ทัวร์ไต้หวัน Newyear┃Classic 6D 5N TWCSDOC

S.B.A ATTRACTION

 อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน

 ไทเป101 อาคารที่เคยสูงที่สุดในโลก

อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ริมขอบทะเลที่เต็มไปด้วยโขดหินรูปทรงแปลกตามากมาย

ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ดั่งสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน

เจดีย์มังกรเสือ สัญลักษณ์แรกๆของเมืองเกาสง 

สวนดอกไม้จงเช่อ หมุนเวียนออกมาให้ยลโฉมแบบไม่ซ้ำฤดูกาล

วัดเหวินอู่ ขอพรเทพเจ้าขงจื๊อ และเทพเจ้ากวนอู 

วัดฝอกวงซาน อนุสรณ์พระพุทธเจ้า ชื่อเสียงระดับโลก

 ช้อปปิ้งจุใจ! E-DA World Outlet Mall, เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซินเจวี๋เจียง และซีเหมินติง

เมนูแนะนำ

เต็กกระทะร้อน,บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว, บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู,อาหารทะเลสไตส์ไต้หวัน+กุ้งมังกรและเสี่ยวหลงเปาเลิศรส ดาวมิชลิน

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)–ไทเป (TG 634 BKK-TPE : 07:25-11:55 น.)–ไทเป101–ช้อปปิ้ง
ซีเหมินติง
** ที่พัก City Suites Hotel – Taipei Nandong (4*) หรือเทียบเท่า
BOX
2 ไทเป–ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย๋หลิ่ว–เมืองไถจง–สวนดอกไม้จงเช่อ–เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

** ที่พัก Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า

3 ไถจง-หนานโถว–วัดเหวินอู่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (ศาลพระถังซัมจั๋ง)–เมืองเจียอี้–พิพิธภัณฑ์กู้กง เมืองเจียอื้

**ที่พัก Hotel Day+ Chiayi (4*) หรือเทียบเท่า

4 เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน (ป่าสนพันปี/นั่งรถไฟโบราณ)–เมืองเกาสง–วัดฝอกวงซาน(อนุสรณ์พระพุทธเจ้า)–ย่านซินเจวี๋ยเจียง
**ที่พัก Hotel COZZI Zhongshan Kaohsiung (4*) หรือเทียบเท่า
5 เกาสง–ชมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Formosa Boulevard Station-สถานกงสุลเก่า อังกฤษ–EDA World Outlet Mall+*อิสระเคาท์ดาวน์ปีใหม่*
** ที่พัก Hotel COZZI Zhongshan Kaohsiung (4*) หรือเทียบเท่า
6 เกาสง–ร้านพายสับปะรด–ทะเลสาบดอกบัว (เจดีย์มังกรเสือ)–สนามบินเกาสง–กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) (WE 689  KHH-BKK : 15:20-17:50 น.)
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ไทเป – ไทเป101 – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
05.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่  S.B.A. Taiwan คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
07.25 น. เหินฟ้าสู่ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 634
11.55 น. ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
กลางวัน รับประทาน (แซนวิช+ชานม)
  นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89) ตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 8 ของโลก ตึกนี้มีสิ่งสุดยอดอยู่ 2 อย่าง คือ 1. มีลิฟต์ที่เร็วมากเร็วถึง 1,010 เมตรต่อนาที 2. มีลูกตุ้มที่หนักที่สุดในโลก 660 ตัน เป็นตัวลดแรงสั่นสะเทือนในกรณีเกิดแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี ตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลำไผ่ 8 ปล้อง สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม ผสมผสานกับความเชื่อที่ว่า ไผ่เป็นตัวแทนของแท่งทอง ที่ราชวงศ์จีนโบราณใช้แลกเปลี่ยนเป็นของกำนัลซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งยังมีห้างคล้ายๆกับสยาม พารากอน บ้านเรา ให้ท่านอิสระเดินเล่นชิม-ช้อป ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปาเลิศรส ดาวมิชลิน ร้านติ่งไท่ฟง)
  จากนั้นนำท่านสู่ ซีเหมินติง สถานที่ยอดนิยมของบรรดาวัยรุ่นไต้หวัน รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าสไตล์วัยรุ่นมากมาย ทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางหลากหลายยี่ห้อ อาทิ Uniqlo, H&M, NET, New Balance, Kanken Fjällräven, Onitsuka Tiger, Nike, Etude, Skinfood ฯลฯ รวมถึงยังมีร้านอาหาร ในด้านความแปลกใหม่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น ร้าน Modern Toilet อีกด้วย
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก City Suites Hotel – Taipei Nandong (4*) หรือเทียบเท่า  www.citysuites.com.tw
 
