ทัวร์ไต้หวัน┃Smart Taiwan New Fun + Onsen 5D3N TWNF5D

 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ฟาร์มเลี้ยงแกะ บนภูเขาสูงที่รายล้อมไปด้วยเมฆหมอก

 ป้อมปราการซานโดมินโกถนนเก่าและสะพานคู่รักตั้นสุ่ย สามสถานที่สำคัญของตั๋นสุ่ย ครบสามรส

 ตึกไทเป 101 อาคารชื่อดังระดับโลก

 หมู่บ้านโบราณสื้อเฟิ่น หมู่บ้านเล็กๆ กลิ่นอายของวัฒนธรรมไต้หวัน แหล่งปล่อยโคมลอยชื่อดัง

 วัดหลงซาน วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไทเป  

 ช้อปปิ้งสองตลาดดัง จากสองเมืองใหญ่ซีเหมินติง และเฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   

เมนูแนะนำ

 เมนูพิเศษ! เสี่ยวหลงเปาเลิศรส, อาหารจีนยูนาน และบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู

วันที่ รายการ อาหาร

1

สนามบินสุวรรณภูมิ   

2

สุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน (BR 206 BKK-TPE : 01:45-06:35 น.)-วัดหลงซาน-ไทเป101-ภูเขาเมาคง (นั่งกระเช้าไป-กลับ)-เมืองเจียวซี (แช่น้ำแร่ธรรมชาติ)
** ที่พัก Kilin Jiaoxi Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
Box

3

เจียวซี-หมู่บ้านโบราณสื่อเฟิ่น-ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-ป้อมปราการซานโดมินโก-ถนนเก่าและสะพานคู่รักตั้นสุ่ย  ** ที่พัก Hotel Intrendy (4*) หรือเทียบเท่า

4

ไทเป-เมืองไถจง-สวนดอกไม้จงเช่อ-ร้านขนมพายสัปประรด-เฟิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
** ที่พัก Moving Star Hotel (4*) หรือเทียบเท่า

5

ไถจง-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เถาหยวน-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
(BR 205 TPE-BKK : 20:45-23:30 น.)
 –

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
20 ต.ค. 6224 ต.ค. 6225,900฿23,500฿Download PDF
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ  (-/-/-)
23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
 
วันที่ 2 สุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – วัดหลงซาน – ไทเป101 – ภูเขาเมาคง (นั่งกระเช้าไป-กลับ) – เมืองเจียวซี (แช่น้ำแร่ธรรมชาติ)  (Box/L/D)
01.45 น. เหินฟ้าสู่ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน EVA Airways เที่ยวบินที่ BR 206
06.35 น. ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เช้า      รับประทานอาหารเช้า (แซนด์วิช+เครื่องดื่ม)
  จากนั้นนำท่านสู่ วัดหลงซาน สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2281 เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุด ในไทเป และถือว่าเป็นวัดที่รวบรวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้ มากที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้สัมผัสความงามของประติมากรรม และสถาปัตยกรรม อันประณีตงดงามแบบไต้หวันดั้งเดิม
  นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น89) ตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 8 ของโลก ตึกนี้มีสิ่งสุดยอดอยู่ 2 อย่างคือ 1. มีลิฟต์ที่เร็วมากเร็วถึง 1,010 เมตรต่อนาที 2. มีลูกตุ้มที่หนักที่สุดในโลก 660 ตัน เป็นตัวลดแรงสั่นสะเทือนในกรณีเกิดแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี ตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลำไผ่ 8 ปล้อง สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม ผสมผสานกับความเชื่อที่ว่า ไผ่เป็นตัวแทนของแท่งทองที่ราชวงศ์จีนโบราณใช้แลกเปลี่ยนเป็นของกำนัลซึ่งกันและกันนำท่านขึ้นลิฟต์ความเร็วสูงระดับโลก 1,010 เมตร/นาที จากชั้นที่ 5 ของตึกไปถึงชั้นที่ 89 ด้วยระยะเวลา 37 วินาที สู่จุดชมวิวที่จะทำให้เห็นกรุงไทเปได้ทั้ง360 องศา พร้อมทั้งอิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปาเลิศรส)
  นำท่านสู่ ภูเขาเมาคง (กระเช้าไป-กลับ) สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกลบนกระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา ความสูงเกือบ 300 เมตร ให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองไทเปจากมุมสูง และภูเขาที่เขียวขจี มีแหล่งปลูกชาเขียวที่ขึ้นชื่อ เรียงรายกันเป็นระเบียบสวยงาม จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นตึกไทเป101 จากมุมนี้ได้อย่างสวยงาม และด้านบนเขายังมีร้านชา และร้านค้าต่างๆมากมาย
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียวซี ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านน้ำแร่ธรรมชาติ (เดินทางประมาณ 1 ชม.)
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Kilin Jiaoxi Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
  เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ในห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม ส่วนบ่อน้ำแร่รวม ถ้าท่านต้องการแช่น้ำแร่ โปรดเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วย
 
