ทัวร์รัสเซีย┃รัสเซีย ไฮไลท์ 7วัน 5คืน เยือนดินแดนหลังม่านเหล็ก มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก RH7D5N

♣ เมือง เซอร์กาเยฟโปสาด (ซาร์กอร์ส)ชม วิหารเก่าแก่ศูนย์ รวมชาวศริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย

♣ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง ว่ากันว่า METRO

♣ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่  ♣ จัตุรัสแดง ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย สุสานเลนิน บุรุษที่โลกไม่มีวันลืม

♣ รถไฟความเร็วสูง SAPSAN จากกรุงมอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก ใช้ความเร็วประมาณ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

♣ มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค สวยงามยิ่งใหญ่ ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็นวิหารทรงโดมที่สูงที่สุดในโลก

♣ โบสถ์หยดเลือด รูปร่างและลักษณะภายนอกของโบสถ์นั้น จำลองมาจากมหาวิหารเซ็นต์บาซิลในมอสโคว์

♣ เมืองปีเตอร์ฮอฟ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์  พระตำหนักที่ได้ชื่อว่าเป็น RUSSIAN VERSILLES

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
6 ก.ค. 6212 ก.ค. 6289,900฿Download PDF
7 ส.ค. 6213 ส.ค. 6285,000฿Download PDF
วันแรก กรุงเทพ – มอสโคว์  (ใช้เวลาเดินทาง 9 ชั่วโมง 45 นาที) ( – /-/D )
07.30 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข  2 เคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข D   *** โปรดสังเกตป้าย SBA TRAVEL ***
เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวกแกท่านก่อนการเดินทาง
10.50 ออกเดินทางจากกรุงเทพ  สู่กรุงมอสโคว์  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 974
***บริการอาหารกลางวัน และอาหารเย็น บนเครื่อง***
 17.10 ถึงสนามบินนานาชาติโดโมเด็ทโดโว กรุงมอสโคว์ (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.)

สแปร์โรว์ฮิลหรือ เลนินฮิล ซึ่งเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ชมความวิจิตรงดงามของตัวอาคารมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดอาคารสไตล์ สตาลินกอธิค

เข้าสู่โรงแรมที่พัก Delta Izmailovo Hotel Moscow (พัก 2 คืน) หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สอง มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – สถานีรถไฟใต้ดิน – ช้อปปิ้งอารบัท ( B /L/D )
กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง  ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย  สุสานเลนิน บุรุษที่โลกไม่มีวันลืม  ชมนาฬิกายักษ์ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่าอุโมงค์รถไฟใต้ดิน ชมอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

วิหารเซ็นต์บาซิล  สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซีย ซึ่งกษัตริย์อีวานจอมโหดสั่งให้สร้างขึ้น และให้ควักดวงตาของ สองสถาปนิกผู้ออกแบบวิหารนี้ออก เพื่อไม่ให้สามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างใด ๆ ให้สวยงามกว่านี้ได้อีก วิหารนี้ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์

ห้างสรรพสินค้ากุม GUM  DEPARTMENT STORE  ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซีย แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก  เป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรัสเซีย  ตัวอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา

ถนนอารบัท ถนนช้อปปิ้งสายหลักของมอสโคว์ เลือกซื้อสินค้า  ของที่ระลึกพื้นเมืองเช่น ผ้าพันคอ หมวก  งานไม้แกะสลัก กล่องดนตรี ตุ๊กตามาทรอทสก้า คาร์เวียร์  เหล้าว๊อดก้า นาฬิการัสเซีย  กล้องส่องทางไกล ช็อกโกแลต  ฯลฯ

สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์  ความลงตัวของการผสม ผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ  จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง ว่ากันว่า METRO  ของที่นี่เป็นทั้งสถานีรถไฟใต้ดิน เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งเป็นหลุมหลบภัยในยามสงครามด้วย

วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ (ถ่ายรูปด้านนอก) วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี กรุงมอสโคว์

เข้าสู่โรงแรมที่พัก Delta Izmailovo Hotel Moscow (พัก 2 คืน) หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม มอสโคว์ –พระราชเครมลิน – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ( B /L/D )
ชมพระราชวังเครมลินสัญลักษณ์ความยิ่งใหญ่สถาปัตยกรรมในศตวรรษที่15ยิ่งใหญ่สวยงามจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ เป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซียเครื่องราชกุธภัณฑ์  ชุดเครื่องทรงราชาภิเษกมงกุฎของพระเจ้าซาร์ เครื่องเพชรและอัญมณีสุดล้ำค่าสมัยโบราณรถม้าโบราณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธและบัลลังก์แบบต่างๆของพระเจ้าซาร์ ตลอดจนเครื่องใช้ในพระราชสำนักชมผลงานของช่างออกแบบเพชรชื่อก้องโลกFABERGE ช่างในราชสำนักรัสเซียที่ล้นเกล้าร.5โปรดเกล้าให้ออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับเป็นจำนวนมากจนทำให้ประเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีชิ้นงานของ  FABERGE  ครอบครองมากที่สุด

