ทัวร์เกาหลี┃Trend To Busan+Ski Winter 6 D 3 KRTTNSWDOC

 ปูซาน เมืองท่าใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้  

 สนุกกับกิจกรรมบน ลานสกี

 หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน บ้านหลากหลายสีสันตั้งเรียงรายบนเนินเขา ดั่ง “ซาโตรินี่ตะวันออก”

 วัดแฮดงยงกุงซา วัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของภาคใต้ อายุกว่า 700 ปี  

 วัดเบียวเมียวซา อีกหนึ่งวัดดังของเมืองปูซาน

 ชายหาดแฮอุนแด อันดับ 1 ของเกาหลี + เอเปคเฮาส์ + The Bay 101 ย่านถ่ายรูปสุดฮิตริมหาดเมืองปูซาน

 ปูซานทาวเวอร์ เด่นไม่แพ้ โซลทาวเวอร์  

 นั่งกระเช้าข้ามอ่าวซองโด ชื่อดัง+เดินสกายวอล์ค

 นัมโปดง ช้อปปิ้งจุใจ กับย่านสำคัญของเมืองภาคใต้  

เมนูแนะนำ

คิมบับ+นมกล้วย, ทัคคาลบี, แฮมุลทัง, ชาบูชาบู, โอซัมบูลโกกิ, ซัมเคทัง, จิมดัล, บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

วันที่ รายการ อาหาร
1 นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ
2 กรุงเทพฯ-สนามบินปูซาน   (KE 662 BKK-PUS : 01:40-08:40 น.)-วัดเบียวเมียวซา-เล่นสกี
**ที่พัก Citadines Hotel Haeundae Busan (4*) หรือเทียบเท่า
Box
3 รีสอร์ท-เมืองซูวอน–ป้อมปราการฮวาซอง–โรงถ่ายละคร MBC Yongin Dramia(รวมรถกอล์ฟ)-ปูซาน-วัดแฮดงยงกุงซา-ชายหาดแฮอุนแด+เอเปคเฮาส์+The bay101 ** ที่พัก Citadines Hotel Haeundae Busan (4*) หรือเทียบเท่า
4 ปูซาน-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู-ศูนย์เครื่องสำอาง-สวนยงดูซาน (ปูซานทาวเวอร์)-ถนนสายบันเทิง PIFF Street+ถนนคนเดินนัมโปดง-แวะชมตลาดปลาจัลกัลชิ
** ที่พัก Citadines Hotel Haeundae Busan (4*) หรือเทียบเท่า
5 ปูซาน-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน-ชายหาดซองโด (นั่งกระเช้าข้ามอ่าวซองโด/สกายวอล์ค)-ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง-สนามบินปูซาน  (KE 661 PUS-BKK : 20:25-00:30(+1) น.)
6 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ
22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินโคเรีย แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. Korea คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
วันที่ 2 ออกเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน – วัดเบียวเมียวซา – เล่นสกี  (Box/L/D)  
01.40 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี โดย สายการบินโคเรีย แอร์ เที่ยวบินที่ KE 662
08.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ และปูซานยังคงเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ รองจากกรุงโซล นำท่านผ่านพิธีศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า คิมบับ+นมกล้วย (ข้าวห่อสาหร่ายสไตส์เกาหลี+นมรสกล้วยชื่อดัง)
  พาท่านนมัสการพระที่ วัดเบียวเมียวซา (Beomeosa Temple) ตั้งอยู่บนเชิงเขาคึมจองซาน ทางตอนเหนือของปูซาน ก่อสร้างเมื่อปีค.ศ.678 จนถูกทำลายสมัยสงครามที่กองทัพญี่ปุ่นรุกรานเกาหลี และได้รับการบูรณะใหม่ในปี ค.ศ.1613 เป็นวัดที่รอบล้อมไปด้วยวิวธรรมชาตี่สวยงาม ภายในจะมีวิหารเเละหมู่ศาลาตั้งอยู่ตามเชิงเขาหลายหลัง เเต่ละหลังจะมีพระพุทธรูปที่สำคัญ ประดิษฐานอยู่ภายใน
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ทัคคาลบี (ไก่ผัดซอสบาร์บีคิวเกาหลี)
  จากนั้นให้ท่านได้เพลินเพลิดกับการ เล่นสกี กิจกรรมบนลานสกี (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี) หรือจะเลือกมุมสวยๆที่มีหิมะปกคลุมขาวโพลน ถ่ายรูปร่วมกัน ให้ท่านอิสระภายในบริเวณลานสกี
เย็น  รับประทานอาหารเย็น เมนูแฮมุลทัง (ซุปรวมมิตรทะเล)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Citadines Hotel Haeundae Busan (4*) หรือเทียบเท่า  www.citadines.com
 