วันที่ 3 เจียวซี – หมู่บ้านโบราณสื่อเฟิ่น – ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – ป้อมปราการซานโดมินโก – ถนนเก่าและ – สะพานคู่รักตั้นสุ่ย  (B/L/D)
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ หมู่บ้านโบราณสื้อเฟิ่น (Shifen) (ไม่รวมค่าโคมไฟ) หมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติอันสดชื่น ได้รับรู้ถึงกลิ่นอายของวัฒนธรรมไต้หวันกลางหมู่บ้านแห่งนี้ จะมีเส้นทางรถไฟผ่านให้ท่านได้ปล่อยโคมลอย ขณะยืนอยู่บนรางรถไฟ ท่ามกลางบ้านเรือนของชาวบ้านเป็นวิวที่ท่านจะต้องชื่นชอบ และคู่ควรแก่การเก็บภาพประทับใจ
  นำท่านสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นถนนทางเดินแคบๆ ปูด้วยพื้นหินในอดีตที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน เต็มไปด้วยสิ่งสะดุดตาทั้งอาหารทานเล่น อาทิ เห็ดทอดคลุกเคล้าเครื่องเทศ ไส้กรอกย่างสไตล์ไต้หวัน ไอศกรีมม้วนสไตล์พื้นเมือง ไปจนถึงของที่ระลึกงานฝีมือ และร้านน้ำชาที่เป็นเอกลักษณ์
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  นำท่านสัมผัส ป้อมปราการซานโดมินโก หรือป้อมแดงตั้นสุ่ย สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งนี้มีความเป็นมาในอดีตกว่า 4 ศตวรรษ ช่วงแรกป้อมนี้ถูกสร้างขึ้นโดยชาวสเปนในปีค.ศ.1629 ถัดจากนั้นก็โดนยึดครองและสร้างใหม่โดยชาวดัตช์ โครงสร้างของป้อมนั้นเป็นอิฐสีแดง ให้ความรู้สึกถึงช่วงยุโรปสมัยกลางในปีค.ศ.1867 ป้อมปราการนี้ถูกเช่าโดยชาวอังกฤษซึ่งถูกใช้เป็นสถานกงสุล และสร้างเป็นที่อยู่อาศัยของราชการ ตอนนี้ได้จัดเป็นสถานที่แสดงนิทรรศการทางด้านประวัติศาสตร์ประกอบด้วยรูปภาพต่างๆ
  เดินทางต่อไปที่ ถนนเก่าตั้นสุ่ย หรือถนนคนเดินริมน้ำ ที่มีบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวไทเป ซึ่งอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองท่าแห่งแรกของไต้หวันทางตอนเหนืออีกด้วยให้ท่านได้ลองลิ้มรสอาหารท้องถิ่น เช่น ลูกชิ้นปลา ไข่เหล็ก และน้ำบ๊วยที่มีรสเปรี้ยว รวมถึงอาหารทะเลสดๆ ในราคาไม่แพงนำท่านชม วิวแม่น้ำตั้นสุ่ย ณ สะพานคู่รัก ซึ่งมีความยาว 164.9 เมตร กว้าง 5 เมตร สามารถรองรับคนได้ถึง 9,000 คน มีลักษณะเป็นสะพานแขวนรูปโค้ง เพื่อเชื่อมสองฟากฝั่งของแม่น้ำ
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Intrendy (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ไทเป – เมืองไถจง – สวนดอกไม้จงเช่อ – ร้านขนมพายสัปประรด – เฟิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  (B/L/D)
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไถจง หัวเมืองใหญ่ตอนกลางของไต้หวัน เมืองแห่งอุตสาหกรรมของไต้หวัน (เดินทางประมาณ 3 ชม.)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  เดินทางถึง สวนดอกไม้จงเช่อ (Chungshe Flower Garden) ที่นี้เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ และยังเป็นตลาดค้าขายดอกไม้ขนาดใหญ่ของเมืองไถจง สวนนี้จะมีดอกไม้สวยๆ สลับหมุนเวียนกันออกมาให้ท่านได้ยลโฉมแบบไม่ซ้ำฤดูกาลเลยทีเดียว ซึ่งท่านสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปเก๋ๆ ได้แบบใกล้ชิดติดดอกไม้ทั่วทั้งสวน
  นำท่านเดินทางสู่ ร้านพายสับปะรด ขนมดังของไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลอง ขนมพายสับปะรด ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อม จนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและเป็นอีกหนึ่งของฝากชื่อดังของไต้หวัน
  จากนั้นนําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง เฝิ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดที่คึกคักและดังที่สุดของเมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจตามอัธยาศัย
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู)
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Moving Star Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ไถจง–ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เถาหยวน-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ  (B/L/-)           
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำทุกท่านเที่ยวชมธรรมชาติที่ ชิงจิ้งฟาร์ม (Cingjing Sheep Farm) เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูงอยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,750 เมตร ทำให้มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบ ทั้งทุ่งหญ้าสีเขียว และเทือกเขาที่งดงามคล้ายกับประเทศทางยุโรปเหนือ โดยในฟาร์มแบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือ บริเวณฟาร์มที่เลี้ยงแกะ และบริเวณชมวิว ท่านสามารถถ่ายรูปกับแกะแสนรู้และให้อาหารแกะ ได้อย่างใกล้ชิด พร้อมเดินเล่นชมความสวยงามของธรรมชาติในบริเวณฟาร์ม
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนยูนาน)
20.45 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่าน เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวนไจ้เจี้ยนไต้หวัน โดยสายการบิน EVA Airways เที่ยวบินที่ BR 205
23.30 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข !

Additional Information

month

10-ตุลาคม