ทัวร์ไต้หวัน┃ไต้หวัน คลาสสิก ออนเซ็น 6 วัน 5 คืน TWCO6DTGWE

S.B.A ATTRACTION

 อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน

 อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว ชายหาดที่เต็มไปด้วยโขดหินรูปทรงแปลกตามากมาย

ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เปรียบดั่งสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน

 ไทเป101 ชมวิวกรุงไทเป 360 องศา

วัดฝอกวงซาน ที่มีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองเกาสง

เจดีย์มังกรเสือ เจดีย์คู่ กลางทะเลสาบดอกบัว ตัวแทนแห่งวัฒนธรรมของเมืองเกาสง

E-DA World ธีมพาร์คสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกแห่งใหม่ล่าสุดของไต้หวัน และช้อปปิ้งเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ ที่รวบรวมร้านแบรนด์เนมไว้มากมาย

 

S.B.A HOTEL

 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

 

เมนูแนะนำ

อาหารชาวจีนแคะ

บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

 บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู

 เสต็กกระทะร้อน

 อาหารทะเล+กุ้งมังกร

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ–ไทเป  (TG 634  BKK-TPE : 07.10-11.50 น.)–ตึกไทเป101 (ชมวิวชั้น89)–ช้อปปิ้งซีเหมินติง
** ที่พัก Hotel COZZI Minsheng Taipei (4*) หรือเทียบเท่า
Box  D
2 ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–อุทยานเหย๋หลิ่ว–ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น–เมืองไถจง–เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต–พักโรงแรมแช่น้ำแร่ธรรมชาติ
** ที่พัก Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า
B  L D
3 ไถจง–เมืองหนานโถว–วัดเหวินอู่–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (ศาลพระถังซัมจั๋ง)–เมืองเจียอี้
** ที่พัก Orient Luxury Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
B L D
4 เจียอื้–อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน (ป่าสนพันปี/นั่งรถไฟโบราณ)–เมืองเกาสง–ชมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Formosa Boulevard Station–ย่านซินเจวี๋เจียง
** ที่พัก WO Hotel Kaohsiung (4*) หรือเทียบเท่า
B L D
5 เกาสง–วัดฝอกวงซาน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า)-EDA World Outlet Mall–สถานกงสุลเก่าอังกฤษ
** ที่พัก WO Hotel Kaohsiung (4*) หรือเทียบเท่า
 B L D
6 เกาสง–ทะเลสาบดอกบัว (เจดีย์มังกรเสือ)-ร้านพายสับปะรด–สนามบินเกาสง–กรุงเทพฯ  (WE 689  KHH-BKK : 15:20-17:50 น.) B L

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
13 เม.ย. 6218 เม.ย. 6240,500฿Download PDF
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไทเป – ตึกไทเป101 (ชมวิวชั้น89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง (-/Box/D)
05.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ S.B.A.TAIWAN คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
07.10 น. เหินฟ้าสู่ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 634
11.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารกลางวัน (แซนวิช+ชานม)
  ตึกไทเป 101 ตึกที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ณ ปัจจุบัน ตึกนี้มีสิ่งที่สุดของโลกอยู่ 2 อย่าง คือ 1. มีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก 1,010 เมตรต่อนาที 2. มีลูกตุ้มที่หนักที่สุดในโลก 660 ตัน เป็นตัวลดแรงสั่นสะเฃทือนในกรณีเกิดแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี ตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลำไผ่ 8 ปล้อง สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม ผสมผสานกับความเชื่อที่ว่า ไผ่เป็นตัวแทนของแท่งทอง ที่ราชวงศ์จีนโบราณใช้แลกเปลี่ยนเป็นของกำนัลซึ่งกันและกัน นำท่านขึ้นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก 1,010 เมตร ต่อนาที จากชั้นที่ 5 ของตึกไปถึงชั้นที่ 89 สู่จุดชมวิวสูงสุดที่จะทำให้เห็นกรุงไทเปได้ทั้ง 360 องศา พร้อมทั้งอิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ซีเหมินติง สถานที่ยอดนิยมของบรรดาวัยรุ่นไต้หวัน รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าสไตล์วัยรุ่นมากมาย ทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสาอางหลากหลายยี่ห้อ อาทิ Uniqlo, H&M, NET, New Balance, Kanken Fjällräven, Onitsuka Tiger, Nike, Etude, Skinfood ฯลฯ รวมถึงยังมีร้านอาหารในด้านความแปลกใหม่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น ร้าน Modern Toilet อีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปาเลิศรส ดาวมิชลิน ร้านติ่งไท่ฟง)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel COZZI Minsheng Taipei (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานเหย๋หลิ่ว – ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – เมืองไถจง –
เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – พักโรงแรมแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สัญลักษณ์แห่งไต้หวันสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวส่วนบนของอาคารประดับไปด้วยกระเบื้องกระจกสีน้าเงินเข้ม ก่อสร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงอดีตท่านประธานาธิบดีเจียงไคเช็คใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี บนเนื้อที่กว่า 250,000 ตร.ม. ให้ท่านได้ชมชมชีวประวัติของท่านเจียงไคเชค และรูปภาพประวัติศาสตร์ในยุคก่อตั้งไต้หวันที่หาดูได้ยาก

อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงในเรื่องโขดหินที่มีลักษณะรูปแปลกตาและงดงามเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการถับถมของแนวหินตามชายฝั่งในลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันโขดหินบางก้อนมีลักษณะคล้ายภาพของ แผนที่ไต้หวัน หินรูปเศียรราชินีเนเฟอร์ติแห่งอียิปต์ หินรองเท้าแก้วของซินเดอเรลล่า ที่โด่งดังไปทั่วโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (อาหารทะเลสไตส์ไต้หวัน+กุ้งมังกร)
 

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นถนนทางเดินแคบๆ ปูด้วยพื้นหินในอดีตที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน เต็มไปด้วยสิ่งสะดุดตา ทั้งอาหารทานเล่น อาทิ เห็ดทอดคลุกเคล้าเครื่องเทศ ไส้กรอกย่างสไตล์ไต้หวัน ไอศกรีมม้วนสไตล์พื้นเมือง ไปจนถึงของที่ระลึกงานฝีมือ และร้านน้ำชาที่เป็นเอกลักษณ์เดินทางสู่ เมืองไถจง หัวเมืองใหญ่ตอนกลางของไต้หวัน (เดินทางประมาณ 3.30 ชม.)

เฝิ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่คึกคักและดังที่สุดของเมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของ

 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  เฝิ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่คึกคักและดังที่สุดของเมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของ

เข้าสู่ที่พัก The Sun Hot Spring & Resort (4*) หรือเทียบเท่า

ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดยการแช่น้ำแร่ธรรมชำติ (ในห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้าแร่นี้ จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้นทาให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม ส่วนบ่อน้ำแร่รวม ถ้าท่านต้องการแช่น้าแร่โปรดเตรียมชุดว่ายน้าและหมวกคลุมผมไปด้วย

วันที่ 3 ไถจง – เมืองหนานโถว – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (ศาลพระถังซัมจั๋ง) – เมืองเจียอี้ (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เมืองหนานโถวเมืองที่ตั้งอยู่ทางภาคกลางของเกาะไต้หวัน และเป็นเพียงเมืองเดียวในไต้หวันที่ไม่มีพื้นที่ติดกับทะเลเลย (เดินทางประมาณ 1 ชม.)

วัดเหวินอู่ (Wenwu Temple) สร้างในปีค.ศ.1938 ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา ให้ท่านได้สักการะท่านขงจื๊อ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) หน้าวัดมีสิงโตคู่คาบลูกแก้ว มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง+เมนูปลาประธานาธิบดี)
 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา งดงามราวภาพวาดบรรยากาศแสนโรแมนติกเปรียบดั่ง“สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน”รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้าสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นทาให้ตัวทะเลสาบ หากมองจากทางทิศเหนือจะมีรูปเหมือนพระอาทิตย์แต่หากเมื่อมองจากมุมด้านทิศใต้ก็จะเห็นเกาะนั้นมีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่าสุริยัน-จันทรา

ศาลพระถังซัมจั๋ง ซึ่งตามตำนานเล่าขานกันว่า พระถังซัมจั๋งได้สร้างวัดแห่งนี้เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย

เมืองเจียอี้ เป็นเมืองที่ตั้งของ เขตอุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน (Alishan National Park)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Orient Luxury Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 เจียอื้ – อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน (ป่าสนพันปี/นั่งรถไฟโบราณ) – เมืองเกาสง – ชมสถานีรถไฟฟ้า ใต้ดิน Formosa Boulevard Station – ย่านซินเจวี๋ยเจียง (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอี้ ไม่ใช่ภูเขาลูกเดียว แต่เป็นกลุ่มภูเขา อาหลี่ซานมีพื้นที่ประมาณสามหมื่นเฮคเตอร์ มีความสูงประมาณ 2,216เมตร มีทัศนียภาพที่งดงาม ทั้งบรรยากาศโดยรอบ และอากาศที่เย็นสบาย เพราะอยู่บนภูเขาสูงอากาศจะเย็นกว่าด้านล่าง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ภายในอุทยานจะเต็มไปด้วยดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และป่าเขียวขจีอันอุดมสมบูรณ์

นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมความงามทางธรรมชาติสองข้าง ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก

ป่าสนพันปี บริเวณแนวทิวสนแห่งนี้จะได้พบกับสนหลากหลายนานาพันธุ์ ทั้งต้นไม้ที่สูงใหญ่และมีลักษณะที่แปลกประหลาด มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งในแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ และยังมีต้นไม้ที่มีอายุยืนนานอีกมากมาย และในบริเวณไม่ไกลกัน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  เมืองเกาสง เมืองใหญ่อันดับ 2 ของไต้หวัน และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการต่อเรือของไต้หวันเพราะท่าเรือของเกาสงเป็น 1 ใน 4 ของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของโลก

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน FormosaBoulevard Station ซึ่งถูกจัดให้เป็นสถานีรถไฟใต้ดินสวยงามติด 1 ใน 3 ของโลก ภายในโครงสร้างถูกออกแบบเป็นวงกลมกระจก Dome of Light ซึ่งถือว่าเป็นงานศิลปะกระจกสีชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก แหล่งช้อปปิ้งยามเย็น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง ชาวจีนแคะ)
  ย่านซินเจวี๋ยเจียง แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองเกาสง คล้ายสยามสแควร์บ้านเรา อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นวัยรุ่นมากมาย รวมถึงของทานเล่นและขนมตลอดสองข้างถนน
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก WO Hotel Kaohsiung (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่  5 เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซาน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) – EDA World Outlet Mall – สถานกงสุลเก่าอังกฤษ (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  วัดฝอกวงซาน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) เป็นศูนย์กลางในการให้การศึกษาทางพุทธศาสนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปถึง 14,800 องค์ รวมถึงพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากประเทศไทยด้วย อีกทั้งยังสะดุดตาด้วยรูปปั้นพระโพธิสัตว์องค์ใหญ่สูงถึง 108 เมตร เด่นเป็นสง่า ทางเดินทอดยาวเรียงรายด้วยเจดีย์ในแบบจีนสูงตระหง่านรวม 8 หลัง และยังมีรูปปั้นพระอรหันต์หลายร้อยองค์อยู่รายรอบ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
 

อาณาจักรอีด้าเวิลด์ (E-DA World) ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งยัง E-DA World Outlet Mall ขนาดยักษ์ มีร้านค้าสินค้ากว่า 700 แบรนด์ รวมทั้งแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆอาทิ Gucci, YSL, Armani Exchange, DKNY, Burberry, Polo Ralph Lauren, New Balance, Nike, Adidas ฯลฯ เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์สาหรับนักช้อปเลยทีเดียว อีกส่วนหนึ่งเป็นธีมพาร์ค (Theme Park) สไตล์โมเดิร์นคลาสสิก (ไม่รวมตั๋วสวนสนุก)

อ่าวซีจือวาน เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อยู่ในเมืองเกาสงเสน่ห์ที่น่าสนใจคืออ่าวนี้อยู่ในตัวเมือง เป็นสถานที่ไปชมความ งดงามของพระอาทิตย์ลับฟ้า ด้านข้างของอ่าวซีจือเป็น อดีตที่ทางานของสถานฑูตอังกฤษ ณ ตอนนี้ถือเป็นโบราณสถาน ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 141 ปี ในสมัยก่อนอาคารนี้ เป็นอาคารสไตล์อังกฤษแห่งแรกในประเทศไต้หวันในสถานที่แห่งนี้ท่านสามารถเข้าไปชมความงดงามในตัวอาคารและ บริเวณรอบๆของอาคารได้

 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟต์ชาบูชาบู)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก WO Hotel Kaohsiung (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่  6 เกาสง – ทะเลสาบดอกบัว (เจดีย์มังกรเสือ) – ร้านพายสับปะรด – สนามบินเกาสง – กรุงเทพฯ  (B/L/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ร้านพายสับปะรด ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อม จนทาให้เป็นที่รู้จัก ไปทั่วโลก และเป็นอีกหนึ่งของฝากชื่อดังของไต้หวัน

ทะเลสาบดอกบัว รอบๆทะเลสาบนี้เป็นที่ตั้งของวัดหลายแห่ง ทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่เป็นเอกลักษณ์ ภายในทะเลสาบดอกบัว เป็นที่ตั้งของ เจดีย์มังกรเสือ (Dragon Tiger Tower) โดยที่ทางเข้าจะเป็นรูปปากมังกร และทางออกจะเป็นรูปของปากเสือ นอกจากนี้ท่านยังสามารถขึ้นชมวิวด้านบนของเจดีย์ ซึ่งจะเห็นทัศนียภาพโดยรอบทะเลสาบ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขา สวยงามมากทีเดียว

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารพื้นเมือง)
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเกาสง
15.20 น. ไจ้เจี้ยนไต้หวัน โดยสายการบิน สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 689
17.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข

Additional Information

month

04-เมษายน