ทัวร์ไต้หวัน┃Taiwan So Fun Onsen 5D 4N TWSFONOVDEC

S.B.A ATTRACTION

 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ฟาร์มเลี้ยงแกะ บนภูเขาสูงที่รายล้อมไป

 ป้อมปราการซานโดมินโก, ถนนเก่าและสะพานคู่รักตั้นสุ่ย ด้วยเฆมหมอก    

 สามสถานที่สำคัญของตั๋นสุ่ย ครบสามรส

 ตึกไทเป 101 สัมผัสลิฟต์ความเร็วสูงระดับโลก 1,010-

 หมู่บ้านโบราณสื้อเฟิ่น หมู่บ้านวัฒนธรรมแหล่งปล่อยโคมชื่อดังเมตร/นาที สู่จุดชมวิวกรุงไทเป พาโนราม่า 360 องศา

 ช้อปปิ้งสองตลาดดัง จากสองเมืองใหญ่! 

 วัดหลงซาน วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไทเป  

 ซีเหมินติง และเฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  

เมนูแนะนำ

 เสี่ยวหลงเปาเลิศรส ร้านดาวมิชลิน ติ่งไท่ฟง, อาหารจีนยูนาน, บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู และบุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-ไทเป (TG 632 BKK-TPE : 08:15-12:45 น.)-เมืองไถจง-เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
2 ไถจง-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-สวนดอกไม้จงเช่อ
**ที่พัก Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า
3 ไถจง-ไทเป-ตึกไทเป101 (ชมวิวชั้น89)-ภูเขาเมาคง (กระเช้าไป-กลับ)-
เจียวซี(แช่น้ำแร่ธรรมชาติ)
** ที่พัก Kilin Hotel, Jiaoxi Yilan (4*) หรือเทียบเท่า
4 เจียวซี-หมู่บ้านโบราณสื้อเฟิ่น (รวมโคมลอย)-ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-ป้อมปราการซานโดมินโก-ถนนเก่าและสะพานคู่รักตั้นสุ่ย
** ที่พัก Taisugar Hotel Taipei (4*) หรือเทียบเท่า
5 ไทเป-ร้านพายสับปะรด-วัดหลงซาน-ย่านซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (TG 635  TPE-BKK : 20:10-23:05 น.)  –
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไทเป – เมืองไถจง – เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
05.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ S.B.A. Taiwan คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
  สำหรับเดินทางวันที่ 9-13 พ.ย.
07.25 น. เหินฟ้าสู่ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 634
11.55 น.  ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
08.15 น.   เหินฟ้าสู่ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 632
12.45 น.  ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (แซนวิช+ชานม)
  เดินทางสู่ เมืองไถจง หัวเมืองใหญ่ตอนกลางของไต้หวัน (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู)
  เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่คึกคักและดังที่สุดของเมืองไถจงอิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ
  เข้าพักที่โรงแรม Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า www.beacon-hotel.com.tw
 
วันที่ 2 ไถจง – ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – สวนดอกไม้จงเช่อ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
  ชิงจิ้งฟาร์ม (Cingjing Sheep Farm) เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูงอยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,750 เมตร ทำให้มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบ ทั้งทุ่งหญ้าสีเขียว และเทือกเขาที่งดงามคล้ายกับประเทศทางยุโรปเหนือ โดยในฟาร์มแบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือ บริเวณฟาร์มที่เลี้ยงแกะ และบริเวณชมวิว สามารถถ่ายรูปกับแกะแสนรู้ และ ให้อาหารแกะ ได้อย่างใกล้ชิด พร้อมเดินเล่นชมความสวยงามของธรรมชาติในบริเวณฟาร์ม
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (อาหารจีนยูนาน)
  สวนดอกไม้จงเช่อ (Zhongshe Flower Market) ที่นี้เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ และยังเป็นตลาดค้าขายดอกไม้ขนาดใหญ่ของเมืองไถจง สวนนี้จะมีดอกไม้สวยๆสลับหมุนเวียนกันออกมาให้ได้ยลโฉมแบบไม่ซ้ำฤดูกาลเลยทีเดียว
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว)
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า www.beacon-hotel.com.tw
 
วันที่ 3 ไถจง – ไทเป – ตึกไทเป101 (ชมวิวชั้น89) – ภูเขาเมาคง (กระเช้าไป-กลับ) – เมืองเจียวซี (แช่น้ำแร่ธรรมชาติ)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางกลับสู่ ไทเป เมืองหลวงแห่งไต้หวัน (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
  ตึกไทเป 101 ตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 8 ของโลก ตึกนี้มีสิ่งสุดยอดอยู่ 2 อย่าง คือ 1. มีลิฟต์ที่เร็วมากเร็วถึง 1,010 เมตรต่อนาที 2. มีลูกตุ้มที่หนักที่สุดในโลก 660 ตัน เป็นตัวลดแรงสั่นสะเฃทือนในกรณีเกิดแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี ตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลำไผ่ 8 ปล้อง สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม ผสมผสานกับความเชื่อที่ว่า ไผ่เป็นตัวแทนของแท่งทองที่ราชวงศ์จีนโบราณใช้แลกเปลี่ยนเป็นของกำนัลซึ่งกันและกัน ขึ้นลิฟต์ความเร็วสูงระดับโลก 1,010 เมตร ต่อนาที  จากชั้นที่ 5 ของตึกไปถึงชั้นที่ 89 ด้วยระยะเวลา 37 วินาที สู่จุดชมวิวที่จะทำให้เห็นกรุงไทเปได้ทั้ง 360 องศา พร้อมทั้งอิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปาเลิศรส ดาวมิชลิน ร้านติ่งไท่ฟง)
  นำท่านสู่ ภูเขาเมาคง (กระเช้าไป-กลับ) สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกลบนกระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา ความสูงเกือบ 300 เมตร ให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองไทเปจากมุมสูง และภูเขาที่เขียวขจี สามารถมองเห็นแหล่งปลูกชา ที่เรียงรายกันเป็นระเบียบสวยงาม นำท่านแวะสถานี วัดจือหนานกง สร้างขึ้นในปี 1891 ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ และเป็นสถานที่สำหรับสักการบูชาที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองนี้ด้วย เป็นวัดที่นิยมมากในหมู่พ่อค้าแม่ค้า และนักธุรกิจ ส่วนใหญ่จะนิยมมาขอพรกันเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าขึ้นต่อไปยังสถานีปลายทาง ให้ทุกท่านได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ เย็นสบาย จากจุดนี้ท่านสามารถชมวิวเมืองไทเป และสามารถมองเห็นตึกไทเป101 จากมุมนี้ได้อย่างสวยงาม และด้านบนเขายังมีร้านชา และร้านค้าต่างๆมากมาย
  เดินทางสู่ เมืองเจียวซี ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านน้ำแร่ธรรมชาติ (เดินทางประมาณ 1 ชม.)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  ที่พัก Kilin Hotel, Jiaoxi Yilan (4*) หรือเทียบเท่า www.kilinjiaoxi.com.tw
  ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ในห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม ส่วนบ่อน้ำแร่รวม ถ้าหากต้องการแช่น้ำแร่ โปรดเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วย
 
วันที่ 4 เจียวซี – หมู่บ้านโบราณสื้อเฟิ่น (รวมโคมลอย) – ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – ป้อมปราการซานโดมินโก – ถนนเก่าและสะพานคู่รักตั้นสุ่ย
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
  หมู่บ้านโบราณสื้อเฟิ่น (Shifen) หมู่บ้านเล็กๆ ที่รอบล้อมด้วยธรรมชาติอันสดใส ได้ถึงกลิ่นอายของวัฒนธรรมไต้หวัน กลางหมู่บ้านแห่งนี้มีเส้นทางรถไฟผ่าน สามารถปล่อยโคมลอยขณะที่ยืนอยู่บนรางรถไฟ ท่ามกลางบ้านเรือนของชาวบ้าน เป็นวิวที่ประทับใจ และคู่ควรแก่การเก็บภาพประทับใจนี้ (รวมโคมลอย 2ท่าน/โคม)
  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นถนนทางเดินแคบๆ ปูด้วยพื้นหินในอดีตที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน เต็มไปด้วยสิ่งสะดุดตา ทั้งอาหารทานเล่น อาทิ เห็ดทอดคลุกเคล้าเครื่องเทศ ไส้กรอกย่างสไตล์ไต้หวัน ไอศกรีมม้วนสไตล์พื้นเมือง ไปจนถึงของที่ระลึกงานฝีมือ และร้านน้ำชาที่เป็นเอกลักษณ์
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  ป้อมปราการซานโดมินโก หรือป้อมแดงตั้นสุ่ย สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แห่งนี้มีความเป็นมาในอดีตกว่า 4 ศตวรรษ ช่วงแรกป้อมนี้ถูกสร้างขึ้นโดยชาวสเปนในปีค.ศ.1629 ถัดจากนั้นก็โดนยึดครองและสร้างใหม่โดยชาวดัตช์ โครงสร้างของป้อมนั้นเป็นอิฐสีแดง ให้ควาามรู้สึกถึงช่วงยุโรปสมัยกลางในปีค.ศ.1867 ป้อมปราการนี้ถูกเช่าโดยชาวอังกฤษซึ่งถูกใช้เป็นสถานกงสุล และสร้างเป็นี่อยู่อาศัยของราชการ ตอนนี้ได้จัดเป็นสถานที่แสดงนิทรรศการทางด้านประวัติศาสตร์ประกอบด้วยรูปภาพต่าง ๆ
  ถนนเก่าตั้นสุ่ย หรือถนนคนเดินริมน้ำ ที่มีบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ของชาวไทเป ซึ่งอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองท่าแห่งแรกของไต้หวันทางตอนเหนืออีกด้วย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Taisugar Hotel Taipei (4*) หรือเทียบเท่า www.taipeihotel-tsc.com.tw
 
วันที่ 5 ไทเป – ร้านพายสับปะรด – วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ  
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ร้านพายสับปะรด ร้านดังของไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลอง ขนมพายสับปะรด ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อม จนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็นอีกหนึ่งของฝากชื่อดังของไต้หวัน
  วัดหลงซาน สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2281 เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไทเป และถือว่าเป็นวัดที่รวบรวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดในไต้หวัน สัมผัสความงามของประติมากรรมและสถาปัตยกรรม อันประณีตงดงามแบบไต้หวันดั้งเดิมได้ที่นี่
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  ซีเหมินติง สถานที่ยอดนิยมของบรรดาวัยรุ่นไต้หวัน รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าสไตล์วัยรุ่นมากมาย ทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางหลากหลายยี่ห้อ อาทิ Uniqlo, H&M, NET, New Balance, Kanken Fjällräven, Onitsuka Tiger, Nike, Etude, Skinfood ฯลฯ รวมถึงยังมีร้านอาหารในด้านความแปลกใหม่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น ร้าน Modern Toilet อีกด้วย
ค่ำ  (ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่) 
  ได้เวลาอันสมควรนำท่าน เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน
20.10 น. ไจ้เจี้ยนไต้หวัน โดย สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 635 
23.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข !