ทัวร์ยุโรป | LONDON Explorer 8 วัน 5 คืน EULDE8D

ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์

เมืองมรดกโลก…บาธ

หมู่บ้านน่ารัก บาร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์

 สนามฟุตบอล โอลด์แทรฟฟอร์ด    

ขมวิวมหานครลอนดอน LONDON EYES

 เข้าชม LONDON TOWER

 ช้อปปิ้งสุดจุใจเต็มอิ่ม BICESTER  OUTLET VILLAGE

ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท

วันที่ 1 กรุงเทพ – ลอนดอน
21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก  ชั้น 4   ประตูทางเข้าหมายเลข  2 เคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข D   *** โปรดสังเกตป้าย SBA TRAVEL ***  
เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวกแกท่านก่อนการเดินทาง
วันที่ 2 ลอนดอน – สโตนเฮนจ์ – บาธ 
00.55 น. โดยการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG10  ออกบินตรงสู่แฟ้รงค์เฟิร์ท-เยอรมัน
07.15 น. ถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
รถโค้ชรับสู่เมือง ซาลิสบัวรี่ Salisbury  นำชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge กองหินหรือแนวแท่งหินประหลาดกลางทุ่งกว้างที่วางเรียงเป็นรูปทรงกลม ที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ และถือเป็น 1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่ยังรอการพิสูจน์ถึงความมหัศจรรย์ว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างเพื่ออะไร  จากนั้นเดินทางสู่เมืองบาธ Bath
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำชม เมืองบาธ Bath ในหุบเขาเอวอน เมืองเก่าแก่ที่มีอายุตั้งแต่ครั้งโรมันเรืองอำนาจ จากหลักฐานบ่อน้ำพุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ ทำให้เมืองบาธได้รับการประกาศเป็น“เมืองมรดกโลก”จากองค์การยูเนสโก ปี ค.ศ1987 นำเข้าชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน Roman Bath Museum ในส่วนบริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวและชาวเมืองได้ใช้บริการซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อนห้องอบไอน้ำและ Turkish Bath
เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
เข้าสู่ที่พัก :   HILTON BATH CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 3 บาธ –  บาร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์  – สแตรทฟอร์ด อัพออน เอวอน – แมนเชสเตอร์
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางชมความสวยงามในชนบท นำท่านแวะเมือง บาร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์   Bourton on The Water หมู่บ้านเล็กๆ ในเขตที่เรียกว่า คอตส์โวลด์ Cotswolds  ที่มีบ้านเรือนเป็นเอกลักษณ์แสนคลาสสิคริมฝั่งแม่น้ำ Windrush River ที่ไหลเอื่อยผ่านกลางหมู่บ้านนี้ มีสะพานโค้งเล็ก ๆ ทอดข้ามแม่น้ำเป็นช่วง ๆ 5 สะพาน สะพานที่เก่าแก่ที่สุดชื่อ “The Mill Bridge” สร้างในปี คศ.1654 ริมฝั่งน้ำมีสนามหญ้าให้นักท่องเทียวนั่งพักผ่อน มีต้นหลิว Willow Tree เขียวขจีโอนอ่อนไปตามลมอยู่ริมลำธาร มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านขายของที่ระลึกเรียงรายบนริมฝั่งน้ำ และบนถนนใกล้ ๆ นั้น บ้านเรือน โรงแรม ร้านค้า ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สร้างด้วยหินปูนสีเหลือง Yellow Limestone ประตู หน้าต่างตกแต่งสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Cotswolds ซึ่งกลมกลืนไปกับธรรมชาติมาก  เชิญเดินถ่ายรูปประทับใจตามอัธยาศัย ออกเดินทางต่ออีกนิดเมือง สแตรทฟอร์ด-อัพออน-เอวอน  Startford upon Avon
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เมืองสแตรทฟอร์ด-อัพออน-เอวอน  เมืองสวยโรแมนติคที่มีบ้านเรือนจัดวางอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ ที่มีแม่น้ำเอวอนเตียงข้าง ให้ความรู้สึกความเป็นบ้านสไตล์  อังกฤษ์ทิวดอร์อย่างแท้จริง    นำท่านไปถ่ายรูปด้านหน้า บ้านเกิดของเชคสเปียร์ กวีเอกชื่อก้องโลก จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่น เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก  แล้วเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ Manchester  เมืองใหญ่ที่เป็นแหล่อุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของอังกฤษและเป็นที่ตั้ง  ของสโมสรฟุตบอลยักษ์ใหญ่ 2 แห่ง คือ “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด”  และ “แมนเชสเตอร์ ซิตี้”  
เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
เข้าสู่ที่พัก :   DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 4 แมนเชสเตอร์ – ออกซฟอร์ด
เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเข้าชมสนาม  โอลด์แทรฟฟอร์ด Old Trafford Stadium สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ นำชมสนามชมพิพิภัณฑ์ ห้อง แต่งตัว ห้องประชุมทีม อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึก
(การเข้าชมสนามและซื้อของจากร้านขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในวันนั้นๆ ว่ามีรายการแข่งขันหรือไม่ หากตรงกับการแข่งขัน สนามจะปิดไม่ให้เข้าชมภายใน-ถ่ายรูปได้เฉพาะภายนอก   โดยบริษัทฯ จะคืนค่าเข้าชมให้แก่ทุกท่าน)  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมืองออกซฟอร์ด เมืองแห่งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และความสวยงามคลาสสิคของบ้านเมือง
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เข้าสู่ที่พัก :   HOLIDAY INN OXFORD HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 5 ออกซฟอร์ด – ช้อปปิ้ง OUTLET – ลอนดอน – หอคอยลอนดอน 
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
ก่อนเข้าลอนดอน ให้คณะได้ช้อปปิ้งกันที่  BICESTER  OUTLET VILLAGE ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกมากมาย  หลากหลายชนิดยี่ห้อดัง เช่น PRADA, BURBERRY, CATH KIDSTON, PANDORA, BALLY, SUPERDRY
ได้เวลานำท่านเดินทางเข้ากรุงลอนดอน
12.30 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารติ่มซำ
นำท่านเข้าชม  หอคอยแห่งลอนดอน  London Tower ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 900 ปี สถานที่เกิดเหตุการณ์แห่ง   ประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งนองเลือดซับซ้อนซ่อนเงื่อนเคยเป็นป้อมปราการปราสาทราชวังรวมทั้งคุกใน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง ชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชร ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ชื่อดาราแห่งอาฟริกา 2  หรือ คัลลินัน 2  และมงกุฎของราชินีอลิซาเบธป ระดับด้วยเพชร โคอนูร์ ที่เคยเป็นเพรชที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ คทา ประดับด้วยเพชรเม็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดาราแห่งอาฟริกา 1 หรือ คัลลินัน 1 และถ่ายภาพคู่กับสัญลักษณ์ของ ลอนดอนอีกอย่างคือ  Tower Bridge   ชมธนาคารแห่งอังกฤษ ศูนย์กลางการเงินการธนาคารที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก,ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน, เสา อนุสรณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่
เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
เข้าสู่ที่พัก :  AMBA MARBNLE ARCH หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)
วันที่ 6 ลอนดอน – ลอนดอน อายส์  – CITY TOUR – ช้อปปิ้งห้าง Harrod 
เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์นำท่านขึ้น LONDON EYES ชิงช้าสวรรค์แห่งสหัสวรรษใหม่ ให้ท่านได้ชมวิว  ทิวทัศน์ของมหานครลอนดอนได้โดยรอบ จากนั้นไปถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์เวสต์มินสเตอร์ สถานที่ประกอบ  พระราชพิธีราชาภิเษกกษัตริย์  แห่งอังกฤษมากกว่า 900 ปีถ่ายรูปหน้าคู่กับหอนาฬิกา Big Ben Tower ที่มี  ความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกชั่วโมง และมีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์
สมควรเวลาพาท่านไปถ่ายรูปด้านหน้า  พระราชวังบั๊คกิ้งแฮม  ที่ประทับของพระนางเจ้าอลิซาเบธที่  2
(การสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน หรือมีการงดด้วยสาเหตุอื่นๆ)
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร FOUR SEASON
บ่าย CITY TOUR ผ่านชมจัตุรัสทราฟัลก้าร์ ศูนย์กลางนครลอนดอนที่รายลอบไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เนชั่นแนล แกลเลอรี่ โบสถ์เซนต์มาร์ติน อินเดอะฟินด์ / แล้วเข้าสู่  ถนนไวน์ ฮอลล์, ผ่านชมที่ทำการรัฐในปัจจุบัน,  บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ, อนุสาวรีย์ที่ระลึกทหารหาญและเข้าสู่ จัตุรัสรัฐสภาเข้าสู่“พิคคาดิลลี่เซอร์คัส”  เดิมเป็นวงเวียนที่  บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ำพุ และรูปปั้นเทพอีรอส ตรงกลาง เป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่งพลอดรักกัน
จากนั้นให้ท่านได้อิสระในการช้อปปิ้งที่ห้าง HARROD  
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
กลับเข้าสู่ที่พักแห่งเดิม เป็นคืนที่สอง
วันที่ 7 ลอนดอน – FREE DAY – กรุงเทพ
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่ย่าน ถนนอ็อกฟอร์ด  ถนนช้อปปิ้งขึ้นชื่อ ให้ท่านเลือกซื้อของแบรนด์เนม ของที่ระลึกกัน อย่างจุใจตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
((อาหารกลางวันตามอัธยาศัย  เพื่อการช้อปปิงอย่างต่อเนื่อง))  
17.00 น. พร้อมกัน เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ  (อาหารค่ำตามอัธยาศัยที่สนามบิน)
21.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่   TG 917 
วันที่ 8 สุวรรณภูมิ
15.00 น. กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสสวัสดิภาพและประทับใจ…..
———————————————————————————
 หมายเหตุ  รายการเดินทางและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์