ทัวร์รัสเซีย┃ไอคอลนิก ออฟ…มอสโคว์ 5 วัน 3 คืน ICNMOS150519

 พระราชวังเครมลิน  สัญลักษณ์แห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย 
 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์  ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย 
♦ ชมนาฬิกายักษ์ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่าอุโมงค์รถไฟใต้ดิน ชมอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์  
♦ เมืองมอสโคว์ ชมวิหารเซ็นต์บาซิล สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซีย ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง
♦ ตลาดช็อปปิ้งอิสไมลอฟ ตลาดน่ารักในเมืองมอสโคว์สินค้าพพื้นเมืองของฝากที่ระลึกมากมาย
♦ วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ♦ สถานีรถไฟใต้ดิน ผสมผสานเทคโนโลยีและศิลปะงดงาม
ห้างสรรพสินค้ากุม GUM  DEPARTMENT STORE  ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซีย แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก
♦ รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ เรียบร้อยแล้ว ไม่มีเก็บเพิ่ม!!!

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
15 พ.ค. 6219 พ.ค. 6249,900฿Download PDF
29 พ.ค. 622 มิ.ย. 6249,900฿Download PDF
วันแรก กรุงเทพ – มอสโคว์ (ใช้เวลาเดินทาง 9 ชั่วโมง 45 นาที) (- / – / D )
07.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4ประตูทางเข้าหมายเลข2 เคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข D *** โปรดสังเกตป้าย SBA TRAVEL ***
เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยให้การต้อนรับและ อานวยความสะดวกแกท่านก่อนการเดินทาง
10.10 ออกเดินทางจากกรุงเทพ สู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974
17.10 ถึงสนามบินนานาชาติโดโมเด็ทโดโว กรุงมอสโคว์ (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.)
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

สแปร์โรว์ฮิลหรือ เลนินฮิล ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ชมความวิจิตรงดงามของตัวอาคารมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดอาคารสไตล์ สตาลินกอธิค  อิสระให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามกว้างไกลของตัวเมืองมอสโคว์  พร้อมเก็บภาพประทับใจได้ตามอัธยาศัย

เข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Sokolniki Moscow Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สอง มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – ห้าง GUM (B / L / D )
พระราชวังเครมลิน  สัญลักษณ์แห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย

สถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15 ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม   อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย  ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี

ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์  ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย เครื่องราชกุธภัณฑ์  ชุดเครื่องทรงราชาภิเษก  มงกุฎของพระเจ้าซาร์ เครื่องเพชรและอัญมณีโบราณ รถม้าโบราณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธ และบัลลังก์แบบต่าง ๆ ของพระเจ้าซาร์  ตลอดจนเครื่องใช้ในพระราชสำนัก ชมผลงานของช่างออกแบบเครื่องเพชรชื่อก้องโลก FABERGE  ช่างในราชสำนักรัสเซีย ที่ล้นเกล้า ร.5  โปรดเกล้าให้ออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับเป็นจำนวนมาก จนทำให้ประเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีชิ้นงานของ  FABERGE  ครอบครองมากที่สุด

โบสถ์อัสสัมชัญ ที่ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก, ป้อมปืนใหญ่, หอระฆังพระเจ้าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  มีเวลาให้ท่านถ่ายรูปในมุมสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึก

กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า

จัตุรัสแดง ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย สุสานเลนิน บุรุษที่โลกไม่มีวันลืม

นาฬิกายักษ์ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่าอุโมงค์รถไฟใต้ดิน ชมอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

วิหารเซ็นต์บาซิล สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซีย ซึ่งกษัตริย์อีวานจอมโหดสั่งให้สร้างขึ้น และให้ควักดวงตาของ สองสถาปนิกผู้ออกแบบวิหารนี้ออก เพื่อไม่ให้สามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างใด ๆ ให้สวยงามกว่านี้ได้อีก วิหารนี้ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์

ห้างสรรพสินค้ากุม GUM DEPARTMENT STORE ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซีย แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก  เป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรัสเซีย  ตัวอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา

เข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Sokolniki Moscow Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม มูรมันสก์ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (B / L / D )
เซอร์กาเยฟโปสาด (ซาร์กอร์ส) ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร   ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่ร่มรื่นงดงามไปด้วยป่าสน และไม้เนื้ออ่อนที่ใช้ทำตุ๊กตามาทรอสก้า ชม วิหารเก่าแก่ ที่สร้างในศตวรรษที่ 14  เพื่อเป็นศูนย์รวมชาวศริสต์นิกายออร์โธดอกซ์  ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ชมหอระฆังเก่าแก่ บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และวิหารนักบุญเซนต์เซอร์เจียส (St.Sergius) มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก จำพวก ผ้าคลุมไหล่ งานไม้ต่างๆ ตุ๊กตามาทรอสก้า ซึ่งมีต้นกำเนิดที่เมืองซาร์กรอสแห่งนี้

วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ซึ่งได้รับการบูระขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี กรุงมอสโคว์

สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสม ผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ  จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง ว่ากันว่า METRO  ของที่นี่เป็นทั้งสถานีรถไฟใต้ดิน เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งเป็นหลุมหลบภัยในยามสงครามด้วย

ถนนอารบัท ถนนช้อปปิ้งสายหลักของมอสโคว์ เลือกซื้อสินค้า  ของที่ระลึกพื้นเมืองเช่น ผ้าพันคอ หมวก  งานไม้แกะสลัก กล่องดนตรี ตุ๊กตามาทรอทสก้า คาร์เวียร์  เหล้าว๊อดก้า นาฬิการัสเซีย  กล้องส่องทางไกล ช็อกโกแลต  ฯลฯ

เข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Sokolniki Moscow Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 วันที่สี่ มอสโคว์ – ตลาดนัดอิสไมลอฟ – กรุงเทพ (B / – / D )
ตลาดช้อปปิ้งอิสไมลอฟ IZMAILOV ตลาดน่ารักในเมืองมอสโคว อิสระให้ท่านเลือกสินค้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึก ของแฮนเมด เช่น ตุ๊กตาแม่ลูกดก , ผ้าคลุมไหล่, นาฬิกาพื้นเมือง, งานไม้แกะสลักต่างๆ
12.30 นำท่านเเดินทางสู่ สนามบินโดโมเด็ทโดโว่ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ
15.00 นำท่านเช็คอินไฟท์ต่อเพื่อกลับกรุงเทพ
18.25 ออกเดินทางโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975
 วันที่ห้า กรุงเทพฯ (B / L / D )
 07.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…

Additional Information

month

05-พฤษภาคม