โบสถ์อัสสัมชัญ ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก,ป้อมปืนใหญ่,หอระฆังพระเจ้าอีวานและชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีเวลาให้ท่านถ่ายรูปในมุมสวยๆ

15.30 นำท่านเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง SAPSAN#768A จากกรุงมอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก ใช้ความเร็วประมาณ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ประมาณ 4 ชั่วโมง)
19.16  ถึงสถานีรถไฟ นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Vorota Hotel ST Petersburg หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สี่ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก –พระราชวังฤดูหนาว – City Tour – มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค ( B /L/D )
พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้ เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย / รัสเซีย   พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักณ์ กับพระเจ้าซาร์ นิโคลัส ที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย  ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น

พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมงานศิลปล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอกโลกอาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก ฯลฯ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุด

เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเมื่อปีค.ศ.1703มีประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของชาวเมืองหลายครั้ง และยังเป็นอู่กำเนิดอำนาจของการปฏิวัติรัสเซียที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลกเมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประกอบด้วย44เกาะ เชื่อมต่อกันด้วย แม่น้ำ-ลำคลองอีก 86 สาย สวยงามจนได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งยุโรปเหนือ นครแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี ตัวเมืองนั้น ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนครที่สวยและสมบูรณ์มากที่สุดในด้านงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง

เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ยอดกษัตริย์ของรัสเซีย

ท่าเรือพาณิชย์โบราณ ชมเรือลาดตระเวนออโรร่าจอดประจำการเป็นอนุสรณ์แห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสำคัญ เมื่อเดือน ต.ค.1917 เรือลำนี้เคยใช้เป็นเรือพระที่นั่งของผู้แทนพระเจ้าซาร์ที่ส่งร่วมงานพระราชพิธีราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่ 6 ของไทย

มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ ยอดโดมทาด้วยทองคำ แผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็นวิหารทรงโดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสค สวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมากเนื่องจากครั้งหนึ่ง ตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิด ของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่วิหารเซ็นต์ไอแซค แห่งนี้กลับอยู่รอดปลอดภัย

เข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Vorota Hotel ST Petersburg หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ห้า พระราชวังฤดูร้อน – พระราชวังแคทเธอรีน – โบสถ์หยดเลือด– Big Show  ( B /L/D )
เมืองปีเตอร์ฮอฟ ที่ตั้ง พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชพระตำหนักที่ได้ชื่อว่าเป็น RUSSIAN VERSILLES เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองมากกว่า100แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ทตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมวิจิตรงดงามอลังการ ห้องหับต่างๆภายในพระราชวังประดับประดาไปด้วยทองคำอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ภายนอกก็ดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน้ำพุตระการตา สวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศสเลย

พระราชวังแคทเธอรีน  ภายในพุชกิ้นวิลเลจที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสาน นำเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบรัสเซียและศิลปะแบบบารอครวมกัน ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใสมีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่ง ภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆโดยเฉพาะห้องอำพัน(แอมเบอร์รูม) ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ

โบสถ์หยดเลือด (SAVIOR OF THE SPILLED BLOOD)  ชมความงดงามๆ ของโบสถ์นี้ และที่มาของ คำว่า “โบสถ์หยดเลือด”  รูปร่างและลักษณะภายนอกของโบสถ์นั้น จำลองมาจากมหาวิหารเซ็นต์บาซิลในมอสโคว์  มีเวลาให้ท่านชมตลาดพื้นเมืองด้านข้างของโบสถ์

ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองชาวรัสเซียที่พระราชวังนิโคลัส BIG SHOW (ระหว่างพักครึ่งเสิร์ฟของว่างไข่คาเวียร์ เหล้าวอดก้าหรือแชมเปญ) 

เข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Vorota Hotel ST Petersburg หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่หก มอสโคว์ – กรุงเทพ  ( B /-/- )
 08.30 เดินทางสู่สนามบินพลูโคโว่ เช็คอินไฟลท์ S7 046 (เนื่องจากประเทศรัสเซีย เข้มงวดกับน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้ไม่เกิน 20 ก.ก. และบางครั้งอาจจะนำกระเป๋า Hand Carry ของท่านมาชั่งรวมด้วยซึ่งอาจจะทำให้ท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม  จึงขอให้ทุกท่านคำนวณน้ำหนักกระเป๋าให้ดี)
10.55 ออกเดินทางโดยสายการบินไซบีเรียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7 016
12.25 เดินทางถึงกรุงมอสโคว์ สนามบินโดโมเด็ทโดโว่ 
15.00 นำท่านเช็คอินไฟท์ต่อเพื่อกลับกรุงเทพ (อิสระให้ท่านเลือก รับประทานอาหารภายในสนามบิน-ไม่มีอาหารบริการ)
 18.25 ออกเดินทางโดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 975 
วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ
07.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ รายการเดินทางและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
เดือน ส.ค. ฤดูร้อน อุณหภูมิ โดยเฉลีย 25-30 องศา, เดือน ก.ย.-ต.ค. ฤดูใบไม้ร่วง อุณหภูมิ โดยเฉลีย 15-20 องศา

Additional Information

month

07-กรกฎาคม, 08-สิงหาคม