วันที่ 2 ไทเป – ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – เมืองไถจง – สวนดอกไม้จงเช่อ – เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นถนนทางเดินแคบๆ ปูด้วยพื้นหินในอดีตที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน เต็มไปด้วยสิ่งสะดุดตา ทั้งอาหารทานเล่น อาทิ เห็ดทอดคลุกเคล้าเครื่องเทศ ไส้กรอกย่างสไตล์ไต้หวัน ไอศกรีมม้วนสไตล์พื้นเมือง ไปจนถึงของที่ระลึกงานฝีมือ และร้านน้ำชาที่เป็นเอกลักษณ์

นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เป็นชายฝั่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องโขดหินที่มีลักษณะรูปแปลกตา และงดงาม เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเล และลมเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการถับถมของแนวหินตามชายฝั่งในลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกัน โขดหินบางก้อนมีลักษณะคล้ายภาพของ แผนที่ไต้หวัน หินรูปเศียรราชินีเนเฟอร์ติแห่งอียิปต์ หินรองเท้าแก้วของซินเดอเรลล่า ที่โด่งดังไปทั่วโลก

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเลสไตส์ไต้หวัน+กุ้งมังกร)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง หัวเมืองใหญ่ตอนกลางของไต้หวัน (เดินทางประมาณ 3.30 ชม.)

เดินทางถึง สวนดอกไม้จงเช่อ (Zhongshe Flower Market) ที่นี้เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ และยังเป็นตลาดค้าขายดอกไม้ขนาดใหญ่ของเมืองไถจง สวนนี้จะมีดอกไม้สวยๆสลับหมุนเวียนกันออกมาให้ท่านได้ยลโฉมแบบไม่ซ้ำฤดูกาลเลยทีเดียว

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  จากนั้นนําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งยามเย็น เฝิ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่คึกคักและดังที่สุดของเมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า www.beacon-hotel.com.tw
 
วันที่ 3 ไถจง – หนานโถว – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (ศาลพระถังซัมจั๋ง) – เมืองเจียอี้ –  พิพิธภัณฑ์กู้กง เมืองเจียอื้
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว เมืองที่ตั้งอยู่ทางภาคกลางของเกาะไต้หวัน และเป็นเพียงเมืองเดียวในไต้หวันที่ไม่มีพื้นที่ติดกับทะเลเลย (เดินทางประมาณ 1 ชม.)

จากนั้นนำท่านสู่ วัดเหวินอู่ (Wenwu Temple) สร้างในปีค.ศ.1938 ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา ให้ท่านได้สักการะท่านขงจื๊อ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และ เทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) หน้าวัดมีสิงโตคู่คาบลูกแก้ว มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่

นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่งดงามราวภาพวาด บรรยากาศอันแสนโรแมนติค เปรียบดั่ง“สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นทำให้ตัวทะเลสาบ หากมองจากทางทิศเหนือจะมีรูปเหมือนพระอาทิตย์ แต่หากเมื่อมองจากมุมด้านทิศใต้ก็จะเห็นเกาะนั้นมีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่าสุริยัน-จันทรา นำท่านสู่ ศาลพระถังซัมจั๋ง ซึ่งตามตำนานเล่าขานกันว่า พระถังซัมจั๋งได้สร้างวัดแห่งนี้เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง+เมนูปลาประธานาธิบดี)
  ถึง เมืองเจียอี้ เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน มีเส้นทางรถไฟที่เชื่อมระหว่างเทือกเขาอาหลีซาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นอุทยานของเกาะไต้หวันถึง 3 แห่ง (เดินทางประมาณ 2 ชม.)

