้นทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม ส่วนบ่อน้ำแร่รวม หากต้องการแช่น้ำแร่ โปรดเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วย
 
วันที่ 2 เจียวซี – นั่งรถไฟไปเมืองฮวาเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ทะเลสาบเจ็ดดาว  (B/L/D)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
  เดินทางไปฮวาเหลียนโดยรถไฟ ฮวาเหลียนคือแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะไต้หวัน เป็นแหล่งหินอ่อนบริสุทธิ์ที่สำคัญมาก ระหว่างทางบนรถไฟจะเห็นทัศนียภาพของภูเขาและทะเล
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  อุทยานแห่งชาติผาหินทาโรโกะ เป็นอุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของไต้หวัน ทัศนียภาพของที่นี่จะเป็นหน้าผาสูงชัน ประกอบไปด้วยช่องหุบเขา มีลำธาร น้ำตก สวยงามและคลาสสิก ดุจดั่งภาพวาดของจีน ซึ่งท่านจะได้ชื่นชมกับความงดงามทางธรรมชาติของสถานที่ต่างๆ เช่น หน้าผาโพรงถ้ำนกนางแอ่น อุโมงค์เก้าโค้ง สะพานซื่อมู่ เป็นต้น **การเข้าชมสถานทีต่างๆในอุทยานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ**
  ทะเลสาบเจ็ดดาว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวฮัวเหลียนเล่ากันว่าสามารถมองเห็นดาวไถ ซึ่งมี 7 ดวงในเวลากลางคืนสวยงามมาก เพราะเห็นดาวได้ชัดเจนมาก หนุ่มสาวชาวไต้หวันและนักท่องเที่ยวนิยมมาแวะพักผ่อนคลายความเหนื่อยล้าที่ ทะเลสาบแห่งนี้ เพราะได้สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเย็น ชายหาดแห่งนี้เต็มไปด้วยก้อนหินหลายขนาด วางเรียงรายเป็นหาดยาวแทนหาดทรายไม่เหมือนทะเลที่อื่น และเป็นท้องน้ำเดียวกับมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุด สร้างความประทับใจให้ทุกท่านอย่างมิอาจลืม
ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตราคาร (สเต็กกระทะร้อน+บาร์ต่างๆกกะระ็)
  เข้าพักที่โรงแรม Park City Hotel – Hualien Vacation (4*) หรือเทียบเท่า  www.parkcthotel.com
 
วันที่ 3  ฮวาเหลียน – นั่งรถไฟไปเมืองอี๋หลัน – อุทยานเย๋หลิ่ว – ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – ไทจง – เผิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านนั่งรถไฟ จาก เมืองฮวาเหลียน ไป เมืองอี๋หลัน
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเลสไตส์ไต้หวัน+กุ้งมังกร)
  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เป็นชายฝั่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องโขดหินที่มีลักษณะรูปแปลกตา และงดงาม เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเล และลมเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการถับถมของแนวหินตามชายฝั่งในลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกัน โขดหินบางก้อนมีลักษณะคล้ายภาพของ แผนที่ไต้หวัน หินรูปเศียรราชินีเนเฟอร์ติแห่งอียิปต์ หินรองเท้าแก้วของซินเดอเรลล่า ที่โด่งดังไปทั่วโลก
  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นถนนทางเดินแคบๆ ปูด้วยพื้นหินในอดีตที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน เต็มไปด้วยสิ่งสะดุดตา ทั้งอาหารทานเล่น อาทิ เห็ดทอดคลุกเคล้าเครื่องเทศ ไส้กรอกย่างสไตล์ไต้หวัน ไอศกรีมม้วนสไตล์พื้นเมือง ไปจนถึงของที่ระลึกงานฝีมือ และร้านน้ำชาที่เป็นเอกลักษณ์
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง หัวเมืองใหญ่ตอนกลางของไต้หวัน (เดินทางประมาณ 3.30 ชม.)