วันที่ 3 ปูซาน – วัดแฮดงยงกุงซา – ชายหาดแฮอุนแด+เอเปคเฮาส์+The bay101
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  พาท่านนมัสการพระที่ วัดแฮดงยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวัดที่สร้างบนโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปีค.ศ. 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปีค.ศ. 1970 ได้มีการบูรณะด้วยความพิถีพิถันเพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูชาบูชาบู
  จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ชายหาดแฮอุนแด ซึ่งเปรียบเสมือน “ฮาวายเกาหลี” เป็นชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ จากนั้นแวะชม Nurimaru APEC House ซึ่งเคยเป็นสถานที่จัดการประชุม APEC เมื่อปีค.ศ. 2005 มีภูมิทัศน์ที่ สวยงามตามธรรมชาติ รายล้อมด้วยดอกไม้และต้นสน เป็นอาคาร 3 ชั้น ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี จากจุดนี้ท่านยังได้เห็น สะพานควางอัน หรือสะพานเพชร ในบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและโรแมนติก สะพานนี้เป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีที่ทอดข้ามทะเล เชื่อมโยงระหว่างใจกลางเมืองสู่ชายหาดและศูนย์ประชุม มีความยาวกว่า 7.4 ก.ม. อีกทั้งยังเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดของประเทศเกาหลี ได้รับการออกแบบสร้างเป็นสะพานแขวน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 7,899 ล้านวอน
  นำท่านสู่ The Bay 101 สถานที่เที่ยวสุดฮิตริมหาดแฮอุนแด แลนด์มาร์คยอดนิยมของชาวเกาหลีทุกช่วงวัยโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาว ที่นี่ท่านจะได้สัมผัสวิวตึกสูงของเมืองปูซาน จุดชมวิว นั่งเล่นริมชายหาดแฮอุนแด อีกทั้งยังมีร้านอาหารและคาเฟ่ให้ท่านได้ลิ้มลองกันอีกด้วย
เย็น  รับประทานอาหารเย็น เมนูโอซัมบูลโกกิ (หมูและปลาหมึก ผัดซอสเกาหลี)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Citadines Hotel Haeundae Busan (4*) หรือเทียบเท่า  www.citadines.com
 
วันที่ 4 ปูซาน – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – ศูนย์เครื่องสำอาง – สวนยงดูซาน (ปูซานทาวเวอร์) – ถนนสายบันเทิง PIFF Street+ถนนคนเดินนัมโปดง – แวะชมตลาดปลาจัลกัลชิ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการช่วยขับสารพิษตกค้างจากตับ และยังช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินออกมาในรูปแบบของการทำดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกาย
  จากนั้นช้อปกันต่อที่ ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี พบกับเคล็ดลับการดูแลผิวพรรณแต่ละขั้นตอนตามสไตล์ของ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูซัมเคทัง (ไก่ตุ๋นโสมทรงเครื่อง)
  นำท่านเดินทางสู่ สวนยงดูซาน (Yongdusan Park) ตั้งอยู่ในตัวเมืองปูซาน และเป็นหนึ่งใน 3 ภูเขาที่เป็นที่นิยมมากที่สุด บริเวณของอุททยานมีพื้นที่ประมาณ 69,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยสวนสวยที่มีพรรณไม้กว่า 70 สายพันธุ์ ตามฤดูกาลต่างๆ นอกจากนี้ สวนแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) (ไม่รวมลิฟต์) ซึ่งเป็นสถานที่นิยมอีกแห่งหนึ่งของปูซาน ในการขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองปูซาน ทั้งในยาม กลางวัน และยามค่ำคืนต่อกันที่ ถนนสายบันเทิง หรือ PIFF Street (Pusan International Film Festival) เป็นศูนย์กลางในการจัดงานภาพยนตร์นานาชาติที่รู้จักกันในนามเทศกาลหนังพูซาน เริ่มเปิดในปี 1996 ปัจจุบันจะมีเทศกาลหนังในช่วงเดือนกันยายน หรือเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในบริเวณนี้ยังมีโรงละครนัมโปดงและเวทีกลางแจ้งบริเวณ อ่าว Suyeongman ในเดือนสิงหาคมของทุกปี ทุกคนจะได้ชมการแสดง, การเต้นระบำและดนตรีมากมาย ในบริเวณหาด Gwangalli  ต่อด้วยถนนที่ติดกัน ถนนนัมโปดง ถนนสายช้อปปิ้งสำคัญของเมืองปูซาน เปรียบเสมือนย่านเมียงดงในกรุงโซล ย่านที่หนุ่ม สาววัยรุ่นชาวปูซานจะออกมาจับจ่าย ซื้อของแฟชั่นต่างๆ ทั้ง เครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ยี่ห้อดังมากมาย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ จากนั้นนำท่าน แวะชมตลาดปลาจัลกัลชิ ตลาดอาหารทะเลใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าอาหารทะเลที่แปรรูป สามารถนำกลับมาเป็นของฝาก
เย็น  รับประทานอาหารเย็น บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Citadines Hotel Haeundae Busan (4*) หรือเทียบเท่า  www.citadines.com
 
วันที่ 5 ปูซาน – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน – ชายหาดซองโด (นั่งกระเช้าข้ามอ่าวซองโด/สกายวอล์ค) – ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง – สนามบินปูซาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง (Red Pine) ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซึ่งน้ำมันสนนี้ สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี
  นำท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน บ้านหลากหลายสีสันตั้งเรียงรายอยู่บนเนินเขา ดั่ง “ซาโตรินี่ตะวันออก”  สถานที่ทำให้เราเพลิดเพลินไปกับการลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย กับบรรยากาศสีสันสดใสของแต่ละบ้าน ที่เกิดจากการร่วมมือของชาวบ้านท้องถิ่น และความคิดสร้างสรรค์ของนักศิลปะเกาหลีที่ร่วมกัน ปรับแต่งหมู่บ้านจนออกมาสวยงาม พร้อมทั้งยังสามารถมองเห็นวิวน้ำทะเลอันกว้างไกลสุดสายตา (อดีตเป็นถิ่นฐานของผู้คนที่อพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลี หลังสงครามเกาหลีสงบลง ที่นี้ได้กลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมในอดีต)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูจิมดัล (ไก่ผัดวุ้นเส้นเกาหลี)
  จากนั้นพาท่านสู่ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) “ซองโด” นั้นแปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดบริเวณนี้มีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด ให้ท่านเพลิดเพลินกับ นั่งกระเช้าข้ามอ่าวซองโด (Songdo Cable Car) จากปลายฝั่งฟากหนึ่งของชายหาด ไปอีกปลายฝั่งอีกฟากหนึ่ง เห็นวิวทั้งชายหาดและตัวเมืองโดยที่กระเช้าลอยอยู่บนทะเล ส่วนสะพานเดินทะเล (Sky Walkway)  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของหาดซองโดเลยทีเดียว ตัวสะพานยื่นออกไปในทะเลเปรียบเสมือนเราเดินอยู่บนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร  ในส่วนพื้นของสะพานสามารถมองเห็นน้ำทะเลผ่านกระจกนิรภัย สกายวอร์คจะมีลานหินใหญ่ๆ ให้ถ่ายรูปบรรยากาศและสองข้างทางมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นที่ถ่ายทำรายการ เช่น We Got Married  ทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับคนเกาหลี
  ก่อนกลับไทยแวะละลายเงินวอนที่ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็น ขนมหวาน, ท๊อฟฟี่, ช็อกโกแล็ตหิน, ซีเรียลซ็อกโก, สาหร่าย,คาลบี, สาหร่ายวาซาบิ, หมอนสุขภาพ,ผลไม้สด-แห้ง, มาม่าเกาหลี เป็นต้น เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
20.25 น. ออกเดินทางจาก เมืองปูซาน โดย สายการบินโคเรีย แอร์ เที่ยวบินที่ KE 661
 
วันที่ 6  สนามบินสุวรรณภูมิ
00.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข !

Additional Information

month