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์กู้กง ภาคใต้, เมืองเจียอื้ เพิ่งสร้างเสร็จปลายปีพ.ศ. 2558 สร้างแบบสถาปัตยากรรมโมเดิร์น ทางเข้าเป็นสะพานรูปทรงเกลียวคลื่น ข้ามไปเกาะกลางสู่ตัวอาคารจัดแสดง ภายในมีโบราณวัตถุล้ำค่าหลายชิ้น มีวัตถุโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี จากทั่วเอเชีย และราชวงศ์ของจีน (พิพิธภัณฑ์กู้กงนี้ เป็นแห่งที่สอง ต่อจากพิพิธภัณฑ์กู้กงที่ไทเป)

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว)
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Day+ Chiayi (4*) หรือเทียบเท่า  www.hotelday.com.tw
 
วันที่ 4 เจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน (ป่าสนพันปี/นั่งรถไฟโบราณ) – เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซาน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) – ย่านซินเจวี๋ยเจียง
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอี้ ไม่ใช่ภูเขาลูกเดียว แต่เป็นกลุ่มภูเขา อาหลี่ซานมีพื้นที่ประมาณสามหมื่นเฮคเตอร์มีความสูงประมาณ 2,216เมตร มีทัศนียภาพที่งดงาม ทั้งบรรยากาศโดยรอบ และอากาศที่เย็นสบายเพราะอยู่บนภูเขาสูงอากาศจะเย็นกว่าด้านล่าง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ภายในอุทยานจะเต็มไปด้วยดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และป่าเขียวขจีอันอุดมสมบูรณ์ นำท่าน นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมความงามทางธรรมชาติสองข้าง ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  จากนั้นนำท่านชม ป่าสนพันปี บริเวณแนวทิวสนแห่งนี้จะได้พบกับสนหลากหลายนานาพันธุ์ ทั้งต้นไม้ที่สูงใหญ่และมีลักษณะที่แปลกประหลาด มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งในแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ และยังมีต้นไม้ที่มีอายุยืนนานอีกมากมาย และในบริเวณไม่ไกลกัน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกาสง เมืองใหญ่อันดับที่สองของไต้หวัน ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการต่อเรือของไต้หวันเพราะท่าเรือของเกาสงเป็น 1 ใน 4 ของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของโลก และปัจจุบันรัฐบาลพยายามทำให้เมืองนี้เป็นเมืองแห่งศิลปะ-วัฒนธรรม (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

นำท่านสู่ วัดฝอกวงซาน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) เป็นศูนย์กลางในการให้การศึกษาทางพุทธศาสนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปถึง 14,800 องค์ รวมถึงพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากประเทศไทยด้วย อีกทั้งยังสะดุดตาด้วยรูปปั้นพระโพธิสัตว์องค์ใหญ่สูงถึง 108 เมตร เด่นเป็นสง่า ทางเดินทอดยาวเรียงรายด้วยเจดีย์ในแบบจีนสูงตระหง่านรวม 8 หลัง และยังมีรูปปั้นพระอรหันต์หลายร้อยองค์อยู่รายรอบ

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู)
  จากนั้นนําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งยามเย็น ย่านซินเจวี๋ยเจียง แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองเกาสง คล้ายสยามสแควร์บ้านเรา อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นวัยรุ่นมากมาย รวมถึงของทานเล่นและขนมตลอดสองข้างถนน
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel COZZI Zhongshan Kaohsiung (4*) หรือเทียบเท่า  https://hotelcozzi.com
 
วันที่ 5 เกาสง – ชมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Formosa Boulevard Station – สถานกงสุลเก่า อังกฤษ – EDA World Outlet Mall + *อิสระเคาท์ดาวน์ปีใหม่*
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชมและถ่ายรูปยัง สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Formosa Boulevard Station ซึ่งถูกจัดให้เป็นสถานีรถไฟใต้ดินสวยงามติด 1 ใน 3 ของโลก ภายในโครงสร้างถูกออกแบบเป็นวงกลมกระจก Dome of Light ซึ่งถือว่าเป็นงานศิลปะกระจกสีชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นำท่านเดินสู่บริเวณ อ่าวซีจือวาน เป็นสถานที่ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อยู่ในเมืองเกาสงเสน่ห์ที่น่าสนใจคืออ่าวนี้อยู่ในตัวเมือง เป็นสถานที่ไปชมความ งดงามของพระอาทิตย์ลับฟ้า ด้านข้างของอ่าวซีจือเป็น อดีตที่ทำงานของสถานฑูตอังกฤษ ณ ตอนนี้ถือเป็นโบราณสถาน ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 141 ปี ในสมัยก่อนอาคารนี้ เป็นอาคารสไตล์อังกฤษแห่งแรกในประเทศไต้หวันในสถานที่แห่งนี้ท่านสามารถเข้าไปชมความงดงามในตัวอาคารและ บริเวณรอบๆของอาคารได้

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (สเต็กกระทะร้อน+บาร์ต่างๆ)
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ อาณาจักรอีด้าเวิลด์ (E-DA World) ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งยัง E-DA World Outlet Mall ขนาดยักษ์ มีร้านค้าสินค้ากว่า 700 แบรนด์ รวมทั้งแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆอาทิ Gucci, YSL, Armani Exchange, DKNY, Burberry, Polo Ralph Lauren, New Balance, Nike, Adidas ฯลฯ เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์สำหรับนักช้อปเลยทีเดียว อีกส่วนหนึ่งเป็นธีมพาร์ค (Theme Park) สไตล์โมเดิร์นคลาสสิก (ไม่รวมตั๋วสวนสนุก)
   (อาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่) 
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel COZZI Zhongshan Kaohsiung (4*) หรือเทียบเท่า  https://hotelcozzi.com
  *ให้ท่าน อิสระเคาท์ดาวน์ปีใหม่ ณ อาณาจักรอีด้าเวิลด์ อีกหนึ่งแหล่งเคาท์ดาวน์ปีใหม่ชื่อดัง ของเมืองเกาสง*
 
วันที่ 6 เกาสง – ร้านพายสับปะรด – ทะเลสาบดอกบัว (เจดีย์มังกรเสือ) – สนามบินเกาสง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ร้านพายสับปะรด ร้านดังของไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลอง ขนมพายสับปะรด ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อมจนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็นอีกหนึ่งของฝากชื่อดังของไต้หวัน

นำท่านชม ทะเลสาบดอกบัว รอบๆทะเลสาบนี้เป็นที่ตั้งของวัดหลายแห่ง ทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่เป็นเอกลักษณ์ ภายในทะเลสาบดอกบัว เป็นที่ตั้งของ เจดีย์มังกรเสือ (Dragon Tiger Tower) โดยที่ทางเข้าจะเป็นรูปปากมังกร และทางออกจะเป็นรูปของปากเสือ นอกจากนี้ท่านยังสามารถขึ้นชมวิวด้านบนของเจดีย์ ซึ่งจะเห็นทัศนียภาพโดยรอบทะเลสาบ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขา สวยงามมากทีเดียว

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง ชาวจีนแคะ)
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเกาสง
15.20 น. ไจ้เจี้ยน ไต้หวัน โดยสายการบิน สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 689
17.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข !

Additional Information

month