  แหล่งช้อปปิ้งยามเย็น เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่คึกคักและดังที่สุดของเมืองไถจง อิสระกับการช้อปปิ้งเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู)
  เข้าพักที่โรงแรม Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ไถจง –  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (ศาลพระถังซัมจั๋ง) – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่งดงามราวภาพวาด บรรยากาศอันแสนโรแมนติค เปรียบดั่ง“สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นทำให้ตัวทะเลสาบ หากมองจากทางทิศเหนือจะมีรูปเหมือนพระอาทิตย์ แต่หากเมื่อมองจากมุมด้านทิศใต้ก็จะเห็นเกาะนั้นมีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่าสุริยันจันทรา
  ศาลพระถังซัมจั๋ง (Xuanguang Temple) หรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดสวนกวง ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสุริยันจันทราทางตอนเหนือ ตามตำนานเล่าขานกันว่า พระถังซัมจั๋งได้สร้างวัดแห่งนี้เพื่อเป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย
  วัดเหวินอู่ (Wenwu Temple) หรือวัดกวนอูสร้างในปี ค.ศ.1938 ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทราด้านในเป็นที่ประทับของท่านขงจื๊อ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และ เทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) หน้าวัดมีสิงโตคู่คาบลูกแก้ว มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง+เมนูปลาประธานาธิบดี)
  เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของไต้หวันที่ ร้านพายสับปะรด ด้วยรสชาติที่หวานกลมกล่อมกำลังพอดีจนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีไส้อื่นๆนอกจากไส้สับปะรดให้เลือกชิมถือเป็นอีกหนึ่งของฝากติดไม้ติดมือที่ใครมาไต้หวันไม่ควรพลาด
เย็น  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (อาหารจีนพื้นเมือง)
  ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต (Shi Lin Night Market) ตลาดกลางคืนชื่อดังของเมืองไทเป แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป รวมสินค้ามากมายให้เลือกสรรอาทิเช่น ของฝาก ขนม สินค้าวัยรุ่น เป็นต้น
  เข้าพักที่โรงแรม City Suites Hotel – Taipei Nandong (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ไทเป – ไทเป101 (ชมวิวชั้น89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง -สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
  ตึกไทเป 101 ตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 8 ของโลก ตึกนี้มีสิ่งสุดยอดอยู่ 2 อย่าง คือ 1. มีลิฟต์ที่เร็วมากเร็วถึง 1,010 เมตรต่อนาที 2. มีลูกตุ้มที่หนักที่สุดในโลก 660 ตัน เป็นตัวลดแรงสั่นสะเฃทือนในกรณีเกิดแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี ตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลำไผ่ 8 ปล้อง สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม ผสมผสานกับความเชื่อที่ว่า ไผ่เป็นตัวแทนของแท่งทอง ที่ราชวงศ์จีนโบราณใช้แลกเปลี่ยนเป็นของกำนัลซึ่งกันและกัน นำท่านขึ้นลิฟต์ความเร็วสูงระดับโลก 1,010 เมตร ต่อนาที จากชั้นที่ 5 ของตึกไปถึงชั้นที่ 89 ด้วยระยะเวลา 37 วินาที สู่จุดชมวิวที่จะทำให้เห็นกรุงไทเปได้ทั้ง 360 องศา พร้อมทั้งอิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปาเลิศรส ดาวมิชลิน ร้านติ่งไท่ฟง)
  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สัญลักษณ์แห่งไต้หวัน ถูกสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาว ส่วนบนของอาคารประดับไปด้วยกระเบื้องกระจกสีน้ำเงินเข้ม ก่อสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตท่านประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี บนเนื้อที่กว่า 250,000 ตร.ม. ให้ท่านได้ชมชมชีวประวัติของท่านเจียงไคเชคและรูปภาพประวัติศาสตร์ในยุคก่อตั้งไต้หวันที่หาดูได้ยาก
  ซีเหมินติง สถานที่ยอดนิยมของบรรดาวัยรุ่นไต้หวัน รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าสไตล์วัยรุ่นมากมาย ทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางหลากหลายยี่ห้อ อาทิ Uniqlo, H&M, Kanken Fjällräven, Onitsuka Tiger, Nike, Etude, Skinfood ฯลฯ รวมถึงยังมีร้านอาหารในด้านความแปลกใหม่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น ร้าน Modern Toilet อีกด้วย
ค่ำ  (ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่) 
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน
20.10 น. ไจ้เจี้ยนไต้หวัน โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 635
23.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ!